صفحه نخست > دیدگاه > زبان دیپلماسی کرزی

زبان دیپلماسی کرزی

نويسنده: قاری عتیق الله ساکت
قاری عتیق الله ساکت
پنج شنبه 6 دسامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

طرزسخنرانی رییس جمهور شایدبرای یکعده مردم عوام وقشر بیسواد ما درچایخانه ها، کافی ها ورستورانت ها بسیار جذاب وعام فهم باشد، ولی برای یک طبقهء دیگر خیلیها سؤال برانگیز، مبهم وگاهی هم مضحک بنظر میاید. طور مثال بخشی از سخنان ایشانرا که بعنوان بهترین چکیدهء از بیانات شان دربعضی ازتلویزیونها بخصوص تلویزیون ملی بار بار نشر میکنند اینست: کله چی زمونز د وطن دشمنان شوونحی وران کری، مونزیی بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، ............... او بیا جوروو."

انسانها در روابط شخصی وامور خودمانی باکرکترها، عادات وحرکات مخصوص بخود باهمدیگربرخورد کرده به حل مشکلات شان میپردازند، ولی با داخل شدن در دنیای سیاست خاصتأ زمانیکه نماینده گی ازموقف رسمی یک نهاد، حزب، سازمان ویاکشور مینمایند، دیگر آنهمه حرکات و شیوه های فردی را کنار گذاشته حتی سبک زبان عامیانهء گفتاری خودرا به زبان ادبی رسمی عوض میکنند ودیگر با آنهمه تکیه کلامها، اصطلاحات وجملات عامیانهء شخصی هیچگاه درمحافل رسمی، گردهمایی ها، مذاکرات وغیره وارد صحبت با جوانب مخاطب مقابل نمیشوند. زیرا درانصورت نه تنها که حیثیت وموقف شخص بلکه آبرو وعزت یک جمع مشتمل بر مردم یک کشور، یا نهاد ویا سازمان مطرح است.

هرگاه یک رییس جمهور ویا یکی از اراکین مهم دولت بدون آماده گی وبا ذهن خالی درقبال موضوعات سرنوشت ساز ابراز نظر میکند، چه بسا ممکن است که بعضأ دچار اشتباه شده نا آگاهانه حرف های را بزبان آوردکه بعدأ باعث ندامت وپشیمانی وی گردد.

مردم ما بیاد دارند، که سال پار هنگامیکه قوای پاکستانی بالای مناطق سرحدی ما تجاوز نموده یک قسمت خاک کشورمارا اشغال نموده بودند، جناب رییس جمهورفعلی "آقای حامد کرزی" طبق عادت همیشگی طی یک خطابهء بی سرو ته، با همان سر و وضع ساختگی وطنی، چپن سبز بتن وکلاهء قره قلی بسر که با این قیافه بیشتر به خوانین و وکیل های گذر شباهت دارند، تا یک رییس جمهور، دربرابر خبرنگاران، تلویزیونها ومردم سخنرانی بسیار گرم وآتشین برضد پاکستان نموده این شعر را هم درآخرکلام شان خواندند که:

گرندانی غیرت افغانیم

گر به میدان آمدی میدانیم

ولی متأسفانه درفاصله هجده ساعت پس ازاین سخنرانی داغ گویا رییس جمهور دوباره هوش بسرش آمده ازهمه حرف ها وکلمات که برعلیه پاکستان زده بود، پشیمان شده ازیشان پوزش خواستند که این اقدام جناب رییس جمهور سبب نارضایتی جمع کثیری ازتحلیلگران، ناظران سیاسی و همه مردم ما گردید. علت این پوزش خواهی وعذر طلبی رییس جمهور درینجا بودکه جناب شان همچو معمول بدون آمادگی قبلی وبدون سنجش ودرنظرداشت مقدمه ومؤخره وتفکیک میان احساسات شخصی خود وموقف رسمی شان درجمع کثیری ازمردم وخبرنگاران به عربده کردن وفریاد زدن برضد پاکستان پرداختند وپس ازینکه مردم دراثر سخنان داغ ایشان احساساتی شده دربرابر سفارت پاکستان به مظاهره پرداختند، دراوج قهر وخشم مردم ناگهان از کشور متجاوز پاکستان بخاطر حرفهای شب گذشته شان معذرت خواستند.

طرزسخنرانی رییس جمهور شایدبرای یکعده مردم عوام وقشر بیسواد ما درچایخانه ها، کافی ها ورستورانت ها بسیار جذاب وعام فهم باشد، ولی برای یک طبقهء دیگر خیلیها سؤال برانگیز، مبهم وگاهی هم مضحک بنظر میاید. طور مثال بخشی از سخنان ایشانرا که بعنوان بهترین چکیدهء از بیانات شان دربعضی ازتلویزیونها بخصوص تلویزیون ملی بار بار نشر میکنند اینست: کله چی زمونز د وطن دشمنان شوونحی وران کری، مونزیی بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، بیا جوروو، ............... او بیا جوروو."

درست پانزده بار مسلسل وبیش ازحد تنها جملهء "بیا جوروو" را تکرار میکند، درحالیکه اگر یکبار میگفت کاملأ کافی وشافی بود ولی این شیوهء سخنرانی جناب محترم درهیچ جای جهان معمول نبوده و نظیر آن تاحالا درهیچ جای جهان نه درشعر دیده شده است ونه درنثر ونه درکلام شفاهی وعامیانه.

همچنان در مراسم تجلیل از روز معلم درسال 2006 درحضور هزارها شاگردان واستادان مکاتب درچمن حضوری کابل خطاب به شاگردان چنین فرمودند: "شما درس میخوانین، درس میخوانین، درس میخوانین، درس میخوانین، درس میخوانین، درس میخوانین، درس میخوانین، درس میخوانین، درس میخوانین، درس میخوانین، درس میخوانین تا وطنه آباد کنین!.... بگویین به یک صدا درس میخوانین؟" بعد شاگردان هم با روشهای شوخی آمیز بچگانه صدا میزنند بلی ما همه درس میخوانیم درس میخوانیم درس میخوانیم......

درگردهمایی های مطبوعاتی زمانیکه جناب شان ازپاسخ دادن به سؤالات خبرنگاران میگریزند این جمله را تکرار کرده وبعد صحنه را ترک میکنند: ژورنالیست را که سلام دادی چند تنگه تاوان دادی! برین بخیر بس تان اس!!!

ازهمه جالبتر یکی ازقصه هاییست که رییس جمهور از همان آغازین روزهای ریاست جمهوری اش تا حالا تنها ازطریق رادیوتلویزیون ملی که من شمرده ام درست هجده بارایشان به دفعات مختلف در هجده محفل گوناگون رسمی بسیار با آب وتاب یکی ازخاطرات خودرا در بدخشان با یک شخص دوکاندار خربوزه فروش حکایت میکنند که قصهء جالب ازینقرار است: "در بدخشان مه یک خربوزه فروشه گفتم خدا دکان خربوزهء تره کلان بسازه! او گفت که کرزی صاحب! تو دعا کو که خدا افغانستانه کلان بسازه..... که هردفعه افغانستان کلان شد، دکان خربوزهء مه هم کلان میشه."

حالا نه تنها من بلکه تعدادی زیادی از هموطنان تحصیلکردهء ما تا هنوز که هنوز است هرچه فکر میکنیم به کنه و راز اصلی این قصه پی نمیبریم که چه معنای سر پوشیدهء درین دو جملهء ساده وعامیانهء شخص رییس جمهور با شخص خربوزه فروش بدخشانی بوده که جناب ایشان بار بار این قصه را درمحافل بسیار بزرگ رسمی یاد آوری مینمایند. آیا مراد ازکلان شدن افغانستان که شخص رییس جمهور ازین جواب عامیانه اینقدر به وجد آمده ودرهرجا بعنوان پاسخ حکیمانهء آن شخص یاد آوری میکنند، کلان شدن ازنگاهء جغرافیایی است که درانصورت طبعأ هدف اشغال کشورهای همسایه است ویا کدام چیز دیگر.

همینگونه برای بار اول زمانیکه سفری به اروپا داشتند ودرمیان جمعی ازمهاجرین افغان مقیم جرمنی سخن میگفتند، درقسمتی ازبیانات شان این جمله قابل یاد آوریست:

"همینکه مه داخل افغانستان شدم هرروز ازهمه ولایات افغانستان مردم گروه گروه به دیدن مه آمدن. مه که با آنها ملاقات کدم دیدم که از بدخشان گرفته تا ارزگان، هلمند، چغچران، زابل، پروان وغیره همهء شان عزت میخواهن، شرافت میخواهن، حیثیت میخواهن وترقی افغانستانه میخواهن، عجب اس والله!" حالا معلوم نیست که عجب بودن این گپ درکجایش است وجناب رییس جمهور را چه چیزی در عزت خواستن وترقی کشور به تعجب وا داشته.

یک مورد دیگر هنگام نخستین دیدار ایشان طی دعوت رسمی وملاقات ایشان با رییس جمهور سابق ایران درسال 2002 است که درآغاز محفل نخست یکتعداد نوجوانان ایرانی یک ترانه را خواندند سپس زمانیکه نوبت به آقای کرزی رسید، سخنرانی خودرا اینگونه آغاز کرد: خدا شما خواهرها وبرادرهای ایرانی ره خیر بته که ما ره یک خواندن شنواندین ودل ماره زنده کدین.....خانهء تان آباد و تخت وبخت تان برقرار!

ازان گذشته بارها دیده شده که درچندین مجالس داخلی وخارجی زمانیکه جناب شان ازکشورهای کمک کننده تشکر نموده ابراز امتنان مینماید، با این الفاظ ازیشان قدردانی کرده است:

" آباد باشین، زنده باشین، همیشه سیر باشین، خدا ماره هم مثل شما سیر بسازه!"

این طرز سپاسگزاری جناب کرزی که بیشتر هوا وفضای مجالس ختم وخیرات را پس از صرف طعام درذهن انسان مجسم میسازد، کاملأ با زبان دیپلماسی یک رییس جمهور تفاوت دارد، و ازنگاهء دیپلماسی واقعأ بسیار خنده آور خواهد بود که ما درهمچو موارد زبان رسمی را با زبان گفتاری عامیانه چنان مخلوط بسازیم که پای اشکم سیری واشکم گرسنگی را درینگونه قراردادها و معاملات رسمی بکشانیم. اشکال این طرز سخنرانی شاید برای یکعده مردم عوام ما چیز بسیارعجیب بنظر نرسد ولی معضلهء حقیقی آن وقتی معلوم میشودکه شخصی بخواهد بیانات ایشانرا به یکی ازلسانهای خارجی ترجمه نماید. آن وقت است که شخص مترجم حیران میماندکه آیا اصل صداقت را رعایت نموده عین کلمات وجملات شخص رییس جمهور را ترجمه نماید وهمین جمله را انتقال دهد که خدا شکم مارا سیر بسازد، که درانصورت واضحأ جملات ایشان خیلیها ساده وپیش پا افتاده بنظر میاید ویا اینکه مترجم درترجمه دخل وصرف نموده جملهءایشانرا کمی آب ورنگ داده چنان ترجمه نمایدکه: آرزومندیم ما هم روزی مثل شما ملت خود کفا ومتکی بپای خود باشیم.

حالا سؤال پیدا میشودکه نقیصهء اصلی این معضله درارتباط رییس جمهور دانشمند ما درکجاست؟

چنانچه همه میدانیم رؤسای جمهور واراکین بلند پایهء کشورهای دیگر هرچند که دردنیای سیاست وسخنوری دربالاترین مدارج رشد وترقی قرارداشته باشند، ولی بازهم بخاطر دقت واحتیاط لازم که درعرصهء سیاست واندیشه ازذهنیت عامه وتحلیل رسانه ها دارند، همواره درگردهمایی هاومجالس رسمی گفتارهای شانرا ذریعهء یک متن قبلأ نوشته شده قرایت میکنند وهیچگاه با چشمان بسته ودهان باز داد سخن نمیدهند. این متن توسط یکعده افراد کارشناس سیاسی، نویسندگان وسخنوران چیره دست پیرامون رییس جمهور تهیه میشود که ایشان دقیقأ مأموریت ومسؤلیت دارند تا بیانات شخص رییس جمهور را با بهترین ادبیات وحسن کلام و با درنظرداشت روحیهءمجلس، خط مشی سیاسی وپالیسی های داخلی وخارجی کشور بگونهء خیلیها فصیح وشیوا ترتیب دهند. بنأ بیانیهء که با این دقت و ژرف نگری توسط یکعده اشخاص کارشناس نوشته وبعد توسط رییس جمهور قرایت میشود، هرکلمهء آن باندازهء معنی دارد که درجاگزینی هرواژهء آن مفاهیم ومقاصد سیاسی، اقتصادی واجتماعی یک دولت تبلور مییابد ومردم جابجایی کلمات وجملات همچو یک بیانیه یی را صرفأ یک اظهار شفاهی،تصادفی، احساساتی و ذوق زدگی شخص رییس جمهور نمیدانند بلکه میدانند که وضع هرکلمهء آن خیلیها آگاهانه واز روی تعمق صورت گرفته و معنای خاصی ازان منظور است. ولی درافغانستان نمیدانم ازچه زمانی وشاید هم از زمانی استاد ربانی ببعد که ایشان بیشتر برفراز منابر درخطبه ها وموعظه های دینی شرکت ورزیده عادت به سخنرانیهای بدون ورق وکاغذ داشتند، تاحالا هم این بی قاعدگی وبی اعتنایی در افغانستان رواج پیدا کرده است و امروز مسؤلین ما هریک هنر وکمال خود را در برابر رقبای سیاسی درین میبینند که بدون ورق وکاغذ وبدون آمادگی قبلی طوطی وار سخنرانی نموده هرچرندیات که بدهانشان میاید بگویند بی آنکه بفهمند درجامعه کسانی استندکه روی هرواژه وکلمه ایشان حساب، مکث ودقت میکنند. امروز چنانچه دیده میشود قرایت بیانیه های تحریری یکنوع شرم تلقی شده چنان میپندارند که متکی بودن به ورق وکاغذ دلالت به سبک مغزی وبیسوادی شخص مینماید که او درذهن خود چیزی ندارد ازین لحاظ از روی ورق حرف میزند. بر مبنای این طرز فکرغلط مقامات بلندپایهء ما همواره کوشش میکنند تا بخاطر تظاهر وجلوه دادن کمال ودانش خود هرچه بیشتر خودرا از بیانیه های مکتوب وتحریرشده بی نیاز ومستغنی نشان دهند تا وانمود سازند که عالی جنابان چنان بحری ازعلم را درخود جمع کرده اندکه هرچه بگویند، بازهم جاریست وادامه داردوهیچ چیزی ازان بحر کم نمیشود وایشان باندازهء عالم استندکه هیچ اتکایی به کاغذ وبیانیه های تحریری ندارند. با این طرز تلقی رییس جمهور فعلی ما هم با بی اعتنایی تمام درهر جا وکجا چنان خودمانی صحبت میکند که گویی همین حالا در یکی ازچایخانه ها ویا کافی للی نشسته یک پیاله چای هیل دار هم دربرابر شما و ایشان گذاشته شده بدون تشریفات ورسمیات خاص صمیمانه وبدون اندیشه صحبت میکند بی آنکه متوجه اهمیت این موضوع باشدکه هرکلمه و واژهء که ازدهان ایشان میبرآید . ریشهء مشکل اینجاست که اطرافیان نزدیک رییس جمهور که بیشتر مناسب مینماید ایشانرا مارهای زیر آستین آقای کرزی بخوانیم، هیچگاه بفکر آبرو وحیثیت شخص رییس جمهور نیستند، واین نخست وظیفهء ایشان است که شخص رییس جمهور را نباید اینگونه بادستپاچگی و بدون آمادگی قبلی درمحافل بسیار مجلل وباشکوه رسمی با ذهن ودست خالی دربرابر مردم قراردهند که هرآنچه ازدهانشان بیرون میاید، بی محابا بگویند. از طرف دیگر این افراد حلقه زده درآستین وپیرامون جناب رییس جمهور که بعضی ازیشان بزعم خود جامع الکمالات وابن سینای ارگ ریاست جمهوری استند، اساسأ اهلیت وظرفیت پیشبرد اینگونه کارها وفکر کردن به چنین مسایل را ندارند. طور مثال یکتن ازین ابن سینا ها جناب "فاروق وردک" است که با جان تک وتنهای خود ده وظیفه را همزمان به پیش میبرد وبزرگترین افتخارش هم اینست که پیش ازین وظیفه قبلأ دریکی از دفاتر خیریهء کوچک بنام کمیتهء سویدن بحیث مأمور بخش صحی کار میکرده ودر توزیع دوا ها به کلینیک ها بسیار مؤفق بوده است.

فراموش نکنیم که سخنرانیهای ناسنجیده و شمرده نشده ازدهان مسؤل بزرگ یک کشور این خطررا داردکه گاهی دراثراحساسات، هیجانات وابراز نظریات شخصی وی روابط ومیانهء کشورش با سایر کشورها وملتهای دیگر دریک لحظه بهم بخورد وحیات سیاسی واقتصادی کشورش درمعرض خطر قرارگیرد. بنأ ازرییس جمهور واطرافیان محترم ایشان جدأ تقاضا داریم تا دولتداری وحکومتداری را همچومجالس چایخانه ها ورستورانها تصور نکرده آبرو وحیثیت افغانهارا درمجالس وملاقاتهای رسمی که رییس جمهور دران حضور مییابد، برباد ندهند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Dear writer of the topic yes you are fully right since the first Karzai just blowing up his words in action nothing we have seen many times he was saying he found the spies but till now know one knows who was the spy then recently he was saying the luxury houses are belong to my administration to the member of parliament if a president know who is corrupt person and not taking action then it comes to the mind of all people why you are not taking action against them otherwise don’t make fun of poor people of this country by only words.

  regards,ikhlas.

  • دوستان عزیز !

   فکر میکنم که به این مطلب یک اندازه مثبت نگاه شود و کوشش گردد که دوستان و اطرافیان جناب کرزی صاحب برایشان موضوعات را درست مطرحه کنند تا در زمینه تغییرات مثبت بعمل اید . مثلا دوستان که در بخش امنیتی ایشان ابفائی وظیفه می نمائیند خیلی توجه میکنند که کرزی صاحب را مصئون به منزل مقصود برسانند حتا اگر مردم ساعات ها در سرک ها انتظار بمانند . بنا دوستان که در بخش های دیگرهم کار میکنند کوشش بخرچ دهند تا ریس جمهوری را از همچو انتقاداتی مصئون نگهدارند تا اینکه بعدا موقف دفاعی به خود نگیرند. والسلام

  • به نظر من قاری صاحب صرف مشکل ایشان با کرزی این است که کرزی پشتون است و قاری صاحب بسیار یک فاشیست بزرگ است و من او را از نزدیک میشناسم.

  • خودت هم به فکرم یکی از مداری بازان کرزی استی که دست شوی کرزی را مینوشی تا غذایت حل شود.

 • نوشته خوبی بود آقای ساکت. اميدوارم نوشته های ديگری از شما هم بخوانم

  • کرزی همیشه اطفا ل را اشتکا خطاب میکند وقتیکه در مصاحبه های خود بجواب ژورنالیستان انگلیسی زبان پاسخ میدهد کلمه yes mom با لحجه بچه های کوچه به کار می برد که آدم خجالت میکشد. این مرد که دیوانه است، CIC کلاه قرقل را به سرش و چپن را به تنش کردن و برایش دیکتی میکند که چه بگوید و چه نگوید. همیشه از حقایق چشم پوشی کرده و بسیار دروغ میگوید.

   از چله چه گله مگر وای به حال مردم ما.

   من بسیا ر کوشش کردم تا مگر یکی از صفات یک رهبر در را در کرزی پیدا کنم که نیافتم و اگر کسی از دوستانش کدام صفاتی درا این شخص دیده باشد بعد از ثبوت آن جایزه خواهد داشت.

   آنلاین : زبان دیپلماسی کرزی

  • ازنویسنده توانا جناب قاری ساکت بعنوان یک برادر مسلمان خیلی کوچک التماس میکنم عذر میکنم که قاری به لحاظ خدا مبالغه نکن چوکات ادب رامراعات کن به لحاظ خدا من یکبار دیگر برایت ازطریق سایت گفتمان عاجزانه خواستم که میشود همین سخنانت را به شکل بنویسی که هم لعل بدست آید وهم دل یارنرنجد.

   مردم کشورما ازنویسنده گان افراطی ولو از هر گروه سیاسی که باشند نفرت دارد نباید شما برادر عزیز ازقلم تان به این شکل استتفاده کنید به لحاظ خدا عذر میکنم نکن قاری نکن که پشیمان میشی

  • Long live our religion leaders ones like Qari Saket, you close your mouth

 • قاری صاحب

  خودت يکطرف قضيه را متوجه شدی. مگر فراموش کردی که کسانی که با کلمات ولغت پرانی هايشان اين وطن را بباد گرفتند؟ مگر فراموش کردی که گنگ بودند و درباطن اهداف شيطانی شانرا منحيث سياست مداران و زمامداران اين کشور دنبال ميکردند.
  برادر کرزی ادم است که دردل خود کدام فتنه را به افغانستان ندارد.وی شخصيت محبوب اين کشور است. تبعيض ندارد.وحدت ملی را تقويت بخشيده است. برده باراست هميشه به مطبوعات رقم مارشال صاحب واری خاصيت زنانه ندارد که يخن پاره کند.بزبان مردمش صحبت ميکند.مگر فراموش کردی که يک رهبربا جرات است درسطح بين المللی . محبوبيت وی را مگر مشاهده نکردی درسفرهای خارجی اش که تا حال کمترازرهبران سياسی افغانستان بدين پيمانه مورد استقبال قرارگرفته است. خودت پشت چيزهای بسيارپيش پا افتيده ای و کوشش کن که مخالفت خود را با وی بدين شکل اظهارنکنی قاری صاحب.

  • تقريبا تمام چيزهايی که گفتنی واقعيت ندارد. کرزی هم اگر خوش پوش ترين مرد در ايتاليا شناخته می شود و يا در ظاهر در محافل خوش می درخشد، از اين خاطر است که فعلا آله دست انان است. سياستمدارانی که قدرت خواهند داشت، صبا روز کرزی را مانند يک دستمال ناشسته دور می اندازند و می فهمند که ديگر شستن او مفادی برايشان ندارد. ما که در کابل هستيم خيری از کرزی نديديم.

  • قاری جان عزیز!
   استعداد نویسنده گی شما توأم بااحساسات عمیق ملی شما راجع به ملت ومردم این سرزمین باستانی درعین حال مظلوم جدا قابل تحسین وتقدیر است.

   اما جان مطلب را شما در آخر مضمون تان نوشته اید که مسئولان حقیقی همین افراد بی سرو پای است که بنام مشاور از هرگوشه وکنار کشورهای غربی اطراف جناب کرزی راگرفته اند.

   من شخصا که کرزی را میشناسم از هرقوم وملیت مشاوران سیاسی وادبی دارد که بنا به گفته شما ماهم نمیدانیم که اینها مارهای زیر آستین هستند ویا اینکه واقعا برای خدمتگذاری ونجات این کشور درمانده ما آمده اند.

   جناب کرزی شخصیب خیلی ملی دلسوز بی تعصب عالم ودرعین حال انسانیست که در شرایط کنونی برای این کشور غنیمت بزرگ است.

   مانباید انسان را که نرم خو وباگذشت باشد توهین کنیم که او باید وحتما امیرعبدالرحمن یا ملا عمر ویاهم حفیظ الله امین باشد چرا مااینگونه مردم استبداد زده باشییم که ستایشگرحکام خوانخوار باشییم وآنهارا قهرمانان بدانیم؟
   من باشما موافق هستم هرانسان اشتباهات دارد جز آن ذات اقدس کبریائی دیگر هیچکس بی عیب نیست.

   بناء فرض شمااین نیست که باچنین اغراق ومبالغه از آزادی مطبوعات استفاده کنید واگرشما خود رئیس جمهور باشید آیا میتوانید حداقل بزبان پشتو پانزده دقیقه صحبت کنید؟.
   تاجائیکه این بنده خاکی شمارا میشناسم هرگز ندارید.

   هرچه باشد وی ممثل رسمی کشورماست وی هرچه که باشد نسبت به حاکمیت طالبان بنابه مثل معروف سگش شرف دارد(ببخشید) بناء کوشش کنید که این موضوعات مهم را که واقعا مهم هم است از ایمیل شخصی رئیس جمهور خصوصی مطرح کنید اگر اصلاح نشد بعد میتوانید که موضوع را به مطبوعات بدهید.فرض بفرمائید که یک روز جنابعالی همراه رئیس حمهور کشورتان روبرو شوید چگونه بطرفش خواهید دید که شما اورا چگونه وبه چی ترتیب مسخره می سازید واتهام پانزده بار(بیاجوررو) می بندید: اتق الله یا قارئ فی دینک وفی اخلاقک

  • جناب قاری!

   اجازه دهید که این پیام خویش را باشعر حضرت سعدی شروع کنم که میفرمایند:

   سعدیا شیرازیا پندی مده کمزاد را

   کمزاد اگرعاقل شود گردن زند استادرا}

   من تاجائیکه خودت وبرادرت را میشناسم،ازبرکت همین پشتونها،به این نام ونشان رسیده اید. حالا خودت خودرا گل خودروی توصیف میکنی که گویا بدون استاذ ومربی بزرگ شده ای، اما همه میدانند که هم خودت وهم برادر بزرگ ات که حالا درمصراست یاکدام جای دیگر،در دامان قاری برکت الله سلیم بزرگ شدید،آموختید وبالاخره به شهرت رسیدید.

   اگر حالا ازخودت بپرسم که آیا از استادت احوال داری؟

   آیا کدام روز به بهانه عید قربان ویاهم عید کوچک از وی عیادت کرده ای؟

   کدام حق شاگردی را درمقابل همان استادیکه نیم ازجهان اسلام به نامش آشنائی دارند وافتخار میکنند، ادا کرده ای.

   آنوقتها که خورد بودید وهیچ چیزی را نمیدانستید،هرروز به دروازهء قاری سلیم دق الباب میکردید که استاد اجازه است ویانه؟

   حالاچرا وی را ترک گفته اید؟ بخاطریکه دیگر برایش ضرورت ندارید. وهم بخاطریکه پشتون است؟

   آیا وجدان تان شمارا عذاب نمیدهد که بخاطر تفاوتهای لسانی وتباری بعداز فراگیری علم ومعرفت استادخویش را گردن میزنید؟

   گردن زدن تنها مفهوم کشتن را نمیدهد بلکه معانی زیادی را دربردارد،که ازجملهءآن ناسپاسی است.

   مگر فکر میکنید که چرخ دوران دایمایکسان خواهدبود؟

   آیا ذرهء ازوجدان،پاس، ومروت ومردانگی در وجودشما موجود است؟

   چگونه امروز شما انتی پشتون شده اید که حالا حتی مضامین خویش را درسایت های ستمیها ومائوئیست وپرچمیهای کارملی همچو:خاوران،آریائی،گفتمان ارسال میکنید؟

   مگر ازآزادی کابل پرس? هراس دارید؟ چی شد که دیگر خواننده گان کابل پرس را مخاطب نمیسازید؟

   مگر خودت مانند رزاق مامون نیز از انتقاد میترسید که کدام خالیگاه شما افشا نشود؟

   اگر خائین نباشید چرا به سایت های که به سانسور باور دارند مضامین خویش را میفرستید؟

   معلوم است که شما درپهلوی ناسپاس بودنتان وپشتون ستیزی تان خایف وجبون نیز هستید.
   بناء طبق مقوله بزرگان که اول خودرا اصلاح کنید بعد به اصلاح دیگران بپردازید.

   سعدیا شیرازیا پندی مده کمزاد را


   کمزاد اگر عاقل شود گردن زند استادرا}

 • بجواب برادر محترم ما قاری صاحب عرض میدارم که اقای کرزی شخصی است که هم سیاست را میداند و هم نعبض مجلس را او اینرا میداند که در کجا به چه لحجه صحبت نماید به نظر بنده اقای کرزی انسان وطن دوست خیر خواه و ازادی خوا است این که برادرش یا اطرافیانش کی است یک مسله دیگر است ولی خودی شخص اقای کرزی از صفات بسیار خوبی برخوردار است که دیگر رهبرهای محترم ما نیستند فعلآ افغانستا به یک رهبر نیاز دارد که ملی،وطن پرست، راستکار باشد این که به چه نوعی صحبت میناید یا چه نوع لباس به طن مینماید به من نظر من انقدر مهم نیست اگر ما از منفی گرائی و ملیت پرستی برایم و حقایق را خاطر نشان سازیم بهتر خواهد بود.

 • ای خو درست برو حالی اینجا http://www.youtube.com/watch?v... سیل کو که وزیر خارجه چی بی آبروگی ره انداخته ؟

 • سزاوار نیست نویسنده را به خاطر حرف حسابش سرزنش کرد،حمله اصلی نویسنده متوجه مشاورین و اطرافیان نا اهل کرزی است ،سخنان رئیس جمهور در یک مقیاس ملی مورد ارزیابی قرار میگیرد ،حیثیت ایشان دیگر فردی نه بلکه ملی به حساب مییاید.

 • خانه ات آباد باشد قاری جان .
  بازاری و عامیانه سخن گفتن رهبر یک مملکت ، توهین به یک ملت با فرهنگ است و این عمل جداً قابل انتقاد و اعتراض است . اینکه غربی ها او را با چپن و کلاهش به محافل شان به هر طرف میبرند برای ما افتخار نیست . برای معرفی افغانستان و عراق اصلاً نیازی به کرزی و ایادعلاوی و احمد چلبی نیست . جهانیان تاریخ کشور های ما را خوانده اند . دیگر زمان آن گذشته است که پای لچ ها و خلطه کشال های قندهار ، پیشوا و رهبر یک ملت بزرگ باشند . در سفر های کرزی من از چپن و پیرهن تنبانش می شرمم . پیراهن تنبان بعد از استقلال افغانستان در امور رسمیات کاملاً از بین رفت . در تمام ادرات دولتی مردم با دریشی به سری وظیفه میروند نه با پیرهن تنبان که لباس بستر خواب است . اینکه مجددی و ربانی با دستار و کرته و ایزار چند روزی حکومت وحشت شان را ادامه دادند ، نباید پنداشت که چپن و ایزار بند و دستار ، لباس رسمی افغانها است . نه گفتار و رفتار اینان از فرهنگ ما نماینده گی میکند و نه لباس پوشیدن شان . مردم جهان لباس رسمی رهبران کشور ما را از زمان شاه امان الله تا به ظاهر شاه و محمد داوود دیده اند . ملت افغان هیچگاهی آنان را با پیرهن تنبان که لباس خواب است ندیده اند .
  جای آن است که خون موج زند در دل لعل /
  زین تغابن که خزف می شکند بازارش /
  آفرین بر تو .

 • به تأیید گفتار آذین جان .
  شاه امان الله تا به داکتر نجیب ، در نماز عید با دریشی رسمی به مسجد رفته اند ، نا با پیران تنبان .
  الهی سبیل ماند از سری اینان ، پیران تنبان .
  قاری برکت الله هم درشی پوش بود . زنده باد قاریان با فرهنگ مان .

 • Yes ,you are right, my fellow counrty man, that MrKarzai suppose
  to have a very polite and acountable speech in the deplomacy langauge not a slink one, however he trained in the USA, he looks like a very local low level president, that shameful for us, he suppose to have a bunch of "speech writer" to count each word and he read and make himself ready for a rightful,polite,valuable and targeting on the right side of aims, not like a small exciting kid, that he show up most of the time. His dress, interviews, talking, meeting and most of his habits are not acceptable for us. His inner circle, his cabinet’s members,his ambassadors,his governors,his family members(most of these) are corrupted people whom are not worth a penny, need to be claean up. World body spend too much money for develop and re-constraction of Afghanistan, but unfortunatily all of internation donations looted by Karzai’s inner circle including his brothers, drunk uncle (now ambassador in Saudi) and other family members and close ones. the rate of poverty rising up, the Taliban threaten gon up by support of inner circle of Karzai’s and most of his apponinted high rank ones. If not to be saved asp, the Afghanistan country collapse and destroy again by Taliban and Gulbudin gangs. Karzai totally failed in his job as president of Afghanistan. Shame on him and his inner circle whom are not qualify for their jobs any more

  • قاری صاحب
   زبان دیپلماسی اقای کرزی هزارها بار از زبانهای خونین و وحشت گرای ایتلاف شمال که در هرنفس شان بوی جنگ چور و ویرانی نهفته است خوبتراست. شما که از دره پنجشیر سرچشمه میگیرید مجبور هستین که اینچنین افواهات و اتهمات بی جا علیه یک ریس جمهورمنتخب وارد نماید که تنها وتنها گنهاهش این است که زبان اصلیش پشتو است وبس. ونشان دهید که یکی از شمابمثابه اقای کرزی قسمی پشتو حرف بزند که کرزی به دری گپ میزند. خیلی جای تاسف است که تاحال هم ما ازگذشته های تاریک وخونین عبرت نگرفتیم. خدا کند که همه مابشمول قاری صاحب ازین هیولاهای نافرجام تعصب ونفاق انداختن بیرون برایم.
   حسین
   از بامیان

  • Mr Morad you are right, like norhtern allience triand in Maskow and was sent to Afghanistan to Destroy National which they started to demolish and explode the bridges as a first step. and some of you traind in Iran who were assigned to publish Iranian culture in Afghansitan. but good to have karzai as a president in Afghanistan who at least is able to speak both national languages fluently, and allas on previouse so-called president Rabani khan who even has no accent to speak but as a women of 50. no problem, let work togeather for unity among our nation not to spread the seed of discrimination.hope you will get this.
   thanks
   Sabir Uzbak
   Mazar

  • My dear Murad and other people who are agree with murad comments !
   If Northern Alliance didnt destroyed bridge and other connecter locations most of your family would be under hostage of Arab pakistane and some of Qandahare Payloch.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس