صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > انتشارات آی پی پلنز با همکاری کابل پرس > به سوی سنگر های اطلاعاتی ایران در بامیان

به سوی سنگر های اطلاعاتی ایران در بامیان

رد پای فرعون | رابطۀ ایران در ترور احمدشاه مسعود | بخش بیست و یکم
رزاق مأمون
جمعه 4 مارچ 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دور نخست نبرد استخباراتی دی ایکس با اداره های نظامی واطلاعاتی ایران برسرتجزیه ( ازیک سو) وجلوگیری از تجزیۀ افغانستان ( ازسوی دیگر)، با سقوط مزارشریف درسال 1998 پایان گرفت؛ اما نبرد های بعدی درراه بود. فشارهای چندین جانبۀ ایران برای وادار کردن مسعود به تجزیۀ افغانستان به سود ایران دور تازه ای به خود گرفت. ازجانب دیگر، ایران با بهره گیری از ناگزیری وفروپاشی سیاسی ونظامی حزب وحدت اسلامی درمزارشریف وکابل، سوق وادارۀ بزرگی را درحوزۀ استراتیژیک ولایت بامیان ایجاد کرد. با تلقین افکار دروغین "نجات"برای مردم عادی و حلقات وابسته به خویش دربامیان، نقشه های کشور"هزارستان" را بدون توجه به افکارعمومی مردم افغانستان وحکومت آن زمان که دردام جنگ نابرابر دست و پا می زد، تهیه کرده وشب وروز هواپیما های باری ایرانی درفضای بامیان گشت می زدند وحفره ها ودیپو های کوهی آن ولایت از تدارکات سنگین نظامی ولوژستیکی انباشته می شد. "شبکۀ رادیویی" و"دی ایکس" تمامی این تحرکات را بدون تأخیر به مرکزمقاومت درپنجشیرمخابره می کردند.

مسعود پس از تحلیل گزارش های دی ایکس درسال خطرایران ازناحیۀ بامیان را درصدراهداف اطلاعاتی خود قرارداد.

اوگفت: ایرانی ها گفته اند جبهۀ بامیان را برای مقابله با طالبان تقویت می کنیم. اکمالات غیرعادی واضطراری درآن جا ادامه دارد. اکمال مستقلانه بدون مشارکت "دولت اسلامی افغانستان" ادامۀ پروژۀ تجزیۀ افغانستان است که قبلاً سردارناصری طرح آن را برای ما داده بود.
دی ایکس گزارش داده بود:

ازچندماه به این سو دربامیان جنگ افزارهای سنگین وسبک از قبیل اسلحۀ ژ- ث ساخت ایران، کلاشینکوف، آر،پی، جی، پی کا، تفنگ های ده تیر، تفنگچه های نوع کولت ومخابره های شاهین ساخت ایران به مقدار وسیع انتقال داده شده است. مسعود بعد ازبررسی نوعیت سلاح ها گفت:
این سلاح ها برای جنگ های استخوان شکن بوده و هستی مملکت را درهم می شکند. هدف چیست؟ دولت رسمی دراختیار ماست. آن ها چه می خواهند؟ دی ایکس باید پروژۀ جدید را توضیح بدهد.

دی ایکس به زودی اطلاعات نهایی را دراختیار مسعود قرار داد. براساس این گزارش انواع دیگرمهمات وجنگ افزارها و لوازم متمم برای جنگ های فرسایشی وتجزیه طالبانه وارد بامیان شده بود. درفهرست دی ایکس، مواد ومصالح سیخ وسمنت ( سیمان) شامل بود و گفته شده بود مه مواضع جنگی به طورمحکم ونفوذ ناپذیر اعمارشده اند. درفهرست همچنان مخابره های دنمارکی وهالندی که ازبازارهای دوبی خریداری شده بود، درج شده بود. خمپاره چریکی (هاوان)، بم دستی، سه شاخه های فلزی برای فلج کردن تایر(لاستیک) های کامیون های اکمالاتی، وتوپ های هشتاد ومیلی متری ساخت ایران، مشروب الکل روسی ( جاداده شده درقوطی های پبسی) که ازبازار های خلیج خریداری شده بود. نیز درزراد خانه های بامیان ازسوی ایران انبار شده بودند.

عکس های بخشی ازنمونه های اسلحۀ ایرانی که دراختیارشبکۀ دی ایکس قرارگرفته، درصفحات آخرکتاب حاضررا می توانید ملاحظه کنید. درضمن، بعد ازسقوط بامیان تمامی زراد خانه های تسلیحاتی از سوی خبرنگاران طالبان پاکستان که به اخبار"ضرب مؤمن" کارمی کردند، عکاسی شده وعلاقه مندان می توانید به بایگانی سال 1999ضرب مؤمن مراجعه کنند. رسانه های بین المللی درآن وقت نیزاززراد خانه های ایران دربامیان گزارش ها و تصاویرزیادی را مخابره کرده اند.

احمدشاه مسعود با مسئولان دی ایکس، شبکۀ صادق هجرت ورگه های ویژۀ اطلاعاتی که تحت نظرخودش درشهرهای مختلف ایران ودرمناطق مرزی وهمچنان دربامیان فعال بودند، یک جلسه سری برگزارکرد. دکترنادرشاه احمدزی کارشناس ویژه ضد جاسوسی علیه ایران نیز درجلسه حضور داشت. وی می گوید:

مسعود نسبت به نشانه های مشهود تجزیه طلبی دربامیان وحضور "سپاه" و"اطلاعات" ایران درآن جا به شدت نگران بود. او گفت انزوای حاکمیت دولت اسلامی دردستورکارایران قراردارد تا بعداً با طالبان ازجانب خود شان معامله کنند. او گفت: سیاست ایران یک بام ودوهوا است و با تمام امکانات باید دربرابر آن مقابله کرد.

احمدزی می افزاید: جلسه سری فیصله کرد که تمامی شبکه های نفوذی تحت هدایت دی ایکس وصادق هجرت به منظورتغییر جهت سیاست طالبان به کارگرفته شود. ما امکانات زنده ونیرومندی دررهبری طالبان داشتیم وبا استفاده ازهمان ریزرف ها، نخستین دور پلان ایران برای تجزیۀ کشور را خنثی کرده بودیم. دی ایکس به زودی نقشۀ ارتباطی ایران با آقای اکبری، حلقاتی ازشیعه یان ولایت پکتیا( گردیز) شیعیان قندهار دراختیارمسعود قرار داد. تحلیل قضیه چنین بودکه ایران درین ماجرا دوپل دیالوگ را برپا کرده است. از یک جهت ارتباط دایم با اکبری، بزرگان شیعیان درگردیزوقندهار وکابل برقرار شده بود وازسوی دیگر، گزارش های ویژه نشان می داد که رهبری حزب وحدت دربامیان به همیاری ایرانی ها سرگرم مذاکره ومفاهمه با نزدیکان ملاعمر رهبرطالبان اند تا با دادن وگرفتن امتیازها درساختارسیاسی، نقش محوری مسعود درجنگ را تضعیف کنند.

مسعود به دی ایکس وشبکۀ صادق هجرت توضیح داد که اگر به حضورپایگاه ایرانی ها دربامیان پایان داده نشود، افغانستان به زودی پارچه پارچه خواهد شد. برای ما اهمیت ندارد که مردم عادی ومظلوم هزاره وبامیان ازین اسرار مدهش با خبریا بی خبر باشند، مهم این است که چه گونه می توان پایگاه خارجی دربامیان را منهدم کرد؟

توضیح عملیات

حرکت سرد درشرایط داغ

پلان عملیاتی که ظرف یک هفته به وسیلۀ دی ایکس وشبکۀ ضدجاسوسی صادق هجرت آماده شده بود، مورد تصدیق احمد شاه مسعود قرارگرفت.

ملاخاکسار این بار نیز باراصلی مأموریت دشوار رخنۀ اطلاعاتی را بردوش گرفت تا ملاعمر ورهبری مرکزی طالبان را برای برچیدن پایگاه"سپاه" و"اطلاعات" ایران دربامیان وادارکند. خاکسار مرحلۀ اول را ازمذاکره سری و خودمانی با ملاعبیدالله وزیردفاع طالبان آغاز کرد. ملاعبیدالله به این نظر بود که ملاعمر به مذاکره جاری میان حزب وحدت و طالبان به هدف شکستن لشکرقوی مسعود و بیرون راندن وی ازوادی استراتیژیک پنجشیر امید بسته است.

تحلیل ملاعمر این بود که اول باید مسعود به حیث مهرۀ اصلی ومرکزی ازصحنۀ جنگ خارج ساخته شود و سپس می توان برای مدتی با خواسته کم حجم حزب وحدت ویک رشته انتظارات ایرانی ها کنارآمد. درمراحل بعدی که طالبان به قدرت منطقه بدل شوند، به راحتی می توان همۀ تعهدات رافراموش کرد واز موضع زور با آنان مقابله کرد. مسعود این رفتار زیرکانۀ ملاعمر را نتیجۀ نفوذ وطرح پاکستان می دانست. درجریان تماس ها، ملاعبیدالله با ملاحظۀ اسناد ومدارک تهیه شده ازسوی شبکۀ دی ایکس وصادق هجرت و توضیح اسراراشغال مزارشریف درسال گذشته به نفع پیشنهادات دی ایکس تغییر جهت داده بود.

دی ایکس به زودی گزارش کرد:

ملاعبیدالله از ملاعمرسوال کرده است که با چه کسی می خواهد مذاکره کند؟ با حزب وحدت یا مردم افغانستان؟ حزب وحدت قوت است یا مردم افغانستان؟ اگرقرار باشد شیعیان درحکومت شامل باشند، چه نیازی وجود دارد که امتیازشیعه به یک "تنظمیم" که مستقیماً ازسوی ایران رهبری می شود، تسلیم داده شود؟ مگر طالبان اساساً برای محو"تنظیم" ها قیام نکرده اند؟

ملاعمر درجواب می گوید:

قاری احمدالله رئیس استخبارات ازطریق طالبان مدارس گیرو درمناطق شیعه با مقامات حزب وحدت درمذاکره است. ما منتظر نتیجۀ این تماس ها هستیم. با مسعود نمی شود درین سطح مذاکره کرد. اگربامیان به امارت اسلامی ملحق شود، کارمسعود به زودی یکسره می شود. کمترین دست آورد این مذاکره آن است که ما می توانیم اسرای طالبان را که دوسال پیش از مزارشریف به بامیان منتقل کرده اند، درنخستین دور مفاهمه ازآنان بگیریم.

ملاعبیدالله می گوید:

اسیران طالب قبلاً اعدام شده اند!

ملاعمربازهم او را به صبروشکیبایی فرامی خواند ومی گوید: انتظار باش تا مذاکرات به پایان برسد.

مسعود نتیجه گرفته بود که حلقات نفوذی پاکستان روند این تماس ها را درمفاهمه با ایرانی ها به طورغیرمستقیم رهبری می کنند. اما شبکه صادق هجرت به پنجشیر رمز فرستاد که میان ملاعبیدالله وملاعمربرسر بامیان اختلاف شدیدی بروزکرده و دی ایکس خبر می دهد که ملاعبیدالله بدون کسب اجازه ازملاعمر درمیدان شهر، مرکزسوق وادارۀ جنگ برای تصرف بامیان را تأسیس کرده است.

گزارش بعدی چنین بود:

ملاعبیدالله چند هزار جنگجوی مسلح را درمیدان شهر گرد آورده وشب گذشته درصحبت با از قاری احمدالله رئیس استخبارات ملاعمر گفته است که ما هنوز به سوی بامیان حرکت نکردهایم ولی مذاکرات شما با جبهۀ بامیان چه وقت به نتیجه می رسد؟

درجریان همان شب دی ایکس تمامی اسناد درمورد مسیرهواپیما های ایرانی برفرازبامیان ومدارک فراوانی را که از طریق شبکۀ صادق هجرت آماده شده بود، دراختیار ملاعبیدالله قرارمی دهد. با آن ملاعبیدالله با نا شکیبایی به ملاخاکسارمی گوید که ملاعمر چرا به این مذاکرات دل بسته است؟

درین احوال حادثه ای اتفاق افتاد که همه چیز را درطومار سیاه خود درپیچید وسرنوشت جنگ ومعامله را دگرگون کرد. واحد کشف وزارت دفاع طالبان به ملاعبیدالله وزیردفاع خبر دادکه هیأت اعزامی طالبان دربامیان به شکل فجیع به وسیلۀ ارۀ برقی کشته شده واجساد شان به خط طالبان تحویل داده شده است. این حادثه انفجاری را درمیان لشکرطالبان به وجود آورد. جزئیات قتل هیأت مذاکره کنندۀ طالبان دربامیان تا کنون روشن نشده است. دی ایکس و صادق هجرت نیز درین باره جزئیات حادثه اطلاعاتی نداده اند. مؤلف ملاعبیدالله به اتفاق قاری احمدالله رئیس استخبارات وسرپرست گروه مذاکره کننده با بامیان اجساد را از نزدیک ملاحظه کردند. ملاعبیدالله بی درنگ دستور بازداشت قاری احمدالله را صادر کرد وساعت چهار بامداد از راه های "شیبر" و میدان شهر به سوی بامیان امر حرکت صادر کرد.

واحد های کمکی ازدیگر مناطق نیز به سوی بامیان یورش بردند. ملاعبیدالله دستگاه مخابرۀ موسوم به "رهنما" را که مخصوص تماس با ملاعمر بود، خاموش کرد و خود به "خطوط اول" تاخت برداشت.

درطی یک هفتۀ جنگ به خاطر تصرف بامیان، ارتباط مخابراتی میان ملاعمر رهبرطالبان وملاعبیدالله وزیردفاع قطع شده بود. بعد از ورود طالبان به بامیان ملاعبیدالله قاری احمدالله را اززندان آزاد کردو ازرئیس هلال احمربین المللی تقاضا کرد که حالا می توانند وارد شهر بامیان شوند.

دی ایکس گزارش داد که ملاعبیدالله بعد از فتح بامیان با رهبراین گروه درقندهار تماس گرفت واظهار داشت که پایگاه نظامی واستخباراتی ایران درین ولایت منهدم شده و حالا درنظام حکومت طالبان آزادانه می توانید از میان رهبران شیعیان مسئولان رسمی را معرفی کنید. من فقط حاکمیت "تنظیمی" را درین نقطه ختم کردم و مسئولیت دیگرمسایل به دوش رهبری تحریک است.

از نخستین روز سقوط بامیان، حدود شصت کامیون نوع کاماز به فعالیت افتادند تا مهمات وسلاح های مختلف ایرانی را ازذخیره گاه های بزرگ به خارج از بامیان انتقال دهند. کامیون های کاماز حدود سه ماه به انتقال مهمات، جنگ افزار ها ومواد لوژستیکی که برای یکسال درآن جا انباشته شده بود، درحرکت بودند. بازارهای قندهار ونواحی نزدیک به بامیان ازمواد خوراکۀ ایرانی وبسکویت های رنگارنگ موج می زد.

شبکۀ دی ایکس کشف کرده بودکه گروهی از جاسوسان ایران درپنجشیر وگلبهار بعد از اسقاط بامیان، به منابع اطلاعاتی ایران خبر داده بودند که پروژۀ بامیان به طورغیرمستقیم از سوی شبکه های جاسوسی وعملیاتی احمدشاه مسعود به اجرا درآمده است. لازم به تذکراست که دی ایکس درآینده می تواند تمامی افراد مخفی ایران درآن زمان را که درجنبش مقاومت حضور داشتند، معرفی کند.

رد پای فرعون

نقش ایران در ترور احمد شاه مسعود/ سرگفتار نویسنده

بخش اول: مهمان سرکش

بخش دوم: جلسه القاعده درقندهار

بخش سوم: به سوی هندوکش

بخش چهارم: مهمانان در کابل

بخش پنجم: نگاهی بر چلیپای شمشیر ها

بخش ششم: شناسنامه بن لادن

بخش هفتم: شتر به غمزه می افتد

بخش هشتم: گژدم عربی، سحاری امریکایی

بخش نهم: بازی موش و پشک


بخش دهم: عملیات نرم

بخش یازدهم: پیشمرگان عرب در پنجشیر- تخار

بخش دوازدهم: پردۀ اسرار

بخش سیزدهم: آخرین ملاقات

بخش چهاردهم: حالت فوق العاده

بخش پانزدهم: مرحله دوم تحقیقات

بخش شانزدهم: ایران و احمد شاه مسعود

بخش هفدهم: طرح تجزیه افغانستان از سوی ایران


بخش هجدهم: کابل؛ دیدار با ملا عبدالصمد خاکسار

بخش نوزدهم: شعار دشمنی، دست دوستی

بخش بیستم: ایران و حزب وحدت اسلامی

بخش بیست و یکم: به سوی سنگر های اطلاعاتی ایران در بامیان

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • رفیع هشدار داده بوده که عاقبت وحشتناک در انتظار است

  رفیع به زهرا موسوی هشدار میدهد که عاقبت وحشتناک در انتظار است اگر دست از رابطه و رفت امد با رزاق مامون برندارد.

  رفیع در این فایل صوتی از تهدید شدن زهرا موسوی توسط رزاق مامون یاد میکند که گفته بوده است اگر ارتباط آنان ادامه نیابد فیلم مستهجن اش را روی انترنت خواهد گذشت .

  زهرا موسوی این مسئله را رد نمیکند و میگوید من مامون را بخشیدم به خاطر آن تهدید .....

  برای شنیدن کامل این مشاجره که به صورت کلیپ در آمده است اینجا را کلیک کنید.

  http://www.youtube.com/watch?v...

  • آقای زاهدی ! با وجودیکه سخنان خانم موسوی در نوار بسیار ماهرانه دستکاری و مخشوش شده ، باز هم نتنها که سند برائت آقا رفیع شده نمیتواند بلکه سند قوی محکومیت وی را در عمل تروریستی تیزاب پاشی بنمایش میگذارد . درین نوار آوازی خانم موسوی صرف محکوم به دوستی و سوار شدن وی در موتر مأمون است . اگر من داور و قاضی باشم با شنیدن این نوار آوازی از آقا رفیع میپرسم :

   • با داشتن چنین یک سندی که ارتباط نامشروع خانم تان را با مامون در دست داشتید ، چرا از طریق مراجع عدلی اقدام نکردید ؟
   • آیا سندی دارید که حاوی ارتباطات جنسی مستقیم شان باشد ؟ (از قبیل اقرار ، شاهد ویا ویدیوی تصویری)
   • چرا و به چی هدفی قبل از عمل تیزاب پاشی ، آواز خود و خانم تانرا ثبت نوار نموده اید ؟
   • آیا عمل تیزاب پاشی را قبلأ پلان نموده بودید ؟
 • آقای حسین زاهد این ویدئو تان جعلی است

  • اول اینکه این کلیپ است ویدیو نیست من فقط فایل های صوتی در اختیارم بود که روی یوتوپ بارگزاری کردم همگان به آن دسترسی داشته باشند
   شما میتوانید به همین باور باشید که ویدیو جعلی است
   موفق باشید

 • زاهدی در لحظهء که مینوشتید پوست فوق را در کجای افغانستان و یا دنیا بودید .

 • رفیق مامون!

  چرا از سنگر های اطلاعاتی ایران در پنجشیر نمی نویسی؟ کور هم می داند که کمک ها تسلیحاتی ایران به احمد شاه مسعود خیلی بیشتر از کمک های ایران به حزب وحدت بود. به همین شکل از جانب روس ها. من دو نامه با دست خط خود مسعود دارم که از روسها تقاضای اسلحه ولباس و کمک نظامی می کند. چرا نمی نویسی که هیت طالبان که برای مذاکره با رهبران حزب وحدت می خواست وارد بامیان شود توسط اعمال دی ایکس برای ایجاد تفرقه هر چی بیشتر بین هزاره و پشتون به قتل رسیدند؟

  اگرخرید اسلحه از کشورهای دیگر به معنای ایجاد پایگاه های اطلاعاتی ان کشور در بامیان باشد پس گرفتن کمک های نظامی مسعود را از روس ها و ایرانی ها و هندی ها و.... بنابه کدام مدرک دی ایکس ات توجیه می کنی؟ هزاره ها در آن موقع نه خواهان یک هزارستان مستقل بلکه مشارکت برابر و عدالت اجتماعی در درون افغانستان بودند. شما نمی تواند با چند مدرک دی ایکس تاریخ را جعل کنید.

  بنا به جای این سیاه نگاری های تاریخی دنبال همان زنکه بازی ات برو بیشتر به ات می اید.

  • سلام ..

   هر کسی بلخصوص افراد مطرح سیاسی ,ادبی ,فرهنگی .... که از حقیقت چشم پوشی کنند و مسایل همسان و همگون را در وجود دیگران نقد و برسی همیش انگشت اش بطرف دیگران نشانه برود , از منطقه خود , از حزب و گروه دلخواه ..... خود را بگونه دیگر قلمداد بکند .... !!!! انسان کامل وبی تعصب نبوده و خود و شخصیت اش را زیر سوال میبرند ................

   گروه ربانی و مسعود یکطرف عمده جنگ و کشتار و خرابی کابل بود............. نمیشود همه کشت و کشتار و بی قانونی و جنایت را بر گردن سیاف ومزاری گلبدین و دوستم بار نمود اینان مشترکا مسوول بدبختی های مردم کابل هستند ...

   بعد سقوط کابل بدست طالبان و عزیمت دوباره جمعیت و نظار و متحدین اش به پنجشیر و بدخشان اولین کشوری که با استخبارات و منابع غنی مالی و نظامی سراغ جنابان ربانی و مسعود ...امد !!! ایران بود هزاران میل کلاشینکوف جدید ایرانی راکت انداز ها مهمات تانک وتوپ و مسایل لوژستیکی..... را به اختیار انان گذاشت بعد تر روسیه هند ازبکستان و تاجکستان .... قدم پیش نهادند این گپ ای نیست که سران جمعیت و نظار از ان منکر باشند تا حال همه در زمینه اعتراف بدان دارند ... تنها دلیل انان اینست که ما دولت قانونی اوغانستان بودیم و ملل متحد و یک تعداد کشور ها ما را برسمت میشناخت و ما هم به هر طریقی که بود از کشور های خارجی احتیاجات نظامی مانرا پوره میکردیم اگر که ایران بود یا هند .....

   اما صحبت بر سر هیکل تراشی های اقای مامون است !!!

   ایشان جمعیت و نظار را فرشته های اسمانی جلوه داده و در عرسه سیاسی و نظامی و استخباراتی چنان اضافه گویی یا بگفته خراسانی ها غلو نموده است که نوشته هایش را نزد اگاهان و ناظران صحنه زیر سوال برده حتا خود رامسخره نموده است.

   درارابطه به قضیه تیزاب پاشی ...

   مامون وهر فرد مطرح سیاسی و ادبی ..را باید در دو شخصیت جداگانه دید یکی شخصیت سیاسی یا ادبی یا فرهنگی... دوم شخیصت و کرکتر ذاتی و حقیقی اش .. مامون معصوم نیست ,مامون انسان و زاده میحط خود است باید بخاطر دفاع یا هوس های دم پیری اش ادعا ها و اتهام تراشی بخاطر منحرف ساختن اذهان مردم بکنند حتا تا سرحد رو در رویی دولت اوغانستان و ایران !!!!

   درست است که مامون فرد مطرح بخش خبرنگار و نویسنده گان در شرایط کنونی وطن ما میباشند این را اگر بجای خوداش بگداریم !!!

   حال شخیصیت و ماهیت حقیقی مامون چیست ؟؟؟ من فکر میکنم زهرا موسوی بخاطر پول ...با مامون ارتباط نامشروع داشته است چونکه مامون از نظر سن شاید پنجاه ساله باشند و از نظر فزیکی هم بهتر از شوهر زهرا موسوی نیستند .. از قراین هم اشکار میشود که جناب شان ارتباطات نامشروع با خانم داشته و موقف نیم بند خود را که از حاکمیت اول ربانی تا حال بدست اورده بود قربانی ..... خود ساخته و همه را به صفر تقرب داده است .... در صحبت های زن و شوهر نیز معلوم میشود که از دالر و عاید فامیل حرف بیمان می اید در فرهنگ ما هیچکسی به چون بی شرمی اشکار دست نمیزنند ولو که ارتباطات نامشروع هم داشته باشند تا همه روزه زن کسی را بواسطه موتر شخصی اش از خانه تا محل کار و بر عکس ببرد و بیارواورد حتا در اروپا هم چنین نیست ...

   با ان هم این برداشت و قضاوت ها ی ما از فاصله های دور است باید هیت تحقیق ورزیده قضیه را برسی بکنند اگر که پای ارتباط نامشروع در میان باشد بر علاوه که محکمه و مجازات شدید شوند باید مصرف را از بودجه بیت المال به سفر و مداوا اش در هندوستان بالایش صورت گرفته است با جریمه قابل ملاحضه از نزداش وصول و بحساب ملت واریز گردد همچنان بخاطر کشانیدن پای دو دولت نیز باید محکمه گردند ..

   در اوغانستان مود شده است هر کی در هر قضیه پای پاکستان و ایران را بخاطر مسایل شخصی .. خود بمیان میکشند نه از موقف ملی و حقیقی ....

  • غرجی !

   مه میپامیم که تو لا مذهب هستی او چرا مامون ره رفیق گفتی هستی ؟ مگر مامون حزبی است ؟ او ادم دیگه ( نبی عظیمی ) هم مامون را ( فرزانه ) بگفته است . شما دماغ هایتان خراب شده . یک ادم سیاهی لشکر و یا یک ادمی که مثل دامجان دور بشقاب را ( رفیق - ویا - فرزانه ) گفتن خلاف احترامی افغانی است . ایی ده زن مردم چلایی میکنه او شما با احترام از او نام میبرید . یا هر کسی که قانون اسلام ره بشکنانه از طرف شما بی دین ها احترام خواهد شد ؟ به اسلام چه غرض ایی گپه ؟ مگر افغان بودن با غیرت بودن نیست ؟ به خواهر تو مردم ده کوچه سیل کنه , مردمه به چاقو میزنی و حالا مامون را رفیق میگی . یا تو بی غیرت شدی یا مامون پاک است . جواب بتی اگرنی ما تره دو میزنیم .

  • آقای محمد عمر طالب!
   اگر تو صد نام دیگر هم اختیار کنی ازدید من تو همان سوتیا هستی. خودرا غول غول نساز. اگر من آرشیف پیامهایت را درکابل پرس به زیر ذره بین نقد بگیرم آنوقت ثابت می کنم که تو تاحال سه یا چهار بار تغیر نام داده ایی. خواهش این است که لطفا با یک نام به نوشتن پیامهایت ادامه بده ورنه رسوایت میسازم.

  • یهمن خان !

   تو یک ادمی جاهل هستی و خوده به جای ادم های فهمیده فکر میکنی . غول بابه کلان تو خر احمق کودن است . به ما چی کار داری که ما کی هستیم ویا بودیم و یا میباشیم . سگس ما اگر مثل تره و.اری معلومات داشته باشه به کونش لغت میزنیم . برو پشت کارو بارت .

  • آقای طالب!
   درسالهای که طالبان تازه کابل را گرفته بودند برژیسنکی رهبر فاشیست های روسیه ازمجلس دومای روسیه خواست که روسیه باید طالبان را برسمیت بشناسد. اما بقیه نماینده گان پارلمان روسیه به یک آواز صدا زدند که: مادر بریجنسکی همراه طالبان افغانستان هم بستر شده واز او بریجنسکی تولد شده است. یعنی اینکه بریجنسکی اولاد حرامی طالبان است.
   حالا با این پیام که تو دادی وبا این تخلص من فهمیدم که در رگ خودت نیزخون طالب وجود دارد اینکه شرعی وحلالی بدنیا آمده ایی یا برعکس آن این را خدا میداند اما اگر درشک واقع شده ایی باید از والدهء محترمه ات بپرسی .
   زیرا نشانه های اولاد غیر شرعی این است که زود اعصاب خراب میشود. من بتو گفتم که خودرا غول غول نساز. اگر تو معنای غول را می فهمیدی باید اعصابت خراب نمی شد زیرا غول بمعنای بزرگ وقوی هیکل میباشد. اما خوب شد که چهره خودرا عریان ساختی . خودت درین دوره انتقالی ازسوتیا به عمرطالب نام تو از تاکتیک های جدید را کار میگیری تا مردم نامهای تریدر وسوتیا رواپریل را فراموش کنند وباز همان ترانهء کهنهء اوغان واوغانستان را به گوش مردم زمزمه کنی. اما من ترا باهمین عباراتت نقد میکنم واگر به آرشیف پیامهای قبلی ات رجوع کردم همین کلمات وعبارات را که باهمین سبک وروش برایت با تاریخ وسند می کشم که تو درفلان تاریخ همین نظریه ات را اظهار داشته ایی زیر فلان نام . پرسش من ازتو این است اگر تو صداقت به نظریات خود داری چرا به یک نام مشخص وارد گفتگو ومناظره با رقیبان خویش نمی شوی؟ پس معلوم است که تو فقط میان کاربران سایت میخواهی جنگ ونفاق را راه بیندازی. یکروز یکی را خاین میگی روز دوم به کمونیست بودن یک نفر اعتراف میکنی روز سوم همان کمونیست را دربرابر کس دیگر قرار میدهی کاریکه تاکنون زیر نامهای مشخص کرده ایی.
   تو نوشته ایی که غیر ازطالبان و اعضای خلق وپرچم دیگر ان همه خاین هستند. اما زمانی که بالای کاوه غرجی قهر شده ایی نفرت خویش از کلمهء رفیق ابراز کرده ایی و اورا متهم به بی دینی ساخته ایی. پس تو چه قسم از اعضای حزب خلق وپرچم دفاع میکنی که آنها را بی دین وکافر میدانی؟
   اما من وسایر کاربران سایت بشمول شبیر کاکر گلبدینی ، ترا شناخته اند که تو نه خلقی استی ونه پرچمی ونه طالب. تو یک گلبدینی محض استی که میخواهی میان کاربران سایت کابل پرس? نفاق و جنگ بیندازی. پس این را بدان که درپای هربیامی که نوشته کنی بعدازین پرویز بهمن هم ترا رها کردنی نیست و کلمه کلمه عبارات تورا به نقد کشیده وپردهء نفاق افگنی وجنگ اندازی ترا ازچهره ات بدور می اندازد.
   تو در جای نوشته ایی که افغانیت یعنی غیرت وننگ. اما من برایت افغانیت حیوانیت ترجمه میکنم. هرکسیکه آگاهانه درقرن بیست ویک اوغانیت را که همانا کشتن وبستن زن سوختاندن وترور وحشت معنی میدهد به دیگر چیز ترجمه کند او حرامی است. من منتظر جواب خودت می باشم

 • اينطور كه مامون صاحب ميگوييد مسعود بشر نبوده بلكه يك فرشته بوده كه مقامش از همه بشريت بالاتر است و هيچ نقض و اشتباه در زندگى نداشته و هـميشه در فكر و غمخوارى افغانستان بوده و هميشه گروه مقابلش مقصر جنگ ها بوده.
  گلبدين مقصر بوده مزاري مقصر بوده طالبان مقصر بوده و دوستم مقصر بدبختى ها و ويرانى هاى افغانستان بوده و با ناجى وطن مسعود جنگيدند. اين است نظريات برادر مامون.
  اينطور كه همه ميدانند مسعود هيچ وقت با هيچ كس بر قول و قسمش پا بند نبود و ميخواست و اينرا خود مامون هم در يكى از مقاله هايش نوشته كه مسعود نيم ميليون دالر از امريكا دريافت كرد كه شاهراه سالنگ را ببندد ولى مسعود پول را گرفت ولى بقولش وفا نكرد چنانچه مسعود چندين بار با كسان ديگر قول و قسم كرد و بعدأ وفاداري نكرد و چنانچه افغانها ميگويند مرد كه به قول و زبان ايستادگى نكند او مرد نيست. 

  • آقای سمیع!
   رزاق مامون چنین ادعائی نکرده است که گویا مسعود دربرابرتمام نیروهای که درمقابل وی قرار داشته اند حیثیت فرشته را داشته است. برعکس اگر شما نویشته های پشتونها را خوانده باشید آنها درجهت معکوس رزاق مامون فلمفرسائی میکنند وحتی کوچکترین عکس وسندی که درآن حتی یک ملاقات عادی بامقامات کریملین بین سران تاجیک یا ازبیک ویاهزاره شده باشد آنرا شاخ وپنجه داده اند مثال واضح آن رحمت آریا است که کسی را بنام بیل ریچارد سن امریکائی بمردم نشحوار میکند. به عقیدهء رحمت آریا وبیل ریچادسن. تمام دنیا برعلیه پشتونها قرار گرفته اند: قدرت های منطقوی مثل هندوستان، ایران، پاکستان، وفرا منطقه ایی مثل امریکا، روسیه، اسرائیل، انگلیستان، مصر، عربستان سعودی وخلاصه تمام دنیا با پشتونها دشمن بوده اند وسران ائتلاف شمال را کمک نظامی کرده اند. پشتونها جنگ کنونی طالبان را درمقابل امریکا، راکت پرانی های گلبدین حکمتیاررا دربرابر حکومت ربانی همه را برحق میدانند. مقصراصلی درین گیر ودارها ازنظر پشتونها غیر پشتونها اند که به کمک تمام دنیا علیه وطن اصلی پشتونها که قسمتهای آن را به شکل خیرات به اقلیت های قومی تازه وارد بخشیده اند، وحالا دعوای سرداری دارند میدانند. درحقیقت فرشته های اصلی ازنظرپشتونها خود رهبران پشتون میباشند ودیگران همه مزدور ونوکر اجانب . شما باید اول آن نوشته هارا با اسناد ومدارک مسخرهء که ارائه میکنند بخوانید بعد به رزاق مامون انتقاد کنید مطمئن هستم که آنگاه انتقاد شما شکل دیگری را بخود میگیرد.
   به نظرمن رزاق مامون تا جائیکه اسناد بدستش رسیده آنرا درج کتاب خویش کرده است ومسؤولیت آنرا هم بعهده گرفته است. این بدان معنانیست که مسعود ازهرگناه وخطا مبرا است بلکه ازخواندن ومطالعه این مقالات میخواهم این سوال را مطرح کنم که چه عواملی سبب شد تا مسعود ناکام بماند ونتواند یک دوست ومتحد دائمی داشته باشد چنانچه خودتان ازقول رزاق مامون درزمینه بستن راه سالنگ درزمان جملهء مجاهدین به جلال اباد گفته اید که وی ازامریکا پول گرفت واما دستوررا عملی نکرد، چرا وی چنین کرد؟ ایا کارخوب کرد یابد؟ ایا این عمل مسعود دلالت بر مستقل بودن او وزیرک بودن او میکند یا دلالت برخائن بودن شیطان بودن وتعهد شکنی وی؟ آیا وی مطابق همین سند که حتی دشمنانش چون بیل ریچارد سن هم اعتراف کرده است منافع داخلی وخودی را نسبت به منافع امریکا وپاکستان ترحیح نداده است؟ آیا ازنظر منتقدین وی اطاعت کورکورانه، ازاوامرامریکا وکشورهای خارجی طوریکه آنها درجنگ جلال اباد نشان دادند سبب خوشبختی تمام مردم میشد؟ ویا حالا که درنبود مسعود اخلاف وی چنین کرده اند به نفع مردم عمل نموده اند؟ اگر درهمان وقت رژیم نجیب سقوط میکرد پیامد آن به افغانستان ومسعود چه می بود؟ کدام نیروها دست بالاتری نسبت به مسعود درنظام بسا نجیبی میداشتند؟ اینها همه سوالهای است که باید به آن پاسخ داد وپاسخ دادن امکان ندارد جز به مطالعهء آثار واسناد موافق ومخالف وی.
   چرا امروز تمام نویسنده گان پشتونی حتی ازقبر مسعود هم هراس دارند وبرای بدنامی وی به جعل نمودن اسناد رو آورده اند.
   پشتونها این را نمی پذیر ند که کرزی خود یک دست نشانده ویک عنصر استخبارات بیگانه است ونه هم قوماندان عبدالحق را نشانه میگیرند که وزیر دفاع امریکا خودش اعتراف کرد که وی عضو سی آی ایه بوده است اما اعتراف گرباچف را بعداز بیست وچند سال سقوط شوروی دست آویزی برای مزدور بودن مسعود تبلیغ میکنند. اینجاست که باید به تمام این افراد وگروه ها با اسناد ومدارک دست داشته سخن گفت واین حق مامون وهرکس دیگر میباشد.
   واما دربارهء ادعاهای حسین زاهدی:
   من تاکنون ازین معما سر بدر نه آورده ام که حسین زاهدی چرا بعداز هرنوشتهء مامون سروکله اش پیدا میشود ویک سند جدید را مبنی برارتباطات نامشروع مامون با زهرا موسوی منتشرمیکند. این اسناد ها تا قبل ازنوشتن کتاب مامون درکجا قید بود وچرا منتشرنمی شد تا چهرهء دروغین مامون که ماسک صداقت را به چهرهء خویش پوشانده بود بمردم افشا میشد وهمه مردم به حقیقت وی آگاهی حاصل میکردند؟
   به نظر من صداهای که من ازرفیع وخانمش شنیدم یک جنگ زرگری وپلان شده بخاطر ضبط نمودن همین نوار بوده است وبرای چنین روزی حفظ شده بود. زیرا انتخاب کلمات همه مثل یک درامه وسناریوی که ازقبل طرح ریزی شده باشد معلوم میشود تا یک جنگ حقیقی که ازسر خیانت زوجی باشد. بازهم باید منتظرماند تا کدام طرف حقانیت خویش را ثابت میکند. زیرا تاکنون دربرابراین سندها اقای رزاق مامون واکنشی نشان نداده است بناء ما منتظر باقی میمانیم که از زیر پلو چه بیرون می اید. گوشت یا مولی

  • ما تره از ( محافظه ) کار بودنت شناختیم که تو کی هستی . حالا مامون خودش چرا بیرون نمیایه و گپ نمیزنه ؟ و مسعود یک جاهل و نوکر بود و فقط مامون نظر به قومی که با پنجشیری ها دارد از کارت سرخی که آی اس آی برایش داده بود گپ نمیزنه و این دوسره بار نمودن مسعود نیز بر مامون معلوم است . اصلاء مامون یک خبر چین دست سوم است که به وسیله اخبارات خود را ماننند صبور سیاه سنگ میخواهد پیش روی مردم بیاندازد . حالی بهمن خان بوره اره را بر ما اره کده میره که مثلاء از سنگ روغو بکشه . برو بابا جان پشت کارت . بدون از طالبان و اعضای حزب پرچم و خلق ده افغانستان همه خاین و دزد و وطن فروش و جاهل نوکر بودند . مامون در نوکری کرزی شروع کرده بود از دوسال پیش که ایتو شد . یاداشت های حصوصی مامون ره بخوان باز میفامی که ما چه میگیم . ما جزییات داستان رد پای فرعونه اگر موی به موی حلاجی کنیم باید مسعود را همرا دزد های دیگش دوبار , سه بار , چهار بار اعدام کنند . ما بر اوغانستان زده میریم , بر هزاره و یا تاجیک و یا پشتنه حتی بر اسلام هم نمیجنگیم , . برادر فارسی وان وسع داری همرای ما کمک کو , نی که ما پشتون یکجای میکنیم و ایی ملکه تا به مردم اوغانستان نتیم ایلاه دادنی نیستیم . بر ما کرزی مامون امریکا ایران پاکستان گپیشه نبزن . ملاصاحب عبدالسلام میگه , بشنو :

   http://www.youtube.com/watch?v...

  • غیر از اعضای خلق وپرچم وطالبان دیگران همه خاین اند. جواب آنرا درپیام بالا برایت داده ام ومنتظر جواب خودت میباشم.

  • اعضای خلق و پرچم تا همیالی در جنگ هستند برای افغانستان , مانند مجاهدین واری اولاد حرام نیستند که در مقابل پول دین اسلام را بفروشند , غیرت و مادر وطن را بفروشند , با روس و امریکا و سعودی و ترکی بپیوندند برای دالر . قبر ببرک کارمل را ما در حیرتان زدیم . میفهمی چی معنی . او تا اخر همرای ما به جنگ بود از مابین قبر هم برای افغانستان همرای ما میجنگید . تو مادر حرام مچاهد از آی اس آِ و سی آی ای ماهانه پول گرفتی . قشله های عسکری ره همرای توپ تانک و مرمی و هاوان و تفنگها به ایرانی و پاکستانی فروختی . تو مادر زنا مجاهد از پاکستان همرای قوای عسکر پاکستانی امده بودی که افغانستان را نیم کنی و جلال اباده به بادارانت پاکستانی ها بفروشی . همو کمونیست نجیب بود که ملک نجات داد . تا اخر میگفت وطن کفن . تو مادر رندی مجاهدئ افغانستان را فروخته پول های دالر را گرفته چنان فرار نمودی که که در تمام مملکت یک روز کامل حکومت موجود نبود . سگی پرچمی و خلقی را سلام میکنیم , ولی مجاهد نظاری او شمالی وار در تمام تاریخ سر قدرت نمیای و تو زورت ده کمرت تو مرد هستی خراسان بساز و دست تما فرقه های جنکی ایرانی دستش خلاص . ما چهل تا طالب در در شروع قدرت سه صد هزار عسکر ایرانی ره در عقب خط سرحد افغانستان ما جام کرده بودیم . نشانی : لاش های درایور های تانکر ها را ایلا داده بودیم سر خط , ایرانی گویش رفته بود که بیایه لاش خوده ورداره . قسم به ایزد ما چهل نفر زیاد نبودیم . احمد شا مسعود یک بچه بی ریش پنجشیری که شو ها کتاب های روسی ها ره خوانده خود میکرد . ده قبرش شاش .

  • تو نوشته ایی که اعضای حزب خلق وپرچم همین اکنون یکجا باطالبان علیه امریکا درجنگ استند. اما من برایت با اسناد میگویم که آنها درشرکت های تجارتی درماسکو مصروفت تجارت دختران دو رگه اوغانی روسی به امارات وکشورهای خلیح استند

 • مسعود خان از دی اوغانستان بانک هم پیسه دزدی کرده بود در زمان که وزیر دفاع بود و افشاره سوختاند .

  • درینجا نیز این ادعای خویش را باید باسند به اثبات برسانی درغیر آن این سخنان چتی وچپوله ات را کسی نباید باور کند

  • ازین دشنامت معلوم شد که مسعود حتی یک حبه را هم ازبانک دزدی نکرده اگر میکرد تو درسایت کابل پرس? بدون دشنام باید ارقام متذکره را به خواننده ها ارائه میکردی. کسیکه دشنام میزند دعوایش باطل است زیرا وی مدعی است نه قاضی ونه هم یک نویسندهء با وجدان

 • کله چې د امریکايي پوځي اډو د شالید او لاملونو په اړه غږیږو د ډېرو نورو لاملونو ترڅنګ پنجاب او د هغه په لاس روزل شوي طالبان باید په لومړي لیکه کې وشمېرو . پاکستان چې د انګریز لخوا له هنده د افغانستان او هند د خاورې په برخو د یوه جعلي هېواد پتوګه د سیمې لپاره د یوه ژاندارم په توګه رابېل شواو روسته بیا د سیاتو په پوځي تړون کې ورګډ شو ، د سړې جګړې په مهال يي د خپلواکۍ او ازادۍ غورځنګونو په ټکولو کې د لویدیځ لپاره د پاموړ خدمتونه کړي دي . هغه مهال هم لویدیځ د پاکستان په مټ غوښتل افغانستان چې تل خپلواک او ناپییلي هېواد وو ، د سیاتو په پوځي تړون کې ورښکېل کړي خو افغانستان ناپيیلی پاتې شو . که څه هم ناپييلتوب افغانستان ته په درنه بیه تمام شو او د ناپييلتوب په سر يي د ختیځ او لویدیځ دواړو لورو څخه ډېرې څپيړې اوسوکان وخوړل او پاکستان برعکس له وخته په ګټې سره ځان ښه سمسور او اباد کړ .
  د ۲۰ مې پيړۍ په روستیو لسیزو کې پنجاب چې د همدې موخې لپاره لا پخوا رامنځته شوی و ، سیمې ته د امریکا او لویدیځ په راښکون کې لویه ونډه واخیسته . بلخوا پنجاب د مجاهدینو د اووه تنظیمونو او روسته د طالبانو د پنځولو په مټ افغانستان ته د لویدیځ په پورېوتلو کې د یوه پل دریځ ولوباوه . نن سبا بل هرڅوک که په کور دننه اوسیمه ، افغانستان کې د امریکايي پوځي اډو په اړه نیوکه او ګیله لري تر یوه بریده په حق ګڼل کېدای شي خو پنجاب او طالبان د ګیلو او نیوکو حق نلري او ددې اډو پړه او ګرمتیا باید پر غاړه واخلي !

  ګل بدین حکمتیار د اسلامي ګوند مشر د لندن د ITV او د پاکستان ( دنیا ) تلویزویونې چینلونو سره خپله روستۍ مرکه کې وايي « د کابل جمهور ریس ایکن بیری او وای سرای يي پیټریوس دی ، کرزی یو سمبول دی »

  خو دا چې امریکا افغانستان کې دغه شان پیاوړی دریځ تر لاسه کوي ، اسلامي ګوند او حکمتیار دا خبره نه کوي چې امریکا او لویدیځ د اسلامي ګوند او نورو مجاهدینو په مرسته دغه شان دریځ تر ګوتو کړی او مسولیت يي باید پرخپله غاړه واخلي . دا چې ګل بدین تېرمهال په پنجاب کې د امریکایانو او پنجابیانو په ملاتړ د کرزي په شان یو سمبول و او خپل هېواد افغانستان يي د نورو مجاهدینو سر په ګډه په کنډواله بدل کړ اوس غواړي له یاده وباسي . همدارنګه نور جهادي ګوندونه هم کله ناکله په بډه کې غږیږي او غواړي د امریکايي اډو پړه د نورو پر غاړه واچوي . طالبان هم چې امریکایانو پخپل لاس جوړ کړي ، اوس خپل بادار ته ګواښونه کوي او ورته وايي چې پام اډې جوړې نکړۍ ، په داسې حال کې چې د اډو د جوړېدو په ورځ به خپل جهاد ختم اعلان کړي !

  په غښتلي او پیاوړي ګومان د طالبانو او اسلامي ګوند د مقاومت ډرامه به هم د امریکايي اډو تر جوړېدو پورې ښه په درځ روانه وي او کله چې اډې جوړې شوې دوی به هم ټس فارسي ووايي

 • رزاق مامومون توجاسوس چند جانبه فاشیست های جنایت کار ایرانی استی.مسعود دزد وجنایت کار تاجیکستانی زاده نیز مزدور ایرانی های فاشیست وجنایت کار بود.تو می خواهی با این تاکتیک غربی ها را فریب بتی.این اب در هاون کوفتن است.چونغربی ها از تمام سیر وپودینه مسعود اوف تاجیکستانی خبر دارند.که روس ها وایرانی های جت نژادیک قرار گاه مشترک ساخته بودند واز این طریق تمام کمک هارار در اختیار این جنایت کار عامل ایران وک ج ب قرار میدادند.مسئله درست برعکس آن است که تو جاسوس ایرانی مطرح می کنی.سگ فاشیست های ایرانی می خواستند به هر قیمتی که شده هزاره ها را وحزب وحدت را تابع مسعوداوف تاجیکستانی ومعامل ک ج ب بسازند چون شهید مزاری به این خواسته تن نداد فاشیست های ایرانی با همکاری پاکستان ودشمنان داخلی هزاره ها ازجمله سگ پایچه گیر کابل مسعود جنایت کار تا آخرین نفس با مقاومت غرب کابل جنگیدند تا به شهادت آن بزرگمرد انجامید.سگ فاشیست های ایرانی می خواستند سپاه جنایت کار ایرانی را بنام سپاه محمد بسازند توسط سید های مزدور خویش از جمله سید کاظمی جنایت کار وانرا کاملً در اختیار مزدوران تاجیک خویش قرار بدهند به هدف ایجاد تاجیکستان بزرگ.بلی هدف ابرانی ها ایجاد هزارستان نیست ونبوده چون این فاشیست ها از نام هزاره نیز متنفر اند.بلکه این سگ فاشیست ها می خواهند تاجیکستان بزرگ بسازند.ومعود دزد وجنایت کار یکی از همکاران اصلی ایرانی ها بود برای این هدف.اینکه به این هدف نرسیده اند دلایل مختلف دارد که توضیح آن به نوشتن یک کتاب ضرورت دارد.ولی این صد درصد ثابت شده اسن که مسعود اوف تاجیکستانیزاده یکی از همکاران ایرانی ها بوده ودزدان قاچاق فروش باقی مانده از باند بدنام وشکست خورده مسعود اوف نیز در لیست اصلی عاملان ایران در افغانستان استند.با این تاکتیک های ابلهانه نمی توانید تاریخ را وارونه بسازید.خر خودتان استید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس