صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > غاصبان زمين در كابينه آقای كرزی

غاصبان زمين در كابينه آقای كرزی

رزاق مأمون
چهار شنبه 8 آگوست 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

كارزار چپاول جايداد ها وزمين هاي مردم و بيت المال از سوي اعضاي ارشد حكومت بالا گرفته است.

گزارش مستند ودقيقي در دست است كه انجنير پشتون وزير شهر سازي و مسكن و عبيدالله رامين وزير زراعت و آبياري ، به ميزان هفت صد جريب زمين شخصي مربوط به حاجي اقبال فرزند رمضان را كه قباله شرعي در دست دارد، در منطقه شمال ميدان هوايي كابل ( پروژه شهرك مرجان ) غصب كنند. تا كنون 72 جريب زمين شخصي به اثر تباني وزير انكشاف شهري ، شاروالي كابل و شركت هاي عببدالله رامين به طور غير قانوني در اختيار شركت هاي رامين قرار گرفته است. به اساس برنامه هاي زمين خواري، با استفاده از صلاحيت حكومتي، به تمامي فيصله هاي وزارت عدليه و ستره محكمه صريحا پشت پا زده اند. همچنان علاوه براحكام رياست دولت، ستره محكمه ووزراعت عدليه ولوي سارنوالي و حكم معاونيت اول رئيس جمهور مبني براين كه " درصورت عدم جعلي بودن اسناد، مراحل پروژه متذكره نهايي گردد"، نيز ناديده گرفته شده است.

اين قضيه يكي ازده ها قضيهء مربوط به چور وچپاول دارايي هاي شخصي مردم از سوي شماري از وزراي كابينه و مقامات ارشد حكومت است كه زير شعار شايسته سالاري و خدمت به مردم ، به حقوق و دارايي هاي شخصي مردم دست درازي مي كنند. آقاي اقبال مالك زمين هاي پروژه شهرك مرجان از چند سال به اين سو، به منظور اعاده حق شرعي وقانوني خويش، به تمامي مراجع رسمي قانون وقضا مراجعه كرده اما موفق نشده است تا ملكيت شخصي خود را از چنگ اين وزرا خارج كند. اين درحاليست كه هر دوي اين وزرا، تكنوكرات هايي اند كه از غرب آمده و جهادي ها را به عنوان غاصبان زمين معرفي كرده اند. اين " خادمان" حكومتي اكنون صاحبان شركت هاي تجاري و زمين هاي بزرگ اند كه هر گاهي اراده كنند، با خونسردي و راحتي به حقوق عامه مردم دست درازي مي كنند و هيچ دستي نيست تا داد مردم ازينان بستاند.

بربنياد گزارش وزارت عدليه، كار آباد سازي شهرك مرجان به دستور اين دو وزير وتباني شهر دار كابل، متوقف شده و به جاي آن " شركت هاي تجارتي هارون ، رامين (!) و ماركوپولو و ساير... طي درخواست به شاروالي كابل خواهان توزيع يك اندازه زمين به خاطر مال گدام شده اند. مقام محترم شاروالي كابل، يك اندازه (!) زمين را منحيث ملكيت دولت (!) درساحهء قباله دست داشته اقبال ولد رمضان توزيع نموده و بعد ازطي مراحل اصولي (!) پول قيمت آن را تحويل و سند ملكيت به دست آورده اند."

شما حديث مفصل بخوانيد ازين مجمل.

مكتوب 2500 بر 1278 در ادامه چنين نگاشته است:

"چون قضيهء متذكره ازمدت ها تحت رسيده گي مراجع محترم قضايي و اداري قرار دارد، وشاروالي كابل، ساحه زمين داري حاجي اقبال را عملا بالاي شركت هاي فوق توزيع نموده، واز جانب ديگر مطابق به هدايت ماده 287 قانون اصول محاكمات مدني وهدايت ماده40 قانون اساسي كشور اسناد دست داشته حاجي اقبال فرزند رمضان دليل اثبات والزام بوده و نيز كار شهرك مرجان درحالت تعليق قرار دارد."

اما گزارش ها حاكي از آن اند كه به دستور انجنير پشتون، زمين ملكيت شخصي حاجي اقبال همه روزه براي افراد مورد نظر اين وزير، بدون توجه به حق و مفادات قانون و عرف جامعه، توزيع مي شود. با اين اوصاف ، مردم عامه چه كاري مي توانند انجام دهند؟

كار بدون بازخواست اين وزيران به حدي بالا گرفته است كه دريك اقدام مشترك، عنواني محكمه " توصيه" و " تمنا" كرده اند كه بايد قباله شرعي و قانوني حاجي اقبال را باطل كنند. اين دو وزير چه گونه وظايف اصلي خود را فراموش كرده و دركار لوي سارنوالي و محاكم مداخله كرده و زمين هاي شخصي مردم را غصب مي كنند؟ اين قضيه زماني به فاجعه منجر شده است كه اين دو وزير به همياري شاروالي كابل، بخشي از زمين هاي شمال ميدان هوايي را به طور غير قانوني خريداري كرده و مابقي زمين ها را بالاي مردم به فروش مي رسانند بي آن كه به حضور حقوقي مالك اصلي آن ارزشي قايل شوند. سال هاست كه از فساد شايع و عميق دردستگاه حكومت سخن گفته مي شود اما هيچ مرجعي نيست كه دست قدرت مندان را از گلوي ضعيفان كوتاه كند.

درهمين مكتوب رسمي وزارت عدليه كه به امضاي شخص وزير عدليه نيز مزين است، در خصوص زمين هاي شمال ميدان هوايي كابل چنين مرقوم شده است:

" ازجريان اوراق معلوم مي گردد كه شخصي به نام اقبال فرزند رمضان به اساس قباله شرعي نمبر 2155/ 853 مورخ 14/1/1344 كه ثبت محفوظ آن از طريق محكمه ذيصلاح تاييد گرديده وهم كميسيون محترم تطبيق حكم ( 1615) مورخ 27/4/1383 مقام محترم رياست دولت كه درتركيب آن ، نماينده گان با صلاحيت ارگان هاي دولتي قرار دارد، بر قانونيت قباله نمبر فوق به اساس هدايت ماده ( 287) قانون اصول محاكمان مدني و ماده ( 991) قانون مدني و ماده (4) قانون تنظيم زمين داري مهر صحه گذاشته اند. و هكذا موضوع از طرف رياست محترم تفتيش شاروالي مورد بررسي قرار گرفته است و هكذا قضيه از طرف رياست محترم مدني و تجارتي ورياست محترم نظارت بر تطبيق قانونيت مقام محترم لوي سارنوالي تحت بررسي قرار گرفته و به اثبات جايداد قبال ولد رمضان ابراز نظر فرموده اند."

اما ناگهان چه رازي در كار بوده است كه شاروالي كابل، بدون اذن وموافقت شخص مالك ( حاجي اقبال) دست به توزيع غير قانوني زمين ها براي شركت هاي رامين و پشتون زده است؟

چه شرايطي پيش آمده است كه تا كنون قضيه به اثر فشار دو وزير حكومت ، خلاف قوانين و ايجابات حقوقي پيش رفته است؟ گفته مي شودكه آقاي رامين، قبل از رسيدن به كرسي اتفاقي وزارت، به عنوان دلال زمين كار مي كرد و درين خصوص دوسيه هاي زيادي دارد. سوال اين جاست كه مقام رياست دولت، وساير ارگان هاي قضايي و حقوقي ، بر صحت اسناد وقباله شرعي مالك زمين هاي ميدان هوايي( شهرك مرجان) اصدار حكم كرده اند، چه بار ديگر اجازه مي دهد كه دو وزير كابينه ، برخلاف كليه موازين نافذ دركشور، حريم حقوق مردم را نقض مي كنند؟ وقتي حكومت، خود قانون را زير پا مي كند، از ديگران چه توقعي بايد داشت؟

درهمين حال، به دستور قاضي القضات افغانستان ، يك شوراي سه نفري با شركت الحاج محمدقاسم حليمي رئيس تفتيش قضايي ،قاضي بابه كلان ناهض، مفتش قضايي و قاضي ميرمن عزيزه متفتش قضايي تشكيل گرديد تا معلوم كند كه آيا زمين هاي شمال ميدان هوايي ملكيت دولت است يا آن كه حاجي اقبال، با داشتن قباله شرعي مالك اين زمين هاست؟

هيات سه نفري ستره محكمه در پايان گزارش شش صفحه يي عنواني رياست ستره محكمه چنين نگاشته است:
" بايد گفت قباله 2155 بر 853 مورخ 14/1/ 1344 دست داشته حاجي اقبال ولد رمضان ثبت محفوظ قضا بوده طبق ماده 286 و 287 قانون وصول محاكمات مدني وهدايت ماده 40 قانون اساسي و مصوبه 73 مورخ 2/2/ 1381 شوراي عالي مقام ستره محكمه سند شرعي وقانوني تلقي گرديده و تا زماني كه سند مبطل آن موجود نشود، سند آن به قوت خود باقي مانده ومطابق هدايت ماده قانون فوق الذكر ، صاحب آن مي تواند در چوكات شريعت وقانون از آن استفاده كند."

جالب اين جاست كه با وجود اين همه فيصله هاي قانوني وحقوقي متكي به قوانين جاري دركشور،هنوز حكومت از رعايت قانون و احترام به حقوق عامه طفره مي رود. گويي آب ازآب تكان نخواهد خورد. ازين گونه رويارويي هاي نا برابر، در ادارات حكومتي افغانستان بسيار فزون است و حكومت جوابگوي مردم است ؛ هرآئينه مردم جواب خويش ، دير يا زود خواهند گرفت.

اين سخن تلخ را با حلاوت حكايتي از حضرت شيخ سعدي عجين ميكنم كه فرموده است :

ظالمي را حكايت كنند كه هيزم درويشان خريدي به حيف ( ارزان)، و توانگران را دادي به طرح ( افگندن)؛ صاحبدلي برو گذر كرد و گفت :

ماري تو، هر كه ببيني بزني/ يا بوم ، كه هر كجا نشيني ، بكني

زورت ار پيش مي رود با ما/ با خداوند غيب دان نرود

زورمندي مكن بر اهل زمين/ تا دعايي بر آسمان نرود

حاكم ازگفتن او برنجيد و روي از نصيحت او درهم كشيد، و برو التفات نكرد تا شبي كه آتش مطبخ درانبار هيزمش افتاد و ساير املاكش بسوخت؛ وز بستر نرمش ، به خاكستر گرم نشاند. اتفاقا همان شخص برو بگذشت ديدش كه با ياران همي گفت : ندانم اين آتش از كجا در سراي من افتاد؟ گفت : از دل درويشان.

حذر كن ز درد درون هاي ريش / كه ريش درون عاقبت سر كند

به هم برمكن تا تواني دلي / كه آهي ، جهاني به هم بركند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • من نګران اين هستم که ممکن اقاي رزاق مامون به رسم انتقامجويي اين مقاله را نوشته باشند،چونکه اقاي پشتون چندي قبل در مصاحبه خويش با اقاي فياض در تلويزيون اريانااز کارکرد هاي اقاي مارشال فهيم و دار و دسته اش در زمينه غصب و حيف و ميل دارايي هاي غير منقول شخصي و همچنان کلاه برداري هايش در قسمت معاملات سياه در خريد و فروش زمين هاي غصب شده دولتي وخانه هاي مردم ياد کردند. اګر حرفهاي اقاي پشتون دقيق باشد،که به ګفته ناظرين عيني ديګر،دقيق هم است،بنا اقاي مارشال فهيم خانه و کاشانه صدها اقبال ديګر را غصب و حيف و ميل کرده است.بنا کاش جناب رزاق مامون در قسمت کارکرد هاي جناب مارشال فهيم هم قلم فرسايي فرمايندو حقايقي را در زمينه افشا سازند.

  • تو چرا نگران هستی؟

  • او برادر چرا بر سر تقسیم یک چارک جو به دو خر اینقدر طول وترازو کنیم.اصلاحات ارضی معقول ومتعادل این موضوع را در ظرف یک ماه حل مکند .هر کس همانقدر زمین داشته باشد که ضروریات اش رفع شود.بس است دیگه،یک نفر در هلمند 250 جر یب زمین را توسط کارگران روز مزد کوکنار میکارد،یک دیگری 300 جریب را قواله از پدر؛پدر!!!دارد.وا بجان3000000 سه ملیون بیکار در شهر زیبای!!!کابل ودیگران در ولایات.

   آنلاین : غاصبان زمین

  • او نگرانی را معنی فکر کردن استعمال کرده است. یعنی اینکه (من فکر میکنم)خو زبان پدرنالت است که نگرانی و فکرش معلوم نمیشه. فقط میکنم و نمی کنم اش زیاد است.

 • مامون صاحب،
  خوش خواهیم شد که اگر به همین طریق در مورد غصب زمین توسط جنگ سالاران در نقاط مختلف کشور نیز بنویسید در آنصورت ثابت خواهی کرد که یک نویسینده ای بیطرف هستی و از قانونی و امثالهم که نیز زمین های زیادی را غصب نموده اند (شیرپور بطور نمونه) نیز بنویسی. این اظهار نظر من بمنظور رد ادعای شما و یا دفاع از وزیران نام برده نیست.

  • برادر عزیز این غرب زده ها بد تر از جنگ سالاران اند اگر از شیر پور گذری کرده باشی همین خانهً که در نبش جوار دفتر سابق UNAMA قرار دارد از آقای انورالحق احدی وزیر مالیه است حالا اینقدر آب خت شده که دز و غیر دزد تفکیکش جز با این چنین اسنادیکه آقای ماًمون ارائه کرده اند ممکن نیست. بناً اگر شما کدام دزدی را با همچو اسناد میشناسی پس از چی باک داری معرفی اش کن "کابل پرس? سانسور نمیکند" ورنه بدون اسناد متهم کردن، چرت و پرت گفتن جائی را نمیگیرد.

  • Don’t you have eyes to see that a quarter of karte parwan has been bought by Fahim and his group by using force and intemidation. even he hast blocked the streets which is the propetry of people . you can buy the house but the street is the property of people not the owner of the house. Fahim and his group of relatives and panjsheris bought people’s properties by force and intenidation. Do anyone of you have the balls to write about that

  • مأمون و بیطرفی؟! او بی انصاف چرا چنین می گویی؟ او در تلویزیون به دفاع رسمی از یکی از دزدان ائتلاف شمال (جنرال جرئت) پرداخت و تو می گویی بیطرفی! او اگر بیطرف می بود، هم باید به وزیر شهرسازی و خیانت هایش می تاخت و هم به دزدی ها و جنایات جنرال(!) جرئت.

 • آقای مأمون، شرم است. ترا به خدا بس کن. ما هم می دانیم و هر طفل این کشور می داند که در دولت چه فسادی حاکم است، اما برای یک بار هم که شده غیرت و قلمت را بخاطر افشای کارنامه های سیاه جنگ سالاران و بنگ سالاران (قانونی، فهیم، ربانی، سیاف، خلیلی، محقق، کاظمی و...) هم به گردش درآر. برای اینکه عقده های ضد پشتونی ات را فرو نشانی، خود را به زمین و زمان می کوبی و جبین بر آستان جنگسالاران خونریز می سایی. ترا به خدا، تو نمی دانی که مارشال دزدان (فهیم) و دارو دسته اش چقدر زمین ها را چور نموده و چقدر انسانها را بخاطر بدست آوردن زمین ها از دم تیغ گذرانده اند؟ شیرپور را چرا مردم "چورپور" نام نهادند؟ حساب قصرهای مارشال هم برای تان معلوم است.

  • بلی برای من معلوم است اگر برای ماًمون معلوم نیست اما تو از فروش قصر های دولتی توسط اولادهای ظاهر شاه خبر داری؟ آیا خبر داری که بزرگترین قاچاقبر مواد مخدر بین افغانستان و امریکا کیست؟ آیا از برنامه های حزب افغان ملت در مورد شمال کشور خبر داری؟ بیبین برادر در افغانستان یک مشکل وجود دارد که یک چشم را بسته و با یک چشم مینگریم بیآید بدون تعصب و با هردو چشم بنگریم.

 • سلام به همه . خوانش مقاله مامون صاحب ونظریات خوانندگان با عث این میشودکه از حقایق بیشتر را درمورد غصب زمین های شخصی ودولتی اگاهی یابیم .واقعا جای تاسف است که چنین حالتی در جریان است اسناد دست داشته ونشر شده اقای مامون ثبوت ادعا بوده میتواند و لازم خواهد بود که محترم حاجی اقبال با تمام اسناد یکبار به ریس جمهور کشور مراجعه کند شاید ایشان کمکی نموده بتوانند!چون تصادیق هیات تفتیش محکمه هم نتوانسته کاری را انجام دهد. از برادران محترم احترامانه تقاضا میشود که نظریات شانرا در داخل چوکات ادب و بدون فحش و ناسزا گفتن به سمع دیگران برسانند چرا که دشنام دادن نیست کار عاقلان . ماوشما از تاریخ سه دهه اخیر کشور خود به خوبی اگاهی داریم دشنام چی که حتی توپ و تفنگ جای را نگرفت و اینکه کی چی کرد به همه مردم ما معلوم وهویدا است .<چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است >

 • غصب زمین تنها زمانی میتواند مهم باشد که بتوانیم با آن گروه سیاسی دشمن خود را محکوم کنیم. ورنه غصب زمین به خودی خودش مهم نیست؟!

  افغان ملت و اجیران شان (راوا و شاخه های دیگر شعلهء جاوید) زمانی غصب، تاراج، جنایت، و خیانت را محکوم میکنند و به آن میچشپند که بتوانند با آن حریف های سیاسی خویش را محکوم کنند.

  حتی اگر مامون از غصب زمین توسط فهیم و قانونی چشم پوشی هم کرده باشد (که تصور نمیشود او این کار را بکند)، بازهم مامون چیزی کمتر از کسانی که درینجا از او انتقاد میکنند، ندارد. چرا که جشم منتقدین مامون برجنایات طالبان، سرداران محمدزایی، افغان ملت و حتی حکمتیار بسته است و تنها جنایت و تاراج را در مورد جنگسالاران (آنهایی که به اقوام غبر پشتون و به شمال افغانستان وابسته اند) انتقاد میکنند و بیرحمانه و بی امان انتقاد میکنند و بس. چنین است که حرف منتقدین مامون در مورد او حرف پا درهواست.

  از سوی دیگر درینجا مامون از یک چور تازه و ازچورگرانی تازه سخن میگوید، چرا همه خیز میزنند و میخواهند روی این چور و چپاول تازه خاک بباشند و ادعای مامون را کم اهمیت بسازند.

  برخی ها هم خیره سرانه از مامون میخواهند که ثابت بسازد چنین است و چنان نیست... ایا مامون این نوشته را برای خودش کرده؟ برای یک خوانندهء بیطرف که بدون پیشداوری به میدان می آید، مهم اینست که مامون چه میگوید، نه خود مامون.

  زمین ها چور میشود و چرر آن ادامه دارد. ا ینست پیام مامون. اگر دلیلی که ثابت بسازد، چنین نیست، دارید بنویسید و روی مدعی دروغین را سیاه بسازید- مامون باشد یا هرکسی دیگر.

  من باور دارم که اگر کسی بگوید که را کدام جنگسالار عضو شورای ملی افغانستان کشته، بسیاری از راوایی ها و امثال آنها اگر باور نکنند، هرگز آنرا تکذیب نمیکنند. اما اگر از خیانت گروه های سیاسی دیگری یاد آوری شود، راوایی ها و متحدین شان هرگز فرصت را در دست نمیدهند که در پهلوی آن صد تا جنایت دیگر از "جنگسالاران" یاد آوری نکنند.... اینست فضا و هوای مسموم وغیر سالمی و غیر روشنفکرانه یی که راوایی در تبانی با افغان ملتی ها ایجاد کرده اند.

  • بیادر چرا هر موضوع را با دید نژاد پرستانه میبینید؟ چرا هر گاه از فهیم و دار و دسته اش انتقاد میشود بیاد طالبان و محمد زیی ها میافتید؟ چرا همیشه استدلال تان با این موقف استوار است که "چون احمد ظلم کرده محمود هم باید ظالم باشد؟"

  • عیار دوست مشکل این است که تعدادی از دوستان آگاهانه از پدیده های چون جنگسالار و ... سو استفاده می کنند. مامون توان و امکان افشای این جنایت را داشت است اما دوستان دیگر بروند جنایت هر کسی را که می خواهند افشا کنند. مامون آمد از بهسود گفت و تعدادی شروع به فحش دادن کردند که چرا از افشار نمی گویی. من فکر می کنم این آدمها کاری به اصل جنایات و آنچه مامون می نویسند ندارند. برای اینها فحش و دشنام دادن به مامون و سکوت او اصل قضیه است. اینها می خواهند او حرف نزند و ننویسد و خاموش باشد.

   من چند روز قبل اتفاقا سری زدم به وبسایت افغان ملتی ها. در این وبسایت به صورت علنی از برتری یک قوم سخن می گویند. می گویند زبان فارسی و پشتو زبان های رسمی اند اما پشتو زبان ملی است. زبان ملی چیست؟

   احدی که همه کاره ای پلان های تیم کرزی است رسما از سقوط پشتونها و چگونگی احیای سلطه ای به صورت علنی سخن می گوید اما کسی نیست که بر او خورده بگیرد.

   من فکر می کنم این تیاتر پرده های بسیار جالب و تاسف انگیزی دارد که هنوز زود است برای دیدن شان.

  • معلوم موشه که ازره یی!

  • به نظر من اقای عیار مساله را به نحو اصولی و منصفانه طرح کرده و از گروه معینی جانبداری ننموده است . نقد واقعی ونا مغرضانه همینست که شا مل هردو جانب یک قضیه شود نه اینکه یکی را سیاه نشان دهد و دیگری را سفید . بصورت مشخص هر کی از فساد زمینخواری بوسیله ی قدرتمندان سخن میزند بایدروی سخنش هم متوجه مفسدین مربوط به شمال و هم متوجه گر وههای نزدیک به ظاهر شاه / محمد زایی ها / افغان ملتی ها و دیگرغا رتگران باشد . در غیر آن اگر هوادار یک گروه صرف بر گروه رقیب بتازد و گروه مورد نظر خودرا برایت دهد آنگاه حقیقت لوث میشود و اعتبار نویسنده نیز زیر سوال میرود . نمیدانم حساسیت ایراد گیرنده در مورد نظر اقای عیار چی انگیزه دارد .ایا ایشان دوست ندارند کسی به گروه مورد نظر او بگوید که بالای چشمت ابروست یا اینکه همه کثافت و نا پاکی در وجود فهیم وقانونی خلاصه میشود و دیگران فرشته اند ؟ ایا بهتر نیست که حقیقت گویی را تمرین کنیم و آنرا یاد بگیریم ؟

  • یعنی اینکه " ازره" حق ابراز نظر ندارد ! فاشیسم عریان تر ازاین میشود؟

  • برادر خوب نوشتی. حقیقت است هرگاه همه گوشه ئی ازین حقیقت هاراانعکاس بدهند کار به جائی خواهد کشید به نظر من هر غاصبی را که مامی شناسیم خوب است که از آن نام گرفته شود.

  • بلی در کابینه کرزی همگی کسانی هستند به مانند یک باند مافیها که اگر کس که صادق بود او به یک بهانه اخراج میشود و کسانی که مانند اکریم خلیلی و سیاف و دیگر کسانی که در قوچاق مواد مخدیر و غصب زمین دست داشت انها کسانی هست که معاون کرزی و یا از طرف او چندین وزارت او داده شده است کریم خلیلی به نام برادر خوش از زمین مردم دیگر شهرک می سازد و کرزی هم میاید که ان شهرک را افتتاح کنند تشکر از شما.

   آنلاین : http://haqeqat.blogfa.com

 • Mr Mamoon
  You are the brave, real and native son of Afghanistan and as an afghan born I am proud of you and wish you the best.People who talk irresponsible are the sold oout of Afghanistan who had to work hard for erning enough to live a dificult life and now kive in Afghanistan as rich and wealthy who wre luck because they lived outside Afghanistan and went inside as so called experts.
  Regards and sorry for writing in english.
  Bactazh
  Virginia

 • Dear Mamoon Sahib
  Your article “land grabber in Karzai Cabinet” well defined the true face of Mr. Rameen who is not only the minister of agriculture and animal husbandry of Afghanistan but also the head Republican Party formed by Karzai coteries. Being well aware about Rameen affairs I want to add some more information for our valued reader of Kabul Press?. In the year 2004-2005 Mr. Rameen grabbed 500 Jirb land in Dashti Tashgurghan in Mazar the Qabala of this land is in the name of his wife. The document is still exist in Amlak Mazar. Also the Darul Aman farm
  Which was the property of ministry agriculture and animal husbandry,Mr. Rameen illegally prepared false documents and transferred it to his name. He uses all the staffs of the minstray for his personal business. I do not know why our corrupted government keep blind eye to his minister.
  Thank you
  Salim

 • Khosh boad gar mahak tajroba aaiad ba mian

  Ta sia oi shawad har ki dar aw ghash bashad

  Mamoon sahib you are in great mistake, LAND GRABBER ARE your pets MARSHAL FAHIM, Khalili, Siiaf and now QANONI not few ppl who are fighting agansi this shafull activities, How SHAMLESS YOU ARE!!!!

 • مامون صاحب، خوش خواهیم شد که اگر به همین طریق در مورد غصب زمین توسط جنگ سالاران در نقاط مختلف کشور نیز بنویسید در آنصورت ثابت خواهی کرد که یک نویسینده ای بیطرف هستی و از قانونی و امثالهم که نیز زمین های زیادی را غصب نموده اند (شیرپور بطور نمونه) نیز بنویسی. این اظهار نظر من بمنظور رد ادعای شما و یا دفاع از وزیران نام برده نیست.

 • مامون جان راست بنويس که اين بار از دلگی مشر فهيم خان به خاطرنوشتن اين مقاله ات پول دريافت کرده ای؟
  موفق باشی درافشای چهره اصلی ات

 • سلام بر همه!جای بسیار تاسف و تآلم است که هرگاه کسی بخواهد از خیانت و جنایت خاینین وطن پرده بردارد ولو انکس مربوط به هر ملت وقوم و گروه وباند و حزب باشد قضاوتهای بیسار بی مفهوم ، ملیت گرایانه و دور از حقیقت از زاویه قوم مو ملیت در باره ان صورت میگرید باید بیاد داشته باشیم که خاین خاین است ولو مربوط هب هم قوم و ملیت ..... باشد چرا ما باید از ان دفاع نماییم خوب هستند یکتعداد از نویسنده گان اجیر که بواسطه پول ضمیر خود را فروخته اند قلم خود را در مدح و ستایش احزاب راست ویا چپ به گردش اورده و پول می اندوزند ما و شما باید واقع گرا باشیم قضاوت ما باید بر پایه منافع ملی کشور باشد.درباره اقای مامون باید بگویم که ایشان یکی از نویسنده گان و داستان نویس خوب کشور بودند که درمجله سباوون زمان داکتر نجیب داستانهایش به چشم میخورد اما بعدها شاید بخاطر اینکه نمیشد با پول بخور و نمیر نویسنده گی زندگی نماید ارزوی زندگی مجلل موتر و خانه ...خود رادردامن مجاهدین انداخت و به مدیحه سرایی انها قلم فرسایی را آغاز نمود و به زنده گی خود سرو سامان بخشید ما نباید فریب چنین نویسنده گان خود خواه را خورد زیرا در مدیحه سرایی باید از مبالغه اغراق و غلو کار گرفت ولی باز هم خوبست که از چهره های یکتعداد محدود هم که هست پرده بر میدارد و انها را رسوا میسازد باید تحیسنیش گرد و فیصدی واقعیت را منفی مبالغه و اغراق را از منفی کرد.

  آنلاین : http://kabulpress.org

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس