صفحه نخست > دیدگاه > حزب درباری در كابل

حزب درباری در كابل

رزاق مأمون
سه شنبه 17 جولای 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بيست و هشت سال پيش با سرنگوني جمهوري كودتايي سردار محمد داود فقيد، حزب نخبه گان رژيم به نام " غورزنگ ملي " كه به اثر تشويق جمعي ازمجلس آرايان چاپلوس و در نهايت با سفارش سردار داود و مشاركت جمعي از شخصيت هاي خانداني ، وزرا ، معيينان و سفراي حكومت تشكيل شده بود، نيزبراي هميشه معدوم گشت. نفوذ حزب غورزنگ ملي در اوج قدرت داود خان ، به عنوان تشكيلات مجزا از مردم ، هرگز به خارج از دايرهء قدرت راه نيافت.

افغانستان در بيش از چهل سال اخير، بار احزاب و تنظيم هاي درباري و سفارشي زيادي را بردوش كشيده است كه سخن گشودن درباب كارنامه هاي هريكي از احزاب و جريان هاي چپ وراست را درين اجمال مجالي نيست و اين چه بسا كه روح و جان سوهان ميزند وتاسف ميزايد.

كس نديده است كه در افغانستان، حاكمان ونخبه گان از گذشت روزگار، نكته يي درخور آموخته باشند و دير يا زود ، فرياد ندامت ( هر چند درخاموشي ) از دل برنكشيده باشند.

اينك زمزمه هايي بالا گرفته است كه هيأت حاكمه در ارگ (تولد گاه غورزنگ ملي ) ، همان خيالي به سر پروريده اند كه زماني ارگ نشينان پيش ازايشان چنين كرده بودند. اما درين خصوص ، كردار قدماي مستقل الراي ، با دمچاقي هاي آماتوري مقامات امروزي تفاوت هايي داشت كه به توجهش مي ارزد.

درسال هاي چهل وپنجاه، سازنده گان و آباد گران احزاب چپ وراست، جواناني بودند كه بار زحمت وكار شباروزي و داوطلبانه را بردوش مي كشيدند تا درخت آرمان هاي شان را به هر طريقي كه خود صواب مي دانستند، از ذخيرهء جان، حوصله و انرژي جواني سيراب كنند و درين ره كسي خسته گي نمي شناخت و دغدغهء طمع پول و جايداد و جايگاه در قلب هاي تپينده آن نسل زير چرخ تاريخ رفته ، رخنه نمي كرد. عبدالرحمن محمودي ، مرحوم غلام محمد غبار، دكتر عمر،مهندس حبيب الرحمن و عبدالمجيد كلكاني نماد هاي درخشان ياد گارمبارزات آن ايام اند كه امروز نام آنان درسرلوحهء آرمان هايي كه هرگز غروب نمي پذيرند، مي درخشد.

آن چه سال هاي پسين شاهدش بوديم، يك به يك ، خوب و بد ، زشت وزيبا ، افراط و تفريط و جذبه هاي پيش از وقت و خشم وهيجان هاي پس ازپيروزي و سرانجام ركود و نوبت ياس دورهء پايان ماجرا ها، درج برگهء تاريخ شده است وانصافاً ازآن همه توفان هاي اجتماعي، چنان تجربه هايي در حافظه ما جايگير شده اند كه ديگر تكرار آن همه اشتباهات و محاسبه هاي وارونه را فرصتي براي جولان گري نيست.

نقطهء اتكاي سرنوشت اصلي سازنده گان غورزنگ ملي در سي سال پيش، حداقل در خارج از افغانستان نبود وعلي رغم انزواي تاريخي و اقتصاد ضعيف كشور، جميع درباري ها و اصحاب قدرت، زير سقف خانهء خود شان نفس كشيده ومانند مقامات امروزي حكومت ، بعد سال هاي فراموشي و دل بركندن و رها كردن زنجيرهء سرنوشت به " امان خدا" ، بر مردم از خارج نازل نشده بودند. از همين رو جمعي از وفاداران سردار داود تا آخرين لحظهء حيات در كنار رهبر غورزنگ ملي و دربرابر رگباركودتا چيان ايستادند و مردند.

جنگ احزاب ازآن پس نيز، ره به جايي نبرد وخاطره هاي ناميموني در اذهان مردم بر جاي نهاد. رئيس جمهور كرزي نيز به شيوه نهي از منكرات، در دو سال نخست رياست جمهوري اش، در واكنش به سخنان شماري از نمك حلالان كه بر ضرورت ايجاد يك حزب جديد به رهبري آقاي كرزي ، پافشاري داشتند، تشكيل حزب را عملي كراهت بار و مضر به حال ملت قلمداد كرده و مي گفت كه از جور همين احزاب و "حزب بازي ها " بود كه افغانستان داروندار خود را از دست داد و او قصد ندارد تا دست به سوي كارنامه هاي ناكام دراز كند.

اما گويي در سال 1386 يك باره ورق برگشته است وظاهراً ضرورت هاي جديد، كار را برهيأت حاكمه تنگ كرده است و رئيس جمهور به دريافت تازه يي رسيده و دستور تشكيل حزب جمهوري را صادرنموده است. جالب اين جاست كه رئيس جمهور، اجراي اين مأمول را به دوش آن عده افراد بي گانه با تلخي هاي مبارزه و ناكرده كاري گذاشته است كه درشش سال اخير،حد اقل در عرصهء اداره و كار براي مردم، كوچك ترين دست آوردي نداشته اند.

برفرض حزب جمهوري صد ، دوصد مقام دولتي و پارلماني را وارد فهرست خود كند كه چي؟ هر گاه باد تغييرات ازقلمرو نخبه گان بگذرد، جا خالي خواهند كرد و رئيس جمهور درمنگنهء اجبار تنهايي دست و پا خواهد زد كه فلان وزير به محض اين كه از وظيفه اش بركنار شده و يا خلاف خواسته اش به جايي ديگر گماشته شده است، از خيرعضويت حزب درگذشته و پي كار خود رفته است.

زمانهء عجيبي است !

دايرهء اعضاي حزب جمهوري تا زماني شكسته نمي شود كه پول و مقام از كسي گرفته نشود و يا تغييراتي در سياست امريكا و انگليس در خصوص ساختار حكومت و رفتار با مخالفان وهمسايه گان و يا تصميم جايگزيني چهره هاي جديد به جاي چهره هاي كهنه در دستوركار قرار نگيرد.

يك آزمايش غافل گيرانهء ديگر هم مستوجب توجه است. واجب است كه مثلاً از يكي ازين حضرات كه از بركت آب وهواي متغيير سياست هاي جهاني برمسند وزارت ، ولايت و معاونت نشسته و افتخار عضويت حزب جمهوري را نيز حاصل كرده، بپرسيد كه حزب در اصل چه چيزي است؟ شالوده يك حزب ، آرمان ومبارزه درراه مردم است و سختي ها و گرسنه گي به جان خريدن. داد از بيداد ستانيدن و سنگ زيرين آسياب شدن. پس مرام تو كه از سروصورتت به اصطلاح ويتامين مي بارد و تذكرهء امريكا و اروپا در جيب داري و سوگند به نام نامي كشوري ديگر، ياد كرده اي، ازين همه نام نويسي و دريشي پوشيدن و خزيدن در موتر هاي شيشه سياه چه طرفي خواهي بست؟

يا مي شود از آقايان ديگري كه دل درگرو حزب جمهوري داده اند، سوال كرد كه چه پيش آمد كه يك باره از موقف يك دكاندار ساده وارباب دهكده فقير به كرسي وزارت نشانده شدي و حالا از روي تفنن و شكم سيري و انباشت پول و فرصت هاي فراوان به كلوپ صاحبان درگاه پيوسته اي. نشود كه رعدي درآسمان صاف خيالاتي كه از روي ساده گي به عاريت گرفته يي ، غرش كند و تاب يك روز گرسنه گي و يا از دست دادن مقام و منزلت نياوري و چنگ به ريسمان حزب ديگري بزني؟

آقايان!

با مفاهيم و حقيقت هاي حزب، مبارزه ، قدم نهادن درراه آرمان هاي مقدس و آزمايش هاي سوختن درراه مردم، نمي شود شوخي كرد.

توصيه ما اين است كه : قبل از آن كه به مد روز رفتار كنيد، ابتدا نظري به تاريخ هم بياندازيد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • مامون جان دلقک

  یک حزب درباری هزار ها بار نسبت به یک حزب متشکل از جنایتکاران، آدمکشان و وطنفروشان( جبهه ملی، ح.د.خ.ا، جمعیت، حزب اسلامی، طالبان) شرف دارد.

  ننگ و شرم ابدی باد بر دلقکان مانند تو که وسیله و افزار این احزاب آدمکش و وطنفروش بوده و هستی.

  • واقعاً که این شخص به همت اگر شخصیت داشته باشد در خدمت اراذل و اوباش قرار نمیگیرد اما افسوس که ...........

  • واقعاً که این شخص بی همت اگر شخصیت داشته باشد در خدمت اراذل و اوباش قرار نمیگیرد اما افسوس که ...........

  • دشنام دادن به یک ژورنالیست توانا از آدرس های مجهول توسط افراد بی هویت هیچ لطمه به کار وفعالیت های پیگیرانه این قهرمان معرکه قلم نمیکند جز اینکه خود را رسوا کنند وتربیه فامیلی خویش را به نمایش بگذارند دیگر هیچ چیز عاید حال شان نمیشود. پیام من به مامون عزیز این است مامون جان! قلم ات سبز باد منطق ات رسا باد تو امید همه وارثان شهدای گلگون قبای این ملت استی. خدا ترا هرگز کم نکند که از دربار طاغوتیان زمان وقصرنشینان مزودور وجواسیس تربیه شده در مکاتب شیطانی صهیونیزم بین الملل مانند کرزی اسپنتای غلام بچه احدی فاشیست و احمدزی فاشیست وتمام تجزیه طلبان و چاکران بی خاصیت و اسلام ستیز وافغان ستیز که خواهان برقراری نظام سیکولار در کشور اند گزارشهای جالب را برای خواننده گان این سایت میدهی. هرچه بیشتر خود را برای افشای سازی این چهره های مکار وشیاد که خود را عقب ملیت های باهم برادر کشور مخفی ساخته اند آماده ساز. خدا باتوست حق باتوست دعای یتیمان و بیوه زنان این ملک پشت وپناهت باد

  • واه واه چه اظهار نظر پخته ای! یک حزب درباری بهتر از وطنفروشان و...!!!

   باز تروریست های انترنتی راه افتادند. با سلاح های عقده!

  • دوست عزیز، خودت به نویسنده پیام قبلی توصیه کردی که فاش نگویند ولی خودتر نیز فحاشی کردی؟ آیا این نشان دهنده تربیه فامیل ات نیست؟

  • آفتاب به دو انگشت پنهان نمی شود. آنجا که منطق پایا می یابد،عفت زبان نیز از کنترول خارج میشود.لذا مشوره من به آنعده از کسانیکه منطق خود را از دست داده اند این است که، پاسخ خود را، طور یکه رزاق مامون از لابلای تاریخ استنباط کرده است و چهره ها را عریا ن کرده است، آنها نیز جواب قلم را به قلم دهند.

  • i know dear maamoon he is a great man and a good jounalist he doesnt care what the facist says god bless you maamoon

 • Mamoon,we think you picked up your suit to ask asylum in one of westren country by writing wrong and negative topics and you know we afghan people know who was good and who was bad so you are talking about Shayed Doud Khan which is known by every body he was one of the best president in our history, We never saw any topic or comments from you to issue in this website about those like Rabbani or his gang as they distroyed our beautifull city Kabul they killed more then 50,000 innocent men,women,children and old and young people in Kabul, they raped.looted, even they have done such crimes even my fingers are unable to write the type of crimes they have carry out in 5 years while they were on power in the end the Rabbani with his gang under the name of jahad and Islam after looting the property of the nation they opened the door to most ugliest and cruels people like taleban Allah knows how many innocent people were killed by Taleban in Bamyan,Parwan in th other parts of the country

  As we know faces are index of thier mind, we can study your nerrow mind and your face tell us how much you are cheap and having ugly mind, for you it does’t matter the country, and people for you it is only important who can pay you more that is your target.A fox will lose his skin but not his habbit so I do not blame you, it is your habbit to direct your finger to others without knowing the other 3 fingers pointing to your side

  Please stop this kind of nonsense and try to be honest and dont use the pen for the benefit of yourself just use it for the benefit of the country and Afghanisan people.

  With regards,Ikhlas Wardak

  • آقای مامون مقالهء در خوری نوشته اند. بهبود قدرت فاسد مستقر، با گوشزد کردن خطاهای |آن ممکن است نه با به به و چه چه گفتن. لذا بهتر است خوانندگان عزیز به جای اینکه به "مامون" بتازند کمی نوشته های وی را مورد "تاخت و تاز" قرار دهند. از این راه مامون هم به اشتباه تحلیلی خویش پی خواهد برد. نکتهء دیگر، جبههء ملی است. آیا مامون در جبههء ملی عضویت دارد؟ معلوم است که ندارد. حالا چرا وی را به آن جبهه وصل می نمایید شما عزیزان؟ حتی اگر مامون و یا هر هموطن دیگری به جبههء ملی علاقه داشته و یا در آن عضو باشد، حق شهروندی اش است. همانگونه که عضویت در حزب جمهوری به خودی خود عیبی نیست. اما ریشه های وابستگی و یا تعلق به این احزاب می تواند واکاوی شود و کارکرد و خط مشی کلان این احزاب و یا جبهه ها. همهء این کارها با منطق آرام می تواند صورت بگیرد. من خودم در هیچ جبهه یا حزبی نیستم. اما تشکیل جبههء ملی را، که تکانی به دولت خواب برده و فاسد و بی کفایت داد حمایت می کنم. جبههء ملی، اگر بتواند یک اپوزیسیون سالم باشد، می تواند در کشور ما تحول آفرین باشد. و حتی اگر این مهم را هم نتواند انجام دهد، همین که بتواند تهدیدی برای قدرتمندان فعلی باشد، می تواند نقش خوبی برای فشار بر دولت داشته باشد. دولتی که برای خود رقیبی نداشته باشد، بیش از پیش فاسد شده و به سوی خودکامگی پیش می رود و این برای کشور خطرناک است.

  • داود خان یک فاشیست، راسیست و پشتون پرست محض بود. که هیچکس منکر شده نمیتواند. با سر دادن شعار های ضد پاکستانی، افغانستان را به این حال و روز رساند. او میخواست یک پشتونستان خیالی که ناممکن بود برای فقط یک قوم بسازد...

  • جالب اینجاست که همین کسانیکه حزب جمهوری را ساختند خود در این 5 سال کشور را به این جا رسانده اند وحال ادعا دارند که میخواهند به کشور خدمت کنند ویا اشتباهات خودرا اصلاح کنند.تا کی باید به خرچ مردم فقیر افغانستان مصروف تجربه اندوزی بود.چند قرن است که ما مصروف ازمایش هستیم!!اگر این اقایان خزب را قبل از به قدرت رسیدن میساختند بهتر بود چون میشد که در انجا اماده میشدند تا کشور را درست مدیریت کنند.مامون نویسنده بسیار پخته واگاه است .انان که به او دشنام میدهند بسیار کوچکتر از ان اند که به استدلال روی بیاورند.از انان که جز دشنام دادن چیزی نمیداند نباید دلگیر شد.

   کاسه جینی که صدا میکند××××خود صفت خویش ادا میکند.

  • غلام بچه رستموف

   برای تو بهتر است که مانند دیگر سرسپردگان بز کثیف مسعودوف مشغول تغیر نام افغانستان باشی. از این طریق ما میتوانیم بیشتر تر و بهتر تر یکدیگر خود را درک کنیم. و زمانی که از سر سوته امریکایی ها پایین آمدید ما و شما تعین میکنیم که وطن شما تاجکستان است و از ما افغانستان.

   غلام رزاق مامون هم مانند تو و دیگر دزدان بز کثیف مسعودف از سر سوته امریکایی ها داد و فریاد میکند. در حالیکه مسله کنونی برای ما افغانها آزادی وطن ما نه تنها از اشغال جنایتکاران امریکایی است بلکه هم از اشغال یک مشت بی هویت و غیر افغان که وابسته به بز کثیف مسعودوف هستند.

  • سايت وزین پیام مجاهد مصاحبه خیلی جالب باشخصیت عالی مقام قانون شناس بی بدیل کشورما اولین رهبر خوش نام حزب اسلامی محترم قاضی محمد امین وقاد انجام داده است که خواننده گان محترم میتوانند آنرامطالعه نموده وفرق میان احزاب درباری وحقیقی ومردمی رابدانند. آدرس http://www.payamemojahed.com/

  • اگر واقعا خون افغان در بدنت باشد و واقعا مرد باشی هرگز به یک مرده ولو اینکه دشمنت هم باشد دشنام نمیزنی معلوم این است که تو اصلا افغان نیستی نوکر انگلیس هستی که فارسی را یاد گرفته ای من هم دشمن مسعود هستم اما دشنام نمیزنم بخاطر که جنگ من با مرده ها نیست. مسعود اگر خوب بود یا بد اما مانند داکتر اسپنتای غلام بچه دربار محمدزایی در مکتب صهیونیزم بین الملل درس شیادی را یاد نگرفته بود که بزور سوته آلمان وزارت خارجه راقایم گرفته تو هم نو کر همان غلام بچه هستی نه افغان نام افغان را بد نکن

  • عبدالولی پنجابی

   برای شما سگهای پنجابی علی زنا یک اجنت معلوم العال بریتانیا قائد اعظم است و برای ما افغانها شهید داود خان.

   هرکه افغانستان و افغانها را دوست دارد باید داود شهید را به حیث قائد و رهبر شان احترام و ارج بگذارد. خصوصا ً روحیه آزادی پرور شهید داود در روز های کنونی که افغانهای تشنه به استقلال و آزادی در سنگر های داغ بر ضد اشغالگران میرزمند از همه بیشتر ضرورت است.

   داود وطن و تمام مردم افغانستان را دوست داشت. او را فقط پنجابی ها کیثف پاکستانی و دزدان سقاو ثانی مسعودوف با الفاظ رکیک یاد میکنند و علت آن هم اینست که مردم افغانستان فقط در زمان شهید داود خان با غرور خود را افغان خطاب میکردند و پنجابی های پاکستانی و سقاوی های چون بزکثیف مسعودوف که غلامی پنجابی ها را قبول کرده بود از شنیدن نام شهید داود به لرزه در میامدند.

  • تو خودت از پدر پدر پنجابی هستی یک مرده را دشنام میدهی وبه مرده دیگر از خایه اش آویزان میشوی تو بی فرهنگ فرسنگ ها از تحلیل مسایل سیاسی کشور دور مانده ی خودرا زیاد فاشیست فاشیست نشان نده

  • برادر این ها سگ های گماشته شده اسپنتای غلام بچه هستند که فعلا دیوانه وار نمی فهمند که چی بنویسند مانند سگ بهرطرف دهن می اندازند

  • برادران لطفا سایت کابل پرس? را مانند تشناب ویاکناراب استفاده نکنید از پیامها معلوم میشود که کدام طرف دشنام ها راآغاز کرده است

  • هر چند داکتر سپنتا یک دانشمند است ولی او مانند کرزی و دیگران جز همان دولتی است که اشغالگران بر ما تحمیل کرده است. از اینرو تایید او در شرایط فعلی فقط خیانت به استقلال کشور و مبارزه رهایی بخش مردم افغانستان میباشد.

   فقط شما دزدان بز کثیف مسعودوف که تشنه قدرت بوده و حتی در بدل فروش ناموس خویش به امریکایی میخواهید که به چوکی و قدرت چنگ بزنید این مسله را نمیدانید.

   انتقاد شما از داکتر سپنتا به خاطر اینست که شما میخواهید در جای او یکی از سقاوی های مسعودوف را ببینید. انتقاد ما از او بخاطری است که در کشوری وزارت را قبول کرده است که اشغال شده و اشغالگران یک بز کثیف را به حیث قهرمان دزدان کثیف سقاویان اعلان کرده و به آنها حق داده اند تا جنایات شانرا ادامه بدهند.

  • موسسین این جبهه بهتر ان است که در قسمت نام این جبهه تجدید نظر کنند. چون هستند ملیون ها نفر چه در داخل و چه در خارج که این جبهه را جبهه قاتلین.چپاول گران.زورگویان میدانند که به هیچ رسم انسانیت و وجدانیتی پایبند نسیتند و هر روز و شب رنگ عوض میکنند بر اساس اقتضای زمان نه بر اصل و اصول مبارزه در راه مردم ازادی و وطن.

   مگر ما جزو این ملت نیستیم؟؟

   پس این چگونه جبهه ملی است که ملت طرفدار.حامی.پشتیبان.و عضو ان نمیباشد؟؟

   پس بهتر ان است که نام جبهه راجبهه قدرت پرستان.جبهه ادم کشان.جبهه دیکتاتوران برایش انتخاب کنند.
   چون اعضایش کسانی هستند که در طول 25 سال گذشته علیه همدیگر بخاطر قدرت و ثروت جنگیده اند نه بخاطر ازادی و مردم.

   مگر اعضای این جبهه پس از خروج شوروی علیه همدیگر نجنگیدند؟؟

   پس از کودتا علیه نجیب و ناکام ساختن موافقتنامه سازمان ملل منعقده زنوا برای انتفال قدرت بصورت صلح امیز علیه همدیگر نجنگیدن؟؟؟
   افغانستان را ویران. مردم را اواره. بیگناهان را قتل عام دکردند؟؟؟
   اگر امروز و یا فردا ملا عمر هم بیاید و به دولت بپیوندد یقین داشته باشید که با او هم ایتلاف میکنند و او هم عضو این جبهه میشود چون بعد از 96 علیه او هم جنگیده اند. و او هم عضو یکی از قدرت پرستان و دیکتاتوران دینی و شریعتی میباشد.
   پرویز از امریکا

  • اشغال بدست امریکای ها ملیون ها بار بهتر است و شرف دارد تا اشغال بدست دیوانه های زنجیری بنام طالب و یا قدرت پرستان و دیکتاتوران چون جبهه متحد ملی.
   صمیر دبی

  • پرویز خان!

   از کجا می دانی که ملت طرفدار جبههء ملی نیست؟ نکند خودت را در کدام شهر امریکا "ملت" تصور می فرمایید؟!! جبهه ملی طرفداران زیادی در کشور دارد. ممکن است در میان شما در امریکا و دیگر جاها نداشته باشد، که مهم هم نیست چون شما دیگر جزو ملت افغانستان هم عملاً محسوب نمی شوید. بهتر است مشغول کار و بار و زندگی خود باشید. در افغانستان همه حق دارند که عقیدهء سیاسی خویش را داشته باشند و برای آن یک فضای سالم فکری هم وجود داشته باشد. جنگ زمانی در کشور شعله ور شد که فضای سیاسی میدان تاخت و تاز آدمهای کم فهم قرار و گفت و بی اعتمادی عمیق در کشور به وجود آمد. همان سیر نا پخته امروز از جانب آدمهای خام دیگر تکرار می شود.

  • آخر خود را نمایان ساختی که خواهرت را اسپنتا هرشب کوس میکند مردگو خواهرت بیار پیش همین سقاو ها که کیر گنده دارند دانشمند آلمانی درست خواهرت راکوس کرده نمی تواند لعنت خدا به تو

  • بر اساس کدام قانون میگوی که شما جزو ملت افغانستان عملامحسوب نمیشوید همه کسانی که خارج از افغانستان هستند تابعیت و تذکره افغانی دارند و اگر بعد از 50 سال بر گردند ان وطن و خانه شان است.
   مگر همین اعضای جبهه به اصطلاح ملی باعث اواره گی و مهاجرت مردم نشدند؟؟؟؟
   کی وطن را که دوره طفولیت و نوجوانی اش را در ان سپری کرده دوست ندارد؟؟ هر جای این جهان که باشد روح و روانش در وطن اش است.
   بله اگر دیگر اتباع کشور برای شما به اصطلاح خودتان جبهه ملی مهم میبود در طول 25 سال خون شان را به عناوین مختلف نمی اشامیدید.

   بر اساس کدام حق و صلاحیت شما دیگر اتباع کشور را مهم نمیپندارید؟؟؟

   به همان اندازه که شما حق و حقوق در ان سرزمین دارید همه اتباع افغانستان دارد.

   زورگوی.خودخواهی.حق نشناسی.خشونت.و جنگ فرهنگ شماست.

   اگر شما ها به عقیده سیاسی و فضای سالم فکری باور میداشتید در زمان ظاهر دست به اسلحه نمیبردید و روند عادی و نورمال تحولات سیاسی. اجتماعی و فرهنگی را به میدان جنگ های وحشیانه تبدیل نمیکردید.
   پرویز از امریکا

  • اگر آزادی بیان اینست که هر فحش و نا سزا بدهن انسان آمد آنرا بروی کاغذ بنویسد میگویم که لعنت به این آزادی. فکر کنم که قدری شرم ضرور است تا کی رهبر و قوم پرستی به لحاظ خدا سر در گریبان کنید بحال یتیم، بیوه زن، گرسنه و پا برهنۀ افغانستان دل بسوزانید. از این دو و دشنام و زور گوئی ها چیزی در مدت سی سال جنگ بدست نیامد و اکنون هم نمی آید. اگر توانائی نوشتن خوب را نداریم سکوت اختیار نمودن بهتر است از تفرقه اندازی و به گفتۀ آن برادر سایت کابل پرس? خو ...... نیست که از دو و دشنام هائیکه واقعاً از خواندن آن شرم انسان می آید پر نمائید. لطفاً این سایت را به دانشمندان و چیز فهمان گذاشته و چرندیات خود را جای دیگر ببرید.

   با عرض حرمت به همه افغانان عزیز

   برادر تان نذیر از لاس انجلس

  • فاشیستک مفلوک! باز سر وکله کثیف تو نمایان شد؟ تو باید هر چه زود تر به داکتر مراجعه کنی تا کهنه زخمی را که از شاخ بز پنجشیر داری التیام بخشد وگرنه دیگران ترا به دار ا لمجانین خواهند برد . اگر چشم وجدان تو کور نشده باشد باید ببینی که همین اکنون از همتباران تو چند نفر بر سر سوته نه که بر سر ... امریکایی ها نشسته و قند هاررا سیر میکنند . حیف که چشم وجدان ترا تعصب فاشیستی کور کرده است !

  • پرویز خان!

   من نگفتم که شما جزو ملت افغانستان نیستید، گفتم عملاً نیستید. این حضور ذهنی شما، منطبق با واقعیات امروزی کشور نیست. می خواهید قبول کنید می خواهید نکنید. در ثانی من خودم هیچ وقت دست به اسلحه نبرده ام اما از دست اسلحه دارها، مخصوصا رژیم کمونیستی، مدتها در عذاب بوده ام. و مردم افغانستان، زمانی اسلحه گرفتند که شوروی کشور را اشغال کرد. می بخشید که مردم افغانستان بر ضد شوروی جنگ کردند! بسیار از شما معذرت می خواهیم جناب محمد زایی صاحب که تاج و تختتان را داوودخان بچه کاکای پادشاه صاحب بزیر آورد. یک کار خوب وی همین بود که شر مفت خورها را اندکی کم کرد. کمونیست ها هم کار بدی نکردند که همهء مفت خورهای دربار را یکباره بیکار ساختند. اما کار بد آنها، دادن کشور بدست بیگانه بود. آنها برای بقای خود ؤزیم پلیسی ایجاد کردند و سرکوب و کشتار شدید مخالفین را شروع کردند و نیروهای بیگانه را برای بقای رژیم خودآوردند و کشور را به خاک و خون کشیدند. اما حالا باید از نو شروع کنیم و قاعدهء بازی باید مسالمت آمیز و مدنی باشد.

  • فاشیستک مفلوک! باز سر وکله منحوس تو سایت کابل پرس? را کثیف شاخت . تو یکراه داری تا از عقده شاخ بز پنجشیر خلاصی یابی وان اینست که هر چه زود تر به یک داکتر روانشناس مراجعه نمایی وگرنه چیزی به دیوانه شدنت باقی نمانده است . ما نمیخهواهیم تا یکروز بکفی و مرداری ات دماغ همه را بیازارد .

  • برادر عزيز اگر آشنايي با فرهنگ فارسي يا دري داري و در صورت كه در كامپيوترت دري نداري ميتواني از اينجا استفاده نمايي چون كه اين مقاله براي آگاهي افغانان نوشته شده و نظريات شما هم بايد گنگ يا به لسان خارجي نوشته نشده نباشد.http://www.darimail.com/new

  • افسوس که قدرت بدست من نیست. افسوس!

   ای مردم، اگر من زعیم شما میبودم، هیچ چهاراهی وجود نمیداشت که در آن 3 اسکلیت به دار آویختگی وجود نمیداشت، هیچ خانه یی نمی بود که دو یا سه نفر آنرا اعدام نمیکردم. هیچ جای را سراغ نمیداشتید که ناخن های یک 100 نفر را به موش پلاس نکشیده باشم. افسوس افسوس!

   رمز اصلاح این مملکت را من بسیار فوق العاده میفهمم. کرزی ایزک خو نمیفهمد. از یک دزد عادی هم میترسد.

   افسوس افسوس!

  • در قدم نخست نه من شما را میشناسم و نه در باره تان قضاوت کرده میتوانم. و همچنان من نه محمد زی هستم و نه کدام کسی دیگر.

   با مفت خوار میشود که مبارزه و صحبت کرد اما با زور خوار و تفنگدار هیچ کاری نمیشود که کرد.
   پرویز

  • salam baradar aziz hamin naweshtara shoma karden momken hast yaki az famil tan khand che feke mikoni???

  • اقای مجاهد!
   اگر وجدان سالم داشته باشی و دستت در خون مردم , چور چپاول و نوکر بیگانگان نباشی ! یک کمی منطقی تر فکر کن .
   ایا همین مجاهدین غلام علقه بگوش و اجیر خوران isi,cia اعراب بادیه نشین نبودند.اینها از زمانیکه جهاد شان را شروع کردند ینعی چور چپاول و کشتن مردم را اغاز کردند چه کاری که نکردند.
   از همان اغاز مکاتب را سوزاندند مردم را بجرم ریش تراشیدن سر بریدند هزاران مرد و زن را در شهر ها و روستا ها راکت باران کردند .....خلاصه چیزی را گه الان برادران خونی انها طالبان انجام میدند .انها قبلا انجام داد بودند
   مجاهدین که از اغاز پول دال خوردن را نداشتن الان صاحب ملیونها دالر شدند. اینها همه این پول ها را از کجا کردن ؟ ملت را تاراچ کردند . وقتیک قدرت را گرفتن چنان هنگامه برپا کردند که دستن من از نوشتنش عاجز است

  • به احمد: تو چّپ بشین سر جایت بچیم.معلوم می شود که از حزب آدمکشان خلق و پرچم هستی. مجاهدین اگر در گیر جنگ قومی شدند و نتوانستند حکومت تشکیل دهند اما مثل شما مردم را زنده بگور نکردند که 15 سال است گورهای دسته جمعی از هر ولایت بیرون می آید. خجالت بکشید. شما که در بین مردم نه رو دارید و نه آبرو و نه جایگاه. اگر هم کاری می کنید یا ریش می مانید و یا تسبیح می گردانید. یعنی ریاکاری و دروغ می گویید و مردم را فریب می دهید. من به کمونیست های اندیشه ای کاری ندارم، آنها آدمهای خوبی هستند. علمی می اندیشند و به فکر بهبود کشور هستند، اما کمونیست های تقلیدی، یا هواداران آن که سواد چندانی هم ندارند، کمبودهای خود را با اتهام و بهتان، و فحش و نا سزا در وبسایتها و وبلاگها جبران می کنند. وضع فکری شما که خراب است، چون فکری در کله ندارید، وضع روانی تان هم که هیچتعریفی ندارد چون مردم شما را به اندازهء مرگ موش هم اهمیت نمی دهند، لذا این رفتارها از شما غریب نیست. کمی بروید درس بخوانید بعد شاید مصدر تولید اندکی فکر شوید. فعلاً که منطقتان یکسره تر تر می زند!! ببخشید که یک کم اموتو روک راست نبشته کدم!

   چوبکاری و کف پایی برداری راوایی های اجنت پاکستان بماند برای بعد. قصد دارم که یک مقالهء روش شناسانه! از شیوهء تبلیغات، لابی گری، تکدی وگدای گری، و پشتیبانی های امپریالیستی از آنها، ناز و عشوه های زنانهء مردان چادری پوش و زنان بی چادری آن سازمانک جاسوسی یک شیبه خدمت ملت عزیز افغانستان شریف قلم زنی بفرماییم باشد موجب انبساط خاطر دشمنان و انقباض خاطر دوستان شود!

   البته این دولت مفلوک ما هم که مثل شتر گاوپلنگ می ماند، برای این سازمان غیر قانونی که راجستر هم نشده است، امکانات فعالیت فراهم می کند! یعنی مار در آستین می پرورد. باید تمام مراکزی که این سازمان در افغانستات ایجاد کرده است مسدود و یا به سازمانهای خیریهء داخلی واگذار شود.

   اعضای این سازمان در کشور خودشان، یعنی پاکستان می توانند به فعالیت خویش ادامه بدهند.

  • اقای کمونست شناس حرفه ای! شما به هیچ رو حق ندارید به اقای احمد فرمان بدهید که خفقان بگیرد و خاموش باشد . مگر شما هنوز خودرا قوماندان تصور میکنید یا کدام فاشیست هستید که حق ابراز نظررا تنها به ذات کبریای خود زیبنده میدانید؟ پرسش اقای احمد از سران تنظیمهای جهادی که هر کدام از بوریای مسجد به مسند میلیاردری رسیده اند نه تنها سوال احمد که سوال مردم افغانستان است. اگر شما پاسخی به این سوال منطقی دارید توضیح دهید ولی به کسی نگویید که خاموش باش. ضمنا فر مایشات شما در مورد کمونیست اند یشه ای و غیر اندیشه ای به نوعی فکاهی شباهت دارد ! بیماری دیگران را از فاصله های دور با چشم غیر مسلح دیده میتوانید ولی از خودرا با دور بین هم نه !!

  • پرویز خان
   این گفته شما کاملا غلت است
   (( مگر همین اعضای جبهه به اصطلاح ملی باعث اواره گی و مهاجرت مردم نشدند؟))

   هموطن چشم و گوش خود را باز کن این داود خان بود با آن کودتای منحوسش که با همکاری کمونستها صورت داد باعث بربادی وطن شد. همین کودتا سرآغاز بدبختی مردم کشور شد.

   دربخش صوتي اين صفحه رادیو فارسی دری آلمان اين رويداد تاريخي را ازمنظرتاريخي اززبان محمد آصف آهنگ مورخ ونويسنده بزرگ کشور واکرم عثمان نويسنده وتحليلگرمسايل و ادیب بزرگ افغانستان مي توانيد بشنويد.

   آنلاین : در اینجا بشنوید کلیک کنید

  • ارباب صاحب قهر نکو
   نام کشور قانون اساسی کشور و صدها تسمیم دیگر توسط همین مردم گرفته میشود.
   من و تو باید یاد بگیریم بجای دشنام دادن به رای مردم احترام بگزاریم.

   فکر نکن فقط تو یاد داری دشنامهای زیبا بنویسی اگر دیگران در مقابل شما سکوت میکنند از این جهت است که میخواهند فرمایش بزرگان دانش پرور این مرز پرگهر را اجرا کنند که یکی از آن بزرگان میفرماید "در مقابل ابلهان خاموشی اختیار کن."
   همان کسانی که تو فکر میکنی قهرمان هستند و توسط خارجی ها بر سر قدرت گماشته نشدند و نوکر خاجیها نبودند برای ما نام شان را بنویس تا ما هم بدانیم.
   اگر فکر میکنی توان آن دشنامهای زیبا و آبدار را دیگران ندارند در اشتباه هستی.

   بعوان مثال

   تو به آن بنده خدا گفتی غلام بچه

   من به تو میگویم غلام راجه

   تو به آن بنده خدا گفتی رستمف

   من به تو میگویم پنجابی والا

   تو به قهرمان ملی افغانستان گفتی بزکسیف

   من به قهرمان تو میگویم نجیب گاو پخمه

   اگر خاسته باشم صدتای دیگر برای مینویسم.پس بهتر است با این دشنام داد خود را بیشتر از این رسوا نکنید.

   دهقان بیل بدست بیچاره

  • این تغییر نام خراسان به افغانستان با داشتن عمر یک هزارو پنجصد ساله خویش ازطرف نماینده انگلیسی یک امر تصادفی نبوده، بل بر اصل تجارب سیاسی برتانیایی نشنلیزم های وطن فروش قوم گرا خیلی سنجیده شده، آگاهانه، شعوری جهت حفظ منافع طویل المدت استراتژی سیاسی استعماری آن کشوردر منطقه وتأمین منافع مقطعی شاه شجاع و همردیفان او صورت گرفته است.

   گذاشتن نام یک قوم بر یک کشور کثیرالملیت و آن هم از طرف یک کشور مستعمره جو همچو" دولت استعماری بریتانیای کبیر "،بدون تردید نوعی از نقض حقوق بشربحساب می آید. چرا بر جسته سازی هویت ملی یک قوم بر اقوام و ملیت های دیگرفکراً عقلاً و رواناً قابل قبول نیست و توجیه علمی،حقوقی،اخلاقی، اقتصادی، سیاسی وروانی ندارد. برای اینکه دران برتری جویی، اعمال نیت سیاه و کاشتن تخم نفاق و جنگ و جدال میان تمامی گروههای قومی واقلیتهای ملی ومذهبی ساکن آن کشور جلوه های ناعادلانه وضد ملی وضد دموکراتیک واستعماری دارد.

   نباید با دشمنی های مغرضانه و تبار منشی (نژاد پرستانه) به نابودی فرهنگ پر باروریشه دار چند هزار ساله « خراسان » پرداخت. اگرتو با حفظ احترام و ارجگذاری به ریشه خویش وبه نماد هستی علمی وفرهنگی خویش وبه پیش کسوتان راه معرفت و بنیان گذاران فرهنگ و ادب خراسان آریاییان قدیم با صداقت و پاکیزگی اندیشه عمل نمایی، در صورت توسل به آزادی و دموکراسی و در حرکت بسوی تحول وکثرت گرایی فرهنگی، ما میتوانیم کشورسربلند خویش را به نیروی خلاق آفرینش ارزشهای فرهنگی سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان تبدیل نماییم.

   ابوسفیان "مرزائی" متعلم درمکتب

  • این تغییر نام خراسان به افغانستان با داشتن عمر یک هزارو پنجصد ساله خویش ازطرف نماینده انگلیسی یک امر تصادفی نبوده، بل بر اصل تجارب سیاسی برتانیایی نشنلیزم های وطن فروش قوم گرا خیلی سنجیده شده، آگاهانه، شعوری جهت حفظ منافع طویل المدت استراتژی سیاسی استعماری آن کشوردر منطقه وتأمین منافع مقطعی شاه شجاع و همردیفان او صورت گرفته است.

   گذاشتن نام یک قوم بر یک کشور کثیرالملیت و آن هم از طرف یک کشور مستعمره جو همچو" دولت استعماری بریتانیای کبیر "،بدون تردید نوعی از نقض حقوق بشربحساب می آید. چرا بر جسته سازی هویت ملی یک قوم بر اقوام و ملیت های دیگرفکراً عقلاً و رواناً قابل قبول نیست و توجیه علمی،حقوقی،اخلاقی، اقتصادی، سیاسی وروانی ندارد. برای اینکه دران برتری جویی، اعمال نیت سیاه و کاشتن تخم نفاق و جنگ و جدال میان تمامی گروههای قومی واقلیتهای ملی ومذهبی ساکن آن کشور جلوه های ناعادلانه وضد ملی وضد دموکراتیک واستعماری دارد.

   نباید با دشمنی های مغرضانه و تبار منشی (نژاد پرستانه) به نابودی فرهنگ پر باروریشه دار چند هزار ساله « خراسان » پرداخت. اگرتو با حفظ احترام و ارجگذاری به ریشه خویش وبه نماد هستی علمی وفرهنگی خویش وبه پیش کسوتان راه معرفت و بنیان گذاران فرهنگ و ادب خراسان آریاییان قدیم با صداقت و پاکیزگی اندیشه عمل نمایی، در صورت توسل به آزادی و دموکراسی و در حرکت بسوی تحول وکثرت گرایی فرهنگی، ما میتوانیم کشورسربلند خویش را به نیروی خلاق آفرینش ارزشهای فرهنگی سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان تبدیل نماییم.

   ابوسفیان "مرزائی" متعلم درمکتب

   آنلاین : جواب به قانون اساسی شناس افغانستان و.....

  • آقای دشمن فاشیسم!

   با اجازهء شما در این بخش چشمهای من مسلح است وتوانایی دید دارم. اما وقتی که ما موضوعی را به پرسش می کشیم، زمانی می توانیم به آن پاسخ مناسبی بدهیم که از خارج از ذهنیت و پیش داوری و چشم انداز پیشین باشد. کل معضل افغانستان هم فقط از این منظر قابل موشکافی و تحلیل معطوف به کار واقعی فکری است. حتی نقد فاشیسم نیز فقط با فاصله گیری از بسیاری از این تعلقات و پیشداوری ها ممکن است. مشکل ما افغانها این است که اصلاً افق تحلیلی ما، از چشم اندازی مناسب صورت نمی گیرد. برای همین است که حتی بزرگترین نویسندگان ما هنوز نتوانسته اند رویدادهای کشور را تحلیلی علمی کنند و حتی یک مکتب فکری تحلیلی در کشور به وجو بیاورند که رها از بسیاری از خطاهایی باشد نسلها تکرار شده است.
   اگر به کشورهایی نظیر هند و پاکستان بعد از استعمار، و حتی کشورهای اروپایی بعد از جنگهای صد ساله وسی ساله اروپا جنگ جهانی نظری بیندازیم،رویکرد آنها به تحلیل تاریخی و اجتماعی و فلسفی و اقتصادی جوامع شان، به مسایل بنیادی تری معطوف است. این حرکات فکری تاثیرات عمیق در تاریخ این کشورها و سیاست آنها گذاشته است. برای همین نگاه طنز گونهء من به سیاست در کشور به ریشخند گرفتن بدیهی ترین"اعتقادات" جزمی ای است که سر از آدم کشی در می آورد. مجاهدین از عصر آدمکشی گذشته اند، حتی سیاف نیز! اما عده ای دیگر، تشنهء ریختن خون اند، و می خواهند این "جنون" را تجربه کنند. من خط وسیر این حرکت نو را که چنین تمایل و عطشی برای سیراب شدن دارد به وضوح می بینم. باید نقدش کرد. حتی گزنده. سخن من بیادتان باشد.

  • تغییر نام خراسان به افغانستان.تصویب کدام قانون اساسی نیست بلکه با داشتن عمر یک هزارو پنجصد ساله خویش ازطرف نماینده انگلیسیهای اشغال گروافغان های نشنلیزم.وطن فروش که ریشه تضادهای قومی نژادی ولسانی را درخراسان بنیان گزاری کردن بر اصل تجارب سیاسی برتانیایی هاخیلی سنجیده شده، آگاهانه، شعوری جهت حفظ منافع طویل المدت استراتژی سیاسی استعماری آن کشوردر منطقه وتأمین منافع مقطعی شاه شجاع و همردیفان او صورت گرفته است.

   گذاشتن نام یک قوم بر یک کشور کثیرالملیت و آن هم از طرف یک کشور مستعمره جو همچو" دولت استعماری بریتانیای کبیر "،بدون تردید نوعی از نقض حقوق بشربحساب می آید. چرا بر جسته سازی هویت ملی یک قوم بر اقوام و ملیت های دیگرفکراً عقلاً و رواناً قابل قبول نیست و توجیه علمی،حقوقی،اخلاقی، اقتصادی، سیاسی وروانی ندارد. برای اینکه دران برتری جویی، اعمال نیت سیاه و کاشتن تخم نفاق و جنگ و جدال میان تمامی گروههای قومی واقلیتهای ملی ومذهبی ساکن آن کشور جلوه های ناعادلانه وضد ملی وضد دموکراتیک واستعماری دارد.

   مانباید با دشمنی های مغرضانه و تبار منشی (نژاد پرستانه) به نابودی فرهنگ پر باروریشه دار چند هزار ساله « خراسان » پرداخت. اگرما با حفظ احترام و ارجگذاری به ریشه خویش وبه نماد هستی علمی وفرهنگی خویش وبه پیش کسوتان راه معرفت و بنیان گذاران فرهنگ و ادب خراسان آریاییان قدیم با صداقت و پاکیزگی اندیشه عمل نماییم، در صورت توسل به آزادی و دموکراسی و در حرکت بسوی تحول وکثرت گرایی فرهنگی، ما میتوانیم کشورسربلند خویش را به نیروی خلاق آفرینش ارزشهای فرهنگی سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان تبدیل نماییم.

   ابوسفیان "مرزائی" متعلم درمکتب

 • چرا هر باری که مامون دهن باز میکند ، من فکر میکنم که پروفیسور استاد برهان الدین ربانی رهبر جمعیت ، رهبر جبهه ملی و رهبر جنایتکاران جنگی در کابل داره صحبت میکند ؟

 • برادران عزیز و نهایت محترم:
  پشت اب رفته بیل نگیرید ناسزا گفتن پشت مرده هرکس که باشد چی مسعود چی کسی دیگر خوب نیست و همچنان لطف کرده از حرف های زشت و بد خود داری کنید چرا که انسانی که برای انسان دیگر دودشنام میگوید خداوند متعال نمیبخشد گناه بزرگی است یک مسلمان هیچ وقت فحش و ناسزا نمیگوید به امید اینکه برادران مانزاکت های اسلامی اجتماعی اخلاقی وافغانی را مراعات نماید وسلام.

 • Go to his site and see how cheep and lowlife you people can get.

  http://www.afghansearch.com/

  Tajik+ Pashtun+ Hazara+ Uzbek+ Turkaman=Afghan=Savage=killer=Ignorant=Racist

 • اقای مامون شما هیچ شرم ندارند بخدا یک بار شخصت خود را مطالعه کن بعدآ بالای سردارمحمد داود مقاله بنوسید.

 • سلام دوستان عزیز
  افسوس به نوسنده های که هنوز هم دفاع از اشخاص وطن فروش پلید و انسان کش مینمایند. آقای مامون در دوران زمام حکومت شما چپی ها اصلا آزادی بیان وجود نداشت ! انسان خودفروخته همبش به فروش است

 • فکر میکنم این حزب را آقای مامون تاسیس کرده است چون ازتمام فعالیت های باخبر بوده و میدانید که کی چی خواهد کرد. از همه این حرف های گذشتهپ باید گفته شود که تاسیس حزب جمهوری یک حرکت مثبت در مقابل اپزسیون میبااشدو آروز دارم که ما افغان ها مانند کشور های پیشرفته جهان دارای دو یا سه حزب قوی و مردمی باشیم.

 • همین حزب هر چی که باشد از حزب جمیعت مامون - حزب اسلامی و حرکت به هزارها مرتبه بهتر است.
  مامون:
  شرم کن - تو عضو شورای نظار جمیعت ملا ربانی بودی.

 • اقای مامون من با شما موافقم افرادی مثل اقای کرزی باید به فکر ابادی کشور باشند نه درباره تشکیل حزب برای موروثی کردن قدرت !!!!!!!!!

  • بهادر :
   فاشیست بچه ای که هربار دهن باز میکند به جز مرداری چیزی دیگری ازاوبیرون نمی ریزید!!
   اخرچه میتوان کرد؟کسیکه با بایش احمد شاه ابدالی بچه بیریش نادر افشار بود بیش از هرزه درای ودشنام دادن دیگر چه میتواند بکند!!!
   او همیشه درپیام های خود از سوته امریکای ها یاد میکند وغیر پشتونها را با رکیک ترین زبان دشنام میدهد اما کرزی فنداری را نمیبیند که همه چیز اور امریکایها خریده اند!
   این فاشیست بچه همیشه با دشنام دادن به مسعود به این سایت وارد میشود با فحاشی فضای سالم گفتگوها را منحرف میکند.نمیدانم این ادم در چه محیطی بزرگ شده است؟شاید محیطی سرشار از بد اخلاقی!همیشه به کسانیکه مخالف نظر او اند میگوید که از سر سوته فلان وفلان گپمیزنی!!او زویه اخر بدون از سر سوته جایی دیگری برای نشستن بلد نیستی!!!
   راستی او همیشه میگوید که غیر پشتونها افغان نیستند راست میگوید.اوغان تنها به پشتونهای که در اطراف کوهای سلیمان زندگی میکردند گفته میشود.سرزمین ما را که نیا کان دلیر ما چون فوشنجیها-ابومسلم خراسانیها-یعقوب لیث صفار ها-سامانیها-غزنویهاو...با فهرمانیهای بی نظیر از ان پاسداری گردند امروز از خیرات سر انگلیسها اوغانهاتنها مال خودمیدانند!!!با زبان برادری با قاشیستها گپ زدن به معنای پذیرش سلطه قومی انهاست!در فرهنگ فاشیستها رعایت ادب واخلاق به معنای بی غیرتی است!!!بدا به حال غیر پشتونها که سالها حکومت شوونیستی پشتونها را پذیرفته اند وهنوز که هنوز است از تاریخ درس نگرفته اند وبه فاشیستها رای میدهند تا بر انها حکومت کنند!!اما باید از پشتونها یاد بگیرید که برای یک روز هم حکومت که در راس ان یگ هزاره تاجک یا اوزبک باشد نخواهند پذیرفت.زمان که غیر پشتونها به کرزی رای دادند دیدیم که چگونه اوغانملتیها از ان به زیان مردم ما سود بردند.

   به جای اینکه نظریات مامون را نقد کنند به او دشنام میدهند.این است حق هم وطنی را ادا کردن!!!!!

 • دوست عزیز کامران میر هزار:
  من به شدت مخالف سانسور هستم ولی جملات و کلمات رزیلانه و دور از ادب به حیثیت و اعتبار کابل پرس? لطمه میزند.و کسانیکه هویت مستور دارند بیشتر فحاشی میکنند.به نظر من به کسانیکه به یکی از اقوام شریف کشور اهانت میکنند و به وحدت ملی زیان می رسانند نیز باید سانسور شوند.من یکزمانی صفحه گفتگوی سایت فارسی رو را تعقیب میکردم ولی زمانیکه جای بحث های جدی را دو ودشنام قومی گرفت اکنون فقط به دیالوگ قومبازان مبدل شده که امید وارم کابل پرس با حیثیت و بااعتبار بماند و مرکز فحاشی قوم بازان نگردد.

 • درین اواخر نوشته های جناب شما بر خلاف تعهد اخلاقی تان بحیث روزنامه نګار به سمت و سوی سقوط در مرداب هولناک ضدیت کامل با وحدت ملی افغانها اعم از تاجیک بشتون ازبک هزاره ۰۰۰۰۰ در حرکت است۰ من با این یادداشت شما در مورد حزب درباری کرزی زیاد جنجال ندارم۰ انچه که نزدمن مهم است این است که اقای مامون با فهم کامل از هویت اعضای ترکیبی جبهه ملی(اخوانی های که قدرت را از طریق حمایت شعبات جاسوسی شوروی بدست اوردند و کمونیست های که مامور تامین روابط این اخواتی ها با شعبات نظامی روسی بودند) با نوشتن دهها مقاله و مضمون حمایت میکند اما تشکیل این حزب درباری را که حد اقل اعضایش ساختن جامعه قرون اوسطایی را در بلان ندارند دیوانه وار تخریب مینمایید۰ اهسته اهسته خوانندهکان محترم ماهیت اصلی شما را درک میکنند و ماموریت های وظیفوی شما که به حق در تېابق کامل با و ظایف رهبران جبهه ملی دارد افشا میکردد۰

  • به همه دوستان جواب دهنده و آقای مامون سلام!
   من صد در صد یقین دارم، همه با سواد هستید، اما خطای ما در کجا است؟ ما نمیخواهیم یک دیگر را به آغوش بکشیم، قابل یاد آوری است، برای هرکس و هر گروه قانون اساسی کشور حق داده است که به هر نام که بخواهند میتونند حزب تشکیل دهند.
   اگر ما یکی را بنام عضو فلان حزب و دیگری را عضو فلان حزب نپذیریم، فکر میکنم، درین صورت باید برادر، برادر را از خود دور خواهد کرد و بس. این روش ما را هیچ وقت نخواهد گذاشت، بسوی زندگی نو و دور از یاس و نا امیدی قدم بگذاریم.
   بناآ از تمام هموطنان خود صمیانه خواهش می کنم که به جای شکوه و گیله، به خاطر آبادی وطن عزیز خویش باهم نزدیک شوند.
   به امید ان روزی که وطن داشته باشیم در پاکی و نظافت از هیچ کنج دنیا کم نباشد، و دشمن اصلی ما که در کمین هرکدام ما نشسته است بشناسیم .
   خیرالدین(خبیر)
   برادر کوچک همه تان

   آنلاین : سلام برادرانه برای همه

 • تقدیم به پیشوای فرزندان خورشید!

  • سید حسن نصر الله!
  • تو از سلاله پاک رسول الله ای!
  • تو فرزند خندق و خیبر و منایی!
  • تو فرزند یعسوب الدینی!
  • تو فرزند اُحد و حنین و بدری!
  • تو فرزند صاحب شمشیر دو سری!
  • تو فرزند و وارث شجاعترین شجاعان عربی!
  • همو که پیامبر اعظم (ص) در ستایش او و رزم بس ارجمندش چنین سرایش کرد: "ضربة علی یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین"
  • تو وارث هیبت و ابهت مالک اشتری!
  • به عبارت بهتر تو "مالک اشتر" زمانی!
  • تو وارث این همه فضایل وخوبی ها هستی که چشم حسودان توان دیدن آن را ندارند و بسان خفاشان شب در پی کتمان نور خورشیدند!
  • پس ای یادگار و خلف سلف خورشید رزم! برزم و بر ستیغ قله های پیروزی، عزت و اقتدار گام بردار! پتک قدرتمند خود را بر تارک دشمن ظالم و متجاوز بکوب که تو پیشوای فرزندان خورشید و پرچمدار عدالت و احیاگر عزت برباد رفته جامعه "خفته و خواب آلود عرب" هستی!

  - اینک از رزم تو و فرزندان خورشید، لرزه و ترس بر اندام هیولایی صهیونیزم بین الملل و حامیان کوردل آن، مستولی گردیده و در پی فرار "آبرو مندانه" از سرزمین فرزندان خورشید و عروس خاورمیانه ( لبنان) می باشند!

  • پس باز برزم! که امروز تمام قلب های مردم با وجدان دنیا و دلهای مسلمین در سراسر گیتی همراه تو و همرزمان غیور تو در رزم های بنت جبیل، مارون الرأس و عیترون با دشمن بشریت در رزمند!
  • امروز بسیاری از جوانان غیور و آزاده دنیا آرزو دارند که ای کاش وجود شان موشک کاتیوشا، رعد و خیبر یک بودن تا با شلیک شدن توسط وارثان رزمندگان بدر و خیبر، قلب دشمن اهریمنی را هدف قرار می دادند و پوزه پوشالی شان را به خاک مذلت می نشاندند!
  • نصر الله برزم و مقاومت کن که ماهیت شیعه یعنی عصیان! عصیان بر ضد ظلم! عصیان علیه متجاوز! عصیان علیه استعمارگران! عصیان بر ضد نوکران حلقه به گوش صهیونیسم بین الملل!
  • نصرالله! نصرت خدا در انتظار تو و همرزمان و سلحشوران لبنانی و فلسطینی ات باد! همانگونه که خود گفتی و چه نیکو بیان داشتی : اللبنان عصی علی العدو! اللبنان عصی علی التقسیم! اللبنان عصی علی الهزم! اللبنان عصی علی الموت!
  • ای فرزندان اسلام برزمید! که وعده الهی نزدیک است و دشمن در حال زبونی و خواری! طبق وعده الهی: کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله" پس برزم و مقاومت کن که "ء لیس الصبح بقریب"!
  • فرزندان مقاومت و پیشوای رشید مقاومت! برزمید که جهاد دری است از درهای بهشت که اینک بسوی شما باز شده است! ای کاش همه توفیق داخل شدن از این در را پیدا می کردند!
  • برزمید که شما امروز نماینده امت اسلامی در برابر صهیونیسم بین الملل هستید! پیروزی شما نه تنها پیروزی لبنان، اعراب بلکه پیروزی همه مسلمانان و آزادی خواهان جهانند!
  • فرزندان علی وحسین؛ جنوب لبنان امروز یاد آور بدر، حنین، خندق، احد و بالاخره کربلا ست. خوشا بحال تان! اسوه شما حسین است و زینب، درس رزم و صبر را از این مکتب آموخته اید!

  در فرجام: خدایا رزمندگان اسلام را بر کفر جهانی فائق گردان! دشمنان شان را نابود و ذلیل! آمین یا رب العاملین!.

  • دوست عزیز

   ما که عرب نیستیم تا به خاطر علی و حیسن خود را فدا کنیم. ما از افغانیم.

  • میگویند سگ زرد برادر شغال است این به عرب ها و یهودی ها 100 در صد صدق میکند. خون عرب و یهودی. فرهنگ انها. اجتماع انها و و و همه اش یکی میباشد. محمد قران را از تورات کاپی کرد و فقط با کمی تغیر انرا تلمود کتاب دینی یهودیان اعراب ساخت.
   مسواک دندانها. تراشیدن مو های زیر بغل و اطراف الت جنسی. سنگسار کردن. زن را نصف مرد حساب کردن. همه روزه عبادت کردن و به هصطلاح صلاوات گفتن و تسبیح انداختن. ختنه کردن پسران. زن ستیزی. قربانی کردن حیوانات. و هزاران چیزی دیگر که امروز در چوامع اسلامی وجود دارد همه از اداب رسوم و فرهنگ یهودیان اقتباس شده است.
   پدران ما بخاطر حفظ فرهنگ اداب و رسوم و دین خود که همانا زردتشتی و بودای بود 300 سال با اعراب متجاوز چنگیدند.
   عرب و یهود هر دو یکی بوده و اختلافات انها مربوط به 50 سال پیش نه بلکه به 4000 سال پیش زمانیکه قبیله از یهودی ها از بابل به کنعان و یا فلسطین امروزی مهاجرت کردند شروع شد. بر میگردد.

  • زن تو را همرای یکی اززردشتی های مقبول دریک بستر کوس کنم

 • Dear Mamoon,
  I am one of the person who is very interested to you, but to be very much honest that taking everything obssessed and personal will not be good, for example the government of Mr.Karzai have some poverty in every aspects if you look at it, but in the same time it has a lot of goodness as well, and off course Karzai new party is much better than of those who killed thousands of people, looted the properties of people and now they are trying to clean the bad sports from their names, it is not justice and equality to justify that be as a very good journalist a realistic one, as you analize all the situations since you are a good politician you must justify that some times according to the time and era the politicians talk not always steady, that is why Karzai looked at the elegant time and situation and expressed his idea in the first 2 years of his government that making party are not good, but now he decided to do it, how come you say that being a journalist an analist and most of all a statesman?

  • او ادم عرب زده !شرم کو همین عربها پدران ترا به غلامی وبردگی نکشاندند.این الله تو مگر غیر ازعربها کسی دیگر را در دنیا نمیشناسد.اوبیچاره از مکتب عرب ادمها به جز غارت وغنیمت و زنبازی دیگر چه چیزی میتواند بیاموزد!!اوسانه نمیدانم جنگ اوحد .خندق و..را تنها ادم های جاهل مانند تو ستایش خواهند کرد .به خانه جنگی اعراب تو افتخار میکنی!!نمی شرمی هنوز هم خودرا غلام علی و غلام محمد نام میگذاری.میدانی که این اعراب وحشی با غلام های مانند تو چه میکردند؟غلام وکنیز را برای استفاده جنسی نگهداری میکردند!!او دیوانه مگر عرب ویهود برادر نیستند.واقعا مذهب این گونه انسانها را از خرد دور میسازد.به این بیچاره نگاه کنید.جهاد را عرب برای حفظ منافع خودش به وجود اورده وانسانهای خود باخته وغلام عرب در خدمت ان منافع قرار دارند.مانند مبارزات مردم افغانستان که باید تحت نام دفاع از میهن وازادی از ان نام ببریم انرا از محتوای ازادی خواهانه اش تهی میکنیم وبه نام جهاد عرب نام میگذاریم!!!وای از دست این بی خردی!نمیدانیم عرب ها اوسانه ساختند که حسین را فلان پسر کا کایش در رقابت بر سر کسب قدرت به قتل رسانید هنور که هنوز است ما گریه میکنیم.او ادم عقلت کجاست .مگر در تاریخ این سر زمین دلاور مرد ودلاور زن کم داریم .مگر بر ما کم ظلم روا داسته شده است.مگر تاریخ ما انسانهای به مراتب بر تر از علی وحسین و عمر و... ندارد؟تما م مهار ت این عرب زده ها در این است که بیاد فلان قاتل عرب از ته دل گریه کنند.گویی عربها انها را برای گریه کردن استخدام کرده اند!!!!!!!!!چه مداحان حقیری .

  • DEAR RATBIL,YOU ARE FULLY RIGHT WHEN WE SEE THE ARABS DESTROYED OUR HISTROY WHILE I WAS IN PESHAWAR THE ARAB MUJAHIDEEN WERE MARRYING WITH AFGHAN GIRLS AND THEN LEAVING THEM IN THE HOTEL IN ISLAMABAD AND THEY WERE GOING BACCK TO ARABIC COUNTRIES AND THOSE POOR WOMEN WERE USED BY THE HOTEL EMPLOYEES FOR AT LEAST 2 OR 3 WEEKS THEN THE FAMILY OF THOSE POOR WOMEN WERE COMING TO TAKE THEM BACK SO NO BODY CAN DENY THAT

   SO I WISH AFGHAN PEOPLE ONE DAY WAKE UP AND KICK OUT IN THE ASSES OF ARABS,PANJABIES AND OTHER WATAN FROSHAN.

   ARABS,PANJABIES,TALEBS AND ALL MUJAHIDEEN LEADERS MUST TO TO HELL AND MUST BE BURNED THIER DIRTY BODIES

   ZENDA BAAD AFGHANISTAN
   AFGHAN YAAR

  • رتبیل بچیم مه خودم عرب افغانستان هستم که تو مرا وپدران مرا بخاطر اینکه ننه کوسی ات رااز کوس دادن به ملاهای زردشتی باز داشتم اینقدر توهین میکنی ما که پیام خدای واحد را به پدران بی ناموس تان فرستادیم این چی جرم است درغیر از آن امروز خودت شاید خواهرت را میگایدی وشاید هم فعلا بگایی بار دیگر این قسم کوسمادری ها را در برابر دین نکن

  • ARAB GOO KHORDEE KA DANEET BACHEE KHAR BROO PAS DA KESHWARET TOORA KADEE NAMEET GAYEDEEM
   ARAB =KHAR

  • شرم میکنم که تو سواد داری این جملات شایسته به زبان آوردن یک نفر با سواد نیست.

   آنلاین : جواب به گفته دوستم

 • ayn jornalist deste doo tarykh tershoda bayad mazmone benawisad ke agar dar qafela ne aqalan ba qafela bashad ! wa sada konad ma mara koja merem!wele deste doo deste doost!!mamoonai mar mar ast kerm kerm ast darenda darenda ahli ahli wa enssan enssan!!

  • عربها بیناموسترین مردم روی زمین اند به خصوص این عربهای اشغالگر که بنام سید این سرزمین را غارت کردند فرزندان انرا به اسارت بردند.تو عرب رزیل مانند سگ با دنبال غنیمت به این سرزمین امده ای وپدران تو همه دزد وغارت گر بودند.از زمان که پای کثیف عرب های غارت گر به این سرزمین رسید این مرز وبوم روی اسایش وخوشبختی را به خود ندید.مردم اصیل افغانستان اول باید به حساب سید های دزد وبی غیرت برسند تا کشورما ازاد وارام شود.تو گدایگر در سرزمین ما واز خیرات سرما زندگی میکنی وباز به افتخارات ما دشنام میدهی!!او سید به غیرت مادران ترا با شتر تعویض میکردند.زنان تان مانند فاحشه ها زندگی میکردند چند ادم را دریک شب میپذیرفتند.زردشت هزار بار از تو پدران وحشی وسوسمار خور توباشرفتر بود .دنیا به او افتخار میکند.تو خر نمیدانی که این پیام خدای واحد را در جهان برای اولین بار زردشت به انسانها اورد.شما سید های بی ناموس بیگانه ومتجاوز مانند زاغ های لاش خوار به این سرزمین پاک قدم گذاشته وبا ان باور ها ضد انسانی کشور ما را تاراجکردید .حال تو مادر زنا دشنام میدهی.برو گم شو اگر مردم ما اگاه شوند شما عرب های فاحشه را از کشور حواهند راند وانتقام بیدادگری ها ودزدی هارا که در این سرزمین کرده اید ازشما خواهند گرفت.بر گرد پیش پدران دزد وفاحشه ات تو دراین جا چه گه میخوری؟امروز از اثر دزدی ها شما عربهای بی ناموس این کشور تا این حد فقیر باقی مانده است.اگر خواهران تو سید بی ناموس فاحشه نمی بودند این گونه به دیگران دشنام نمیدادی.

  • Ratbil you are right this fucking arabs are like dogs searching bons every where do you know most of prostitutes are ArabS even now in europe I swear I have seen them with my eyes

   I do not understand this fucking arabs must be kicked out of Afghanistan we do not let these dirty people to live by us
   I wish and hope the afghans kills all Arabs they are not humanbeing so they are for us like porks eats everything but WE can not use them.

   Arab shame on you basterd go back and I advice any one who can kill those terorest or taleban as much as they can becasue the Talebans are the most watan froshan even they sell their wives to arabs and pnajabies just for getting support and help from them
   MORDAA BAAD ARAAB,PANJABIES AND DIRTY TALEBAN

   ZENDA BAD PURE AFGHANSISTAN PEOPLE

   HASHEM LUDIN

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس