صفحه نخست > دیدگاه > حاجی محمد محقق با پنج سال ضمانت خط از کرزی

حاجی محمد محقق با پنج سال ضمانت خط از کرزی

قاری عتیق الله ساکت
يكشنبه 12 جولای 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

حاجی محمد محقق یکتن از وکلای مجلس عوام که بحیث یکتن ازفعالین کارزار انتخاباتی حامد کرزی علنأ درهرجا وکجای افغانستان به نفع ایشان فعالیت مینماید چندروز پیش درولایت بلخ درمیان جمعی ازمردم هزاره مقیم مزارشریف به بیاناتی پرداخت که فرازهای ازسخنرانی ایشانرا درینجا مختصرأ ذکر و بعد زیرتیغ نقد وبررسی موشگافانه قرار میدهم که جالبترین بخش سخنان ایشان قرار زیر است :

" آقای کرزی برای ما مردم هزاره بهترین شخص مناسب ونامزد شایسته درمیان همه نامزدان ریاست جمهوری است. زیرا او بیشتر ازهرنامزد دیگر به ما مردم هزاره به دیدهء قدر مینگرد وفعلأ درتوافق نامه یی که ماباایشان انجام دادیم، تا مدت پنجسال آینده برای شما (ملیت هزاره) امان نامه گرفته ایم، ضمانت گرفته ایم ودربارهء سرنوشت شما باهم جور آمده ایم. چنانچه میدانید فعلأ ما بحیث یک مذهب مستقل رسمی استیم وحالابه مدت پنجسال ِآینده هم درحکومت سهم خودرا برمبنای توافقنامه ومذاکرات که با آقای کرزی داشتیم، بدست آورده ایم. ازینرو ازهمهء شما خواهشمندم که درین انتخابات وسیعأ سهم بگیرید ورأی های خودرا با صندوق آقای کرزی بریزید. دقایق که شما به پشت صندوقهای رأی میروید ودربارهء سرنوشت تان تصمیم میگیرید، برایتان حیثیت شب لیلة القدر را دارد. چرا شب لیلة القدر اینقدر درقرآن توصیف شده است که حتی مرتبت اش ازهزارشب دیگر بهتر است. بخاطر که دران شب سرنوشت انسان تعین میشود. بهمین منوال روز انتخابات هم نسبت به پنج سال آینده همان دقایق اش آنقدر اهمیت داردکه شب لیلة القدر. شما دران دقایق برای پنج سال سرنوشت تانرا تعین میکنید که اگر دران لحظات آرای خودرا برای کسانی دیگر بریزید، به خود خیانت میکنید و آنعده اشخاص نیات وبرنامه های خیلی ها خرابکارانهء در ارتباط ما وشما دارند که اصلأ فکرش را هم کرده نمیتوانید!!!؟ خدا رحمت کند شهید عبدالعلی مزاری را ازوقتیکه ایشان شهید شدند وما سیاستمدار شدیم بار بزرگی از سیاست ومسؤلیتهای شما مردم بدوش من افتاد ومن برایتان اطمینان میدهم که تاآخر با شما هستم وازحقوق تان دفاع میکنم. روابط ما با آقای دوستم خیلیها دوستانه و صمیمی است وماباهم دوست هستیم. دوستی من با او بخاطراینست که آقای دوستم درمدت ده سال که در شهرمزارشریف حاکم بود، هیچگاه نگفت که هزاره! جانت بوی میدهد، نگفت که هزاره! از مزار خارج شو. او شما را (مردم هزاره) تا ایندم تحمل کرد وجای داد. ازهمان لحظه یی که حزب وحدت و حزب جنبش پشتیبانی خودرا از حامد کرزی اعلان کردند، همه مطبوعات خارجی تبصره کردند که دیگرحامد کرزی برندهء صدفیصید است ودیگرهیچ حریفی ندارد. این به این معناست که ما درین کشور مطرح استیم، باندازهء مطرح استیم که ذهن تحلیلگران را بخود معطوف میسازد و رأی ما مردم اینقدراهمیت داردکه یک نامزدرا صدفیصد مؤفق میسازدکه دیگر درمؤفقیت اش هیچکس شک نکند. "

ایراداتی که بنده در ارتباط اظهارات ایشان دارم قرار زیر است:

در گام نخست من نمیدانم که مردم مستعد وزحمتکش هزاره چه جرمی نابخشودنی را مرتکب شده اند، که آقای محقق تا پنجسال آینده ازآقای کرزی برایشان امان نامه بدست آورده اند وحالا میخواهند که مردم هزاره یکسره جمعأ به آقای کرزی رأی اعتماد بدهند و از اندیشیدن به سایر گزینه ها وچهره های نامزد قطعأ اجتناب نمایند؟ آیا ملیت هزاره همه وهمه بلا استثنا محکوم به نیستی و محو ابدی درین کشور اند که باید کاملأ از دایرهء هستی حذف شوند، وازینرو ایشان درمیان نامزدان کرسی ریاست جمهوری ناچار بدنبال کسی بروند که ایشان را تا پنجسال آینده مؤقتأ مهلت وامان بدهد؟ جناب آقای محقق که ظاهرأ به تقلید از رهبر پر آوازهء هندوستان مهاتما گاندی سلاح جنگ را کنار گذاشته چندی پیش بخاطر تهاجم بیرحمانهء کوچیها برعلیه هزاره ها ظاهرأ چند روزی اعتصاب غذایی کردند، مگر اینقدر بزودی فراموش میکنند که این کشمکشهای خونین و شرمآور محصول تحریکات خود شخص کرزی، در زمان اقتدار وی وطرفداران ایشان بود تاجاییکه از بوی گند جسدهای مظلوم و مقتول هزاره حتی ولایات همجوار بهسود رنج میکشید ولی تلویزیون ملی ودولتی تحت ادارهء وزارت اطلاعات وفرهنگ تاهفته ها وماه ها حتی کوچکترین اشاره یی بعنوان یک خبر در همچو واقعات نداشت. فکر میکنم که آقای محقق اگر واقعأ دردمندانه درقبال این حوادث خونین احساس مسؤلیت کرده باشند، و واقعأ روزه گرفته و چندروزی اعتصاب غذایی کرده باشند، نباید همچو واقعات جانگداز را باین زودی فراموش نمایند. اگر فریاد عدالتخواهانهء مظلومین وزنان بیوهء آندیار را فراموش کرده اند، کم ازکم درد شکم خودرا درهنگام گرسنگی چنانچه اگر واقعیت داشته باشد، فراموش نمیکنند چنانچه ضرب المثل معروفی است که میگویند: درد هرچیز میرود ولی درد شکم نی. سؤال من از آقای محقق اینست که چرا سهم پنج ساله؟ چرا ملیت هزاره بحیث اتباع حقوقی وقانونی این کشور همچو سایر اتباع ملل جهان با آرامش خاطر برای نسل اندر نسل زندگی نکنند تا اینکه بار منت پنج ساله را دراثر سعی وتلاشهای خستگی ناپذیر و روابط دوستانهء شخصی شما با رییس جمهور کرزی بکشند؟ مگر گناهء ایشان چی است؟ مگر مردم هزارهء شما چه چیز ازدیگران کم دارند، که فقط به مدت پنج سال موقعیت ایشان در دولت آنهم دراثر معامله وموافقت شخص شما با شخص آقای کرزی تضمین میشود. آیا ایشان بار مردم مفلوک وبار دوش جامعه اند که از استعداد دولت داری وحکومتداری کاملأ بی بهره بوده وباید موجودیت ایشان بالای دولت های آینده مؤقتأ تحمیل شود؟ امروز همه مردم افغانستان وحتی جهان بوضوح شاهد اندکه هزاره های سرزمین خراسان در انجام هروظیفهء محوله چون اداری، نظامی وسیاسی بهترین استعدادهای تحسین برانگیزرا دارا هستند و ایشان چه درساحهء نظامی ویا هم ملکی در هرجاکه هستند نسبت به همگنان شان خوبتر از همه میدرخشند، میاموزند و آموخته های خودرا مؤفقانه به منصهء اجرا میگذارند. نمونهء کوچک از برجستگیهای ایشان را میتوان درمیان شبکه های تصویری، شنیداری وکتبی مشاهده کرد چنانچه درهمه شبکه های تلویزیونی که مجریان وتولید کنندگان آن هزاره ها اند ایشان با بهترین ادبیات وفرهنگ عالی وروشهای کاملأ جدید ابتکاری و مطبوعاتی برنامه های خودرا ارایه میدهند و برنامه های شان خیلی ها نسبت به دیگران مرغوب وپربیننده است. امروز ملیت هزاره در ساحهء فعالیتهای فرهنگی گویی سبقت را نسبت به دیگر اقوام و قبایل ساکن کشور ربوده اند تاجاییکه حتی درمیان اینهمه تلویزیون ها و رادیوهای که تازه به فعالیت آغاز کرده اند، تعداد زیادتر ایشان مربوط به قوم هزاره اند که درین میان چنانچه میبینیم تلویزیون خود شما هم یکی ازان رسانه های مؤفق در شرایط فعلی بشمار میرود. من اینرا به عنوان یک شهروند تاجک و فارسی زبان شهادت میدهم. به همین منوال استعدادهای شگرف نژاد شریف هزاره درهمه عرصه های چون مدیریت ورهبری، سازماندهی، حکومتداری وغیره چنان چشمگیر شده است که امروز زبانزد خاص وعام مردم ما گردیده تا جاییکه میگویند هزاره ها خیلیها سخت کوش و بامهارت اند. درینصورت به جرأت میتوانیم بگوییم که این کشور مخروبه بخاطر عمران وبازسازی به وجود ملیت توانمند هزاره سخت نیازدارد. چنانچه ایشان درطول زمانه های گذشته بویژه چندسال اخیربه تجربه ثابت کرده اند که با مقاومت، خستگی ناپذیری وپشتکار مداوم بگونهء احسن ازعهدهء سخت ترین کارهای محولهء خویش میبرآیند وانجام میدهند. ازینرو خیلی ها جای تعجب میدانم که شما تا اکنون چرا نتوانسته اید مردم عزتمند وبا شرافت خودرا شناسایی کنید وازیشان واقعأ حمایت لازم بعمل آورید برعکس میبینیم که ایشان را بخاطر یک دانگ ناچیز به فروش میرسانید وازیشان بعنوان ابزار در طرفداری ازکسانی کار میگیرید که خود ایشان محرک اصلی کشتارهای دسته جمعی مردم هزاره بوده اند.

آقای عبدالعلی مزاری را که شما رهروی اورا ادعا میکنید، باعرض تأسف میبینم که پس ازسالهای دراز ادعای پیروی او هیچ ازطرز فکر وعقیده اش بدرستی آگاهی ندارید. مزاری هزاره را تاحد یک رییس جمهور درافغانستان میخواست نه یک هزاره مأمون ومصؤن به مدت پنج سال آنهم با منت و درمیان خوف و رجا. مزاری هزاره را نه برای پنج سال بلکه تا بی انتها میخواست که هزاره باید همچو سایرشهروندان کشور به حقوق مدنی، سیاسی واقتصادی اش دسترسی داشته باشد. پس شما چرا اینقدر هویت و موجودیت هزاره را روی معاملات بسیار خسیس وناچیزی به مانند پنج سال وچندسال محدود میسازید؟ علاوتأ من نمیدانم که منظور آقای محقق ازنامزدانی که ایشان را مضر وخطرناک به حال هزاره ها میداند و ایشان را دارای برنامه های شریرانه درقبال هزاره ها میداند، کیست؟ یگانه دشمن آشتی ناپذیر قوم هزاره که درگذشته ها باهم خانه جنگی داشتند، حزب اتحاد اسلامی به رهبری محترم استاد سیاف پنداشته میشد که درسالهای گذشته حزب وحدت ازیشان بعنوان نمایندهء وهابی ها در کشور نام میبرد و ازینرو هردو طرف "وحدت" و " اتحاد " درمیان هم ازکشته ها پشته ها ساختند. ولی جالب اینجاست که جناب آقای محقق دربرابر همین دشمن دیرینه زمانیکه سه نفر (یونس قانوی، استاد عبدالرب رسول سیاف وخود آقای محقق) بخاطر احراز کرسی ریاست مجلس نمایندگان نامزد کرده ومبارزه مینمودند، در آخرین دقایق سرنوشت ساز جناب محقق برخلاف توقع همگان دربرابر جناب استاد سیاف زانو زد و اورا بر یونس قانونی دوست قدیمی دوران مقاومت اش ترجیح داد ولی متأسفانه که این فداکاری و ایتلاف ایشان هم جایی را نگرفت وانتقال آرایش هم سبب پیروزی جناب استادسیاف نگردید. ولی آقای یونس قانونی با اینکه آرای دو نفر دربرابرش واریز شد با آنهم درین مسابقه جنجال برانگیز برنده شد وبرکرسی ریاست نمایندگان تکیه زد. پس چنانچه میبینیم دیگر دشمنی وجود ندارد. در شرایط فعلی یگانه دشمن که خطرجدی برای قوم هزاره شناخته میشود، با او هم شما پیمان نامهء پنجساله را امضا نمودید که فعلأ به زعم شما تا پنجسال هیچکدام خطری شمارا تهدید نمیکند. باز اگر سخن واقعأ بر سر مصؤنیت و یا خدمت به مردم هزاره است، پس آقای بشر دوست کیست؟ چرا اورا پشتیبانی نمیکنید که از پنج سال، ده سال وبیست سال وغیره برای همیش آرام باشد آیا او هم دشمن هزاره هاست؟ شما اگر راست میگویید ومیخواهید برای هزاره ها خدمت کنید، و آرای شما اینقدر تـأثیر دارد که سرنوشت انتخابات را زیر وزبر میکند چرا به آقای بشردوست که ازقوم خودتان است، رأی نمیدهید؟

واقعیت اینست که هرگاه مردم هزاره به این حرف ها و وعده های آقای محقق ارزش قایل شده طبق دستور ایشان عمل نمایند، درانصورت میتوان گفت که عملکرد آقای محقق ازین پس به یک رسم سیاسی وعنعنوی درمیان مردم مبدل خواهد شد که برمبنای آن ملیت هزاره در هر نوبت تدویر انتخابات باید دنبال کسانی بروند که ازیشان به مدتهای محدود چون پنجسال وده سال امان بگیرند و موقعیت ایشان را مؤقتأ تثبیت نمایند. ولی ناگفته نباید گذاشت که درینصورت معاملهء آقای محقق بنیاد یک سنت بسیار سییه وخطرناکی را برای همیش در کشور بنیاد خواهد گذاشت که بدین ترتیب سایر اقوام کشور تاجک، پشتون، ازبک، ترکمن وغیره ملیت زحمتکش هزاره را نه بعنوان شهروند و اتباع قانونی این مرز وبوم بلکه بعنوان یک تافتهء جدا بافته از مردم ویا شهروندان دست دوم وزیر بار منت و ملت تلقی کنند و ملیت هزاره هم باید درهردور انتخابات ریاست جمهوری رسمیت وموجودیت خودرا از رهبران آینده تگدی نمایند.

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام قبل از همه میگویم که داکتر بشردوست یگانه انتخاب مردم افغانستان است.
  مردم هزاره دیگر فریب تاجران دین فروش و قوم فروش را نمیخورد، آقای محقیق یک بار بس نبود رای مردم هزاره را به خائین میلی شخص مثل سیاف فروختید، تو کی هستی که سر نویشت مردم هزاره را تعین میکنی، تو کی هستی که 5 سال دیگر مردم را ضمانت میکی، مگر ملیت هزاره برده تو است، احدی نمیتواند که به هزاره ظلم کند یا حق اش را زایع کند مگر تاجران سیاسی از مکتب فریکاران مثل جنای عای که برای مردم ثابت شده، تو چه کردی و یاکرزی ات چه کرد برای مردم افغانستان.
  این شما ها(مجاهدین که کرزی نیز معاوین وزارت خارجه دولت مجاهدین بود) بودید که در این سرزمین مثعله قوم، ملیت، نژاد، مذهب، هزاره، پشتون، تاجیک و ازبیک را انداختید.

  ملت شریف افغانستان دیگر بیدار شده، گروها نسل جدید به فعایت های خود آغاز کرده، با یک سیاست آزاد، افغانی، اسلامی، محمدی، نه مثل شما سیاست قوم گرائی مذهب گرائی آدم کشی فریبکاری، شما ها سیاهست مدار بودید نه سیاست مدار،
  سیاست مداران با سیاست محمدی خود آغاز بکار کردند، اشخاص چون داکتر رمضان بشردوست، محمد موسی بارگزی و خانم عفیفه معروف در راس این سیاست مداران قرار گریفته اند.

  چون مردم افغانستان نمیخواهد یک روز زیر استعمار اینگلس یک روز زیر استعمار روسیه یک روز زیر استعمار اعراب،(القایده) پاکستان و یک روز زیر استعمار آمریکا باشد،
  میخواهد یک کشور آزاد چون دوران مرحوم سلطان محمود غزنوی داشته باشد.

  من متمعین هستم که داکتر بشردوست در این راه آرزو درینه مردم مظلوم خراسان (افغان) زمین پیش قدم خواهد بود، چون برای ما صابت شده است.

  ما مردم افغانستان از هر قوم و قبیله چه تاجیک چه ازبیک چه هزاره چه پشتون چه ترکمن چه بلوچ چه پشئی چه نوریستانی چه عرب و و و خواهان پیشرفت کشور خود میباشیم، بناً داکتر بشردوست بهترین انتخاب برای ما است
  زنده باد افغانستان زنده باد بشردوست او بهترین رهبر برای ما است.
  نابود باد دشمنان داخلی و خارجی افغانستان.

  ملت قهرمان افغانستان فراموش نکنید ما همشه از دشمنان داخلی شکست خوردیم آنها همیشه پیش قدم اربابان خارجی اش شدنند، مثل که ایروز محقیق دارد ملیت هزاره را نابود میکند یک روز به سیاف میفروشد یک روز به کرزی.

  ملیت هزاره من بعنوان یک شخص آزاد اندیش به شما توسعه میکنم که دیگر فریب اینها را نخورید بلکی اینها را نابود کنید تا دیگر برای شما دشمن تراشی نکند، مثل جناب بشردوست که خود نیز هزاره میباشد هرکت کنید.

  تقی فروتن از جاغوری

  • سلام به تک تک برادران عزیز واقعا این نوشته جالب و خواندنی و قابل درک است از برادر عزیز که این قدر درست نوشته اظهار سباس
   بعد اینکه من نمی دانم که محقق و خلیلی و محسنی و امثالهم را که نماینده ملت هزاره و یا از شیعه مقرر کرده که این دین فروش ها برای ملت هزاره این قدر معامله بزرک را انجام میدهد مکر ملت هزار کدام زندانی است کدام مجرم است کدام جنایت کار است که این ناموس فروش ضمانت خط کرفته مکر عمر تمام مردم هزار 5 سال است بعد 5 سال بازچی شود باز به کی میفروشد این ناموس فروش اینقدر علاقه به فروش و معامله دارد اول زن و ودوختر خود را بفروشد چی کار دارد به سر نوشت ملت و یک قوم این سک را کسی نه نماینده خود میداند و نه تصمیم اش کدام ربطی به قوم هزاره و شیعه دارد ایا جوان های هزاره مرده اند که این عزت فروش سرنوشت مردم را معامله میکند
   مزاری کجا استی زنده شو که این خاین ملت تو را و قوم تو را میفروشد به قاتل فروخت به سیاف فروخت به کرزی خرزی هم میفروشد
   همه بدانند محقق خلیلی و اکبری و محسنی دوشمن سر سخت هزاره و شیعه استند و بودند هیچ وقت نماینده کی از هزاره و شیعه نمی کنند اینها بخاطر چوکی و مقام از ناموس خود تیر استند و تیر هم شدند اینها قاتل ملت ما استند جوانان هزاره غیرت کجا است همت تان چی شد که این دین فروش زنده میکردد و به سر نوشت تان مثل یک حیوان رقم میزند ملت هزاره یک قوم سر بلند بودند استند و خواهند بود در طول تاریخ با هزاران نوع مشقت و بد بختی دست و بنچه نرم کرده اند و خواهند کرد احدی نمی تواند که با سر نوشت شان و یا با انتخاب شان کدام حرف بزند انتخاب شیر بچه هزاره بشر دوست است و بس بشر دوست درد مردم افغانستان است بشر دوست قطره های اشک هزاران بیوه زن این سر زمین است زنده باد بشر دوست زنده باد مادری که بشر دوست را بدنیا اورده است

  • اگرچه سیاستمدران باید واقع بینانه و با توجه به تواناییهای موجود تصمیم گیری نمایند نه با تخیل و رویا اما این نکته بسیار مهم است که بزرگان ما شیعیان و هزاره ها از ادبیات امان گرفتن و امثالهم دست بردارند زیرا این واقعیت که قوم هزاره و شیعیان افغانستان یکی از پایه های قدرت و یکی از ستون اصلی کشور افغانستان است انکار ناپذیر است. بزرگان و سیاستمداران با در نظر گرفتن این واقعیت و در جهت دستیابی و تثبیت همیشگی جایگاه در شان مردم هزاره و شیعیان قدم بردارند و اظهار سخنانی اینچنینی که که ما امان بگیریم و .... حرفهایی گزاف و توهین آمیز به شیعیان افغانستان است که باعث ضعف خود این آقایان هم میگردد.زیرا ما میتوانیم در تقسیم قدرت نقشی پررنگ داشته باشیم و نه تنها سرنوشت خودمان بلکه سرنوشت دیگر قومیتها را نیزفعالانه تغییر دهیم.
   بنابراین شایسته است با درنظر گرفتن واقعیات، از موضع قدرت صحبت نموده و وارد چانه زنی شویم نه اینکه از موضع ضعف وارد عمل شویم.

  • سلام خدمت خوانندگان محترم ! تا جائيكه نوشته فوق را خواندم نويسنده واقعا تحليل خوبي ارائه داده بود اما در جواب نويسنده بايد گفت ، آقاي محقق هنوز كم گفته است اگه من بودم ميگفتم بخاطر شما مردم " هزاره" مجرم براي مدت پنج سال امان نامه زندگي شمارا گرفته ام يعني قانونأ چون شما مجرم هستيدبايد قتل عام ميشديد جرم تان صادق بودن تان هست جرم تان مهربان بودن و بالاي من اعتماد داشتن تان هست اما اين شاهكاري را من كردم و تا پنج سال دگر زنده ميمانيد ، ميدانم اين نوشته ذهن خواننده را كمي مغشوش ميكند اما اين را بخاطر گفتم كه ، از براي خدا تابكي يك قوم كه داراي همه چيزهاي كه دگران دارند هستند اين گونه سخن هاي مزخرف را ميشنوند مردم هزاره از اين بيشتر به آگاهي ميرسند ؟ وقتي تحقيق كني ميبيني كه در ميان هزاره ها اشخاصحاي هستند اگر صد نفربگونه اي محقق باشند آگاهي اون را ندارند پس جاي تاسف است تا بكي مردم هزاره از اين گونه اشخاص خائن حمايت ميكنند واي خدا -
   خدا ان ملتي را سروري داد -
   كه تقديرش بدست خويش بنويشت -
   به آن ملت سرو كاري ندارند-
   كه دهقانش براي دگران كشت
   نوش جانت محقق ادامه بدي خدا برت داده يك لوده ادم و اين قدر عظمت واقعا جاي پرستش هستي بايد تورا پرستش كنند چون انجام خيانت را خوب بلد هستي ؟

 • محترم قاری عتق الله احسن به شما با حقایق که درین جاه نوشته کردی من من حیث یک هزاره که شاهد تمام حرکات این محقق هستم وخوب می شناسم این ادم تشنه سیاست هستند ما مردم هزاره مظلوم که چندان ازسیاستهای پشت پرده خبرنداریم این مرد مکار با فریب وحیله همیشه مردم مارا فریب داده همین سیاف که شما نام برده اید قاتل صد هزاره در افشارهستند هرسال سالگرد میگره خودش درسخنرانیهایش ازسیاف بحیث یک قاتل نام می برد اما خودش با سیاف نسشت سرنوشت مردم مارا معامله کردبازکرزی هم همین طور نسشت معامله کرده اما مردم ما هزاره حالا هوشیارشده دیگرفریب این شیخ را نمی خورد محقق برای فریب دادن مردم مهارت خاص دارد این کسی است درمزاردرروز که 70 نفر بچه هزاره شهید شده بود درو روز این شیخ عروسی سوم اش ترتیب داده بود مردم نمیدانیستند که به محقق تبریک بگوید یا تسلیت این روزها مردم ما هرگیز ازیاد نمی برد

  • جان برادر محقق از سابق همرای استاذ سیاف اققو برگ چنار میکرد وحتی سال گذشته که بنام مردم بهسود تحصن غذایی کرده بود شبانه مرغ پلو میزد وبعدا لب های خود را به دیوار خام میشقید که خشک معلوم گردد. اگر کرزی هم وعده کرده باشد برایش باز محقق چه میتواند بکند اگر کرزی به وعده های خود پشت پا بزند؟ محقق یک اشتباه بزرگ کرد که از سیاف در پارلمان طرفداری کرد وفعلا با طرفداری کرزی یکبار دیگر نیت شوم خود را اشکارا ساخت.

   برای من منحیث یک هزاره بهتر اینست که رای خود را در جیب خود نگهه دارم تا به گفته این فروخته شده برای کرزی رای بدهم. ایا ما منحیث یک روشنفکر کارهای هشت ساله کرزی را مهر تایید بگزاریم؟ ایا کدام منطقه هزاره نشین به شاهراه های قیر شده کشور وصل شده است؟ ایا در وضعیت زنده گی مردم هزاره کدام تغیری رونما شده است؟ مرگ بر محقق روی سیاه که روی خود را از خلیلی کرده هم سیاه تر ساخت. هزاره ها محتاج افراد تحصیل کرده هستند نه برای ملاهای صرف ونحو خوانده وصادر شده قم ایران

 • وای به حال مردمی که رهبری مانند محقق دارند. اگر دوستان به یاد داشته باشند سال قبل محقق در مورد اقای کرزی بسیار بد ورد میگفت. ایا ان زمانی که هزاره ها برای کرزی رای خود را می اندازند به فکر لیله القدر باشند یا به یاد ان هموطنان عزیز شان که سال قبل لگد مال سربازان کوچی کرزی خان شدند؟ من از یک منبع موثق دریافته ام که امسال کرزی مانع ورود کوچی ها به بهسود شد ولی برای سال اینده برای شان ضمانت داده که ملکیت های انهارا الی منطقه یکاولنگ دوباره برای شان مسترد وبرای حفظ جان شان اردوی ملی را با انها یکجا خواهد فرستاد. این است ضمانت کرزی وکرزی خیلها. جای بسیار شرم برای ما هزاره ها است که هنوز هم دنبال یک شخص بیسواد وفروخته شده وبی ایمانی مانند محقق وامثال ان میدویم. ایا ملت هزاره هنوز هم در همان خواب خرگوش سی ویا چهل سال قبل است که قحط الرجال وجود داشته باشد وما دنباله روی از محقق کنیم. ایا وقت ان فرا نرسیده است که ما روشنفکران خود را به حیث زعمای خود انتخاب کنیم واز انها پیروی کنیم. ایا زمان ان فرا نرسیده است که نام خلیلی ومحقق واکبر ومحسنی را در کامود تشناب انداخته واب را بالای ان رها کنیم تا به بدرفت تاریخ کشور برود؟ ایا محقق چه اطمینان دارد که فردا کرزی با پیروزی خود پشت پا بر تمام وعده های خود بزند؟ ایا محقق کدام نیروی بازدارنده در اختیار دارد؟

  برادران: حقیقت امر اینست که محقق از ترس نامیده شدن (که اگرچه قبلا نامیده شده است) به جنایات جنگی خودرا به دامان اژدها انداخت. دوستم خام کله هم یک چنین خواب خیال داشت ولی قرار اطلاعات واسله امریکا مانع ورود وی به افغانستان شد ودوستم هم روی سیاه نزد خدا وملت گردید زیرا کرزی به وی هم وفا نکرد.

 • برو بيادر چيزى که عيان است چى حاجت به بيان است مليتى که مغز متفکر ان محقق و خليلى باشد مليتى که خريد و فروش شود از ان اين کشور چى اميدى خواهد داشت حال هم شما از حق بيش گرفتيد و از وقت پيش دعا کنيد امريکا يي ها اروپايي ها را امدن اينها براى شما واقعا ليلتلقدر است شما بايد به حق کرزى وطن فروش و حاميانش در هر نماز دو رکعت نفل بخوانيد اينده به خدا معلوم است که چى ميشود انقدر که شما از هزاره ها لاف زديد چنين نيست رسانه هاى که در ان هزاره ها کار ميکنند همه اش نشخوار با لاى بر نامه هاى ايران ميزند خدا ايرانى ها را زنده داشته باشد هم پول براى تان ميدهد هم برنامه

  • او برادر محقق همان سگی است که در یک مصاحبه با تلویزیون طلوع گفت که وی اسنادی بدست دارد که دست داشتن یک عده را درقتل عام افشار نشان میدهد واگر انها چپ خودرا نگیرند پس وی مجبور است که ان اسناد را در اختیار مراجع حقوقی بگزارد

   اول اینکه محقق بد میکند ویک چنین سندی در دست ندارد

   دوم انکه اگر داشته باشد پس محقق خاینترین و ولدالزنا ترین فرزند هزاره است که سند خون چندین نفر را در معاملات سیاسی پایین وبالا میکند. تف بر روی محقق وبه ریش کثیف وطالبی وی. وی بهتر است که از وایاگرا استفاده کرده چهار زن وهفده اولاد خود را رهبری درست کند زیرا هزاره ها به خاینین مانند وی ایمان ندارند

 • با درود فراون به تمام شهدای جهاد واستقلال به خصوص ملیت برادر هزاره که درسوم حوت سال تهاجم روس هاطلایه مقاومت بودند.
  حرف های استاد محقق قصه ذیل را به یاد انسان میاورد:
  "قرار روایت یهود ها وقتی درمسابقه پهلوانی بین حضرت یعقوب ویهوه ،یهوه ازدست حضرت یعقوب شکست میخورد ودرحالیکه پشت وی درزمین است ازیعقوب میخواهد وی را رها کند یعقوب برایش میگوید تازمانیکه قوم بنده را حاکم وبرتر نسبت به تمام اقوام نسازی من رها ات نمیکنم که البته یهوه این خواست او را میپذیرد. و جنبش صیهونزم به اساس این روایت دروغ مبارزه میکند"
  من به برادران هزاره نمیگویم به کی رای بدهید ولی میگویم که شما مردمان آزاد هستید ودیگر اقوام برادر شما وشما برادر دیگر اقوام ساکن این مرز هستید.

 • In rahbaran hama khain ba milat khud and, shuma az inha tawaqui khubi nadashta bashid, in haman muhaqiq ast ki dar awal nawkar karzay bud wa dar jam majlis hazara ha khud numay karda ba karzay harf zad ki dar youtube wa site ha amada bud, badan Karzay ba lagad dar ... zada dorash sakht badan baz ba dum karzay tabdil shuda , deeda shawad ki ta chi waqt baz istemalash may kunad

  Umid bazudy in insan muamila gar wa deshman waqye hazara ha baz ham chulau safash az ab khali badar ayad wa baray hamish siah rui wa sharmsar gardad

  Agar in karzay ast ki wada wa sadaqat dar way saragh namay shawad

  Nasim

 • برادر محترم قاری ساکت!

  بسیار مضمون خوب و تحلیلی نوشته کرده اید. خدا کند نسل جوان برادران هزاره مان دیگر به همچو رهبران منفعت جوی که با سرنوشت شان بازی میکند، را نپذیرند. و با یک صدای واحد به ایشان نه بگویند. بنده فکر میکنم که نسل جوان وطنداران هزاره مان در کشور در همه عرصه ها از خود نبوغت خاصی نشان داده اند. دیگر نگذارند محقق واری انسان خود فروخته و پول دوست سرنوشت این قوم دانا و فهیم را در دست داشته باشند. خود منحیث یک ملت با استعداد سرنوشت خود را در دست خود گرفته و تصمیم گیری نمایند. دیگر ما در قرن اول زنده گی نمی کنیم که هر کس هر چیز برایمان گفت ، همانطور رفتار کرده و از خود هیچ تصمیمی نداشته باشیم. به هر صورت تا جای که بنده دوستان از نسل جوان مردم هزاره دارم، آنها نه به محقق و امثالهم اعتقاد داشته ، به این نظرندکه ما خود باید در تمام امور سرنوشت خود را در دست داشته باشیم.

 • از همه اول تشکر از شما که بعضی حقایق را در این جا یاد آور شدید. بعداً نقدی را در مورد زدوبند های سیاسی آقای محقق در دوران پارلمان یاد آور شدید که تقریباً همه مردم از این آگاه اند و میدانند، یه نظر من در مورد آن کار آقای محقق تعداد کثیر از مردم مخالف بود که به نظر من آن مخالفت هم بیشتر جنبه ای احساساتی داشت که بعد ها مردم متوجه شدند و آن مخالفت کاهش پیدا کرد.

  مردم چگونه متوجه شد؟ این واضح است، یعنی مردم به تاریخ نه چندان دور بلکه فقط چند سال قبل رجوع کردوروش زمان حال آن عده کسانیرا که در آن تاریخ اسفبار چند سال قبل نقش داشتندوفعلا هم موجود اند ارزیابی کردو دید که هیچ گونه تغیر درروشها وسیاست آنها نیامده است چند سال پیش اگر دولت بدست شان بودو حاکم بود ومیتوانستند که به ما حق قایل شود، نه تنها سهم مارا نداد بلکه کوشش کرد که مارا با آن امکانات وسیع نظامی و مالی که به نیرنگ در اختیار گرفته بود نابود نمایند که ضرورت به هیچ شاهد مثال هم ندارد تمام در ودیوار غرب کابل حکایت از آن دارد، ودر شرایط فعلی هم که قدرت سیاسی در اختیار دارد بازهم حق مارا نادیده گرفته اند و هیچگونه نشانه ای هم وجود ندارد که مارا در این قدرت سیاسی و نظامی که در اختیاردارد شریک سازند، که نمونه اش وزارت دفاع، خارجه، داخله، امنیتی ملی وسایر ارگانهای دولتی بود و متأسفانه همان روال پایه گذاری گردید که تاحال هم ادامه دارد.

  استاد مزاری هم که مبارزه ای خستگی ناپذیر می کرد به خاطر بدست آوردن حق وحضور نه تنها هزاره ها بلکه تمام اقلیت ها در ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی این کشور بود و گر نه کدام مشکل شخصی با هیچ یک از اشخاص سیاسی، قومی،مذهبی ویا اقوام نداشت.
  اگر مسعود، سیاف، ربانی ودیگر رهبران ذیدخل در قضایا در آن زمان به اقلیت ها حق مناسب قایل میشدند، حتی بعد از قتل عام افشار، استاد مزاری به گفته ای خودش " هیچگونه سری جنگ باکس نداشت" اما متأسفانه آنها موجودیت واقعی اقوام را درساختار سیاسی و موجودیت مذاهب مختلف را درقانون اساسی کشور قبول نداشت، برادر عزیز (آقای ساکت) یاد آور شده که "استاد مزاری به مردمش ریاست جمهوری می خواست" ولی بر عکس استاد مزاری هیچ وقت این در خواست را نداشت که از هزاره ها ریس جمهور تأیین شود ولی او به انتخابات آزاد و شفاف که از همه ای اقوام و از جنس زن و مرد بتوانند در آن به طور آزادانه کاندید شوند ورای بدهند همیشه تأکید داشت که در آن زمان مورد توجه قرار نگرفت ولی فعلاً جبر تاریخ که صاحب این هدف را به گذشته ای خود سپرده و نظراتش را بالای کسانیکه به این نظر تن در نمیدادند تحمیل می کند.

  من به این نظر هستم که اگر استاد مزاری شهید تاحال در قید حیات میبودی ممکن باهرکسی که به حق واقعی مردمش درساختارهای مختلف کشور عملاً تن در میداد ولو سیاف و یا مسعود هم می بود سری مذاکره ومفاهمه را پیش می گرفت، اما اینرا هم در نظر داشته باشیم که در مورد جنایت جانیان که به مردم و کشورش جنایت کرده بود هم از طریق راهای معقول قضای ترتیب اثر میداد.

  حالا این را شما قضاوت کنید، به طور مثال آقای قانونی، عبدالله وغیره به آقای محقق بگوید که از ماطرفداری کن بخاطر که ما این وجوه مشترکرا داریم این هستیم آن هستیم ولی در ساختار سیاسی و نظامی کشور کاررا از دل خود مان میکنیم همچنان که در گذشته سابت شده است و از آن طرف سیاف و یا کسی دیگری بیاید و بگوید که آقای محقق! درست است که ما در گذشته باهم اختلاف داشتیم ولی فعلاً اگر تو و همفکرانت با من ائتلاف کنی من عملاً به مردمت این حق را در ساختار اداری کشور قایل می شوم وضمانت متقن عملی را هم بدهد، اینجا محقق به کدام طرف باید برود؟ معلوم است که به کدام طرف برود و هیچ مشکلی هم ندارد، محقق اینجاجنایات آقای سیاف را که نبخشیده!! بلکه حق مردم خودرا تضمین کرده، معامله سیاسی جهت تثبیت حق کاملاً یک مقوله جدا از خصومت هاوجنایت هامی باشد، امروز اگر سیاف یک جنایت کار است و در یک مقطع زمان به مردم ماجنایت هولناک را به همکاری صددرصر قطب مخالف فعلی اش رواداشته وفعلاً هردو در ساختار دولت شریک هستند وهمه جوانب باید از راه مذاکره موجودیت مردمش را در دولت تضمین نمایند و امادرمورد جنایت های این هاباید محکمه باصلاحیت ملی وبین المللی تصمیم بگیرد نه وکلای مردم!! پارلمان که محکمه نیست!!!!!!!.

  برادر عزیز آقای ساکت!

  از این که آقای محقق گفته که 5 سال دیگر زندگی هزاره هارا بیمه کردم دقیق نمیدانم که چنین گفته یا خیر، ولی این را هم باور ندارم که محقق آنقدر به تنگ آمده باشد که این 5 سال آینده را غنیمت بشمارد، اوضاع امنیتی و سیاسی داخلی افغانستان آنقدر هم خراب نیست مانند دوران جنگ علیه یک قوم در کابل یا دوره طالب که کسی لحظه شماری کند و یا از کسی مهلت بخواهد.

  از این که در طبیعت هر انسان حس قدرت طلبی وجوددارد و محقق یکی از آن افراد است ولی اینجامعامله بدست آوردن مقام و منسب هم به نظر نه میرسد چونکه عبدالله هم در صورت حمایت محقق از او یک وزارت را به محقق حتماً میداد، این دیگر جای تردید نیست.

  اما چنین به نظر می رسد که موقف گیری نه تنها محقق بلکه اکثر رهبران جهادی یا به تعبیری(جنگ سالاران) به اساس تجربه شان از گذشته های تاریخ پر جنجال و زدوبند هاواعتماد و بی اعتمادی های بین الجانبین های گذشته و مقایسه نمودن افراد کلیدی ذیدخل در قدرت در دوران گذشته(که فعلاً برسری قدرت نیست) وافرادفعلی(فعلاً در قدرت است) بوده(البته با محوریت منافع قوم و یاگروهای شان)

  البته باید گفته شود که این مقایسه بین خوب و بد نیست بلکه بین بد وبدتر است، یعنی مقایسه بین حکومت قومی دوران ربانی ومسعودپیش از طالبان وبعد از سقوط طالبان،هجوم ناشیانه افراددرواقع باقی مانده از حکومت قومی ربانی و به اشغال پست های کلیدی اینبار حتی توسط افراد یک ولسوالی از یکطرف و حکومت کرزی که هم سهم عادلانه ای جهت اشتراک اقوام در نظر گرفته نشده ولی بازهم یک فی صدی قابل توجه که در تاریخ افغانستان سابقه نداشت قایل گردیدومردم که موجودیتش را دیگران انکارمیکردو در مقطع دیگر از تاریخ به همین سبب در پای تخت کشورش قتل عام گردید از میدان هوای شهر خودش طیاره های جیت برمی خواست و بمب بالای شان فرو می انداخت امروز باید این سهم گرچند ناعادلانه است را به آن حکومت و سردمدارانش که هنوز هم بر سری قدرت اند ترجیح دهد.

  این را باید همه ای ما بدانیم این رهبران جهادی یا جنگ سالاران یک دیگر را بیش از هر کسی دیگر خوب می شناسند واز شیادی های یکدیگر کاملاً آگاه هستند.

  در نتیجه من منحیث یکی از افراد این جامعه که معلومات کمی از زدو بندهای سیاسی گذشته و حال کشورم دارم از اقدام پارلمان(در اوایل مخالف بودم)و فعلاً آقای محقق حمایت می کنم و به این نظر هستم که حتی اگر حضور ما بیشتر از فعلاً در دولت نباشد ولی مناطق ما امن باشد و بتوانیم به ادامه تحصیل و تجارت آزادانه ادامه دهیم برای فعلاً کافی است فقط ده سال دیگر نیاز داریم که جلوی حق اجتماعی ما گرفته نشود بعد هر شخص از جامعه ما از طریق شایستگی و علمش حق سیاسی خودرا خواهد گرفت.

  اما بدانید که عبدالله همان کاری کاتور آقای کوهزاد را افاده می نماید که خطاب به همفکرانش می کند" به مه رای بتین که قدرت ره به شماباز گردانم"

  همه باید محطاط باشد!!!!!!!
  اگر کرزی نجات پرست است( که حد اقل 35 درصد نفوس افغانستان را تشکیل میدهد) ولی عبدالله ولسوالی پرست است( که عشاریه نیم در صد افغانستان را تشکیل نمیدهد.

  بااحترام

 • سلام: اگر راستی این گپه را آقای محقق زده، واقعآ خیلی گپهای احمقانه زده.

  البته میدانم که محقق درجاه ومنصب طلبی ازخلیلی کم نمیاورد.

  ولی این جاه طلب نا فهم به نظرم میخواسته (سرمه بکشد ولی زد کورش کرد)

 • همه ميداننندکه جنرال دوستم که روزی خودرانماينده ورهبرتمام ازبکهای افغانستان ميدانست نه تنهايک مليشه تن فروش وميهن فروش است بلکه يک فاحشه سياسی نيزاست تاحديکه هرکس وناکسی باوچيزی بيشتردادسوارش ميشودولی محقق نه تنها ازين فاحشه ومليشه بدنام وفرومايه نفرتی نداردبلکه ازاوپيروی نيزميکندوخودش رادرافغانستان نسبت بهرکس ديگری باونزديکتراحساس ميکندپيامبرخداميگويد: المرء علی دين خليله وانسان درقيامت باکسی حشرميشودکه دوست داردواعراب ميگويند: قل من تصاحب اقول من انت ؟ يعنی بگوباچه کسی رفاقت داری که من بگويم توکيستی ؟ بنابرين جناب محقق پيرومزاری شهيدنه بلکه ازرهبرمليشه هاست بخاطريکه مزاری ازخودمکتب وفلسفه وهدف وأرمان داشت چيزی که تاسرحدمرگ درين راه پيشرفت وحتی يک ذره هم تقيه وعقب نشينی ومجامله نکرداودرهمه فريادهايش گفت که هزاره ديگرنميتواندجزشهروندمساوی الحقوق ومانندسائرساکنين افغانستان باشداوميگفت : مگرازمالکين اين سرزمين نيستيم ؟ مادرحراست ودفاع ازين خاک مگرکمترازديگران قربانی داده ايم ؟ مادرانسانيت چيزی ازديگران کم داريم وبالاخره جرم ماچيست که هميشه دنباله روباشيم ؟ تاريخ مگرميتواندشواهدی رابيأوردکه درپای خيانتی هزاره امضاء کرده باشدياجاسوسی ازين قوم باشد؟ اواستدلال ميکردکه بلی مايک جرم داريم جرمی که مردم پرخاشگر، ماجراجو، تجاوزگر، قلدر، زورگو، بيگانه پرست ، فتنه انگيزوخائن نبوده ايم صفاتيکه مدعيان مالکيت افغانستان ياورارثت تاج وتخت هميشه ازخودتبارزداده اندولی هرچه بوده ماديگرذلت وحقارت منشی رانخواهيم پذيرفت وسيادت کسی راقبول نداريم سيادتيکه بزورونيرنگ برماتحميل شودمزاری شهيدهمچوشمعی بخاطرعدالت اجتماعی سوخت وطرفدارنظامی بودکه درسايه أن هزاره نه بحيث مستأمن ومرهون ومرحوم زندگی گندبلکه خودمالک قدرت باشد درحاليکه درين زدوبندهای نامشروع وحقارت أميزخليلی - محقق -کرزی پشتون بحيث مالک اصلی قدرت برسميت شناخته شده وبرای قوم هزاره درگوشه اين گليم نيزحق جلوس داده شده است درحاليکه درروی توشک "قدرت" نشسته نميتواندشايدمحقق -خليلی -فهيم -دوستم واشباه ونظائرشان فرق ميان قدرت ودولت راکرده نتوانندکرزی چه که هرزمامداری درجهان بخاطراستقرارقدرت خودومردمی نشان دادن نظامش ميکوشدبيشترين هارادردولت شامل سازدولی قدرت راخودش قبضه ميکنديعنی پلانگذاروتصميمگيرنده خودش وتيم اوست چه بساپادشاهان ، روسای جمهور، ، وزراء ، صدراعظمان و----که فاقدقدرت بوده اندمگرمعاونين کرزی عليرغم القاب عوامفريبانه جزيک حضورسمبوليک وتشريفاتی دارند؟ محقق درچشم هزاره هاحاک پاشيده وادعاميکندکه کرزی برای ماپنچ وزارت ميدهدخوب کيست که خادم ونوکرنيازندارد5چه کسی شايد50کرسی رابه شمابدهدولی ازين کرسی هاچقدرمردم هزارستان استفاده خواهندکردامروزاسمايل رادريک قفس طلائی انداخته وبحيث نظربند ازميان مردمش دورساخته اندمگراوهم افتخارميکندکه من وزيرهستم ؟ وزارت اوبرای مردم هرات چقدرفائده داشته است ؟ يا ازخليلی برای هزاره هايا ازمسعودضياءبرای تاجکها؟ بخاطريکه اينهادردولت شامل اندولی درقدرت نه پس جزمامورومجری اوامرغاصبين قدرت نيستند
  حقارت منشی مدعيان رهبری هزاره هابقدری وحشناک است که احساس ميکنندکرزی گانديست وهزاره هامردمی که درهندنجس پنداشته ميشدندوحالاخليلی ومحقق ميخواهندازطريق گاندی افغانستان باين نجسهاومتنفرين تجريدشدگان نان ونامی تکدی نمايندتابه يمن حمايت کرزی ازذلت وفراموشی واهانت ديگران نجات يابندحالانکه هزاره هاچنانچه درخشيده اندبا استعدادترين وبافرهنگ ترين وبادرک ترين قوم افغانستان بوده انداينکه درين چندصدسال همچواخگری خاموش وگمنام مانده اندزمينه وشرايط دراختيارشان نبوده است امروزهم چنانکه بايدازامکانات وشرايطی درخوراستعدادشان محروم اندمگردرين هشت سال امپراطوری کرزی - خرم - شينواری بيشترين ضربه رابرين قوم نزدندوبانواع مخلتف اهانت نشدند؟ تمام مقام های که بأنهاداده شده سمبوليک وتشريفاتی است چراسيدحسين انوری درهرات نتوانست حکومت کندولی نورستانی ميتواندبخاطريکه نه صلاحيت داشت ونه دراختيارش بودجه بوداوفقط يک نام داشت وبس ولی امروزنيروهای امنيتی ، پول وتمام چيزدراختيارنورستانی است پس اين انوری نبودکه دررهبری هرات شکست خوردبلکه کرزی وتيم اوميخواست بايک تيردوفاخته رابزندازيک طرف انوری رابدنام سازدوازجانبی هزاره وتاجک رادربرابرهم قراردهداگرتجاوزکوچی هابه بهسودازطرف دولت يعنی تيم قدرت سازماندهی نگرديده بودچرا امسال چنان نکردند؟ بخاطريکه کرزی به حمايت هزاره هانيازداردوبعدازختم انتخابات بازهم جناب محقق روزه خواهندگرفت وخليلی محکم خواهندشدموجی ازهزاره هافريادخواهندکشيدولی ديگرکرزی نيازی بأراء أنهانخواهدداشت تابرايشان ترحم نمايد
  البته برای کسانيکه اجدادشان درمدارتاريخ امپراطوری ابدالی فقط جوالی بوده لقب معاون ، وزيروقوماندان ووالی خيلی زياداست وأنهارافقط همين نام های اجوف اشباع ميکندولی نسل امروزهزاره ديگردنباله روی کسی نخواهندشدبلکه ميخواهندمالک خانه خودباشندوخودشان تصميم بگيرندومانندنيک پی ثابت نمايندکه هزاره بودن جرم نيست وهزاره هم ميتواندرهبرباشدگرچی بشردوست بنابردلائل زيادی برنده نيست ولی همت اوکه بيانگراعتمادش به نفس وعشق بوحدت انسانيست اعجاب انگيزاست ولی من حقارت منشی محقق راوقتی درک کردم که درسالگره شهيدمزاری روبروی احدی گفت : قوم بزرگ واول افغانستان پشتون است وبازما ، اوبدين ترتيب براصل شهروندی خط بطلان کشيدومردم افغانستان رابه برادربزرگ وکوچک تقسيم کردکه طبعابزرگ هميشه حکم پدرخانواده راداردوکوچک همچويتيم ناگزيرازفرمانبرداری وخدمت است بنابرين انديشه بودکه محقق هم خودزدوبندنامشروع راباکرزی کردوهم دوستم راکشانديعنی دربدل چندوعده ميان تهی که هرگزهم عملی نخواهدشدتمام صلاحيت افغانستان رادراختياربرادربزرگش گذاشت
  اگرفهيم ، محقق ، خليلی ، دوستم ، اکبری ، محسنی و--- هدف وانديشه يادرک سياسی ميداشتندميکوشيدندبا استفاده ازين شرايط وحضورجامعه جهانی که تکرارناپذيراست خصوصادرپرتوپيروزی اوبامای رنگين پوست تهداب عدالت اجتماعی ودمکرسی مشارکتی رابگذارندکه نسل اندرنسل قوم شان درقدرت نيزشريک ميماندميگويندبه کسی ماهی ندهيدبلکه ماهی گرفتن رايادبدهيدتاچه وقت اينهازنده باشندوپشتونهادرشرايط بحرانی وناگواروشخص ضعيفی چون کرزی که تاجک وهزاره وازبک وپشه ای وبلوچ و---بتوانندخودشان رافروخته وچندوعده ودالری بستانند؟ بايدسيستم تغيرکندوقدرت بولايات کشانده شودتامردم خودحق تعين سرنوشت خودراداشته باشندچراعوض که کرزی برودسرک باميان وجوزجان ودايکندی وبدخشان رابسازدنظامی بوجودنيأيدکه خودمردم أن ولايات بتوانندسرکهای خودشان رابسازندامروزيک فيصدگمرک حيرنان وهرات راحکومت باين ولايت نمی دهدولی يک دالرهم ازگمرکات جنوب دولت مرکزی نمی گيردجنگلات وميوجات وتوليدات جنوب که باروپاوامريکافرستاده ميشودحتی جزء ازعوائدملی بشمارنمی روندولی ازميوه ومعدن وغله و---ماچه که حتی ازشيرگاوی ماماليه ميگيرند
  کسانی راکه نام بردم مرتکب بزرگ ترين خيانت بفوم وزادگاه خودشدندوخشت های طلارابه حريف داده ومشت های خاک رابه چشم مردم خودشان پاشيدندتغيررهبری سنت صدساله رابرهم ميزدوگامی بودبسوی دمکرتيزه سازی جامعه بدوی وقبيله سالارافغانستان ولی اينهابخاطرمنافع شخصی خودقبيله سالاری رايکبارديگرنهادينه ساخته وتحکيم بخشيدندوازين شرايط که ميتوانستندبخاطرملی ساختن نظام ، قدرت ، وزارت دفاع ، پوليس ، امنيت دولتی ، اقتصاد، وحاکميت استفاده کنندحق اولويت رابه حريف داده وخودبازهم خدمتگذاری ودنباله روی راترجيح دادندکاشکه ازاشتباه بن چيزی ميأموختندولی کسی که ازتاريخ نيأموزدتکرارش خواهدکردهزاره هاوازبکهاوتاجکهاباچنين رهبران حقيری قرنهای ديگرهم مزدوروخادم وکنيزواجيرخواهندماندنوکری جاسوسان و غلامان راخواهندکردکه درين پيشه مهارت حرفوی دارندهزاره هابايدباين سياستمداران دورانديش وژرفنگرشان مباهات کنندزهی رهبری راميگويندتاکله گاوپخته شودچپن شاه دوخته ميشود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟

  • اگر از یادتان نرفته باشد یکزمانی قدرب به فارسی زبانان هم آمده بوداما چه کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حیف صد حیف!!!!!!!!!!!!

   حالا میگی که بااستفاده از این فرصت قدرت را ملی می ساخت، نه هرگز خوابشه هم نمیدید،

   اگر به فریب کاری مانند عبدالله و به قول مثل هزاره گی به (سگ خونده خی) مثل انوری و (گشت گر مثل سید هادی لنگ) اعتماد کنید کار اولی شان پنچشیری کردن حکومت است وکاردومی و سومی شان فروختن ولی نعمت شان هستند.

   مگر این دروغ است!!!!!!!!!!!

   به مثل آفتاب روشن و به هزار ها مثال زنده دردست رس.

   من در تعجبم از شما که رگ شما به طرف عبدالله میزند وخود را طرفدار مردم هزاره هم میدانید، این خود معلوم است که شما هم در دانشکده تربیه روباهان تحصیل کرده اید

  • mohaghigh maghzi shan ra dade az dast << az bi maghzi shode sar halo sar mast << nashi khalghi hazare hich ga degh << ki dari rahbari misli mohaghigh << khob goftam yane

  • والله اول که باورم نمیشود، که آقای محقق برای بدست آوردن منصب تا این حد خود را حقیر نماید.
   ثانیا هزاره ها از خود درایت و فهم دارند، و نظام دموکراسی به آنها اجازه میدهند، که به کی رای بدهند.
   ثالثا کسی رهبر هزاره هاست، که خواست هزاره ها را برآورده نماید.
   بدرود

 • محقق احمق است. محقق کور است. محقق را مال و منال دنیا کور و کر کرده. محقق اصلاً منافق است و از قرآن استفادۀ ابزاری میکند. از این گونه فرد جاهل نباید توقع داشت.

  مخاطب بنده هزاره ها میباشند که نباید رای خود را به کرزی بدهند چونکه، "آزموده را آزمودن خطاست". ثانیاً کرزی با نادرشاه غدار تفاوتی ندارد که ضمانت خط را بر روی قرآن نوشت ولی به محض بدست آوردن کلکانی، او را با یارانش سر برید.

  "هرکه از تاریخ نیآموزد، محکوم به تکرار اشتباهات تاریخیست"

  یگانه فرد صالح در شرایط کنونی همان داکتر بشردوست است.

  • به نظر من محقق نسبت به شرایط فعلی بهترین تصمیم را گرفته. کرزی تنهاترین ریس جمهور عادل میباشد که هرگز تعصب قومی ونژادی ندارد. نا گفته نماند که مردم هزاره چه ظلم های که نکشیده وچه زهری که نه چشیده باشد. این مردم در افغانستان یک اصل را میشناسد و میخواهد و ان فقط عدالت اجتماعی,براری و توازون در نظام است واین چیزی است که در دوران حاکمیت کرزی کاملا هویدا بوده و هست و هیچ انسان عاقل و با وجدان نمیتواند این حقیقت را منکر شود.

   در عوض رای دادن و حمایت از کسانیکه دیروز هزاره ها را کشتند, از حقوق شان محروم کردند جفا در حق این مردم نیست؟

   من خودرا مسئو ل میدانم که از تصمیم محقق حمایت کنم.

   "هزاره ها قدرت نمیخواهد بلکه عدالت اجتماعی میخواهد "

  • اقای علی بشر یار-

   امدن عدالت اجتماعی ذریعه ادم ظالمی مانند مجقق که از نگاه شرایط فعلی جاهل مرکب بوده و تحقق ان محال مربع بنظر میرسد. چرا هم خوده بازی میدهی و هم دروغ ات را بالای دیگران تحمیل میکنی.

   اقای محقق هزاره است و ما برای او احترام قایل هستیم ولی خبط سیاسی او معامله رای مردم هزاره برای رسیدن به اقتدار سیاسی و مالی و شخصی وی می باشد.

   در قدم دوم وی شخص بی کفایت است و اگرنه چرا از کابینه کرزی معزول شدند.

   معلوم نیست که تحصیلات وی چه میباشد و رویهمرفته او یک مجاهد گمنام است و من متیقن استم در صورت حیات بابه مزاری -اقای محقق و خلیلی :خس دزد: هرگز به وزرات نمی رسیدند ولی بانهم شرایط فعلی بکلی تغیر کرده و من شخصا کفایت ادامه زندگی سیاسی را در امور دولتی با تصمیمات ضعیفی بعد از شرایط جهاد گرفته در او نمی بینم.

   بطور مثال-
   در زمان مسولیت وزارت قابل دسترس برای مردم هزاره نبودند تمام وقت بعوض خدمت به مردم درد دیده افغانستان بفکر اندوختن سرمایه و سو استفاده از امتیازات دولتی بودند.

   یک زمانی تقریبا هشتاد بورسیه تحصیلی بوزرات ....ارزانی شده بود و یک هزاره که از هر نگاه شرایط استفاده ازین بورس تحصیلی را داشت بعد از ساعتها انتظار جواب گرفته بود که در صورت تادیه بیست هزار دالر وی میتواند ازین بورسیه مستفید شود که ان قومای محصل از شنیدن ان جواب در بازگشت راه خروجی تا یک ساعت پیدا کرده نمی توانست.

   سوال اینجاست که این اقای محقق احمق کودن ایا خبر ندارد هزاره که پدرش مچی یا کراچی وان است و یا اگر مامور است تا دم مرگ از بست چارم بالاتر حق کار کردن را ندارد این بیست هزار دالر از کجا بیاورد..

   دو- ایا بورسیه تحصیلی برای فروختن است و یا حق مسلم محصل مستعد است. تا بعد از اتمام دوره تحصیل مصدر خدمت برای وطنش شود.

   سه- گیریم که یکنفر پدرش ملییونر است و اما بی لیاقت است و با استفاده از پول بورسیه تحصیلی را بیجا حیف میل کند ایا عاملین این کار خاینین ملی نیستند؟

   محقق در مصاحبه اخیر خود گفت که علاقه به مقام و چوکی ندارد من متیقن استم که جناب شان راست گو استند ولی روی ادم های دروغ گو سیاه باشد.بخدا قسم چشم سفیدی حدی دارد وزمانی که یک رهبر مجاهد دروغ میگوید دل ادم از خدا و فرستادگان ش دلسرد می شود وعلت این همه ضلالت و بد نامی در دنیای.... همین است.

   تحریر بیشتر تکرار در مکررات است.

   هر زمانی که فیل خیز زد تحقق عدالت اجتماعی از محقق توقع شود در غیر ان لطفا چرندیات ننویسید شما را بجان کسی که دوستش دارید..

  • 14 ژوئيه 21:18, نويسنده: چوپان
   اقای علی بشر یار- امدن عدالت اجتماعی ذریعه ادم ظالمی مانند مجقق که از نگاه شرایط فعلی جاهل مرکب بوده و تحقق ان محال مربع بنظر میرسد. چرا هم خوده بازی میدهی و هم دروغ ات را بالای دیگران تحمیل میکنی. اقای محقق هزاره است و ما برای او احترام قایل هستیم ولی خبط سیاسی او معامله رای مردم هزاره برای رسیدن به اقتدار سیاسی و مالی و شخصی وی می باشد. در قدم دوم وی شخص بی کفایت است و اگرنه چرا از کابینه کرزی معزول شدند. معلوم نیست که تحصیلات وی چه میباشد و رویهمرفته او یک مجاهد گمنام است و من متیقن استم در صورت حیات بابه مزاری -اقای محقق و خلیلی :خس دزد: هرگز به وزرات نمی رسیدند ولی بانهم شرایط فعلی بکلی تغیر کرده و من شخصا کفایت ادامه زندگی سیاسی را در امور دولتی با تصمیمات (...)

 • Salam !
  I am a hazara but I don`t like Mohaqiq and he is a warlord like other afghan warlords in in our homeland.

  • سلام آقای تحلیل گر و نیمه روشنفکر

   نظرات شما در باره انتخابات تا حدی یک تحلیل است که برای همه معلوم و مشخص است. نیاز به تعریف ندارد. گفته های شما در بعضی موارد درست و در بعضی موارد فقط خواسته اید قلم زنی تان را به نمایش بگذارید. شما مشکلات را به خوبی بدون زحمت در میابید. این نتنها شما هستید آنانیکه که مثل شما حوزه را خوانده اند و بعد ترک کرده اند و پا به عالم سیاست و روشنفکری زده اند! این برای ما جالب است زمانی شما مطابق حدیث و روایات و خواب دیدن این و آن صحبت میکردید . آفتاب ، مرکز و قبله حاجات شما مقام معظم رهبری و ولایت فقیه بود و سالها شهریه خور جمهوری نا اسلامی بودید. آنوقت چرا از این مسایل صحبت نمی کردید؟

   در ارتباط به جنگ سالاری ، پهلوانی ،جنگ های داخلی ... شما روشنفکر عزیز چرا از عبدالرحمن که %62 مردم را قتل کرد صحبت نمی کنید که آمده سران مردم هزاره مثل محقق و دیگران را نشانه میگیرید؟ بنظر من اگر جنگ سالاران ( که به نظر من مدافعین واقعی مردم در مقابل ظلم و بی عدالتی ) بوده اند تا جنگ سالار و یا شریک در جنگهای داخلی... آیا جنگهای داخلی را هزاره ها استاد مزاری یا مححق آغاز نمودند یا دیگران بر ما تحمیل کردند؟؟؟؟ انتقادات و تحلیل تان در باره موضع گیری های نا مناسب و مضحک مححق از جمله معاونت سیاف درست است. اما تحلیل تان در مورد آغاز جنگهای داخلی و ستم ملی به اندازه یک فرد عادی هم نمی ارزد. ثانیاٌ شما های که آخرین و بالاترین مرجع حلال مشکلات و نیاز های فکری تان مفام معظم رهبری ولایت فقیه و چند کتاب مذهبی است چرا همان راه را نمی روید که میایید از سیستم دموکراسی،جمهوریت، انتخابات،روشنفکری... صحبت می کنید. شمایان همیشه از مشکلات و نواقص زودتر و بیشتر از دیگران صحبت می کنید اما هیچگاه راه حل و برنامه منظم ندارید. با آن فلسفه های خیالی و مجازی تان تا بحال در طول چهارده قرن کاری های ساده مثل آوردن برق،سیستم آبیاری،شغل واشتغال،سیستم صحی و درمانی، ایجاد مکاتب .... نتوانسته اید بعد از این هم ما از شما توقع نداریم شما فقط و فقط به درد سفسطه و فلسفه ناف به پایین می خورید و بس.

   و یا این که دل تان را به چند صفحه کاغذ سیاه کردن خوش کنید. اما هیچگاه راه حل مناسب واقعی و عملی برای جامعه نداشته و ندارید. بلکه مذهب و قلم را تبدیل به منبع روزی نموده و لقمه نان خورده و روز تان را سیا ه و سفید می کنید. از برنامه نداشتن رمضان بشردوست که بگذریم خود تان چه برنامه دارید یا می خواهید باز حدیث را بیان نموده و بخت سیاه ما را یک شبه تبدیل به سفیدی و خوشبختی نمایید. هزاره ها و اقلیت ها همیشه در افغانستان قربانی و جنگ سالاران و نژاد گرایان کور دل که در مقابل خلقت خداوند بر خواسته اند بوده اند تا به طبع شما جنگ سالار و در گیر جنگهای داخلی....

   نیم ملا دشمن ایمان نیم طبیب دشمن جان امیدوارم که از برکت دعای مقام معظم رهبری محروم نمانید. توصیه من برایتان اینست که از یک طرف جوی راه بروید یا ملا قم باشید و یا روشنفکر دانشگاهی

   دوستدار شما عزیزان

  • او مردم ساده و خوش قلب هزاره به خدا به شرافت به خون شهدای فریب خورده و به رنج و عذابی که من شخصاٌ منحیث یک هزاره و فرد نظامی و فرهنگی حزب وحدت بودیم. یک کلمه ملا و آدم غیر سیاسی از این زیادتر نمی شود! بخدا نمی شه به نام و نشان تان قسم.....

   آزموده را آزمودن خطاست ما و شما از یک قومندان بچه و زن باره که سه زن و 18 اولاد داره از این زیادتر توقع نکنیم. تمام آرزوی مححق صاحب معاون شدن سیاف بود!!!!!!!!!!!!!!!!! جدای از اینکه سیاف در حق هزاره و شیعه چه کرد و حالی 5 وزارت کرزی!!!!!! خلیلی،محقق، محسنی ،انوری ..... تمام این ناموس فروشان و وطن فروشان که زمانی برده گی و وابستگی آرزو و امتیاز بود برای شان از این بیشتر نمی شود. بعد از سی سال ما باید سر عقل بیاییم جهالت و طرفداری کور کورانه بس است..... با معاون شدن خلیلی ... مشکل هزاره حل نمی شه.باید تمام مردم هزاره و شیعه فرد فرد به حقوق شان برسند نه یک چند نفر مکار که از نام مذهب و ملیت استفاده نموده و کمترین توجه که دارند مردم و مشکلات آنها است. هزاره ها باید دنبال طالبهای شیعی را رها کرده و نسل جدید از رهبران را جستجو نموده و پشتبانی نمایند.

   احمد

 • این گذارش به هیج وجه درست نبوده و نیست بخاطر ایکه
  کرزی سه دفعه ریس جمهور بوده بار جهارم شده نمیتواند
  شخص تحریر کننده اگر سند ارائه میدارد باید ثبت اواز میکرد در غیر ان بیشتر از بخار شکم نخواهد بود که وی تحریر نموده است.

 • مردم شریف هزاره که سالها رنج برده اید وتهدید شده اید . یگانه علت این عقبماندگی ودربدری شما فقط همین رهبران ساختگی وعاری ازصداقت اند که بروجود شما تجارت سیاسی کرده اندومعامله نموده اند .محقق گاهی به سیاف (قاتل هزاره ها ) مراجعه میکند وبخاطرمعاون شدن رای دادن به او را ضروروحتمی مانند شب لیله القدرمیداند وگاهی هم بخاطرمعاون رئیس جمهورشدن به کرزی مراجعه میکند والی پنج سال دیگرحیات شمارا تضمین میکند. که این گفتاروی کاملاً شرک وفراموش کردن قدرت خداون ج است که گویا زندگی شما به دست حاجی محمد محقق وکرزی است . که هیچگونه کاری به نفع شما درهردوره ای صورت نگرفت ولی محقق صاحب به سرمایه وقدرت خود افزود وزنان متعدد دیگری هم بخاطرارضای غریزه غیرانسانی خویش گرفت ودختران بیچاره را بدبخت ساخت واکنون به دنبال داکترعبدالله که زمانی وی را غاصب جنایت کار وهرگونه بدورد گفته بود بخاطر معاونیت وی ببینید که چه چیزهای نیست که به نفع وی نکرده ونگفته باشد . پس مردم باعزت وشریف که خودم نیز ازهمین قوم هستم فریب این شیاطین ودد صفت را نخورید و عاقلانه باندیشید.

  آنلاین : http://hamid.yahoo.com

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس