صفحه نخست > دیدگاه > بازی با حيثيت دپلوماتيك افغانستان

بازی با حيثيت دپلوماتيك افغانستان

رزاق مأمون
سه شنبه 26 جون 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

روز پنجشنبه مورخ 23 می 2007، شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه غیر علنی را در باره افغانستان بر گزار نمود. ریاست این جلسه را آقای خلیل زاد سفیر و نماینده دایمی امریکا در ملل متحد به عهده داشت. (طبق طرز العمل داخلی شورای امنیت، ریاست این شورا به شکل دوره يي هر یک ماه به یکی از کشور های عضو این شورا تعلق میگیرد) که دوره ریاست شورای امنیت را در ماه می 2007 امریکا بر عهده داشت.

براساس موازين، از سفیر و نماینده دایمی افغانستان در ملل متحد ، دكتر ظاهر طنين، تقاضا شده بود كه دراین جلسه بدون حق رآْی اشتراک کند.

در این جلسه از آقای تام کونیکس نمایندهء خاص ملل متحد برای افغانستان دعوت به عمل آمده بود تا طبق معمول در مورد اوضاع افغانستان گزارش خود را به اعضای شورای امنیت ارائه كند.

دراین جلسه آقای تام کونیکس بر علاوه موضوعات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به انکشافات اخیر سیاسی افغانستان مسايلي را مطرح كرد که در قسمتی از آن ، روي ایجاد جبهه ملی و رویا رویي حکومت آقای کرزی با پارلمان افغانستان نیز اشاره شده بود. جریان گزارش این مجلس از طرف آقای طنین، به وزارت امور خارجه افغا نستان به حیث گزارش رسمی ارسال شده است.

پراگراف ها ی زیر، اشاره يي است برچند مورد قابل بحث که از سوی آقای طنین به وزارت امور خارجه ارسال گردیده است. مگر متاسفانه آقای طنین بر خلاف اصول دیپلماتیک و صداقت حرفه يي، برخی موارد این گزارش را با روش گزینشی خودش ، تحریف نموده و تلاش کرده است تا آن را به نفع شخص دکتر سپنتا و علیه جبهه ملی و شورای ملی، تا حدوی که امکان داشته، توضيح كند.

طوری که ازاصل متن انگلیسی بیانیهء آقای کونیکس معلوم است، در مورد جبهه ملی گفته است که " حضورعدهء زیادی از رهبران اتحاد شمال قبلی در جبهه ی جدید التاسیس نشان دهنده تجمع فرماند هانی است که از دولت مرکزی دور شده اند.
( درين امر) پنداری از دست دادن قدرت و تشویق محتاطانه ویا علاقه مندی کشورهای همسایه محرک عمده این اپوزسیون دیده میشود".

اما درگزارش آقای طنین به وزارت خارجه آمده است که، آقای کونیکس در مورد جبهه ملی گفت که " حضور چندین رهبر سابق شمال در جبهه ملی نشان دهنده تجمع فرماندهانی است که از دولت مرکزی ناراضی اند" به گفته آقای کونیکس " از دست دادن قدرت و تشویق ویا علاقه مندی کشور های همسایه، محرک اصلی این اپوزیسون است که حالا از طریق پارلمان عمل میکنند."

اما آقای طنین در گزارش خود کلمهء جدید التاسیس را ذکر نکرده و به جای کلمه دیده میشود، کلمه است را در چندین جای به کار برده است. وهم چنان جمله ی ( که حالا از طریق پارلمان عمل میکنند) را از ذهن خود اضافه نموده که درمتن گزارش ویا سخنرانی آقای کونیکس اصلا وجود ندارد.

هم چنان دربخش دیگری ازگزارش آقای تام کونیکس که به مسئله باز گرداندن مهاجران از ایران و تآثیر آن بر فضای سیاسی افغانستان که منجربه رد صلاحیت وزرای مهاجرین و عودت کننده گان و وزیر امور خارجه گردید، آ قای کونیکس گفته است " به نظر برخی از منابع آ گاه، رآی عدم اعتماد میتواند آغاز تصادم در حال گسترش بین اعضاء شورای ملی و رِییس جمهور محسوب گردد. این تصامیم میتوانند به بی ثباتی تدریجی حکومت افغانستان از طریق بر کناری سایر وزراء منجر شود". اما با ر دیگر آقای طنین جملهء زیر را از ذهن خود در گزارشی که به وزارت خارجه افغانستان داده است ، اضافه كرده است: و در زمینه چهره های اصلاح طلب مانند دکتر سپنتا که دارای نفوذ سازمان یافته در پارلمان نیست، آسیب پذیر خواهد بود این جملهء فوق که به خط درشت نشانی شده و زیر آن خط کشی شده است دراصل متن بیانیه ویا سخنرانی آقای تام کونیکس نیامده و این جمله يي است که به وسیله آقای طنین جعل گردیده و به وزارت خارجه افغانستان گزارش داده شده است.

آقاي طنين كليه این موارد را به هدف كسب اعتبار كذايي براي آقای سپنتا توسط آقای جعل كرده است و از زبان آقای کونیکس به طور غلط نقل قول هايي ارائه كرده است. گمان میرود که در این جعل کاری ها بین آقای سپنتا و آقای طنین تفا هم و هم آهنگی قبلی صورت گرفته باشد. چون که آقای سپنتا اعتبار و حیثیت سیاسی خودرا در بین ملت افغانستان کاملآ از دست داده است، و تلاش دارد به دروغ نشان دهد که گویا جامعه جهانی نسبت به بر طرفی سپنتا نگران است و حتی در مجلس شورای امنیت که در مورد افغانستان دایر گردیده بود از وی به عنوان چهره اصلاح طلب یاد شده است. از جانبی هم آقای سپنتا فکر میکند که بتواند با این جعل، به خاطراعاده حیثیت سیاسی از دست رفته اش حد اقل میان برخی از رقبای هم قماش خود، افرادی نظیر آقای فاروق وردک و چند تن دیگراز این گروه دردرون نظام حکومت آقای کرزی، کاربگیرد. همچنان به منظور ابقای خود در مقام وزارت امورخارجه از این نيرنگ ناپخته کار گرفته تا توجه وحمایت یک عدهء خوش باور و بلی گوی اطرافیان آقای رییس جمهور کرزی را به خود جلب كند.

قاعدتآ مطابق قانون افغانستان جعل اسناد دولتی جنایت شناخته شده.

طوریکه دیده میشود آقای طنین نماینده و سفیر افغانستان درسازمان ملل متحد بجای این که با در نظر داشت وظایف اصلی خود منحیث حافظ منافع افغانستان در سازمان جهانی مانند ملل متحد به موضوعات اساسی و حیاتی افغانستان ازجمله مسایل مربوط به حفظ صلح وامنیت در افغانستان، منطقه و جهان بپردازد، بخاطر گسترش روابط دوستانه با سایر کشورها، جلب و جزب همکاری های تخنیکی و اقتصادی سازمان ملل متحد درامررشد اقتصادی و اجتماعی در عرصه های مختلف که افغانستان شدیدآ به آن نیاز مند است بپردازد، در عوض فکرو هوش وی هنوز هم متوجه انتقام جوی از مردمانی است که نما یندگان واقعی ملت شریف افغانستان در شورای ملی افغانستان هستند، که کنترول ونظارت آنها بر عملکرد های حکومت در افغانستان امری فوق العاده مهم و حیاتی در سر نوشت سیاسی و اجتماعی افغانستان می باشد. آقیای طنین بدون کدام ملاحظه به حمایت و جانبداری ازآقای سپنتا پرداخته و گزارشات را به شیوه گزینشی و مطابق ذهن خود و به منفعت سپنتا تهیه میدارد. آقای طنین باید بداند که دیگر در پشت تریبیون بی بی سی قرار ندارد که مثل گزشته به تحلیل های پوچ و غیر مسوولانه مطابق نظرات و خواسته های خود بپردازد و بدون کدام اصول فکری و ذهنی بخاطر منافع شخصی خود و حلقه نزدیک به خود، هر زمانی در خدمت این آن قرار بگیرد.

طوریک قبلآ اشاره شد، این نوع روش گزینشی در تهیه گزارشات دراصل خود یک جعل و تقلب آشکار بوده که جرم شناخته میشود.

اصل متن گزارش آقای طنین با تمام نواقص ذکر شده در مدیریت روابط بین المللی وزارت امور خارجه موجود است و اگر لازم افتد بدست آوردن آن خیلی ساده است، و همچنان متن بیانیه آقای کونیکس که به زبان انگلیسی میباشد موجود است.

باید است این موضوع به اطلاع و توجه آقای تام کونیکس نماینده خاص سر منشی سازمان ملل متحد درامور افغانستان نیز رسانیده شود، تا سقم و صحت این موضوع روشن گردیده وچهره های واقعی این دیپلمات های تخلف کار برای همه افغانها و دوستان بین المللی شان بر ملا گردد.

از هر لحاظ این نوع اقدامات خیلی شرم آور و آسیب رسان است:

1. از لحاظ عملی تهیه این چنین گزارشات نا درست و غیر مسوولانه به مقامات دولت منجر به درک نا درست این مقامات از قضا یا میگردد. هر نوع تصامیمی را که دولت در روشنای این نوع گزارشات اتخاذ نماید در حل قضایا ی پیچیده افغانستان هیچ گونه کمکی نخواهد کرد و بر عکس موجب غلط فهمی و سوء تفاهم بیشتر میان دولت،مردم افغانستان و هم چنان دوستان و شرکای بین المللی شان میگردد. ارایه معلومات نا درست سبب تحلیی ناقص و بلاخره تصامیم ناقص میگردد و در نهایت ضربه سنگین این آسیب را بیشتر از دیگران کشورمارا متظررمیسازد، که این عمل در نوع خودیکی از جنایات بزرگ ملی تلقی شده میتواند.

2. از لحاظ عرف و اصول دیپلماسی این نوع شیوه ای گزارش دهی نیزغیر قابل توجیه نمی باشد. گزارشات باید با در نظر داشت منافع ملی بصورت شفاف، کامل و بدون هیچ نوع تحریف با شیوه ای امانت داری و صداقت تهیه و ترتیب گردد، از اتخاذ شیوه گزینشی در تهیه گزارشات که با در نظر داشت منفعت شخصی صورت میگیرد، جدآ جلو گیری به عمل آید.

تا جای که معلوم است فعلآ وزارت امور خارجه در وضعیتی نیست که کنترول و نظارت دقیق از حرف و عمل کرد دیپلمات های خویش در خارج از کشور وهم چنان مامورین این وزارت در مرکزرا داشته باشد. قراری که اخیرآ دیده شده است تعیین و تبدیلی برخی از این دیپلمات ها تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه به روابط شخصی بیشتر توجه شده و اکثرآ به منظور گماشتن آنها در توطه علیه گروهای ملی و مردمی افغانستان صورت گرفته است. و آقای طنین یکی از خوبترین این نمونه ها به شمار میآید.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای مامون مینویسد: " نمایندگان واقعی مردم شریف .... ".

  بلی آقای مامون آقای سپنتا این مرد خردمند، وطنپرست و شخصی را که یک قطره خون بیگناهان را بدست ندارد ، فاقد هر گونه صلاحیت میداند ولی ربانی ، فهیم، قانونی ، ضیا مسعود و دیگر گرگان شورای نظار را که در 4 سال حاکمیت در کابل ریکارد بین المللی جنایات را محکم کردند با جنایتکاران پرچمی و خلقی شان علومی و گلاب زوی که پارلمان را به مرکز برائت دهی جنایتکاران جنگی مبدل کرده اند ، نمایندگان واقعی ملت میداند.

  شما اکنون خود قضاوت کنید که وقتی چیز فهم ها ما مانند آقای مامون بر اساس سلیقه های گروهی و حزبی صحبت کند ، انتظار چه جنایت کاری های دیگر باشیم .

  • مامون میخواهد که به عوض کرزی ، خوجه ئین ربانی ، به عوض داکتر اسپنتا یکی از برادران مسعود، و به عوض داکتر طنین مارشال فهیم را در پست های مربوط ببیند. و یکبار دیگر مسعود را از گور بر خیزاند که کابل را سراسر ویران کرده و 60 هزار کابلی را به قتل برساند و هر آنچه در 5 سال اخیر بدست آورده ایم ویران گردد ، بعداً عطش او همدستان مسلمان نما و کمونیست او فرو مینشیند.

  • چنین معلوم میشود که مامون یکی از اعضای جناح پرچم، تحت رهبری هوداران روس بچه کارمل است ؟

  • مسعود همیشه در قلب های مردم خواهد ماند و با گذشت هر روز عشق او در دل مردم زیاد میشود.و خودت که از درد حسادت و تعصب در گرفتی خدا چاره خودت را هم کنه.از دهن کثیفت بوی شراب میاید و باز تو مسعود را بد میگی مسعود عاشق آزادی بود برای به دست آوردن آزادی جان شیرین خود را از دست داد اگر نه حالا به مانند نوکر های حلقه به گوش پاکستان مه و تو از خود نه وطن میداشتیم و نه کدام عزت تمام این گپ ها را میفهمی برادر عزیز و همگی میدانند ولی باز هم احساسات ات بالای عقلت تاثیر نموده و خودت را وادار میسازد که چنین بنویسی.

  • مسعود و جنایتکاران هم قماش او فقط در قلب های کودن های مانند تو و دزدان هم مسلک اش جاه دارد. مردم افغانستان نه مسعود را میپذیرند، نه ربانی و ملا عمر و داد الله را و هیچ کدام از مسلمان نما ها و کمونیست های جنایتکار را.

  • اسپنتا و خرد بسیار دور است قند بیادر.در همین 1سال و چند ماه که در وزارت بود چه کرد.مهاجرین ما اخراج شد،روابط همراه همسایگان بسیار در حالت بد قرار داره خو اناله شما خودتان بگین که چی کرده و همچنان میگن که حالا در این روز ها در خود وزارت هم کسی او را خوش ندارد از وزارت ماموریت جور کرده.تمام اشخاص فهمیده و دانای که در وزارت خارچه کار میکردند استیفا دادند.

  • تو که مسعود را بد میگی مریضی روانی داری عزیز.تا به حال از تاریخ پر افتخار کشورت خبر نیستی ها راستی امکان داره که ... ای اس ای باشی.

  • شما از کجا دانستید که اسپنتا چیز فهم است.
   تا جایی که من بعنوان یک انسان دانشگاهی میدانم، اشپنتا چیزی را نمیداند. شاید چیز های را بداند که بدرد کشور ما نمیخورد.
   اما استاد ربانی، قانونی، فهیم، و امثال ایشان در جبهه متحد کسانی هستند که هم می فهمند وهم بار دوش زحمات این کشور را بدوش کشیده اند.
   اگر قرار باشد که کشوری را ملتی یا اشخاصی نجات بدهند و در نهایت کسانی که در کاهباره های غرب و یا هم در دانشگاهها و احزاب غربی عیش و نوش کردند بر کرسی قدرت تکیه بزنند این دیگر بدور از انصاف، علم و تعقل است.
   از همه بدتر اسپنتا تابعیت افغانی ندارد و در جرمنی قانون است که کسی تابعیت دو گانه داشته نمیتواند. پس اگر تنها دانشگاههی بودن کافی است، بسا از دانشگاهی های افغانی بی سر و سامان و بی کار میگردند چرا آنها نه؟ یا اینکه میشود متخصص بمراتب بهتر از اشپنتا از اتباع غرب وارد کنیم. هر چه باشد بی غرض که هستند.

  • ما نمی توانیم مسعود را در فطار ملا عمر دادالله و حکمتیار قرار بدهیم مسعود یک مرد ازادی خواه بود و برای وی هیچ چیز مهم تر از ازادی ملت و میهنش نبود و ه همین عشق وطن دوستی او باعث شهادیش از طرف نوکران CIAو القاعده شده
   اما به تو ای هموطن باید یاد اور شوم که امروز همین حیثیت ووقار که اقای کرزی در جامه جهانی دارد از برکت مقاومت مسعود و همراهانش در پنج سال حکومت پاکستانی ها در افغانستان بود اگر وی نمیبود حالا ما و شما غلام پاکستانی های انگلیسی میبودیم و از شرم در دنیا سر خود را بالا کرده نمتوانسییم
   پس ای هموطن کوشش کن حقایق را با احساسات خاموش نکنی

  • اسپنتا و خرد بسیار دور است قند بیادر.در همین 1سال و چند ماه که در وزارت بود چه کرد.مهاجرین ما اخراج شد،روابط همراه همسایگان بسیار در حالت بد قرار داره خو اناله شما خودتان بگین که چی کرده و همچنان میگن که حالا در این روز ها در خود وزارت هم کسی او را خوش ندارد از وزارت ماموریت جور کرده.تمام اشخاص فهمیده و دانای که در وزارت خارچه کار میکردند استیفا دادند.
   kos kash mardome ke nokare jarman hadefa mekonad
   zane sholahi hara gayam
   tanke

  • برادر پس میتوانی این سخن را در باب اقای طنین نیز بگویی چون او در حقیقت عضو جناح پرچم بود

  • مرد بی خرد !
   تو مسعود عزیز را که سالها برای این وطن ویران کار کرد و هیچگاه نخواست اجنبی بر این وطن حکومت داشته باشد با جیره خور پاکستان مانند ملا داد الله کثیف مقایسه مکن .
   داد یک تروریست بود ولی مسعود یک مبارز واقعی .

   لعنت بر شما کثیف های پر عقده . نفرین برشما

  • بلی، مردم افغانستان تنها شعله یی ها و راوایی ها را همراه با فاشیست های متحد شان می پذیرند...

   این مردم مردم گفتن ها دیگر از مد افتاده. مردم افغانستان دارای خصایل و موضعگیری های یکسان در قبال اوضاع نیستند. ما مردم قندهار داریم که نورالحق علومی بیشترین رای را ازآنها بدست می اورد. ما مردم خوست داریم که گلابزوی وکیل آنها میشود. ما مردم بامیان داریم که یک زن میتواند به صفت والی درآنجا کار کند، ما مردم جوزجان داریم که هزاران نفر به فرمان دوستم سرمینهندو همین حالا نیز حاضر به قرار گرفتن در رکابش هستند...

   "مردم ما" یک کتلهء واحد با موضعگیری های واحد، منافع واحد، تاریخ واحد و حتی فرهنگ واحد نیستند. گروه های مختلف مردم موضعگیری های مختلف دارند.

   "ملت مجاهد پرور"، "خلقهای زحمتکش"، "مردم به پا خاسته"... این شعار ها و مقوله ها دیگر کهنه شده اند. ما باید با چشمان باز حقایق را ببینیم و با درنظر داشت واقعیت های کشور خویش اظهار نظر کنیم. تصور ها و آرزوی های خود را به جای خواست و ارادهء مردم جار زدن هم خود را فریب دادن است و هم تلاشی است برای فریب مردم. مردمی که دیگر فریب نمیخورند...

   "مردم ما" گفتن های ملالی جویا نیز ازهمین گونه است. این شیوه که هرکس بامن است خوب است و هرکس حرف مرا نمی پذیرد خاین است، کاسه لیس امپریالیزم است، ملحد است، نوکر پاکستان است، نوکر ایران است، نوکر روس است، اخوانی است... باید میدان را به تعقل و خرد ورزی بسپارد.

  • تاریخ پر افتخار که 60000 نفر در زمان حاکمیت وی در کابل به شهادت رسیدند.بد بخت

  • درین سایت اگر هرقدر دشنام به مسعود وبرادرانش داده شود ودرعین وقت برفاشیست های قبیله گرا نشر میشود اما اگر بخواهی که ماهیت مزدور منشانه این ایرانی پرست افغان دشمن راافشا کنی فورا نوشته ات حذف میشود ولی برای تو کامران تفرقه افگن مایویست تجزیه طلب اسلام ستیز این را میگویم که ماهیت نفاق افگنانه خویش را درحذف مضامین ایران افشا کن برای ما ثابت ساختی وما هم ماندن والایت نیستیم درتمام سایت های انترنتی دیگر ازین شعارکاذب که گویا کابل پرس? افشا نمی کند می نویسم وچهره نفاق افگن ات را معرفی منکیم به شکل که به شهرت هم نرسی برایت اظهار میکنم که هزار مرتبه مسعود شهید نسبت به خلیلی اکبری وکاظمی برایم رجحان دارد همان قدر مسعود را دوست دارم که احمدشاه ابدالی را چرااینقدر بی وجدان میشوی که دشنام های راواییان وشعله یی های بی هویت را بنام مدافعین طالب نشر میکنی واز هزار جنایت پبشه وحدتی ومیخکوب کن جشم می پوشی تاچه وقت منفعت خویش را درجنگ پنجشیری با قندهاری می بینی

  • درین سایت اگر هرقدر دشنام به مسعود وبرادرانش داده شود ودرعین وقت برفاشیست های قبیله گرا نشر میشود اما اگر بخواهی که ماهیت مزدور منشانه این ایرانی پرست افغان دشمن راافشا کنی فورا نوشته ات حذف میشود ولی برای تو کامران تفرقه افگن مایویست تجزیه طلب اسلام ستیز این را میگویم که ماهیت نفاق افگنانه خویش را درحذف مضامین ایران افشا کن برای ما ثابت ساختی وما هم ماندن والایت نیستیم درتمام سایت های انترنتی دیگر ازین شعارکاذب که گویا کابل پرس? افشا نمی کند می نویسم وچهره نفاق افگن ات را معرفی منکیم به شکل که به شهرت هم نرسی برایت اظهار میکنم که هزار مرتبه مسعود شهید نسبت به خلیلی اکبری وکاظمی برایم رجحان دارد همان قدر مسعود را دوست دارم که احمدشاه ابدالی را چرااینقدر بی وجدان میشوی که دشنام های راواییان وشعله یی های بی هویت را بنام مدافعین طالب نشر میکنی واز هزار جنایت پبشه وحدتی ومیخکوب کن جشم می پوشی تاچه وقت منفعت خویش را درجنگ پنجشیری با قندهاری می بینی

  • درین سایت اگر هرقدر دشنام به مسعود وبرادرانش داده شود ودرعین وقت برفاشیست های قبیله گرا نشر میشود اما اگر بخواهی که ماهیت مزدور منشانه این ایرانی پرست افغان دشمن راافشا کنی فورا نوشته ات حذف میشود ولی برای تو کامران تفرقه افگن مایویست تجزیه طلب اسلام ستیز این را میگویم که ماهیت نفاق افگنانه خویش را درحذف مضامین ایران افشا کن برای ما ثابت ساختی وما هم ماندن والایت نیستیم درتمام سایت های انترنتی دیگر ازین شعارکاذب که گویا کابل پرس? افشا نمی کند می نویسم وچهره نفاق افگن ات را معرفی منکیم به شکل که به شهرت هم نرسی برایت اظهار میکنم که هزار مرتبه مسعود شهید نسبت به خلیلی اکبری وکاظمی برایم رجحان دارد همان قدر مسعود را دوست دارم که احمدشاه ابدالی را چرااینقدر بی وجدان میشوی که دشنام های راواییان وشعله یی های بی هویت را بنام مدافعین طالب نشر میکنی واز هزار جنایت پبشه وحدتی ومیخکوب کن جشم می پوشی تاچه وقت منفعت خویش را درجنگ پنجشیری با قندهاری می بینی

  • درین سایت اگر هرقدر دشنام به مسعود وبرادرانش داده شود ودرعین وقت برفاشیست های قبیله گرا نشر میشود اما اگر بخواهی که ماهیت مزدور منشانه این ایرانی پرست افغان دشمن راافشا کنی فورا نوشته ات حذف میشود ولی برای تو کامران تفرقه افگن مایویست تجزیه طلب اسلام ستیز این را میگویم که ماهیت نفاق افگنانه خویش را درحذف مضامین ایران افشا کن برای ما ثابت ساختی وما هم ماندن والایت نیستیم درتمام سایت های انترنتی دیگر ازین شعارکاذب که گویا کابل پرس? سانسورنمی کندپرده می برداریم می نویسم وچهره نفاق افگن ات را معرفی منکیم به شکل که به شهرت هم نرسی برایت اظهار میکنم که هزار مرتبه مسعود شهید نسبت به خلیلی اکبری وکاظمی برایم رجحان دارد همان قدر مسعود را دوست دارم که احمدشاه ابدالی را چرااینقدر بی وجدان میشوی که دشنام های راواییان وشعله یی های بی هویت را بنام مدافعین طالب نشر میکنی واز هزار جنایت پبشه وحدتی ومیخکوب کن جشم می پوشی تاچه وقت منفعت خویش را درجنگ پنجشیری با قندهاری می بینی

  • مسعود یک جنایتکار تمام عیار است. کسی است که خون هزاران انسان بی گناه را در افغانستان ریخته است. او یک جنایتکار است. زنان و کودکانی که در کشور بوسیله دزدان و جنایتکاران وابسته به مسعود کثیف به شهادت رسیدند حال از او می پرسند چه شد آن همه غرور و جنایتکاری ات . مسعود مثل سگ کشته شد و به سزای اعمال ننگینش رسید. او در تاریخ افغانستان یک لکه ننگ است که تا قیامت اسباب شرمندگی ملت افغانستان خواهد بود. او یک وطن فروش است که افغانستان را به ایرانی ها فروخته بود. او خاین ترین انسان روی زمین است. حال عبدالله، قانونی، فهیم، و دیگر دزدان پنجشیر افغانستان را به روسها و ایرانی ها فروختند. این قانونی کثیف خیال می کند با خایه مالی روسها می تواند قدرت کرزی را تضعیف کند. اما قانونی باید بداند که روسها روزی او را استعمال کرده مثل یک توته کثافت به یک سو می اندازند.

   مامون که مثل زنهای فاحشه هر روزی در بغل یک سیاستمدار است حالا آخور خود را در طویله ربانی، قانونی و برادان مسعود پر دیده است.

   مامون بیش از اینکه به آدمیزاد بماند به حیواناتی می ماند که بدون فکر کردن به هر سو روان است. مامون فاحشه فکر می کند کرزی با چتیات او و دیگر اوباش شورای نظار ضعیف می شود خبر ندارد که هر روز پنجشیری ها مثل روباه از قدرت به بیرون انداخته می شوند. مامون خان با این چتیات نمی توانی خود و دیگر دزدان خود را از شکست هیشگی نجات دهی.

   شما مردم پنجشیر بهتر است به جای توطئه علیه حکومت کرزی به فکر نجات دختران خود باشید که یک بار دیگر به دست مردم جنوب فلان نشوند. دختران شما در بازارهای پاکستان فروخته شدند و شما هنوز چتیات می گویید. مثل اینکه هوس امیر عبدالرحمان خان به سرتان زده است. واقعا افغانستان به شخصیت های شریفی مثل گل مهمد خان مهمند و امیر عبدالرحمان خان ضرورت دارد. خدا عاقبت شما خر های بی پالان را بخیر کند.

   مامون، راستی برای تو یک پالان خوب سفارش کرده ام بسازند. عنقریب آماده می شود.

   در ضمن تو بیشتر از اینکه به فکر نجات تاجیک ها باشی به فکر نجات زنت باش که هر روز در جاهای دیگر آن کارهای دیگر را می کند. آخر ترک عادت موجب مرض است. البته از نظر پنجشیری این عیب نیست اما برای سلامت خود و اولادت خوب نیست. آخر ایدز بسیار خطرناک است.

  • احمد شاه مسعود(رح) اگر نبود شصت هزار کابلی نه بلکه صدهاهزار کابلی کشته میشد وشاید قتل عام طالبان وپاکستانی ها در شمالی وبه صورت عموم در مناطق غیرپشتون نشین افغانستان از سال 1992 به وسیله حکمتیار آغاز میگردید، نه از سال 1996. به هر حال مسعود بزرگتر از آنست که خودت بتوانی با ادعاهای عقده یی وغیر مستند خود به وی شخصیت وی لطمه وارد کنی. تاریخ بهترین قضاوت گر است وبه نظر بنده شصت هزار کابلی ( که شاید دقیق نباشد) به وسیله حکمتیار وتوطئه های آی اس ای به قتل رسیده اند. و چه بسا که خون شصت هزار کابلی در برابر دفاع از وطن چیزی نیست که ملت افغانستان بیش از دومیلیون شهید را در راه ازادی وطن متحمل شده اند دوست عزیز. شصت هزار کابلی مهم است یا آزادی از اسارت بنیادگرایی طالبان، حکمتیار وپاکستان. دوست عزیز لطفن وضعیت کشورت را به دقت ارزیابی کن.

  • طفلک فکر نمی کردم این قدر بی فرهنگ باشی. راستی همه یی پشتونها چنین فکر میکنند؟ من این حرف را نمی پذیرم اگر چنین باشد که خودت نمایندگی از نظر شماری از پشتونها کنی پس باید بدانی که روزانه بیش صد پشتون (طالب وغیر طالب) در جنوب کشته میشوند ومتاسفانه تجاوزات وحشتناک جنسی برناموس شما که ما آنراناموس خود نیز میپنداریم در جنوب صورت میگیرد آیا درین مورد جناب شما نگرانی دارید یا فکر میکنید که این حق نیروهای خارجی است که چنین کنند یا فکر میکنید که چون پشتونها اکثرا" بنیاد گرا وبیسواد هستند چنین سزای باید داشته باشند. به هرحال خودت طفلک فوق العاده بی تربیه وبی فرهنگ هستی که نمیدانم با این همه بازیگوشی چگونه سواد نوشتن وخواندن را آموخته یی؟

 • آقاي مامون هم از جمله كاسه ليسان شوراي جنايت پيشه ستمي-ايران مشرب است ولي قابل تشويش نيست بخاطريكه روزهاي اخير شان است و گيلم شان جمع ميشود.

  • آقای مامون از جمله خبرنگاران لایق و با پشت کار است در کابل همگی او را دوست دارند و به لیاقت او افتخار میکنند.شما که در خارج شیشتین هر چه که دل تان شد مینویسین بدون از اینکه که از واقعیت های جامعه آگاه باشین.در میان مردم عام اصلا نه کدام تعصب است و نه کدام مشکل دیگری این همه شما روشنفکران هستید که تفرقه میاندازید.و خصوصا همین سایت که اصلا با چنین هدف آغاز کار هموده.آفرین بر تو آقای میر هزار خوب خدمت میکنی.

  • درین سایت اگر هرقدر دشنام به مسعود وبرادرانش داده شود ودرعین وقت برفاشیست های قبیله گرا نشر میشود اما اگر بخواهی که ماهیت مزدور منشانه این ایرانی پرست افغان دشمن راافشا کنی فورا نوشته ات حذف میشود ولی برای تو کامران تفرقه افگن مایویست تجزیه طلب اسلام ستیز این را میگویم که ماهیت نفاق افگنانه خویش را درحذف مضامین ایران افشا کن برای ما ثابت ساختی وما هم ماندن والایت نیستیم درتمام سایت های انترنتی دیگر ازین شعارکاذب که گویا کابل پرس? سانسور نمی کند پرده می برداریم می نویسم وچهره نفاق افگن ات را معرفی منکیم به شکل که به شهرت هم نرسی برایت اظهار میکنم که هزار مرتبه مسعود شهید نسبت به خلیلی اکبری وکاظمی برایم رجحان دارد همان قدر مسعود را دوست دارم که احمدشاه ابدالی را چرااینقدر بی وجدان میشوی که دشنام های راواییان وشعله یی های بی هویت را بنام مدافعین طالب نشر میکنی واز هزار جنایت پبشه وحدتی ومیخکوب کن جشم می پوشی تاچه وقت منفعت خویش را درجنگ پنجشیری با قندهاری می بینی

 • آقای مامون برادر من !
  تا چه وقت شما از عقل سليم کار نميگيريد شما يک روشن فکر تا به اين اندازه از جنايت کاران که دست شان به خون ملت آغشته است دفاع ميکنيد ، در مدت اقتدار شان این مردمان که امروز شما از آن به دفاع برخاسته ايد ، چه جنايات نبود که نکردند، چه جنايات نبود که عليه مردم بيگناه افغانستان انجام ندادند، با تاثف که شما منحيث يک روشن فکر از اين جنايت کاران و قاتيلن مردم دفاع ميکنيد ، باور کنيد که من به عوض شما خجالت ميکشم از استعمال اين کلمات ، لطفآ به حال بيايد وآنهای که بايد محاکمه اعمال شان شوند امروز بيشرمانه نام دفاع از ملت افغانستان را بزبان میآورند.
  در مدت اقتددار خود آنها به مردم چه کردند به جز از راکت و بم ريختن و شهررا خراب و مردم بی گناه را قتل عام کردند.

  مسافر از بلغاريا

  • مامون عزیز : شما یک روشن فکر دیموکرات هستید .
   اگر انصافا"به کار های اسپنتانظر اندازی کنید، خیلی بهتر از وزیز صاحب خارجه قبلی کار کرده است.اینکه در تقرری های جدید وزارت خارجه از دوستان ونزدیکان ماو شمادوباره مقرر یا کار شان تمدید نشده است.نبایدعقده مند باشید.شما باید بدانید که انتقاد های ناسنجیده شماریختن آب به آسیا ب دشمنان استراتیجیک شمااست .دشمنان که تا حال حاضر نیستند که اسپنتا و ترا به عنوان یک افغانستانی بشناسند.و شما باید بدانید که بر کناری شما از طلوع و به چالش گرفتن اسپنتادر پارلمان از یک چشمه آب میخورد.فرض کنید دکتر صاحب اسپنتا کناره گیری کند. کی جایش را پر میکند،دکتر صاحب عبدالله؟؟؟؟؟؟؟ نه هر گز.....
   بهتر است کمی سنجیده وعاقبت بین نویشته کنید.به تو افتخار میکنم که خبر نگار ورزیده هستی هچنان که به اسپنتا افتخار میکنم که دانشمندورزیدهی است. خدا هر دو تان رانگاه دارد.

  • درین سایت اگر هرقدر دشنام به مسعود وبرادرانش داده شود ودرعین وقت برفاشیست های قبیله گرا نشر میشود اما اگر بخواهی که ماهیت مزدور منشانه این ایرانی پرست افغان دشمن راافشا کنی فورا نوشته ات حذف میشود ولی برای تو کامران تفرقه افگن مایویست تجزیه طلب اسلام ستیز این را میگویم که ماهیت نفاق افگنانه خویش را درحذف مضامین ایران افشا کن برای ما ثابت ساختی وما هم ماندن والایت نیستیم درتمام سایت های انترنتی دیگر ازین شعارکاذب که گویا کابل پرس? افشا نمی کند می نویسم وچهره نفاق افگن ات را معرفی منکیم به شکل که به شهرت هم نرسی برایت اظهار میکنم که هزار مرتبه مسعود شهید نسبت به خلیلی اکبری وکاظمی برایم رجحان دارد همان قدر مسعود را دوست دارم که احمدشاه ابدالی را چرااینقدر بی وجدان میشوی که دشنام های راواییان وشعله یی های بی هویت را بنام مدافعین طالب نشر میکنی واز هزار جنایت پبشه وحدتی ومیخکوب کن جشم می پوشی تاچه وقت منفعت خویش را درجنگ پنجشیری با قندهاری می بینی

 • مأمون با شناخت دقيق نوشته است.
  مأمون پيشگام داستان نويسي و خبرنگاري نوين در افغانستان.
  او به نوع "خبرنگاري چاپلوسانه" پايان داد.
  اين مرد غنيمت بزرگ براي افغانستان است.

 • سلام مامون عزیز !

  یک وقت به این مساله باور پیدا کرده بودم که شما از معدود خبرنگاران صاحب سبک در افغانستان هستید، البته وقتی که در تلویزیون طلوع بودید... ؟
  اما حالا با خواندن این نوشته ات تا جای این فکرم تغیر کرد، نه به این معنا که من هم مهر تأیید به حرفهای این دوستان دیگر می گذارم، نه، بلکه به خاطر بعضی گفته های شما که در این جا از وابسته گی شما به بعضی جناح های که به مراتیب کارهای وحشتناک تری را انجام داده اند که در قانون افغانستان حتا از جنایت هم می گذرد، حکایت دارد...
  اگر ظاهر طنین یک وقت از تریبیون بی بی سی قضایا را مطابق میل خود و یا هم بادارانش می چرخاند، آیا شما یک وقت در تلویزیون طلوع قضایا را به نفع ... می چرخاندید؟
  من از شما در مورد این مساله که شما اشاره کردید اگر درست باشد، تشکر می کنم برای این که لااقل در کنار جبهه گیری های مشخص تان به واقعیت های تلخ هم گاهی اشاره می کنید.

  اما یک چیز را بیاد داشته باشید که تا هنوز هم شما به عنوان یک خبر نگار خوب و واقع بین در نزد تعدادی معرفی هستید کاری نکنید که به خاطر حمایتی که از کجا دارید یا ندارید، لطمه بزرگی را به حیثیت ژورنالیستیکی خود بزنید.

  قلمت سبز باشد مامون صاحب !

  مختار. پ

 • دوستان عزیز و خبرنگار ورزیده رزاق مامون من برای شمادوستان پیشنهاد خلص دارم و آنکه اینکه:

  • آیا در کابینه کرزی نفر کم است که این همه انتقادات بالای سپنتا میشود .
  • دیگر اینکه تمام فاشیست ها از این فرصت استفاده خواهند نمود و بین ما و شما فاصله های بسیار زیاد ایجاد خواهد گردید.
  • به نظر من مامون و سپنتا هر دو گل یک باغ اند و نزد ما و شما محترم محسوب میگردند. و این فاشیست ها هستند که موضوع را دامن میزنند.
  • وزیران دیگر در صورتی آماج حملات مامون و امثال او قرار خواهند گرفت که مانند یک برده سر تعظیم به ربانی، سیاف و جنایتکاران هم مسلک شان فرو نیاورند.

   چند ماه بعد از سقوط طالبان پاکستانی اولین قربانی این جنایتکاران خانم سیما ثمر قرار گرفت. ربانی او و کمیسیون مستقل حقوق بشر را به بی احترامی به اسلام متهم کرده و این خانم با شهامت مورد تهدید سگهای ربانی و مسعود قرار گرفت.

   اکنون سپنتا و خانم ملالی جویا در برابر جنایتکاری های این دزدان سد قرار گرفته و از اینرو آنها بر هر وسیله ممکنه واز جمله با استفاده از مامونهای خود فروخته شده، تلاش دارند تا ایشانرا از سر راه جنایات کارای شان دور کنند. تا دوباره دزدان بیسواد به وزارت خارجه مقرر شوند و از سگ و گوسفند ربانی و مسعود تا فهیم و عبدالله چوکی های سفارت ها را بدست آورند.

   سپنتا همچنان به حیث یک وطنپرست بادران خارجی این جنایتکاران را در تهران مسکو و اسلام آباد سخت به لرزه در آورده است زیرا آنهامیدانند که آنها در موجودیت چنین یک ملی گرا،مقاصد شانرا عملی نخواهند توانست. از اینرو آنها میخواهند تا بوسیله اجنت ها و غلامان فروخته شده داخلی او را از سر راه شان دور کنند.

  • در اخیر نوشته شما نگاشته شده که اسپنتا به حیث یک وطنپرست .......

   مگر آیا این گفته شما قابل خنده نیست؟ یک وطنپرست که در زیر یوع امریکایی ها نشسته باشد باید یک خائینترین وطنپرست ! نامیده شود.

  • ببینید برای شما ضرور نیست نام مسعود را بنویس زیرا تو از سخصیت وی هیچ نمیدانی پس بهتر است خاموش باشی
   و دیگر اینکه باید کاملا در باره ملالی جویا و اقای اسپنتا معلومات داشته باشی که انها عضو کدام اخزاب در کدام ممالک هستند
   فقط همین قدر برایت میگویم ایا به صفت یک افغان میخواهی یک تابع المان به حیث وزیر خارجه شما در کابینه باقی بماند

  • برای من یک المانی افغانتبار میلیون مرتبه از یک قاتل و جانی چون ربانی و مسعود شرف دارد.

  • پس معلوم میشود که تو یک جاسوس المان و یا امریکا هستی و نشان از افغانیت در وجودت نیست پس میتوان همدست ملا عمر و یا همکالان او باشی چون فرق بین تو و انها نیست چون تو اروپایی ها را از هموطن خود بهتر میدانی و ملا عمر پاکستانی ها و عرب ها را

  • دشمنهای مسعود نوکر های پاکستان و دشمن افغانستان و آزادی اند.

  • شورای نظار که نمايندگی از وﻻيت پنجشير و از خيرات دالر وبمبا رد ما ن ها ی امريکا اکنون به قدرت رسيده است که به اصطلا ح وطنی ما (( هر کی را چار روز دوران اوست ))
   هم وطنانی ما به چشمهای بينا ی شان ديدند که (( سگهای پنجشير را هم نعل کردند تا سريعتر از اسپ ها بدوند وهم از شخص أمر متوفا پيغمبر واز قبر او معجزات واز اسپ او دلد ل مقد س ميسازند ))
   زيان اين کارهای دراز مد ت اين قشر طفيلی ،چپاول گر دشمن هست وبود وطن ما خواهد بود .
   حقا يق مر بوط به روی کار آمدن اين قشر خود فروش وميهن فروش روز تا روز افشا وبرملا ميشود و پرده ها از چهرهای ضد وطنی وضد مردمی روز تا روز دريده ميشود .

 • This Mamoon man is right. You rawa and maoist coalition should stop attacking people who tell the truth. I am in NY and have contacts at UN mission. SInce this man named Taneen came here after his services to the party at the bbc, he has sent all the diplomats back home with exception of 2 or 3 people because he cannot trust anyone who is not a party member (remember he was parcham and now friend of spanta and ambassador to washington). Now he has aksed that buddy spanta send party members with no experience.

  All afghans in nY know about his forgery as a diplomat (he has no diplomatic experience or education). To support spanta during his problems, he forged speeches and reports sent to kabul. But he is not alone. The ministry in kabul did the same thing with reports they sent to embassies and consulates. my cousin who works in washington embassy said same ting. they are telling in the memos that many countries like US, england, Germany (maybe right) france and canada are supporting spanta with messages and letters.

  this is not true because with exception of Un office in kabul and minister from germany no one else has interfered in afghan internal affairs. but the spanta mafia (5 people inside ministry and 4 ambassadors outside including taneen and jawed) claims it’s true and reported this to all afghan embassies. if you go and ask the english, they will say we did not say anything. so this is a diplomatic treason and not professional. Those who forge diplomatic notes and reports should be brought to justice and exposed.

  • dear mamon jan never mind what all they said u r great journalis n i personally m proud of u well bro u r right abt spanta n taneen too

  • DERA MAMOON!!ALLAH MAY SAVE YOU WE ARE ALL PROUD OF YOU AND EVERY AFGHAN WHO LOVES FREEDOM LOVES YOU AND YOUR
   PEOPLE,( AAKHER TO HAM AZ LASHKARE AAZADAGAN ASTI )JUST CONTINEU LIKE THIS AND BE A (KHAARE CHASHM) FOR BAKHEEL HA.

   آنلاین : بازی با حيثيت دپلوماتيك افغانستان

  • Dear Mammon Sahib !
   As you know the condition of your wartorn country it needs for more efforts to be built. your comment over security council meeting is not imporcial. as far as concern to Dr. Spanta case it was totally organised consperacy from warlords and drug mafia under QANOONI against him, I am a live withness of all incident under THAT ROOF.Dr Spanta is doing well, while he has some problem in shaping foriegn policy he tries his best to chang the face of MOFA as a national organisation. If you mean to bring back Dr.Abdullah thats a sin which you want to pave the way on that dirty minded man. Abdullah is one of those criminal who destroyed home and earned LOTS.
   Lets tell right to afghans, dont try to hide the reality using jounalistic skills and artificial face to the fact.

   regards, KALAK RASTGOI>

  • آقای مأمون، تشکر از اینکه ذره ای از واقعیات کنونی وزارت امور خارجه را یادآور شدید. بهتر است روی دیگر نمایندگی های سیاسی افغانستان از جمله واشنگتن هم فوکس نمائید. هیچ خبر دارید که وزیر خارجه واقعی افغانستان، سفیر افغانستان در امریکاست؟ اوست که نه به کسی حساب میدهد و نه توجهی به درخواست و هدایت وزیر خارجه دارد. حکایت جالبی دارد، سرچ کنید لطفاً.

   فواد

  • Dear Delbar,

   english is wrong English is right so go an get some education first after that you can deliver speeches

  • خودت خو فکر کنم که دنبال همین جیز ها میگردی از انسان اشتباه میشه دیگه.

  • شورای نظار که نمايندگی از وﻻيت پنجشير و از خيرات دالر وبمبا رد ما ن ها ی امريکا اکنون به قدرت رسيده است که به اصطلا ح وطنی ما (( هر کی را چار روز دوران اوست ))
   هم وطنانی ما به چشمهای بينا ی شان ديدند که (( سگهای پنجشير را هم نعل کردند تا سريعتر از اسپ ها بدوند وهم از شخص أمر صا حب متوفا پيغمبر واز قبر او معجزات واز اسپ او دلد ل مقد س ميسازند ))
   زيان اين کارهای دراز مد ت اين قشر طفيلی ،چپاول گر دشمن هست وبود وطن ما خواهد بود .
   حقا يق مر بوط به روی کار أمدن اين قشر خود فروش وميهن فروش روز تا روز افشا وبرملا ميشود و پردها از چهرهای ضد وطنی وضد مردمی روز تا روز دريده ميشود .

  • delbar you are an idiot. so sory for you

 • جاروجنجال را خود سپنتا جان براه انداخت فکرکرد که اینجا هم آلمان است او مانند پوقانه خود راپنداند ولی ....رفت او بیشتر به یک مائویست ماجرا جو شباهت دارد تایک وزیر اگر ادعای آقای مأمون درست باشد در اکثر نمایندگیهای سیاسی افغانستان به چنین شکل گزارش ارسال میگرددتا وزیر ورئیس دو.لت به اصطلاح از ایشان آزرده نگردد آنچه آقای مامون درمورد مقرری ها دروزارت سپنتا نوشته است به واقعیت نزدیک است او یک تعداد خانم های باسواد؟ رادربعضی سفارت ها بخاطر تامین عدالت جنسی ؟ مقرر کرد وسائرین از کاسه لیسان خودش است دراخیر میخواهم به اطلاع هموطنان عزیزبرسانم آنانیکه به جانبداری از داد فر رنگین سپنتا(که نه نامش به نام آدم میماند ونه تخلصش) مینویسند افراد خانوادهخ، کارمندان ریاست دفترش ویا خود ومشاورش میباشد بااحترام

  • با شما موافق هستم آقای فرهادی !

   نوشته های بالا مربوط به وزیر، داوود مرادیان و سکرترهایش است. رئیس دفترش خو بیچاره چیری را نمی فامه، 24 ساعت سرش گرم است. همی آدم قرار آوازه های درون وزارت باثر لیاقت، شایستگی و سواد علمی اش بحیث مستشار تعیین شده !!!

  • لطفاً این طنز را بخوانید

   قابل یاد آوری میدانم که در اوایل وزارت خود آقای سپنتا بعضی کارمندان وزارت را که به جز تملق چیزی نمیدانستند ملاقات نمود. و از هریک پرسید که چند زمانی است در وزارت خارجه وظیفه دارند هریک به نوبه خود با گردن پتی یاد آور شدند که چندین سال میشود در وزارت خارجه وظیفه دارند ولی تا الحال به جایی استخدام نشده اند و ...... و حروفی در باره وزیر قبلی ....

   سپنتا بدون در نظر داشت سویه و لیاقت اشخاص ایشان را نظر به قد و اندام و سن و سال به حیث سکرتر اول دوم و سوم معرفی نمود که این اشخاص در خارج از کشور به بدنامی مبدل گشته اند بعضی ایشان حتی لباس خود را به موقع تبدیل نمی نمایند ویا برس دندان را نمیشناسند، چی رسد به اصول و رسوم کشور های متمدن و دیپلوماتی، این نماینده های کشور در سوانح خود نوشته اند که زبان های انگلیسی و یا زبان کشور را به سویه عالی میدانند ولی در اصل حتی چند کلمهً هم نمیدانند همچنان در قسمت زبان مادری . افغانهای تحصیلکرده مهاجر در خارج با این اشخاص به شکل تمسخر آمیز مینگرند و دولت فعلی را وزن مینمایند.

   باید یاد آور شد که این کارمندان عالیرتبه دولت کورس های و سیمینار های گرانبها را نیز گذشتانده اند و بعد از سپری نمودن امتحان توسط آقای مرادیان روانه خارج میباشند. به هر صورت آقای سپنتا برای نام نیکی خود، این اشخاص را به نوبت به طور قرعه به خارج ارسال نموده و اکثر سفارت های ما به یک مرجع رسمی ابرو ریزی مبدل گشته اند. ( توجه به سفارت برلین،سفارت لندن، قنسلگری نیویارک، سفارت اوتاوا، سفارت واشنگتن، ایران، پاکستان ، هندوستان..................) و همین اشخاص از سپنتا به عنوان یک شخصی که نوبت را مراعات مینماید توصیف و تقدیر مینمایند گویا در دکانی یا فابریکهً کار مینمایند.

   باید سپنتا و مرادیان جوابگوی این عملکرد باشند.

   امید وارم محترم مامون و کارمندان وزارت خارجه در مورد این اشخاص معلوماتی ارائه نمایند.

  • راست میگی او بیادر میفهمی در دفعه اول خوب بی اب شدند ولی اینبار به مجرد نشر شدن این مقاله 10 ها نطر رسید او هم از یک نفر همه اش.

 • از حضرت خواجه خضر پرسیدند، پنجشیری کی آدم می شود. سکوت کرد و گفت متاسفانه آن زمان من زنده نخواهم بود.

  • واه واه سلام بر ادبت خو تو اینرا بگو که آیا جای همین کلام بود که خودت نوشتی. تو به قوم توهین میکنی جانم بیا که مه و تو در فکر جور کردن خود و بعدا از افغانستان شویم باز همگی شکایت میکنند که والله افغانستان خو جور نمی شه. خو مه درین فکر هستم که اولاد جناب عالی در جه حالت قرار دارند و یک بار و دوش جامعه فردای ما خواهد بودند.شرم است برت نام قومته بالا کدی.

  • آدمگریء کسی که به یک قوم و یک کتله یی از مردم چنین میگوید، روشن است.

   کاسهء چینی که صدا کرده است، خود صفت خویش ادا کرده است...

 • آقای مامون!

  از نظر شما سپنتا برای افغانستان و آرمان های شما خطرناک تر است یا فاروق وردک و کریم خرم؟ نمی خواهم بحث ارزشی نمایم فقط با در نظر داشت منافع خود جواب دهید.

  شما و رهبرانتان قانونی و عبدالله خود را احمقانه در اختیار اهداف چند فاشیست خونخوار قرار داده اید با این خیال که آنها درروز سختی از شما دفاع خواهند نمود. اما شما اشتباه می نمایید. شما تصور می کنید برنده ی این بازی خواهید بود ولی وقعیت این است که شما بازنده ی اصلی این معادله هستید. چون شمادوست و دشمن خود را نمی شناسید.

  سپنتا از هرات است چنانچه من هم از هرات هستم. سپنتا برای موفقیت قانونی در پارلمان کمپین کرد چناچه من هم برای موفقیت قانونی کمپاین کردم. در عوض قانونی یک جبهه احمقانه را علیه سپنتا در همان اوایل باز نمود و بدین ترتیب مزد سپنتا و مردم هرات را داد. اما مسئله ی اساسی این است که مردم هرات درک کرده اند که در نظر یک پنجشیری فقط یک ارزش وجود دارد وآنهم "پنجشیر" است. پس از ما دیگر انتظار نداشته باشید که با شما باشیم. شما به خاطر منافغ خود حاضر هستید حتی با امیر عبدالرحمان خان هم ائتلاف کنید چه برسد به فاروق وردک و کریم خرم که برایتان در تلویزیون ملی تبلیغ می کند. آقای مامون شما دانسته یا نادانسته تبدیل به قلمچی فاروق وردک و کریم خرم شده اید. این اوج ابتذال یک انسان است. به قول امیر چان صبوری شما دوستان پنجشیری هر چه می توانید بتازید باالاخر کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد. سرانجام شما باید برای این رفتار گستاخانه خود در برابر داکتر سپنتا هزینه ی گزافی بپردازید. به زودی.

  • Sapanta az Herat nist , amaa dar yaki az shahrestan haaye <Herat tawalod shodah ast . waghtikah 20 saalah bood az Herat raft wa yak saal pesh pas az 35 saal bah kabul raft wa bah khadmat Hamid Karzai Das Nashandah F.B.I. dar aamad. Chand maaheye amrikayee haa wa noker haaye shaan Sapanta ra dars wa sabagh dadand wa tarbayah namodand, wa bah wazarat kharajah mogharar kardand. amaa in becharah jahel az pas in kar bar nayamad, wa namayandah haaya merdom au ra az kar sobok dosh kardand, wa haala laj bazi mi konad

   Merdom Herat nah az Sapanta dar in yak saal yak kar khob didand,wa nah ham au ra mi shanasand. Dar zamaanilkah maktab Lycee Sultan bood mabarazah ra rehaa saakhtah bood wa bah poosht dokhtar baazi wa khosh gozerany bod.Haala dar rooz-naamah haa khandam kah dar Turkaye wa Germany ba goroh haaye komonisty sar wa kar dashtah wa khod ra roshan feker mi goftah ast ! Hamha atrafayan Karzai merdom na pak and, wa in taflak Sapanta tenha nist, ama in bad bakht khodash doom ash ra bah telah ya telak moosh-gir dad ,wa namayandah haaye parleman ham charah ash ra kardan wa doom ash ra boridand. au mi khahad hanooz ham wazir baashad ! in maskharah ast

  • اینی را میگن تفرقه انداختن.کوشش نکن جان بیادر که مردم پنجشیر و هرات را از هم جدا کنی.همگی باید یکجا شویم تا وطن خود را جور کنیم.آخر همو کودک های افغانستان چی گناه دارند.که از همه چیز محروم هستند.

  • متاسفانه برادران پنجشیری در هنگام پیروزی نتوا نستند از عقده گشایی و قوم گرایی خود جلو گیری نمایند. انها نام مسعود را چون سر مایه ای برای رسیدن به قدرت و ثروت مورد بهره گیری قرار دادند. انها می پندارند که پنجشیر ناف زمین است. انها به همین زودی فراموش کرده اند که در زمان داکتر عبد ا لله 66 نفر از پنجشیر در وزارت خارجه اورده شده و سهم هر یک از ولایات شمال بسیار کمتر از سهم ولسوالی (انزمان) پنجشیر بود/ این در حالیست که اگر معیار توزیع قدرت در نزد برادران پنجشیری شرکت در جنگ مقاومت ضد طالب شمرده میشود/ تمام ولایات شمال و ولایات مرکزی اعم از مر دمان تاجیک/هزاره و ازبیک فعالانه در جنگ شرکت داشته اند . ایا مردم این جفای پنجشیری هارا فراموش میکنند؟ اگر قوم گرایی چیز خوبی است /پس از سپنتا چرا انتقاد میکنید؟ به دشواری میتوان اقای مامون را روشنفکر نامید زیرا او با صراحت روشنفکرانی چون طنین و اسپنتا را میکوبد و مر تجعین و متهمین به جنایت را میستاید تا در یک فردای موهوم جای پایی برای خود تدارک ببیند. حیف ادمهای ساده لوحی که این بازیهای کودکانه را درک نمیکنند . روشنفکر غیر پنجشیری برای اقایانی چون مامون و دیگر سکتاریستهای مانند او ارزشی ندارد وباید به هزاران گناه نا کرده متهم و بد نام شود تا جا برای مامونها و همفکران شان خالی گردد. جای درد و دریغ است !

  • نام مسعود بزرگ هیچ وقت بد نمیشود و جهان به مردانگی و آزادی خواهی او پی برده.متاسفانه که مردم خود ما به خاطر بعضی عقده های که تا بحال در دل دارند در باره او چنین مینویسند.و نه باید از یاد ببریم که تنها پنجشیر بود که در ابتدا مقاومت کرد و مرکز مقاومت بود.همه جا تسلیم شده بود تمام رهبر ها به کشور های همسایه فرار نمودند همی مردم شمالی و پنجشیر بود که در ابتدا مقاومت کردند. و در باره داکتر عبدالله هم اشتبا نوشتی آیا کدام ثبوت داری درین مورد؟

  • آقای عزیز!

   من از هرات هستم مسعود در ابتدا برای من یک قهرمان بود اما حالا که فهمیدم پنجیشیری ها فقط به خود می اندیشند به این نتیجه رسیدم که مسعود هم مثل دزدان دیگر یعنی قانونی و عبدالله بد جنس بوده است. در زمان وزارت خارجه عبدالله نصف وزارت از پنجشیر مقرر شد و هراتی ها فقط سه نفر توانستند به سختی به وزارت خارجه راه پیداکنند باز هم ما مردم سکوت کردیم و احمقانه از قانونی حمایت کردیم حالا که یک هراتی وزیر شده است هر چه پنجشیری است ساز و سورنا برداشته و به جان داکتر سپنتا افتاده است. این قانونی که بسیار بی شرم است. بی حیایی هم از خود حدی دارد. او از فاروق وردک و دیگر مخالفین داکتر سپنتا بسیار بی حیاتر و بی شرم تر است حتی فرهنگ مبارزه ی سیاسی را هم نمی فهمد. من واقعا متاسفم که این برادران پنجشیری ما تا این اندازه خود خواه و نمک نشناس هستند. ما مردم هرات به داکتر سپنتا افتخار می کنیم. او نه آدم کشته، نه اختلاس کرده، نه معامله گری کرده است. مثل مرد در برابر فاروق وردک که قانونی و عبدالله مثل موش از او می ترسند ایستاد شده است. به تنهایی با قانونی، وردک، خرم، و عبدالله و دیگر انحصار طلبان مبارزه می کند بدون اینکه لشکری داشته باشد.یا ملیونها دالر را مثل قانونی از کا گ ب یا استخبارات ایران گرفته باشد. ما مردم هرات به پاکی و جرات داکتر سپنتا افتخار می کنیم و به زودی به برادران یاغی خود نشان خواهیم داد که سپنتا تنها کسی است که به فاروق وردک و کریم خرم تمکین نکرده است. او به دلیل صداقت و پاکی خود پیروز خواهد شد. و جریان کثیف قانونی و قلمچیانش به شکست خواهد انجامید. این مبارزه بر سر وزارت خارجه نیست بلکه بر سر حقوقی است که ما تا به حال آنرا به کسانی سپرده بودیم که لیاقتش را نداشتند. شما باید بدانید که دیگر کسی به شما در هرات اعتماد نخواهد کرد. و روزی فرا خواهد رسید که شما از این همه غوغا و جنجال آفرینی خود پشیمان خواهید شد. دریا به وق وق سگ حرام نمی شود.

  • 1 - shamaa dorogh mi gooyed az Herat nistid , agar az Herat hastid ,naam khod ra bi ters bah nawised ,taa merdom nawashtah shamaa ra baawer namaayend

   2 - shamaa wae khanedaan shamaa ahmagh wae past hasteed , agar past wae bie sharaf nah mi boodid bah merdoom shareef wae bozorgawaar Herat dashnaam nah mi nawashteed. Herati haa hich waght az Mr. Abdullah defaa nakardand. Shamaa baa bie sharafi nawashtah eayd kae : ma Herati haa ahmaghanah az abdullah dafaa kardim. :
   Baa in nawashtah shamaa saabet sakhteed kah yak Kooni bachah sar shakht afghan-mellety hasteed. Behtahreen sanad , nawashtah khood shamaa daer baarahe merdoom shareef Herat ast

   3 - Yak kas bi naam nawashtah ast kah shoolah yee haa bah Masaud dashnaam mi nawesand ! Feker in aghaa poorah ghalat ast. Man ra baa sholah yee haa kari nist khood shaan az khood defaa namayend , amaa bayed bah nawesam kah in dashnaam nawees haa hamah yak Afghan-Mellayety Koon - Paarah bikar bi nang wae toofeli ast
   , in Afghan-Mellayety Koon Paarah az sooyee saer dastah Afghan-Mellayeti haa wazifah darad , taa daer hamah taar namaa haa kah jaa-yee berayee nawashtan darand , charand bah naweesad. Taar namaa haa ham beraa-yee sargarmi merdoom bikaar degar cherand haa in ablah raa az bi kharadi chaap mi koonand. In froomaa-yah taa January 2007 kah maghaamaat\Agency bah kabulpress.com ejaazah daadah bood , alefbaa-yee arabi daashtah baashad, daer aanjaa cherand mi naweesht , wae kabulpress.com ham bi andeshah maanand kabulpress.org
   cherand haa in mezdoor F.B.I. raa chaap mi kard. man bah sar kardah haa-yee kabulpress.com 5 baar hooshdaar wae yaad aaweri daer in baarah naweshtam, amaa aanhaa tawojoha nakardand. Daer January 2007 Agency ejazah zayaadter nadad, wae alefbaa arabi shaan raa band saakht
   www.kabulpress.org baayed az aan haa pand bah girad, agar yak naermah kharad darad

   4 - Az emrooz kabulpress.org hagh nadaarad touheen bah hich kas wae groh raa chaap koonad. Kabulpress.org hamkaar haa wae khanandah haa yesh raa az dast mi dahad , agar bah fermaan man kar nakoonad
   Man nah mi khaham daer taar namaayee baa naam am cheezi banawesam kah daer aanja merdoo bad naam bi nashaani wae bi naam dorost yaawah mi nawesand. Choon man aabroo wae shakhsayet daram

   5 - Khaanandah haa-yee arjamand naam wae nashaani am raa az Mir Hazaar Ghoorbandi bah poorsand

   Hif bah hangaami kah daer naweshtan in chand satar namoodam , in kaar ra az berayee aan kardam taa roozgaar Mir Hazaar tebah nagardad,choon kah pasar naa pookhtah mi baashad, wae faarsi zabaan haa deger taar namaa-yee berayee naweshtan aazaad nah darand

   6 - Mr. Mir Hazaar mi tawaanad naweshah haa-yee touhin aameez wae saer choochah-gi raa chaap koonad , bah shart aankah , Naam Doorost Nawesandah raa bah nawesad
   Az goonah yee nawashtah fahmidah mi shawad kah nawesandah bah koodam goroh wabestah ast. Agar dorogh bah nawesad maanad cherand nawees baalaa baaz ham daanestah mi shawad
   Agar daer baarah naam wae nashaani nawesandah Mr.Mir Hazaar andeshah ash aaraam nist wae khaater-jam nist on\aan naweshtah raa chaap nah koonad

   Agar daer naweshtah baalaa naadorosti chaapy baashad, naadidah gareftah shawad, choon baayed raayanah zood rehaa saazam, hangaam berayee dobaarah khandan nist \ Baa Ehteraam

  • شورای نظار که نمايندګی از وﻻيت پنجشير و از خيرات دالر وبمبا رد ما ن ها ی امريکا اکنون به قدرت رسيده است که به اصطلا ح وطنی ما (( هر کی را چار روز دوران اوست ))
   هم وطنانی ما به چشمهای بينا ی شان ديدند که (( سګهای پنجشير را هم نعل کردند تا سريعتر از اسپ ها بدوند وهم از شخص أمر صا حب متوفا پيغمبر واز قبر او معجزات واز اسپ او دلد ل مقد س ميسازند ))
   زيان اين کارهای دراز مد ت اين قشر طفيلی ،چپاول ګر دشمن هست وبود وطن ما خواهد بود .
   حقا يق مر بوط به روی کار أمدن اين قشر خود فروش وميهن فروش روز تا روز افشا وبرملا ميشود و پردها از چهرهای ضد وطنی وضد مردمی روز تا روز دريده ميشود .

  • دوست عزیز! خودت را دشمن فاشیزم معرفی کرده ای اما من مطمئین هستم که فاشیزم را به هیچ صورت نمی شناسی خودت از درک تضادهای واقعی جامعه افغانستان واینکه چه بخش های آن مربوط فاشیزم میشود عاجز هستی. بحث پنجشیری یا غیر پنجشیری نیست. شما لطفن تاریخ صد سال گذشته افغانستان را به مطالعه بگیرید ومتوجه تضاد واقعی یا مشکل واقعی کشورت خواهی شد.

 • لطفاً این طنز را بخوانید

  قابل یاد آوری میدانم که در اوایل وزارت خود آقای سپنتا بعضی کارمندان وزارت را که به جز تملق چیزی نمیدانستند ملاقات نمود. و از هریک پرسید که چند زمانی است در وزارت خارجه وظیفه دارند هریک به نوبه خود با گردن پتی یاد آور شدند که چندین سال میشود در وزارت خارجه وظیفه دارند ولی تا الحال به جایی استخدام نشده اند و ...... و حروفی در باره وزیر قبلی ....

  سپنتا بدون در نظر داشت سویه و لیاقت اشخاص ایشان را نظر به قد و اندام و سن و سال به حیث سکرتر اول دوم و سوم معرفی نمود که این اشخاص در خارج از کشور به بدنامی مبدل گشته اند بعضی ایشان حتی لباس خود را به موقع تبدیل نمی نمایند ویا برس دندان را نمیشناسند، چی رسد به اصول و رسوم کشور های متمدن و دیپلوماتی، این نماینده های کشور در سوانح خود نوشته اند که زبان های انگلیسی و یا زبان کشور را به سویه عالی میدانند ولی در اصل حتی چند کلمهً هم نمیدانند همچنان در قسمت زبان مادری . افغانهای تحصیلکرده مهاجر در خارج با این اشخاص به شکل تمسخر آمیز مینگرند و دولت فعلی را وزن مینمایند.

  باید یاد آور شد که این کارمندان عالیرتبه دولت کورس های و سیمینار های گرانبها را نیز گذشتانده اند و بعد از سپری نمودن امتحان توسط آقای مرادیان روانه خارج میباشند. به هر صورت آقای سپنتا برای نام نیکی خود، این اشخاص را به نوبت به طور قرعه به خارج ارسال نموده و اکثر سفارت های ما به یک مرجع رسمی ابرو ریزی مبدل گشته اند. ( توجه به سفارت برلین،سفارت لندن، قنسلگری نیویارک، سفارت اوتاوا، سفارت واشنگتن، ایران، پاکستان ، هندوستان..................) و همین اشخاص از سپنتا به عنوان یک شخصی که نوبت را مراعات مینماید توصیف و تقدیر مینمایند گویا در دکانی یا فابریکهً کار مینمایند.

  باید سپنتا و مرادیان جوابگوی این عملکرد باشند.

  امید وارم محترم مامون و کارمندان وزارت خارجه در مورد این اشخاص معلوماتی ارائه نمایند.

 • دیروز اگر مسعود عزیز نمیبود امروز همه ملت افغانستان توسط isiپاکستان و القاعده وطالبان خشک جای میشدند شما باید افتخار کنید به مسعود بزرگ چرا که حامل همه کشتار و ویرانی های کابل مسعود نه بلکه گوبدین خرکس یار است اگر شما به صحبت تیلفونی مسعود قهرمان ملی با خرکس یار پیش از ورود مجاهدین به شهر کابل توجه کنید بعد میفهمید که مسعود کی بودافسوس که واقعیت را درک نمیکنید پیروز باشید.(فیضی)

  • چراغ راه نما;

   در شرایط که مناسبات قدرت در افغانستان به شدت قومی شده است وتمام افراد وگروپهای شوونیست پشتون به دور کرزی برای تامین منافع تنها پشتونها حلقه زده اند سخن گفتن از بی تعلقی به قوم خود- مانند سپنتا- راه را برای اجرای برنامه های شوونیستا باز میکند وبه گونه اشکار تایید ان سیاستها نیز است.ستم بر غیر پشتونها اشکار تر از ان است که بتوان با سر دادن شعار ها میان تهی وسازشکارانه انرا کتمان کرد.مردم ما سالیان درازی قربانی تبعیض ونابرابری در سرزمین ابای خود بوده اند.غیر پشتون ها مجبور ساخته میشوند تا از هویت ملی وفرهنگی خود بگذرند ونام قوم افغان را بر خود بگذارند وچون اقغان نیستند تا ابد در این کشور حق ریس جمهور شدن را ندارند!!سپنتا که یک دمکرات وهومانیست است چگونه این موارد را تایید میکند ؟شوونیستها با استفاده از قدرت نهاد های جامعه در پی تضعیف وتخریب زبان فارسی اند ایا این مورد زیر پای گذاشتن حقوق ملی وفرهنگی مردم نیست.کجا اند روشنفکران هومانیست که با ان مخالفت کنند.
   انان که خود را یاران مسعود جا میزنند در لویه جرگه قانون اساسی از روی ترس ومعامله گری بخش های از برنامه حزب اقغان ملترا که با ترفند های خلیل زاد-احدی ووردک وارد قانون اساسی شد پذیرفتند.این موارد را یاد اور شدم تا گفته باشم که مانباید در بند اقدامات جمیعت ویا سپنتا باشیم .با حضور فراگیری که از هرات گرفته تا جلال اباد واز گردیز گرفته تافراه وازبدخشان گرفته تا قندهار وفراه داریم مانند یک تن واحد دلیرانه دراه ازادی وکسب حقوق ملی خود تلاش کنیم.حقوق ملی مربوط این وان ادم یا گروپ سیاسی نمیشود بلکه مربوط همه ای مردم است.هیچ برتری بین یک تاجک هرات با یک تاجک پنجشیر ویا جلال اباد ویا بدخشان ومزار وفراه وکابل و ... نیست. ویا هم کدام برتری ویا فرودستی ازسایر باشندگان افغانستا ن ندارند.اما برای تامین برابری ملی که به نفع همه باشندگان افغانستان است وبنیاد یک جامه ازاد وانسانی را میسازد باید مبارز کرد.
   ممکن ادمی با نطریه ها سیاسی اشنای داشته باشد اما این بدان معنا نیست که شرایط خاص هر جامعه را در نظر نگیریم وساده انگارانه باور کنیم که تیوری های سیاسی در هر جامغه ای یکسان عمل میکنند. سپنتا باید میدانست که مضمون اصلی گفتمان قدرت در افغانستان با حل عادلانه مسئله ملی گره خورده است.شوونیزم قبیله مانع اصلی مشارکت مردم غیر پشتون درقدرت است.با یک نگاه گذرا به تاریخ معاصر افغانستان هر ادمی این واقیعت را میبیند.
   ما باید به حقوق ملی وفرهنگی خود دستیابیم.این هدف هیچ ارتباط با شورای نظار یا سپنتا ندارد ما باید یکپارچگی حودرا برای تامین عدالت در افغانستان بیشتر سازیم.از هر مجرا ووسیله ممکن برای نابودی شوونیزم که عامل اصلی بدبختیهای کشور است باید استفاده کرد.برخوردما با این سیاست ملاک مردم دوست ووطنخواهی ما خواهد بود.

  • افغانستان که شما از آن حرف میزنید فعلا ً تحت اشغال است. شما اول باید برای آزادی افغانستان بر خیزید و بعداً میتوانید از حقوق پشتون و غیر پشتون سخن بگویید.

   در حال حاضر شما بر سر سوته امریکایی ها نشسته و حرف از حقوق غیر پشتون ها میزنید. اگر واقعا ً به داعیه خویش اعتقاد دارید شما اول اعلان کنید که نمیخواهید در زیر سلطه بیگانگان عمر سپری کنید.

   من واقعا ً معتقدم که شما افغان نیستید. هیچ یک از دزدان بز کثیف سمرقندی مسعودوف افغان نیستند. ولی اینکه شما از سر سوته امریکایی ها حرف میزنید ، هیچ اعتباری به حرف خویش نمیگذارید. این همانا مانند دوره روسها است که بز کثیف مسعودوف از سر سوته روسها داد از جهاد میزد. و حالا شما به حیث میراث خوران آن خائین کثافت بر سوته امریکایی ها نشسته داد از تغیر نام افغانستان و تشخیص هویت ملی خویش میزنید.

  • Shama nokar Pakistani Amrika dorost nawashtah eayd , man Afghan nistam , choon kah Pashtun nistam

   Jamayet Islami ta halaa khod ra Khorasani nah naamidah ast , wa hamah merdom kah wajah Khorasan wah Khorasani ra bah kar mi borand baa jamayet Islami sar wah kari nadashtah wah nadarand - pas nawashtah shama ghalat wah bad ninaanah ast

   Tenhaa Jamayet nah, kah Karzai ,Anwerul Hagh Ahadi , Ashraf Ghani Ahamad Zai wah hamah yee digeran bah nook berchah tofang haayee kharegi haa nashastah and. wah khod shama ham bah nook sotah amrikayee haa nashastah eayd ,wah khosh haal ham hastid ! Choon bah shama eftakhar ast

 • خوانندگان مقاله با ید یک نکته را در نظر داشته باشند که کسانی که تحلیل مینمایند باید خود شان دارای سواد کافی باشند. با مشاهده اغلاط املائی ذیل، خود قضاوت کنید که نویسنده مقاله تا کدام حدود از سواد برخوردار است.

  • بجای کلمهء توطئه - توطه نوشته اند البته در دومحل
  • بجای کلمهء تحلیل - تحلیی
  • طوریکه - طوریک
  • متأسفانه- متاسفانه
  • جدیدالتأسیس - جدیدالتاسیس
  • رأی - رآی
  • سائر (به معنای دیگر یا دیگران) - سایر (سیر کننده)
  • کذائی - کذایی
  • کاملاً - کاملآ
  • قاعدتاً - قاعدتآ
  • آقای - آقیای
  • گذشته - گزشته
  • روشنائی - روشنای
   و چندین اشتباه املائی دیگر
  • ببینین مه به گپ شما هم نظر نیستم.چون در کیبورد کمپیوتر بعضی اشتباهات میشه دگه لیکن این به این معنی نیست که آقای مامون دارای سواد کافی نیستن بلکه در افغانستان در رشته زورنالیزم از بهترین هاست.همگی میدانند.

  • شما ای نوکر عربستان
   اگربجای اغلاط اشتباهات مینوشتی خوب بود،وتاًسیس هم اینطور نوشته میشود نه آنطوکه جناب عالی و خالی نوشته کرده. بسیار به ادبیات عربی ات نناز اگر تلخه داری از ادبیات خودمااستفاده کن.

 • آقای مأمون حق به جانب است که به نفع وطنداران خود بالای هر کس بتازد زیرا بیچاره ها بعد سالها انتظار به قدرت رسیده بودند. با کنار زدن این مردم با احساس از دولت آنها چه کارکنند؟ را باید گدائی و ... کنند و یا به شغل پدری خود مراجعه نموده مثل جد اعلای خود راهزنی کنند و آبفروشی و سقاوی.

  • مثل که پدر خودت افتخارات خیلی زیاد دارد که هر روز جریب جریب زمین وطن را بخاطراختلافاتش که با کاکایت داشت به قباله های شرعی به انگلیس فروخت که تا امروز صاحب خواهرزاده های پاکستانی هم شده یی

 • سلام دوستان عزیز !

  در جواب یک فاشیست میخواهم بگویم که این امریکائی ها را شما به کشور آوردید چنانکه کرزی نماینده شما در رائس دولت است.

  موضوع دیگر اینکه به مجردیکه من نظر شما را خواندم تصور کردم که باید این نویسنده پشتون باشد چراکه کلامات ناشیسته و دور از اخلاق توسط سایر اقوام استفاده نمی شود.

  به امید اینکه شما و هم قماشان شما با اخلاق شوید.

  • خو اینها همیشه وطن را خود شان فروختند و حالا هم کرزی جان شان به امریکا.کرزی وقت که یک سرک را افتتاح میکرد از مردم خواست تا دعا کنند که خدایا امریکا زیادپیسه بده که باز امریکا به ما کمک کند.خو خودتان فکر کنین دگه.

  • خواهش میکنم قدری از منطق کار بگیرید. امریکایی ها را هیچکس به افغانستان نیاورده، خودشان آمده اند. ولی برای اینکه حضور شان از مشکلات زیاد دور باشد به جنرال فهیم، عارف و ربانی مقداری دالر داده اند که جمعا ً تقریبا ً پنج میلیون دالر برای خرید وطنفروشان مصرف کردند.

   ولی اگر حرف شما را هم بپذیریم که این کرزی بود که امریکایی ها را آورده ، پس شما چرا آنها را قبول کرده و در زیر دست شان کار میکنید؟

   اگر کرزی بد کرد، پس شما هم باید بد کنید ؟

   اگر کرزی خائین است، پس شما هم باید خائین باشید ؟

   اگر کرزی امریکایی ها را قبول کرده ، شما چرا بر علیه شان ایستادگی نمیکنید ؟

  • سالها فروختین و اینبار همچنان ولی این همه گپ ها بیفایده است.از خودتان هر چه که کرد هیچ و در پای دیگر ها خوب گپ جور میکنین.شاه شجاه خو یادتان هست.هم چنان سر قرآن هم قسم خورده یک نفر هاهاها.جالب است.و راستی نوکری پاکستان را خو تا حال از یاد نبردین.آرزوی تان را بگور خواهید برد که افغانستان را ایالت دیگر پاکستان بسازین.بد نامی هم همینقدر.

  • جان کاکا

   چرا موضوع را دور میبرید ؟

   آیا شما مخالف موجودیت امریکایی ها و اشغال افغانستان بوسیله آنها هستید یا خیر ؟

   یا شما تنها کرزی را نوکر میدانید ولی ضیا مسعود، فهیم،ربانی ، قانونی را که مانند کرزی در یک دولت تحت اشغال کار میکنند قهرمان میگویید ؟

   لطفا ً بدون اینکه به شاه شجاع پناه ببرید جواب بدهید. هیچکس نگفته که شاه شجاع قهرمان بود .

  • برادر عزیز

   وقتی بز کثیف مسعودوف از سر سوته روسها جهاد میکرد ، او در حقیقت غلام بچگی خود را تایید میکرد.

   حالا که برادران بز کثیف مسعودوف ، بیناموس ربانی ، غلام فهیم از سر سوته امریکایی ها حرف میزنند. فردا دزدان این بیوطنان خائین اینرا هم جهاد و قهرمانی خطاب خواهند کرد.

   پشتون ها امروز در تمام جبهات میرزمند. قدرت های بزرگ در فقط موسی قلعه، سنگین،پنجوایی ، گرشک .... پنج سال است که نمیتوانند مبارزان پشتون را از جبهات شان دور کنند.

   چنین بود در زمان روسها.

   سفیر جدید انگریز در کابل هفته قبل اعتراف کرد که مبارزان پشتون مانند زمان روسها موجودیت بیگانگان را قبول کنند. او گفت که فقط پشتون ها بر علیه آنها میرزمند.

   پشتون ها نباید به آنچه امروز در افغانستان میگذرد راضی باشند. جنایت کاران امریکایی با تکیه بر سنگ فروشان بز کثیف مسعودوف ،غلام فهیم و بیناموس ربانی که بر جهاد ملت افغان شاشید ، همان سیاست را به پیش میرند که روسها بر علیه پشتون ها به پیش میبردند. از اینرو برای پشتون ها جنگ فعلی به خاطر بقای شان است. اگر ما میخواهیم که تا پنج سال آینده همه چیز خود را از دست ندهیم باید همه با هم در یک جبهه متحد برزمیم و تازمانیکه خاک سنگ فروشان سمرقندی در خاک مقدس افغانها موجود باشد باید برزمیم.

  • این را فراموش کرده که همیشه بیگانه ها از طریق پشتون ها به افغانستان امده اند و از طرف دیکر اقوام شکست خورده ان به یاد بیاور شاه شجاه را انگلیس ها را و پاکستانی ها را همه این ها را شما پشتون ها داخل افغانستان کردید

  • این را فراموش کرده که همیشه بیگانه ها از طریق پشتون ها به افغانستان امده اند و از طرف دیکر اقوام شکست خورده ان به یاد بیاور شاه شجاه را انگلیس ها را و پاکستانی ها را همه این ها را شما پشتون ها داخل افغانستان کردید
   و حالا این خاینین چون دادالله و ملا عمر را تو مبارز میگویی
   انهای که داکتران و خبرنگاران را به امر باداران پاکستانی خود سر میبرند
   شرم بکش معلوم میشود که تو ار کاسه لیسان ISIهستی

  • مه قربان او پشتون که نوکر پاکستان باشه.برادر پشتون ها نیستن بلکه هنوز هم همو عرب ها و دال خور هاستند که میجنگند.این حملات انتحاری را که میکنند آیا این جهاد است.مردم بیگناه را شهید میسازند.این خو نوکری پاکستان است.تمام علما و دانشمندان را میکشند. این به نفع افغانستان است یا نقص اجمل نقشبندی را شهید ساختند.آیا مردم با غیرت پشتون همینست غیرت شان.نه بلکه اینها نوکر های پاکستان هستند از یاد نبریم که پاکستان هیج وقت خواهان آرامی در افغانستان نیست.لعنت بر تو نوکر چتل خور پاکستان که به خاطر پول وطنت را میفروشی.

  • درین سایت اگر هرقدر دشنام به مسعود وبرادرانش داده شود ودرعین وقت برفاشیست های قبیله گرا نشر میشود اما اگر بخواهی که ماهیت مزدور منشانه این ایرانی پرست افغان دشمن راافشا کنی فورا نوشته ات حذف میشود ولی برای تو کامران تفرقه افگن مایویست تجزیه طلب اسلام ستیز این را میگویم که ماهیت نفاق افگنانه خویش را درحذف مضامین ایران افشا کن برای ما ثابت ساختی وما هم ماندن والایت نیستیم درتمام سایت های انترنتی دیگر ازین شعارکاذب که گویا کابل پرس? سانسورنمی کندپرده می برداریم می نویسم وچهره نفاق افگن ات را معرفی منکیم به شکل که به شهرت هم نرسی برایت اظهار میکنم که هزار مرتبه مسعود شهید نسبت به خلیلی اکبری وکاظمی برایم رجحان دارد همان قدر مسعود را دوست دارم که احمدشاه ابدالی را چرااینقدر بی وجدان میشوی که دشنام های راواییان وشعله یی های بی هویت را بنام مدافعین طالب نشر میکنی واز هزار جنایت پبشه وحدتی ومیخکوب کن جشم می پوشی تاچه وقت منفعت خویش را درجنگ پنجشیری با قندهاری جستجو میکنی

  • عزیزان پنجشیری راهیان صدیق مسعود شهید
   خون سردی خویش راحفظ کنید این سایت کابل پرس? فقط خوش دارد که عمدا دشنام هارا از آدرس افغان ملتی های خیالی که در واقع درین سایت نیستند برعکس همان نوکران زر خرید رژیم آخوندی ایران که ضرب شصت مسعود شهید را دیده اند حال میخواهند بخاطرایجاد شگاف میان اقوام دشنام های خویش راگویا که آنها مدافعین جنگجویان در موسی قلا هستند بنویسند بنده هربار می نویسم ولی دارنده این سایت که خود یک عنصر اجیر ومزدور ایران است نوشته را حذف میکند این چهره نفاق افگن کثیف کامران میر هزار را بشناسید که به نحو جدید وارد مسایل سیاسی کشور شده که همانا روش تفرقه بیانداز وحکومت کن است خودم پشتون هستم طالب ازکجا شد واین قدر وقت پیداکرد وزبان فارسی یادگرفت
   این ها همان راوایان عقده یی جنایت کاران نوکر ایران ودشمنان وحدت وتمامیت ارضی افغانستان استند تجزیه طلبان فدرالی خواهان اند

  • eay bayder ! Amerikayee haa ra Taliban bae asaer naadani wae saysat ghalat shaan bae kashwear awordand. Zamaynahee in kar ra ghablan mullah hayee naadan degar Hazeb haa mohaya wae aamaadah saakhtah bodand. Agar Jamyaet Islami daer zamaan hokomat ash az merdom bee hazeb wae roshanfeker haa dawat mee kard bae hamkari , Taliban peeda nah meshood. Roshanfeker haa wae merdoom ra nah bayed baa Jamyaet Islami yaki shamoord. Mullah haa az her grooh wae hazeb kae baashand nah bae gham Tajik wae Uzbek wae Hazarah and , wae nah ham bah gham Poshton haa , mullah haa gham Islam wae shakam khood ra darand - Mullah haayee Irani ra nah mi beeny

 • بیشک مامون خان
  هر چه گفتی گل گغتی
  این طنین با سواد و بی عقل نمیدانم چی از طالبان کم دارد

  • با چنین پاسخ جانانه ثابت ساختی که کودن ترین انسان روی زمین هستی. اگر عقل در بازار پیدا میشد صرف برای رضای خدا و بخاطر جلو گیری از ابرو ریزی تو/ قدری خریداری کرده وبرایت میفر ستادم. خدا به دادت برسد !

 • hey brother and sister. let’s put chauvinism of qawm (ethnic) and mazhab ( religion)and politics aside for a moment,. let’s just look at fact and reality.

  is foreign minstry better to day? almost 90% say no. it is worse because spanta is not bad man, but he is wrong man for this job,. maybe he is good profesor or moshawer (advisor.

  did he appoint better people to jobs? no look at level of experience now. from 12 ambasadors, almost 10 have no diplomacy or foreign minstry experience at all, including the one woman in berlin, at least abdulah appointed first woman ambasador to bolgaria from ministry. spanta qand apointed from mao group from america college.

  look at melal motahed (UN). a former parcham leader who served political group when in bbc and a good drinking friend of minister and million dollar ambasador in washington.

  look at norway and sweden. a young man who was translator then friend of former spy group and then did treason to karzai. no foreign minister xperience for one day even. but good writer in english. better than me.

  look at islamabad. former talib supporter in new york with bad reputation in geneve and austrelia.

  london. check his bank accounts in swiss and dobai

  look at kowait, a crazy warlord with no accounting or diplomacy experience.

  washington, check his accounting mahaseba report. three audit and they stil dont know what hapenned to milion dollar.

  so this is example of one year work. spanta did a few good thing by taking out ambasador who work for more than 5 or 7 year. but foreign ministry is not just about apoint or change of ambasador.

  quality and quantity of work is now bad. best embasies in paris, vienna, canada, japan, rome and emirate now under attack by facist and leftist groups. people with experience are gone or not come back. about 80 percent of diplomats not return to work, they are not all panshiri or from north or tanzimi so stop bullshit talk.

  • i m agree with u dear khalil jan well spanta might be not bad person but wrong man for this job.
   one thing that i what to say is that please dont MOQAYESA Mr.abdullh with Mr.spanta.coz evry 1 one knows that there is a big diffrent between these two look at the ministary after abdullah its all damaged n spanta is doing nothing.
   look at to this moradian his policy is to bring young people witout experience n the ministery while all the experienced people are leaving the ministary.

  • salam every body .
   let me tell something about the russians and american we shouldnt blame an echnic group on bringing them. we should blame those persons.when the russians came Babrak kramal was president it doesnt mean that tajiks brought russians. Karmal was not representing the Tajik nationals according to democracy because Gulab Zooi, Tani from Paktia Holomi from Qandahar were pashtoons then we should blame all pashtoons too.because Gulab zooi and others were Hishqing and drinking with russian girls and were side by side, shoulder to shoulder with Karmal
   The same, with now americans came here (they came by its own) and Karzai became president it is non sence to blame pashtoons for bringing americans or to blame non pashtoon because of Qanoni and fahim . The people who are saying these arguments are faschist .faschists are unfortunately everywhere in every society . I hate faschists
   I am pashtoon and live holland but i say the reallity, The because the name of Allah is HAQ
   ba ehteram

  • بهادر باز از سوته یاد کردی.اخر او سوته خوار! امریکایهارا کی تایید کرده؟ بیگانگان رامگر بابای مجرم تو واجیر شرکت یونیکال کرزی وخلیل زاد که- پدر قاشیستهای اوغان ملتی است -ولی از اوغان بودن توبه کرده نیاورده اند.
   قاشیزم پشتون سبب اصلی بد بختی های کشور است.امروز چرا این افغانستان فقیر ترین وعقب مانده ترین کشور روی زمین است؟مگر غیر از حاکمان قاشیست پشتون کسی دیکری هم مسئول هست؟اگر میخواهیم اقغانستا روی خوشبختی را ببیند باید شوونیستها دست از دشمنی با هویت -زبان وحقوق سیاس ملیتهای غیر پشتون بردارند. او بی خبر زمانه تغییر کرده نمیدانی که زمان عبد الرحمان خانی ونادر خانی به سر رسیده.بیدار شو وبه حقوق دیگران احترام بگذار.ورنه نشنیده ای که بادغیسی بابا هزار سال پیش به ما گفته است که:

   در کف مردانگی شمشیر میباید گرفت:::حق خودرا از دهان شیر میباید گرفت.

   ببنین قاشیست جان زمانه تغییر کرده وغیر پشتونها میخواهند در تعیین سرنوشت خود خود سهم بگیرند ودیگر سرنوشت خود را به دست قاشیستهای پشتون نسپارند.
   حال تو هر قدر که دل تاریکت میخواهد به این وان دشنام بزن اما مردم تا رسیدن به عدالت ملی وسیاسی مبارزه خواند کرد. واین موضوع یک خواست عادلانه وهمگانی است وبه سیاستهای این ویا ان گروپ سیاسی ارتباط ندارد.

   اینگلیسی نویسان عزیز برای کی مینویسید گسی انرا نمیخواند لطفا صفحه را بیش از این سیاه نکنید .
   توریالی خان که به انگلیسی نوشته ای:
   همه میدانند که کارمل تاجک نیست.مگر شما این را نمی دانید.از نام وتخلص او اشکار است که او تاجک نیست.ببرک کارمل؟اودر لویه جرگه تذکر ه خودرا برای ثبوت پشتون بون خود به مردم نشان داد!! او دختر خودرا به کوکی خیل یکی از سران قبایل داد.اما بیشتر تاریخ نگاران اورا کشمیری میدانند که پدران او به کابل امدند ودر کمری کابل مسکن گزین شدند.

  • Salam

   Man faker makonam Americ ha bayad dar aughanistan bashand...

   Khoda Dost

  • غلام رستم

   برای اينکه از موضوع باز زیاد دور نرویم لطفا ً بگویید که اگر پشتون ها امریکایی ها و بیگانگان را به افغانستان آورده اند، موقف شما چه است ؟

   آیا شما اشغال افغانستان را تایید میکنید ؟

   اگر نمیکنید آیا باید ما انتظار داشته باشیم که رهبران تاجک شما ، ربانی ، قانونی ، ولی مسعود، ضیا مسعود بر علیه آنها بر خواهند خواست ؟

  • دوست عزیز

   سوالی خیلی به جا مطرح کرده اید. مسعود با روسها قرار داد آتش بس داشت ، ولی طرفداران او با بیشرمی از همان افغانها و بخصوص پشتونهای بدگویی میکنند که قوای روس را به زانو در آوردند.

   ببیینم که این آقا که دیگران را فاشیست میگوید ولی خود در گنداب از عقده و امراض قومی غرق است در مورد سوال شما چه میگوید ؟

  • آقای شاه زمان شما نظر یک شخص را تعمیم به همه ندهید. هم شما مریضی قومی دارید و هم کسی که خلاف شما اما عین استدلال شما را بکار می برد.
   یک کمی به حرفم فکر کنید متوجه موضوع می شوید. عصبانی هم نشوید. همه در کشور ما از حق یکسان بر خوردارند و کسی از کس دیگر آقاتر و قهرمانتر و وطن پریت تر نیست. مخصوصاً اگر دُز قهرمانی با منطق شماها سنجیده شود، کار این مملکت به بن بست می کشد و خرابتر می شود.

  • hazara bachem harche ba tajek dared
   baine khodetan ast
   dar mawored pashto cheze dega nashnawam ke baz zane ta kar kabul peress mekonam

  • چرا شما نیمتوانید یک سوال بسیط دوست ما را که نام خویش را ذکر نکرده جواب نمیدهید و موضوع را به مسایل قومی و زبانی میکشانید.

   ببینید او پرسیده که حتی اگر قبول هم کنیم که این کرزی و ظاهر شاه بود که امریکایی ها را آورده اند ، حالا شما بگویید که شما بر علیه اشغالگران چه میکنید ؟

   آیا شما آنها را تایید میکنید یا با سر فرازی موجودیت برادران مسعود، ربانی ، فهیم و قانونی را در دولت تحت نظر اشغالگران میپذیرید ؟

  • تو احمق همینقدر شنیدی که آتش بس.آیا نمیدانی که بعد از آن آتش بس مسعود تنوانست که در سمت شمال هم نفوذ کند.اهم ترین جبهه برای روس ها جبهه پنجشیر بود و همین جبه روس ها را از پا در آورد این را همگی میدانن.روس ها 8 بار حملات سنگین را بالای پنجشیر انجام دادند،از آخرین قدرت خود استفاده کردند ولی کامیاب نشدند.تو کودن همینقدر شنیدی که مسعود آتش بس کرد.آیا در زمان اسلام بین مسلمان ها و کفار صلح صورت میگرفت یا نه.بسیار نا دان هستی از دست قوم پرستی و عقده میکفی.علاج ات را کن تو به پاکستان مفید هستی.نه افغانستان.

  • اینی را میگن غیرت به ناموس دیگران توهین کردن.آفرین پشتون ها با غیرت هستند تو ثبوت کردی.

  • آیا کشتن مردم و انتحار کردن در ایستگاه موتر ها و به شهادت رساندن صد ها نفر همین را میگین جهاد علیه امریکا.اگر این جهاد است خو ما را تیر.پاکستان کمک میکنه که برو علمای افغانستان را به قتل برسان تو در جنت میری و او غول هم میاید.همه این انتحاری از یک مردم است همگی میدانند.اگر همین طالب نباشن خو امریکا چطو بوده میتانه.مه فکر میکنم که جنگ کردن علیه طالبان پاکستانی ضروری تر است نسبت به امریکا چون این نوکر ها گم شوند پس امریکا کدام بهانه نداره که در افغانستان باقی بانه.

  • میرک بچه

   اول آتش بس با دشمن که یک میلیون افغان را به قتل رساند خیانت است. خواهش میکنم به آن افتخار نکنید. آتش بس نشانه ضعف و خیانت است.

   دوم این آتش بس به نفع افغانستان هرگز تمام نشد بلکه برای روسها موقع داد تا بدون مشکلات از شاهراه سالنگ به منظور اکمالات نظامی استفاده کنند و اشغال افغانستان را تمدید بخشند.

   در شرایط که مجاهدین قهرمان ما به سلاح استنگر دستیابی پیدا کرده بودند ، خیانت مسعود برای روسها موقع داد که اگر از طریق هوا نمیتوانند اکمالات کنند ( از ترس استینگر) از طریق زمین اکمالات شانرا عملی کنند.

  • درین سایت اگر هرقدر دشنام به مسعود وبرادرانش داده شود ودرعین وقت برفاشیست های قبیله گرا نشر میشود اما اگر بخواهی که ماهیت مزدور منشانه این ایرانی پرست افغان دشمن راافشا کنی فورا نوشته ات حذف میشود ولی برای تو کامران تفرقه افگن مایویست تجزیه طلب اسلام ستیز این را میگویم که ماهیت نفاق افگنانه خویش را درحذف مضامین ایران افشا کن برای ما ثابت ساختی وما هم ماندن والایت نیستیم درتمام سایت های انترنتی دیگر ازین شعارکاذب که گویا کابل پرس? سانسورنمی کندپرده می برداریم می نویسم وچهره نفاق افگن ات را معرفی منکیم به شکل که به شهرت هم نرسی برایت اظهار میکنم که هزار مرتبه مسعود شهید نسبت به خلیلی اکبری وکاظمی برایم رجحان دارد همان قدر مسعود را دوست دارم که احمدشاه ابدالی را چرااینقدر بی وجدان میشوی که دشنام های راواییان وشعله یی های بی هویت را بنام مدافعین طالب نشر میکنی واز هزار جنایت پبشه وحدتی ومیخکوب کن جشم می پوشی تاچه وقت منفعت خویش را درجنگ پنجشیری با قندهاری جستجو میکنی

  • عزیزان پنجشیری راهیان صدیق مسعود شهید
   خون سردی خویش راحفظ کنید این سایت کابل پرس? فقط خوش دارد که عمدا دشنام هارا از آدرس افغان ملتی های خیالی که در واقع درین سایت نیستند برعکس همان نوکران زر خرید رژیم آخوندی ایران که ضرب شصت مسعود شهید را دیده اند حال میخواهند بخاطرایجاد شگاف میان اقوام دشنام های خویش راگویا که آنها مدافعین جنگجویان در موسی قلا هستند بنویسند بنده هربار می نویسم ولی دارنده این سایت که خود یک عنصر اجیر ومزدور ایران است نوشته را حذف میکند این چهره نفاق افگن کثیف کامران میر هزار را بشناسید که به نحو جدید وارد مسایل سیاسی کشور شده که همانا روش تفرقه بیانداز وحکومت کن است خودم پشتون هستم طالب ازکجا شد واین قدر وقت پیداکرد وزبان فارسی یادگرفت
   این ها همان راوایان عقده یی جنایت کاران نوکر ایران ودشمنان وحدت وتمامیت ارضی افغانستان استند تجزیه طلبان فدرالی خواهان اند

  • بلی افغانستان اشغال شده اما این اشغال هزارمرتبه بهتر از اشغال ایران است اگر برادران مسعود یافهیم وقانونی را نوکران اشغالگران بدانیم وحدتی های جنایت پیشه وتمرین کننده گان رقص مرده انسان چون خلیلی اکبری محقق وانوری را نیز ازین لست نباید کشید آنها جمغ کرزی احدی ودار ودسته مزدور امریکایی ونوکران زرخرید استان قدس رضوی هم درین اشغال سهم دارند

  • مسعود فرزند اصیل این خاک بود که من پشتون بالایش می نازم او هدیه را که عبارت از جان شیرییش بود تقدیم آرمان خویش کرد هر قدر مسعود هم اگر بوده باشد بالاخره مرد بود که هیچگاه غلام رژیم مزخرف وخرافاتی ولایت فقیه ایران نبود مسعود تاآخرین دم زنده گی ازتجزیه وفدرالیزم وحقوق اقلیت واکثریت سخن نراند اگر حکومت میخواست برای خود وهمفکرانش میخواست حق طبیعی اش بود هرفرزند صادق اینوطن حق دارد که در نظام کشورخود سهم بگیرد مسعود قربانی بی وفای همان عهد شکنان عقده مند تاریخی ومنافق چون مزاری قرارگرفت همان جانی ایکه دراثر سیاست های یک دنده یی وغیر عاقلانه خویش خود وطرفداران خودا هلاک ساخت آری به افراد نفاق افگن چب وراست دشمنان ودوستان کاذب آن مرد باید بگویم که هنوز پیروان خط فکری مسعود شهید زنده اند خدا کند که مضمونم راسانسور وحذف نشود

  • eay naadan Mullah Rabani , Ghanooni ,wa deger Jamayaeti ha Rahber haa Tajik haa nah boodand wa nistand

   Takik ha , Hazarah ha , Uzbak ha wa degar Tabar haa zad beganah ha jangidah and ,wa beganah haa ra hergaz nah mi pazeerand , maanad : Afghan-Mellayety haa wa Karzai wa Sayaf

   Daer ayanda Rahber Tajik ha wa hamah merdom ra mi shanasy ,beegherary makoon

 • برادرن وخواهران عزیر! من منحیث یک برادر بسیار کوچک شما خواهش والتماس میکنم که موضوع یک فرد آلمانی رابه مسائل قومی ارتباط ندهید اینکه سپنتا با کفایت است یا نه موضوع جداست ولی هر قوم وهر ملیت افغانستان از واخان تا اسلام قلعه واز تورخم تا بادغیس گل های رنگارنک سرزمین واحد ما افغانستان است برای شما عذر میکنم روی مسائل ملیت وزبان بحث نکنید وموضوع بحث آقای مأمون نیز این نموضوع نیست میخواهم به طرفداران آقای سپنتا ( اقارب وسکرتران شان) شما ممنک اطلاع نداشته باشید که آقای سپنتا با یک تعداد وکلأ معا مله گر مصروف معامله هستند قرار اطلاعات دراین معا مله یک تعداد وکلأ معا مله گر درعوض صلب صلاحیت سپنتا میخواهند یک تعداد اقارب شان در وزارت خارجه وسفارت خانه ها مقرر گردند وبدین شکل چند نفر با احساس وباسواد اگر دروزارت ونمایندگی ها باقیمانده برای افراد وکلأ معا مله گر جای خویش را خالی کنند واما درباره مقاله آقای مأمون باید عرض کنم که تا جائیکه بنده مقالات شانرا خوانده ام سمت گیری قومی ندارد بگزارید ژونالستان ما حقایق را افشأ کنند بااحترام

 • ای کیسکه نامت را در این جا تاجک گذاشتی !

  برایت میگویم که این قدر محافظه کاری مکن اگر تو تمام جانت را به این پشتون های وطن فروش بدهی کسی از تو خوش نمی شود اینها تنها هدف شان همان پشتونیسم است . لطفآ اینقدر محافظه کاری را از خود دور کن. در طول تاریخ سایر اقوام در مقابل این فاشیست ها گذشت کردند ولی اینها خورسند نشدند. و نمی شوند بنا مردانه وار قدم بنویس و صحبت کن. این قدر تملق گوئی را بس کن دیگر.

  و فقط بگو خداوند هیچ کس را وطن فروش نسازد مانند این فاشیست ها

  • چرا شما نیمتوانید یک سوال بسیط دوست ما را که نام خویش را ذکر نکرده جواب بدهید و موضوع را به مسایل قومی و زبانی میکشانید.

   ببینید او پرسیده که حتی اگر قبول هم کنیم که این کرزی و ظاهر شاه بود که امریکایی ها را آورده اند ، حالا شما بگویید که شما بر علیه اشغالگران چه میکنید ؟

   آیا شما آنها را تایید میکنید و با سر فرازی موجودیت برادران مسعود، ربانی ، فهیم و قانونی را در دولت تحت نظر اشغالگران میپذیرید یا نه ؟

  • عزیزان پنجشیری راهیان صدیق مسعود شهید
   خون سردی خویش راحفظ کنید این سایت کابل پرس? فقط خوش دارد که عمدا دشنام هارا از آدرس افغان ملتی های خیالی که در واقع درین سایت نیستند برعکس همان نوکران زر خرید رژیم آخوندی ایران که ضرب شصت مسعود شهید را دیده اند حال میخواهند بخاطرایجاد شگاف میان اقوام دشنام های خویش راگویا که آنها مدافعین جنگجویان در موسی قلا هستند بنویسند بنده هربار می نویسم ولی دارنده این سایت که خود یک عنصر اجیر ومزدور ایران است نوشته را حذف میکند این چهره نفاق افگن کثیف کامران میر هزار را بشناسید که به نحو جدید وارد مسایل سیاسی کشور شده که همانا روش تفرقه بیانداز وحکومت کن است خودم پشتون هستم طالب ازکجا شد واین قدر وقت پیداکرد وزبان فارسی یادگرفت
   این ها همان راوایان عقده یی جنایت کاران نوکر ایران ودشمنان وحدت وتمامیت ارضی افغانستان استند تجزیه طلبان فدرالی خواهان اند

 • نخست این که مساله برسرظاهر طنین است نه برسر اسپنتا. دوم این که چرا وقتی از اسپنتاو یا طنین یاد میشود مساله را به اشخاص دیگر ربط میدهند؟ آیا اگر دیروز کسی درپست وزارت خارجه یا داخله ویا پست دیگری خیانت کرده بود، باید هرکس دیگری که می آید همان کار را بکند؟ آیا جواب انتقاد این است که چون در گذشته کسان دیگری چنین کرده اند باید این عالیجنابان نیز بکنند؟

  ظاهر طنین نادرست گفته، تحریف کرده و دورغ گفته. اینست همهء آنچه مامون آنرا افشا، میکند. دفاع ازطنین تنها درصورتی میتواند درست باشد که، کسی ثابت بسازد طنین دروغ نگفته، تحریف نکرده و آنچه در گزارش طنین به وزارت خارجه آمده و مامون آنرا افشا کرده، با متن انگلیسی شامل اسناد ملل مطابقت دارد...

  چرند نوشتن و هرچیزی را به هرچیزی پیوند کردن و آب را گل آلود کردن کار آنهایی نیست که میخواهند چیزی را ثابت کنند.

  چه وقت روشنفکران ما میتوانند، درست بحث کنندو از سفسطه بازی دست بردارند؟ اینست سوالی که باید از حضرت خضر کرد!

  • پشت طنین و سپنتا نگرد ، ببین که امروز دو یازنه خارجی تو در، یکی شان از یازنه های نازدانه امریکایی تو در کابل پشت کلاه شان رفتند. میدانی که هر باری که یکی از یازنه هایت به او دنیا میروند، امریکایی ها پطلون های فهیم و ولی مسعود را برای چند روز در سر شان بسته میکنند که چرا به صورت درست امنیت شانرا نگرفته اند .....

  • بهادر باز زور زدي وچه پرسشي را مطح كردي!

   غلام خواندن ومردور خواندن واز سوته اين وان ياد كرد نه تنهاخدمتي براي مردم نخواهد بود بلكه خودرا كوچك كردن و...
   تو وهمفكرت شيرشاه گمان كرده ايد كه ديگران را در تنگنا قرار داده ايد!
   من پرسش ترا از پيامت كاپي ميكنم ودر اينجا ميگذارم و پاسخ انرا مينوسم. اين است پرسش اساسي تو:
   آیا شما اشغال افغانستان را تایید میکنید ؟
   ١-هيچ ادم ازادي خواه وميهن پرست با اشغال سرزمين وكشور خود بدست بيگانگان رضايت نخواند داد.ما انسانهاي ازادي خواه وميهن پرست اشغال كشور را تحت هربهانه اي نخواهيم پذيرفت وبراي رفغ اشغال با تكيه بر نيرو ي مردم خود قاطعانه مبارزه خواهيم كرد.
   تو كه به خود حق ميدهي تا ميهن پرستي غير پشتونها را زير پرسش ببري اما فتنه طالبان را كه همه ميدانند شاخه افغاني اي اس اي است واز جاهل ترين وفرهنگ ستيز ترين ادم ها براي تامين منافع پاكستان وامريكا وانگليس ايجاد شده است يك حركت ازادي خواهانه معرفي ميكني.وروره ماته گوره ...خلك مه غولوه نوره.
   وباز گپ شوونيزم قبيله كه درميان بيايد واز سياستها قاشيستي كه سالها غير پشتونها از ان رنج برده اند ومورد تبعيض قرار گرفته اند انتقاد شود ومحكوم گردددر بين ميدان خيز ميزني وبا دشنام دادن به مسعود
   وياد كردن از سوته اين وان به گمان خودت بحث را منحرف ميكني تا مردم متوجه قاشيزم قبيله گريان نشوند.
   ٢-رباني وفهيم هرچند تاجك اند اما انها رهبر حزب خود اند نه از تمام تاجكان.او سلي ته همدومره خو پوهيگي!
   ٣-در برنامه انها به حل عادلانه مسئله ملي توجه نشده است وخطر شوونيزم را درك نمي كنند.
   ٤اين حزب اوغان ملت است كه اشكارا در برنامه خود كفته است كه اين حزب براي تامين منافع تنها پشتونها مبارزه ميكند نه تمام مردم اقغانستان وباز امروز با اين گونه برنامه هاي سياسي وبا حمايت كرزي وخارجي ها نهاد هاي ملي را در اختيار دارند!انها از قدرت اين نهاد ها بر ضد منافع غير پشتونها استفاده ميكنند.ازهمين رو به نظر من رژيم كرزي يك رژيم بسيار قوم گرا وفاشيست است.
   اينكه ما تاراح جان ومال هزاره ها را شاهد هستيم ويا سركوب اوزبكها وتاجكها را در حقيقت اجنداي سياسي پنهان رژيم كرزي است.نه اعمال خودسرانه وبي ارتباط به رژپم موجود.
   ببين ورور بهادر .توان شنيدن گپ هاي ديگران را پيدا كن.با دو دشنام زدن به اين وان مردم از حقوق ملي وسياسي خود دست نخواهند كشيد.يگانه را ه ايجاد جامه همبسته-ازاد ودمكراتيك تامين عدالت ملي وبرابري حقوق شهروندي است.
   روشنفكران با وجدان وعدالت پسند پشتون به شوونيزم نه خواهند گفت و با اين كار خود در مبارزه براي تامين برادري وبرابري در ميان مردم افغانستان نقش ميهن پرستانه خودرا ادI خواهند كرد.

  • غلام جان

   پس منظور شما همین است که ربانی ، غلام فهیم، غلام ولی و غلام ضیا مسعودوف، قانونی ، جنرال بسم الله ، امر الله صالح با کار کردن در زیر یوغ بیگانه ها خائینن کثیفی هستند که باید مانند شاه شجاع و بز کثیف مسعودوف تقبیح شوند و به نام وطنفروشان یاد گردند ؟

   اگر چنین است پس باید شما از این به بعد آنها را به حیث قهرمانان خویش نه بلکه به حیث دشمنان داعیه خراسان خویش یاد کنید.

  • گو خوردی بی ناموس .

   فراموش نکن که کسانی را که یاد کرده ای همه خواهر و مادرت را از گاییدن باکستانی و عرب و بشاوری بی فرهنگ نجات داده اند.

  • برادر عزیز

   این رستم پوده بعد از شش سال فهمیده که ایشان خیانت کرده اند. ولی مطمئن باشید که تا آخرین روزی که امریکایی ها در افغانستان اند اینها مانند جنایتکار ملی مسعود که خاک پای روسها را تا آخرین روز موجودیت شان در افغانستان بوسه میزد، خاک پای امریکایی ها را بوسه خواهند زد. ولی وقتی امریکایی ها رفتند ، با افتخار خواهند گفت که این ضیا مسعود و فهیم بود که امریکایی ها را شکست دادند.

  • زززززززززززززززززیرشه:__
   راستی که در بین فاشیستهای پتان از تو بیشرمتر کسی پیدا نمیشود.بابا تو احمد شاه ابدالی بچه بیریش نادر افشار بود وهمه میدانند .توقع اینکه یه حیثیت وابروی مردم احترام بگذاری کار بیهوده است.

  • شورای نظار که نمايندګی از وﻻيت پنجشير و از خيرات دالر وبمبا رد ما ن ها ی امريکا اکنون به قدرت رسيده است که به اصطلا ح وطنی ما (( هر کی را چار روز دوران اوست ))
   هم وطنانی ما به چشمهای بينا ی شان ديدند که (( سګهای پنجشير را هم نعل کردند تا سريعتر از اسپ ها بدوند وهم از شخص أمر صا حب متوفا پيغمبر واز قبر او معجزات واز اسپ او دلد ل مقد س ميسازند ))
   زيان اين کارهای دراز مد ت اين قشر طفيلی ،چپاول ګر دشمن هست وبود وطن ما خواهد بود .
   حقا يق مر بوط به روی کار أمدن اين قشر خود فروش وميهن فروش روز تا روز افشا وبرملا ميشود و پردها از چهرهای ضد وطنی وضد مردمی روز تا روز دريده ميشود .

  • برادر عزیز !
   فکر نکن که فاشیستهای بی ننگ از این امر خوش خواهند شد که ناموس شان را کسی از تجاوز پاکستا نیها نجات دهد . چند سال پیش در گرما گرم تجاوز پاکستان بوسیله طالبان/ عمر خطاب از رادیوی خود در جواب سوال یک شنونده که ازاو پرسید: چرا شما از مداخله پاکستان دفاع میکنید؟ گفت : چشم پاکستان را صدقه که ناموس مارا از چنگ دزدان نجات داد !!ممکن است صدها نفر این رادیوی فاشیستی را شنیده باشند .این در حالی بود که طالبان به اشتراک القاعده و پاکستانی ها در شمالی و بامیان صدها زن ودختر مردم را به اسارت در آورده وبرای فروش به پاکستان میبردند . چنین است یک نمونه از ناموسداری فاشیستها ی وطنفروش ونا موس فروش.

 • مامون خان

  • تو ر ا به دپلوماسی چی غرض؟
  • تو خو معاش خور داکتر طنين بودی - حالا چطور شد که استاد خود را بد ميگويی؟
  • تو کجا زبان انگليسی ميفامی که کزارش وزارت خارجه رابخوانی و باز سرش انتقاد کنی؟

  تو بايد به اندازه فهم و دانش (که نداری) حرف بزنی.

  • ايکاش که تو ذره يی از ژورناليزم را بلد ميبودی.

  ساير دوستان بدانند که:

  قسم به خدا که مامون يک بيسواد و بی تعليم ادم است. موصوف سال ها از خلق و پرچم معاش ميگرفت و باز نوکر مسعود شد. حالا هم نوکر قانونی است و در آينده هم غلام است.
  مامون و روشنفکری بسيار دور است.

  • قربان سوادت شوم.
   بیعقل آدم.

  • فاشیستکها و دشمنان عدالت بدانند:

   هر قدر که به این وان دشنام بزنید شوونیزم قبیله یک پدیده میرا است ونابود میشود:
   ما باید حق خودرا در قانون اساسی اوغانستان درج ودایمی بسازیم:
   در قانون اساسی ماده فاشیستی که میگوید همه مردم را افغان بنامید باید از قانون اساسی حذف شود واین خیانت ملی دوباره تکرار نشود.
   قاشیست ها بدانند که امریکایها به منافع پشتون ها خدمت کرده اند نه سایرین.ازهمین قانون اساسی که به زور اشغالگران به تصویت رسید معلوم است که کیها از اشغال سود میبرند.
   در قدم دوم وبه اساس همه پرسی نام قومی اقغانستان باید تبدیل شود ویکبار وبرای همیشه این بی عدالتی باید رفع شود.

   این است راه رسیدن به جامعه دمکراتیک وعادلانه: هرگروپ و هر قرد که برای رسیدن به این هدف مبارزه کرد باید پشتیبانی شود.

   همه فرزندان سرزمین خوریشید را فرا میخوانیم تا نقش تاریخی ومردم خواهانه خودرا در راستای این ارمان درست ملی ادا نمایند.

  • طالبان با گروگان يك روزنامه نگار ايتاليايي دانهيل، خواهان تبادله تعدادي از بازداشت شدگان خود در نزد دولت گرديد، كه از جمله نام ملامجاهد يكي از سران طالبان و قوماندان ارشد آنها نيز بود، اما ملامجاهد از تبادله سر باز زد و ترجيح داد در زندان باقي بماند.
   منبع به پيام مجاهد گفت، بعد از انكار ملامجاهد، رئيس دولت، موصوف را نزد خود خواست و ضمن جوياي علت انكار مجاهد از تبادل هاز نظرياتش كه بعد از اين چه مي خواهد بكند گرديد.
   ملامجاهد به پاسخ كرزي گفت: اگر احياناً آزاد شوم اولين اقدامم اين خواهد بود، كه به پنجشير رفته و زيارت احمدشاه مسعود را نمايم و بعداً در همين جا زندگي خواهم كرد.

   منبع گفت: كرزي گفت كه با احمدشاه مسعود در جنگ بوديد و او دشمن شما بود چطور به زيارت ايشان مي رويد؟ مجاهد گفت: "افتخار مي كنم كه نزد يك مرد زنداني بودم". گفته مي شود كه آرزوي ملامجاهد برآورده گرديد، به پنجشير رفت زيارت مقبره آمرصاحب را انجام داد، از نقاطي كه درآنجا بازداشت بود ديدن نمود و فعلاً برايش خانه اي دركابل تدارك ديده شده و زندگي عادي را به پيش مي برد.
   ملامجاهد، در رويارويي بين طالبان و جبهه مقاومت در شمالي دستگير گرديده و براي مدتي در بازداشت جبهه مقاومت در پنجشير تا سال 1379 قرار داشت. بعداً با يكي از فرماندهان جبهه مقاومت مرحوم عبدالصبورخان مبادله گرديد.
   رويه اسلامي سران جبهه مقاومت به ويژه احمدشاه مسعود(رح)، سبب آن گرديد، تا در مقابلش مخالف و رقيبش سرتسليم فرود آورده و احترام نمايد.

 • از بس که دختران پنجشیر به سرش صدا کردند بیچاره مجبور شد قبول کند. آخر پنجشیری ها یک رسم دارند که رسم شیگری گفته می شود. اگر یک دختر پنجشیری بالای کسی صدا کرد باید به خواستش جواب مثب بدهد. آخر می گویند هر شب یک دختر بالای ملا مجاهد صدا می کرده است.حالا او دلباخته پنجشیر و پنجشیری شده است. من هم اگر به جای او می بودم همین کار را می کردم. پنجشیری دیگر لذتی دارد.

  • بي شك بچه ادي ... دچنارگل خان زوي
   من هيچ شك ندارم كه تو براي خدمت به آي اس آي پدر در پدر سوگند وفاداري ياد كرده اي. من ايمان دارم كه همين لحظه خواهر تو در كوچه تاكال پشاور در بغل يك پاكستاني است وخودت اين جا انترنيت بازميكني و دهان خود را ازفاضلاب پر ميكني.
   من قسم ميخورم اي بچه چنار گل خان ... كه تو بيمار رواني هستي.
   شما بحران هويت داريد. دل مان به شما ميسوزد اما مجبوريم هروقتي سگ به سوي آدم پارس كند، با قلوه سنگ به پوزه اش بكوبيم.

  • می گویند زن و دخترای مسعود فعلاً در ایران در خدمت و حمایت سپاه ایران هستند. البته این نتیجه سالها آدم کشی و جنایت است. عاقبت غلامی به ایران از این بهتر نمی شود. شما مسعود را رها کنید فکر زن و دخترایشه بکنید که در مشهد ایران از بیشتر از این از دست نروند. حداقل اگر پشتونا کدام کار بکنند وطندار خو هستند بیادر.

  • فا شیستک مفلوک !
   همین الان به فاحشه خا نه های کابل سر بزن / ببین که مرده گاو ها و فاحشه ها بکدام زبان حرف میزنند ؟

  • pashtun hayee kah dar kabul zandagi mi koanand hamah dary zaban shodah and.candy az fahasha-kanah ha pashtu wa chandi degar ghom ha and kasy nah mee danad

  • pashtun hayee kah dar kabul zandagi mi koanand hamah dary zaban shodah and.chandy az fahasha-kanah ha pashton wa chandi degar ghom ha and kasy nah mee danad

  • سلام خدمت تمام دوستان گرامی
   بعد به نظرمن جای شرم است به انعده ازبرادرانیکه پشتون تاجیک وهزاره وغیره دشنام میدهندآیابس نیست که این تبعیض ها را دورنمایم به جهانیان ببینید که به کجارسیدند اما ماافغانهاجزتبعیض تقلید وقت خود صرف گپ های لابولی وبیهودی مینمایم علم داشتن به توهین کردن و قبیله گرایی نیست برادر علم چیزی است که از ان برای سعادت وترقی جامه و دوستان خود نمایم به نظر من این یک ریشه است که تخم تبعیض از سال های گزشته دراثرجهل ونادانی مردم ما بین اقوام کشور مان کاشته شده اما اگرحیثیت دارید یکبار شرم کنیدکه از دهان شما چه میبراید جای تاسف است

  • آقای بینام از من حقیر هم به شما سلام ! اما به نظر من جای شرم و خجالت است به آنانیکه عملأ دست به پشتون بودن و غیر پشتون بودن زده اند و همیشه داد از اکثریت و اقلیت میزنند ، نه به آنهایی که تنها فریاد میکشند که این سرزمین مان همگان است . آیا به نظر مبارک شما آنهائیکه همه را اوغان میسازند فکر نکرده اند مردم دنیا به کجا رسیده اند که در غم اوغان سازی باشنده گان یک سرزمین افتیده اند و عملأ همه را اوغان میسازند ؟ گلیم وحدت دروغین ملی تان جمع شده و دیگر هرگز کسی به دهل دوسره تان اتن نمی کند . این نوشته ها و پیامها قطراتی است که آهسته آهسته سیلاب میشود و بیخ سیستم اوغانوالی را برای ابد از بیخ خواهند کند .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس