صفحه نخست > دیدگاه > حرکات نمایشی و خدمات فرمایشی آقای کرزی

حرکات نمایشی و خدمات فرمایشی آقای کرزی

چگونه است که دماغ او در طی پنج سال متوالی کارنمیکند وهمه فرصتها و امکانات الهی، طبیعی، بشری، ملی وبین المللی را به هدر میدهد ولی در پنج دقیقهء کوتاه ناگاه بسرعت برق به حرکت میاید و درست کاریک نابغه را انجام میدهد.
قاری عتیق الله ساکت
چهار شنبه 27 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

روز دوشنبه مؤرخ 26 می 2009 رییس جمهور مخلوع افغانستان درحالیکه مطابق قانون اساسی کشور، سر ازتأریخ اول جوزای سال روان وظیفه اش رسمأ ختم است، برخلاف انتظار دریک اقدام ناگهانی به تعداد یکهزار وپنجصد قطعه زمین را به جمعی ازمعلمان وزارت معارف اهداء واسناد ایشان را شخصأ با دستان خود توزیع کرد. در گردهمایی وسیعی که متشکل ازمعلمین وزارت معارف وبا اشتراک وزرای دار ودسته ای رییس جمهور هریک وزیرمعارف، وزیرشهرسازی ومسکن، وزیر صحت عامه و مقامات بلندپایهء وزارت مالیه برگزار شده بود، نخست ازهمه وزیر معارف طی یک مقالهء مبسوطی اهدای این تعداد زمین هارا مرهون توجه و عنایات خاص آقای کرزی نسبت به اهل معارف افغانستان عنوان کرد. سپس وزیر شهرسازی ومسکن وبعد هم شخص رییس جمهور مخلوع ازپشتیبانی بیدریغ خود درشرایط که حالا سمت وکرسی او قانونأ مورد سؤال قرار گرفته اعلان کرد. یکی ازنکات جالب گفته هایشان درین مجلس بزرگ نقلأ در زیر ذکر میگردد:

"وزیرصاحب تعلیم وتربیه گفتند که برای آنعده معلمین که درمناطق کوهستانی مثل نورستان، بدخشان، پکتیکا وغیره زندگی میکنند، نسبت عدم موجودیت ساحات وسیع واراضی برای توزیع زمین ما نمیتوانیم معلمین را صاحب زمین بسازیم، من درهمین جریان با خود چرت میزدم که راهء حل این معضله چیست؟ وباخود فکر کردم که آنعده معلمین که درمناطق کوهستانی زندگی میکنند، ما برایشان دردیگر ولایات که درانجاها زمین و اراضی کافی برای توزیع توسط شهرداریها قبلأ تثبیت و استملاک شده اند، توزیع کنیم و آنها زمین های خودرا درانجاها آباد وخانه هایشان را به کرایه بدهند، وپول آنرا درولایات که زندگی میکنند، به مصرف برسانند.... من به یاد دارم درست شش سال پیش بودکه همین شماها استادان ومعلم ها نزد من آمدید و درخواست زمین کردید اینک شش سال زودگذشت ومن هم بالاخره قادرشدم که این زمین ها را حالا برایتان توزیع کنم"

جمعی از آموزگاران در حال شنیدن سخنان کرزی/ عکس از رویترز

حالا پرسش اینجاست که مگر چگونه شد آقای کرزی ودار ودسته اش ناگهان به فکر اینهمه عنایات و دستگیری از طبقهء قابل احترام و لی مظلوم جامعهء ما می افتد وبیکبارگی مغز وکله اش طرح های بسیار بکر و مؤثری را ازخود برون میدهد. چگونه است که دماغ او در طی پنج سال متوالی کارنمیکند وهمه فرصتها و امکانات الهی، طبیعی، بشری، ملی وبین المللی را به هدر میدهد ولی در پنج دقیقهء کوتاه ناگاه بسرعت برق به حرکت میاید و درست کاریک نابغه را انجام میدهد. چرا رییس جمهور ودار ودسته اش که طی یک برنامهء قبیله ای وسازمانی روند طبیعی بازسازی این کشور را طی چندسال متمادی ممانعت و یا هم غفلت کردند، حالا درساعات پسین و دقایق آخرین نفس های خود آنگاه که دیگر بسیار دیر وناوقت شده است، با شتابزدگی زایدالوصفی بخاطرجلب توجه مردم طرح های سامانمندی را برای حل گره ها و حتی کارهای غیرعملی ارایه میدهد و طوریکه میبینیم ناممکن هارا ممکن میسازد. ایکاش رییس جمهور مخلوع ما درطول این پنج سال هر روز فقط بمدت پنج دقیقه همینگونه درست کار میکرد که هرگاه میکرد مسلمأ درانصورت اوضاع کشور ما بگونهء دیگری میبود.

حقیقت اینست که آقای کرزی درآستانه مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری بخاطر جلب توجه و رضایت مردم یک رشته کارهای نمایشی همچو توزیع زمین، بازسازی سرکها، اعمارشفاخانه ها، پل وپلچک ها وغیره را دربعضی ازنقاط مزدحم شهرها وولایات کشور طور ضربتی براه انداخته است که اساسأ اجرای اینهمه خدمات غیر منتظره صرفأ به مقصد تشهیر و برنده شدن او درمیان مردم بخصوص رأی دهندگان صورت میگیرد که مسلمأ اجرای اینگونه فعالیتها ولو بهرنیتی که باشد، بازهم تاجایی نفعی برای مردم وکشور دارد ولی افسوس بحال رقبای آقای کرزی که شرر وضرر اینگونه فعالیتهای غیر مخلصانه وهدفمندانه آنهم بخاطر فریب اذهان مردم، مستقیمأ به جان ومال ایشان متوجه میگردد وفرصت برنده شدن وکم ازکم همآوردی ایشان را با آقای کرزی تقلیل میدهد. بنأ حرف مسلم اینست که ضرر اصلی اینگونه حرکات نمایشی و فرمایشی آقای کرزی را درست نامزدان ریاست جمهوری و همتاهای سیاسی او متحمل خواهند شد نه مردم جامعه. زیرا مردم هرچند اگر دربارهءنیات محیلانه یک نامزد ابن الوقت چون رییس جمهور موصوف آگاه هم باشند، ازخدمات کوتاه مدت وی چنانچه میبینیم به شکلی از اشکال تاجایی مستفید خواهند شد، ولی خسارت اصلی اینگونه استفاده های سؤ از امکانات دولتی دراصل قیافه ها وسیماهای درخشان اکثر رقبای آقای کرزی را درمیان تودهء عوام مردم که بیشتر عقل شان درچشم شان نهفته است، کمرنگ و پژمرده خواهد ساخت. چه نا گفته پیداست که مردم اگر درپی انگیزهء هچو فعالیتهای نمایشی باشند یانباشند از انگیختهء آن قطعأ تاجایی سود خواهند برد واگر سود هم نبرند، عجالتأ هیچ زیانی هم نخواهندکرد. ولی معلوم است که زیان اصلی اینگونه ترفندها را درین میان صرفأ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری متحمل خواهند شد. بگونهء مثال:

چنانچه میدانیم با آغاز دور مبارزات انتخاباتی، نامزدان واقعی، نه معامله یی وساختگی ریاست جمهوری، هریک مبالغ هنگفتی را در راهء مبارزات شان به هدف مؤفقیت وسبقت ازدیگران به مصرف خواهند رساند وحتی اگر ضرورت ایجاب کند، ممکن آخرین پس اندازهای خانه و حتی پول های گره کردهء همسرانشان را نیز درین راه بذل خواهند کرد، ولی هرگاه وضعیت سیاسی باین منوال ادامه یابد، به یقین گفته میتوانیم که همهء این مصارف گزاف ضرب صفر خواهد بود و ایشان بیجا اندوخته های مادی خود وخانواده های شانرا اسراف میکنند. زیرا درینصورت برندهء میدان پیش ازپیش معلوم است که کیست؟ بنأ زمانیکه نتیجهء مسابقه قبلأ برای همه روشن است چه لزومی داردکه ایشان کیسه های خودرا تهی و به افلاس مواجه ساخته وبعد ناکامی، بدنامی و تلخکامی خود وهواداران خویش و برعکس پیروزی وغلبهء نامردانهء حریف خودرا نظاره گر باشند؟

جمعی از آموزگاران در حال شنیدن سخنان کرزی/ عکس از رویترز

پس راهءحل چیست؟

به نظربنده اکنون که همه نهادهای دولتی چون قضا ودادستانی، و لجنهء (کمیسیون) مستقل انتخابات همه وهمه بمثابهء ابزارها ومهره های قابل مصرف در دسترس آقای کرزی قرار گرفته اند، هیچ روزنهء امیدی برای سمع شکایات در دنیای اسباب باقی نمانده، جز اینکه شخصیت های متنفذ ونامزدان شناخته شدهء کشور با تحریم اینگونه انتخابات ساختگی غیرعادلانه و درخواست کمک ازکشورهای ذیعلاقه بخصوص ایالات متحدهء آمریکا داخل اقدام شوند تا بااعمال فشار دست ویرا کم ازکم چهارماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری کوتاه سازندتا باشد که وی بحیث یک شهروند عادی همچو سایر نامزدان دیگر درمیدان مبارزه داخل شود و آنگاه هر چه از جمال وکمال دارد، برای مردم خود نشان دهد وهنرنمایی کند تا مردم درباره اش به شکل واقعی آن قضاوت کنند. درحالیکه امروز وضعیت بگونه ایست که والی ها، آستانداران و فرماندهان امنیهء تمام ولایات از زیر یوغ حاکمیت و فرمان جناب کرزی نمیبرآیند و ازهیچ تلاشی بخاطر حمایت از وی دریغ نمیکنند تا جاییکه هفتهء گذشته برادر اشرف غنی احمدزی یکتن از رقبای قوی آقای کرزی با چندتن ازهمکاران موصوف در ولایت قندهار شدیدأ توسط قوماندان امنیه ومنسوبین قوای قهریهء آنولایت مورد لت وکوب قرار گرفتند بدلیل اینکه ایشان بخاطر آغاز مبارزات تبلیغاتی به نفع آقای احمدزی به آن ولایت سفر نموده مقدمات آنرا فراهم میکردند. این وصدها موارد دیگر شواهد آشکاریست مبنی بر سؤ استفاده از امکانات وسیع دولت بوسیلهء آقای حامد کرزی که همین اکنون جناب شان بی تفاوت دربرابر آراء و حکم قانون مستانه میرقصد، وبه ریش مردم وهمه نهادهای نظاره گر این روند میخندد. نمونهء دیگر فعالیت رسانه های صوتی وتصویری وزارت فرهنگ در مرکز و ولایات کشور است که قویأ به نفع ایشان درحرکت است. برای اثبات این ادعا تنها همین بس که بنده خودم جریان این محفل را بمدت پنجاه دقیقه از طریق تلویزیون ملی مشاهده کردم آیا این خود یک فعالیت تبلیغاتی به نفع ایشان نیست؟

یکی ازکوچکترین نمونه های دیگر استفاده از منابع دولت، جریان ثبت نام آقای کرزی در دفتر انتخابات است که درطول مدت زمان که ایشان از ریاست جمهوری به داخل آن اداره رفته و باز به محل اقامت خود برگشتند، به مدت چهار ونیم ساعت همه جاده ها وسرکهای دور ونزدیک آن منطقه توسط قوای امنیتی دولت محاصره ومسدود گردید. حالا سؤال پیدا میشودکه این قوتها چرا زمانیکه یکتن دیگر از نامزدان ریاست جمهوری به آنجا غرض ثبت نام میرفتند، امنیت شان باین ترتیب گرفته نمیشد؟ تو مفصل بخوان ازین مجمل. وقس علیهذا.

پس شاید درچنین وضعیتی بهترباشد که نامزدان کرسی ریاست جمهوری بجای مصرف هزینه هایشان که بیشک جز اسراف و ضایع کردن مال چیز دیگری نخواهد بود، از تصمیم خود برسبیل احتجاج و اعتصاب منصرف گردیده بجای آنهمه مصارف بیجای که اصلأ هیچ سودی جز ندامت وپشیمانی برایشان در آینده نخواهدداشت، به کارها وخدمات بنیادی دیگری بپردازند وبه مردم خود خدمت کنند. ولی هرگاه ایشان قاطعانه مصمم به رقابت درمیدان انتخابات استند، معقول آنست تازمانیکه ازخلع کامل صلاحیتهای رییس جمهور، استقلال کامل نهادهای مربوط انتخابات و بیطرفی مطلق قوتهای حاکم برکشور مطمین نشده اند، هرگز درین میدان هرج ومرج که مهره های آن کاملأ طور نامنظم چیده شده اند، قدم نگذارند وآنرا تحریم کنند. بگذار که مردم و جهانیان بفهمند که اینجا یک نوع استبداد پنهان زیر پوشش شعارهای مردم سالاری درجریان است.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس