صفحه نخست > دیدگاه > این مردِ برهنه سخن، پشت پرده را می بیند

این مردِ برهنه سخن، پشت پرده را می بیند

اگر بسم الله زمانی قوماندان «مقاومت» درشمالی بود؛ دردوره ی قدرت، عملاً دردفاع ازاجندای طالبی تیم حاکم قرارداشته وفقط از جیب خود دفاع کرده و آن دوره ی قبلی، دیگریک ماضی بعید است که هیچ ربطی به اتحاد نا گفته- درسطح دولتی- با ملاعمر- ندارد.
رزاق مأمون
پنج شنبه 18 سپتامبر 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

وقتی بشردوست بسم الله محمدی را دمِ نقد آماج می گیرد و خادم «ملاعمر» میخواند در واقع، کلیت سیستم تقسیم شده و فاسدِ دولت و حکومت را چوب می زند.

به روزچهارشنبه، 26 سنبله، درمشاجره ی ناگهانی درپارلمان، دکتررمضان بشردوست به جنرال بسم الله محمدی وزیردفاع، «قاتل» خطاب کرد واو را «ملاعمر» خواند. شرط اثباتی چنین سخن، آن نیست که بسم الله محمدی حتماً به دست خودش کسی را از زنده گی ساقط کرده باشد. راه های اتباتی دیگری است که فردی درسطح بشردوست آن را می تواند درک کرده و توضیح دهد؛ و افراد عادی از دریافتِ ته وتوی آن بی خبرند و بیشتر به سوی دهان مردم می نگرند. بسیاری ها ازسخنان دکتربشر دوست، بوی «تهمت زنی» شنفته اند؛ جمعی قضاوت وی را برخاسته از «حالت روانی» وی دانسته و شماری هم با کلمات به ظاهر حق به جانب، به نکوهش وی پرداختند که گویا بشردوست از شناخت فرماندهان «مقاومت» دربرابر طالبان خبر ندارد و درخارج بوده است.

دکتر رمضان بشردوست از نظربسیاری از مردم، در مقام وجدانِ عدالت درسرزمینی بدون عدالت وندای غریب نوازی درمقابل پایه گذاران نخوت واستحقارگری، شناسه شده است. وی درولسی جرگه بارِ تنهایی وکوه های مسئولیتِ دفاع ازرنجبران وفراموش شده ها و گرسنه گان را یکجا بردوش میکشد. هماره زورمندانی که «منطق» را درخدمت خود دارند، بشردوست را همچو سایه ی بی منطقی از صف خویش میرانند. اما چرا خورشید محبوبیت بشردوست رنگ نمیبازد و گرایش مردمی نسبت به بشردوست روز تا روز همه گیر تر می شود؟ بشر دوست محکوم به رنج کشیدن درجمع خواصی است که با بهره وری از وضعیت نا به سامان سیاسی وامنیتی، از نام نماینده ی مردم، برای پرکردن جیب های شان درآینده، قانون می سازند. چرا در دورانی که قومی گری همچو بیماریِ واگیر بسیاری از افراد کم خون را به گرداب تقلا های جنون آمیزی فروکرده؛ هرکه او را می ستاید، اولش پشتون، دومش تاجک، سومش ازبک وهزاره اند؟
وقتی بشردوست بسم الله محمدی را دمِ نقد آماج می گیرد و «قاتل« وخادم «ملاعمر» میخواند در واقع، کلیت سیستم تقسیم شده و مافیایی دولت و حکومت را چوب می زند.
آیا مجموعه ای اقدامات «تیم ویژه» در ارگ که بسم الله محمدی وزیرارشد دفاعی آن است، منجر به اعتلای طالبان نشده است؟ آیا رهبر تیم ویژه (حامدکرزی) به اشاره ی فهیم خان وخلیلی، یخن جان آلن را نگرفت که زندان بگرام را به ما بسپارید تا ما با دادن امتیاز یک جانبه به ملاعمر، «فرزندان افغان!» را به مشی صلح تشویق کنیم؟ تمام شرایط ملاعمر را به خاطر آزادی مرگ آفرینان بدون قلب لبیک نگفتند؟ آیا همین هسته، یک میلیارد دالر «کابل بانک» را به حساب های خود و بسته گان تجارتی خویش واریز نکرده و اکنون خزانه ی خالی را به حکومت بعدی تحویل نمیدهند؟ این وضعیت همان چیزی نبود که ملاعمر به خاطر آن مبارزه می کند؟
در به در، وخاک به سر، به خاطر ملابرادر، بین کابل واسلام آباد سرگردان نبودند؟ شخص بسم الله سال گذشته پنج شب و روز مهمان خاص آی ایس آی نبود و آیا کسی تا امروز مطلع شده است که حاصل مفیدِ آن همه گوشکانی ها چه بوده است؟ ملاعمر بودن تنها لازمه اش این نیست که ریشی داشته باشی و یک چشمت خشکیده باشد! بشردوست، کرداراهالی ارگ را هدف گرفته است. صلاح الدین ربانی که هنوز گور والدِ ایشان سرد ناشده، برای رهایی ملابرادرودیگر قوماندانان طالب، یک پا به کابل وپای دیگر به دفاترآی اس آی نداشت؟ همین دسته ی برسراقتدار، دامنه ی عملیات قوای ناتو را برای انهدام دسته جات متحرک وپناه گیر طالبان خاتمه ندادند؟ همین دسته، بدون آوردن اصلاحات و تهیه ی ملازمه های اقتصادی ومدیریت کارا، دهل «انتقال مسئولیت های امنیتی» را با خام طمعی و نوعی توطئه به گردن نیاویختند؟

پس کجای سخن گزنده ی بشردوست، گزافه است که می گوید: تو خود «ملاعمر» هستی وقاتل هستی؟
همین دسته ی برسراقتدار که بسم الله مجری دست اول شان است، زمینه را برای رخنه ی تروریست ها برای کشتن افسران ونظامیان خارجی درقطعات مساعد نکردند؟ ذخایر عظیم اسلحه ومهمات دوره ی مقاومت را به گروه های طالب نفروختند؟ ( اسناد ومدارک زیادی درین باره نزد امریکایی ها وجود دارد) همین مجموعه، به خاطر انتقال محموله های بزرگ مواد مخدر به سرحدات به وسیله ی طیارات وزارت دفاع، هشت نظامی امریکایی را در میدان هوایی کابل تیرباران نکردند؟ همین مجموعه، هزاران نفر را به نام نماینده های با صلاحیت مردم در لویه جرگه به مسخره نگرفتند و میلیون ها دالراز کیسه ی بیت المال به تاراج برده نشد؟

همین حلقه، براساس فرمان مستقیم کرزی، ماشین «دزد گیر» امریکایی را که درمیدان هوایی نصب می شد تا مافیا نتواند میلیارد ها دالر را به بانک های خارجی منتقل کند؛ ازطریق دستور رئیس جمهور به کنار نزدند؟ همین دسته، اعلام نکردند هرکه با پاکستان بجنگد درمقابلش خواهیم جنگید؟ این گروه دربرابر یک وکیل زن که از سوی برادرش به منظور اخاذی، به چنگ طالب داده شده بود، زبده ترین قوماندانان طالب را با عز واحترام به جبهات شان نفرستادند؟ همین گروه نبود که والی شان درغزنی خود اعلام کرد برای بهترساختن موقعیت طالبان «افغان» به آن ها اجازه داده که به سوی خانه های مسکونی راکت پرتاب کنند؟

هرچه فهرست این فاکت ها را مطول بسازیم برملالت خواننده ها وبرذلالت تیم حاکم افزوده می شود. بنا برین، متوجه می شویم که دکتربشردوست حرفی خلاف یا سرسری به زبان نیاورده است. اگر بسم الله زمانی قوماندان «مقاومت» درشمالی بود؛ دردوره ی قدرت، عملاً دردفاع ازاجندای طالبی تیم حاکم قرارداشته وفقط از جیب خود دفاع کرده و آن دوره ی قبلی، دیگریک ماضی بعید است که هیچ ربطی به اتحاد نا گفته- درسطح دولتی- با ملاعمر- ندارد. این گروه درظرف ده سال، با اشاعه فساد، دزدی، قانون شکنی و زورگویی، چنان گردبادی به راه انداختند که چنین هرج ومرجی درتاریخ افغانستان سابقه نداشته است. این گروه به رؤیا های فنا شده ی ملاعمر و آی اس آی به هدف کشاندن مردم به صفوف طالبان، خدمات بزرگی انجام دادند.

ملاعمر و آی اس آی به سختی تلاش داشتند که امریکا ونظم جدید درافغانستان را با جمله دست آورد هایش به چالش وافتضاح بکشند؛ دیدیم که موفق شدند. مگر این همه دست آورد های طالبان، به طورکامل مدیون تلاش ها وسیاست های تیم حاکم به شمول کرزی و یارانش نیست؟ حکمت سخنان بشردوست که سر راست وبدون مقدمه به طرف می گوید که تو نفر ملاعمر هستی، درهمین نکته مضمر است. حالا وجدان خود را برکرسی داوری بنشانید که آیا بشردوست سخن نادرستی بر زبان رانده است؟
وبلاگ رزاق مامون

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • درود بر جناب اقای بشر دوست ، صد ها درود ( گفــــــــــــــــــــت ان یــــــار کزو گشت سردار بلــــــــــــــــــند
  جرمــــــش ایــــــــــــــــــــــــن بود که اسرار هویـــــــدا میــــــــــــــکرد ) دوستان در دولت فعلی افغانستان همه خربده شده اند و کسی حقی هیچ اعتراضی را هم ندارد اگر کسی همچو قد علم کند و اسرار را هویدا کند باید اونو را دیوانه و یا از مجلس اخراج نمایند چونکه کسی نمیتواند حقیت را اشکارا جلوی همه بیان نمایند زبان همه با پول قفل نادانی و بی خردی بسته شده است و هیچ کلید نمیتوان یافت انرا باز نمایند و این شاه کلید نـــــــزد ان بالایی ها هست که توسط این کلید جهالت و بی خردی و این گره کور سیاسی را ظرف 4و 5 ماه انداخته اند که نمتوان هیچ مشکلی را حل کرد و همه به جان هم و هر روز مردم بیچاره را سر کار گذاشتن حاصل نیست و ایجوری فکر میشه که ( دو نفر خر ، خری دزدیدند ، سر تقسیم به هم جنگیدند
  ان دو بودند سر گرم زدو خورد ، دزد سوم خر شان را زد و برد ) نشه که مالک خر سوم از راه برسه و این دو ار سر جای قبلی شان بنشاند.

 • جناب رزاق مأمون !
  ترا به آنچه نزدت مقدس است سوگند ميدهم ازين چاپلوسي ها بگذر ، لطفا دربارهء اصلاح خود ومعذرت خواهي از رسوايي اخلاقي ات بينديش كه هنوز بويش مشام مردم را مي آزارد، خودت دير زماني بود كه با كابل پرس بايكوت كرده بودي تا مردم بار ديگر رسوايي اخلاقي ات را برخ ات نكشند، حالا با اين تحليل هاي عقده گشايانه ات بار ديگر ميخواهي اذهان را منحرف سازي.
  رزاق جان! رمضان بشر دوست را در اصطلاحات سياسي شخصيت پوپوليست يا عوامزده ميگويند، رهبر يا سياستمدار عوامزده مانند يك طبيب بي پروا وسطحي نگر است كه زمانيكه بيمار نزدش برود ، بدون تشخيص مرض به چندتا توصيهء ورزشي و مراعات در نظام خوراك اكتفا ميكند.
  همچنان رهبران پوپوليست كساني اند كه بالاي أمواج نا رضايتي هاي مقطعي مردم سوار اند، هر زمانيكه نا رضايتي ها فرو نشيند ستارهء بخت سياستمدار پوپوليست نيز أفول ميكند، سياستمدار عوامزده نه طرح دارد نه برنامه نه استراتئژي . هر زمان منتظر خرابي اوضاع است تا زمينهء مطرح شدنش مهيأ شود. ترا بار ديگر بخدا قسم ميدهم از نوشتن اين مقالات چاپلوسانه دست بردار. امروز مردم خيلي هوشيار تر از آنند كه تو آنها را فريب دهي

 • بهمنک بیچاره حیران مانده که اینبار خودش را به خایه
  کدام رهبر جهادی قاتل 65 هزار کابلی کشال کند.
  رهبران سابقه اش خو همه به دهنش ریخیدند.

 • جناب حسن اميري ! شما ميتوانيد بدون بكارگيري از دشنام و استعمال الفاظ منافي اخلاق وانسانيت نظرتان را ارائه نماييد

 • نوشته يكي از طرفداران جنرال تني در مورد حسن اميري سيعاني كه جناب حسن اميري سيعاني را متهم به مفعول بودن نموده اند:

  دافغان مظلوم ولس دښمنان همدا اوس پوه شول چې دهیوادرښـتینی خدمتګار شـهنواز تڼـي ته تربمباریولاندې ولسونه ــ دمعامله ګر دولت تردسپوټیزم (ظلـم) لاندې کړېدلی اوځورېدلی ملت رایه ورکوي اوټيـنګ ملاتړ یې کوي .
  دهیوادله هرولایت اودهرې ولسوالۍ له هرګوټ څخه دلوړشخصیت خـاوندان سپیندروبي اوحقپرســته عالمان، ســپېڅلي کلیوال،دهیوادپه درد دردمن روښـنفکران،ایمانداره مجاهــدین، دمــلي تفــکرخاوندان،بېوزله ښوونکي ،د تاریخي رسالت ګټونکي محصلان ،دافغاني ټولنې نارینه اوښځینه ټولوشریفو قشرونوپه زغرده دا هوډکړی دی چې مونږخپل نوماندی پیداکړاوهغه شهنواز تڼـی دی مونږبه په افغاني غرورله ده څخه ملاتړکوواو ده ته به رایه ورکوو.
  د ولسونوفلسفه وایي چې :

  ((مونږ غریبان یو،مونږ بېوزلان یو خو خبردار! ! چې زمونږشخصیت په ډالرونشۍ
  اخیستلای اوخپلوجنایتکاروڅېروته موپه ډالروشخصیت نشۍ ګټلای )) .

  افغان بېوزلي ولســونه په دې ښه پوه دي چې اوسـنۍ ســیاسي،اقتصـادي،امنیـتي، پوځي اوټولنیـزې ستونځې دسپېڅلي ،په کارپوه اومـدبـرولسمشرپه مشـــرتـابه حـل کېـدای شي :
  داسې ولسمشرچې هیوادپال ،مسلکي اوسیاسي غښـتلی ټېـم ولري.
  داسې ولسمشرچې دلېـډرشـیپ ټول منل شوي معیارونه دده په کرکـټـرکې شـتون ولـري:
  هغه اصولي معیارونه چې دولسمشرلپاره لازم دي، الحـمـدلله شهنوازتـڼی دهغو ټولو مثـبتـو معیارونوڅخه برخـمن دی لکه :
  ۱ )شـهنواز تـڼـی یورښـتیني افغان اوسپـېڅـلی مسـلمان دی .
  ۲ ) شــهنوازتـڼـی لوړپـوځي اوسـیاسي تحصـلات لـري .
  ۳ )په ټول ژونـد کې په رشوت، خیانت اونورو ناروا ګـټو متـهم نه دی، ژوندی ثبوت یې دادی چې ډېر کلونه یې په لوړو دولـتي څوکیو کې په بېسـارې تـقواخـدمت کړی دی خو تراوسه په ټوله نړۍ کې حتی یوکورهم نه لـري ، اونور هم داسې ناجایيزو عملونو ته نه پرېږدي .

  ۴ ) شـهنوازتـڼي دهیچا ناموس ته په بـده سـترګه نه دي کتـلي .

  ۵ ) شـهنوازتـڼـی دقـومانـدانیـت متخصص دی ټـول پوځي بولـنـد ځایونه ( محل قومانـدې) په لوړه کچه اداره اوکنـټرولولی شي .
  ۶ ) دتـڼـي د سـیاست مهم عنصر (( کار اهـل دکار ته ســپارل دي اوجدي څارنه یې کوي )).

  ۷ ) شهنواز تـڼـي ته دملي ګـټو ساتنه تر خپل ژونـد زیات ارزښــت لري.
  ۸ ) شهنوازتـڼـی دقوي لیـډرشــیـپ کرکـټر لـري ، داصولي ډسـپلیـن تطبیـق دغښـتلي منجمـنـټ دبریالـيتوب لپاره؛ پیاوړی اوډینامیک محور بولي چې تطـبـیقول یې حتـمي ګڼـي .

  ۹ ) شـهنوازتـڼـی د دولـتي قـدرت له انحصارسـره جـداً مخالـف دی، ټول نُخـبه اومسـتحق افغانان ښـځې اونـران بایـد په سـپېڅلي نـیـت او ایمــانـداره اراده د دولـتي چاروپه پر مخـتــګ کې فعاله برخه ولـري .
  ۱۰) دملکي خلکو مرګ اوژوبله دشهنوازتـڼـي په اداره کې ځای نه لـري ځکه دی پوهېــږي چې نقص چـېـرتــه دی؟؟ اوغـلـطي دچــا ده ؟؟ .

  ۱۱) شــهنوازتـڼـی له ژبـني، قــومي ،منـطـقـوي،جــنسي او نورهـــرډول تعـصـبــاتــوڅخه پاک انسـان دی چـې هـیڅ ډول معامله ګري اوخیــانــت نشـي زغـمــلای .
  ۱۲ ) شـهنواز تـڼـی له هـر وزارت څخه د سـتراتـېژیکو اود لـنـډو مودو د پلانـونود غوښـتـلـو قابـلـیـت لـري اود تـطبـیق غوښــتنه یې کـوي .

  ۱۳ )شـهنوازتـڼـی دمخالفانو را خپـلول اود کـومـپـرامـایـز(سـرتاسـري ملي روغې جوړې) تـطبـیقول حـتمي ګـڼي ،
  دسیاسي پـلـورالیزم جـدي غوښـتونکی دی،چې بایـدټـول ســـیاسي ګونـدونه د دولـتي چــاروپه ســـمون کې بشـــپــړه ونــډه واخلـي .
  ۱۴ ) شـهنواز تـڼـی کولای شي چې دهیوادبیا رغونه اواقتصادي چارې په پوره ایمانـداري، صـداقــت، مواظـبـت اوجـدي کنــټرول پـرمـخ بوزي . دهــرډول چـوراوچــپاول ایمبـیزلمیـنـټ
  ( اختـلاس ) ،فـوریسـټال ( احتـکار ) او رشـوتونو مخـه ونیسـي .

  ۱۵ ) شـهنواز تـڼـی دلـوړې پوځي پوهې له برکـته کولای شي چې د وسـلوال پوځ وړتیا د خپـلې خوښـې په سـرتيـرو او دپخوانۍ دمکلفـیت د دورې د سـرتېروپه راجـذبولودکـمـیت له پـلـوه بشـپـړه کــړي .
  همــدا رنـګه د کـیفـیـت له نظره د لوړو پوځي ښوونو او روزنویعنې دوسـلوال پوځ لوړ جـګړه ييز قابـلـیت په تکتیک اومـډرنو تخنــیکي وسـلو اوتجهـیزاتو سـمبال کړي ترڅو په خپـل ځان متــکي اوپه ډاډمنـه توګه دخپـل هیواد له مځکنـي اوهـوايي قـلمـروڅخه دفاع وکـړي .

  په دې ډول شـهنوازتـڼـی کولای شي نـړیوالـو سوله ساتوځواکونو( آی اس اُف ) ته ددې زمینه برابره کړي چې په ډېر عـزت خپـلو هیوادونو ته سـتانه شي .

  ۱۶ )شـهنوازتـڼـی غـواړي چې دهیـواد دټـولـواداري واحــدونومشـــرتابــه لـکه ( والـیـان ، ولـسـوالان ، عـلاقه داران او ښــاروالان ) ددمـوکراتیکـواصـولـو له مخې د اولـس لـخوا وټـاکل شـي .

  ۱۷ ) دنړیوالې ټولـنـې په مالي اوتخنیکي مرســتو دهیـواد دزېـربـنــايي مـؤسـسـو شـمېر ډېرکـړي تـرڅـو دکار دمـؤلــده ځواکونود جـذبـولـو کپسـیـټـي داســې لـوړه کـړي چې نورزمـوږ وزګاره خـلک پردیـوملکونو ته دکار کولو په خاطـر ولاړ نشـي .

  ۱۸ ) دکورنـي اقتصاد دپیـاوړتیا په اړونـد به دهیواد معدنونه دغـلو او لوټمارانو له لاسه وژغوري ،د اقتصاد دمتفـکرینـوشورا به جوړه کړي ترڅو دعلماً محاسـبه شويو پـلانـونـو پر بنسـټ دهیواد بیا رغونه د ډاډمنـو اوپاکو لاسونو او ملي ګـټـوته دصادقو مغزونولـرونکو افغانانو ته وســپاري .

  ۱۹ ) هغو خلکوته چې دجـګړو له امـله له خپـلو سـیمو څخه بېځـایه شـوي دي ، کورونه اود ژونــد اړتیاوې برابرې کړي .
  ۲۰ ) شــهنواز تـڼـی کولای شي چې بېـوزلـي ولسونه ددولتي کارکونکواو له قـانــون نه د سـرغړونکو له ظـلم خخه خلاص کړي .
  ۲۱ ) بـزګـرانوته دمعیشت دبـدیل په تیارولوسره دکوکنــارو دکښـت اوکرونـدو مخه ونیسي ،اودمخــدره توکو دقاچاق وړونکو په وړانــدې که ددولـت په چوکاټ کې اویا له دولت څخه بهر هرڅوک چې وي له سختې جزا سره مخامخ کړي .
  ۲۲ ) دشـهنواز تـڼـي په واکمني کې به افغانسـتان دټولو افغانانو ګــډ کورشي ،دهرچا ژونــد ، مال اوناموس به خونــدي وي په دې توګه :
  * اساسي قانون به ماده په ماده له سره ترپایه دعمل په ډګـرکې پلـی اوحقوقي نظم به رامنـځتـه شي ،داسې نظم چې هیڅوک به په هیچا د تېـري کولو وس ونــلـري .
  * د انارشــیزم ځای به قانون اودســپـلین لـرونکی مرکـزي دولـت ونیسـي .
  * ټول دولـتي کارکونکي به د اولسـونو خـدمتـګاران وي ، نه باداران .
  * د ټولـو نـړیوالـو مرســتواو کورني عایـداتو د (هر ســنټ ،هر پنس ،هـرپول ،هـر ین، هــرریال ،هـر کپیـک ،او داسـې نورو ) حسـاب به دلـمر غوندې روښـانه وي ،هـیـڅـوک به د هیـڅ ډول غـلا اوغـبن جُــریُـت ونــکړي .

  هـرڅوک چې په رښــتیا سره صادق ،هیوادپال او په کار پوه انسان وي هغه انســیاتیف لـري اوهـر ډول ناممـکن کار ممـکن کولای شي ، اوهغه مــدبـر انسـان په افغانســتان کې زمونـږ کانــدیــد جـــنرال شــهنواز تـڼـی دی .

  دشـهنواز تـڼـي پرضـد پروپاګـنـډ :
  یوشــمېــر بې شــخصیتـه ،په افغاني ټولنـه کې رټـلـي ، بــدنـامــه کســان چې ټول ژونـد یې په مـفعـولـیـت تېـر کړی وي لکه مفعول حـسن سـيغانـي چې اوس ځان ته حسـن امـیـري وايي او دمســکینیــار له تـلوېـزیون څخه هـره ورځ غـپـېـږي ؛ دتـڼـي په شـان د داسـې پاک انسـان را مخـتـه کېـدل دخـپـلو چټـلو اخلاقـود دوام ضـد بـولـي ، نو ځکه په درواغونارې وهي چې:
  (( دادی زما او زما په څېر دمفعولوکسانو دمبارزې په نتـېجه کې شـهنواز تـڼـې دکاندیدانو له لسـت څخه وایسـتـل شو)) .
  په ګـران هیواد افغانسـتان کې دحـق اوعـدالـت دټینګښـت په هـيـله
  نصـرمن الله تـوفـیـق

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس