صفحه نخست > دیدگاه > ایتلاف ناهمگون دوستم واشرف غنی احمدزی

ایتلاف ناهمگون دوستم واشرف غنی احمدزی

قاری عتیق الله ساکت
چهار شنبه 9 اكتبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

احمدشوقی یکی ازشاعران عرب شعر جالبی دارد که میگوید زمانیکه طوفان نوح برپا شد، وضعیت باندازه یی خوفناک وهیبتناک بودندکه حتی حیوانات جنگلی برای نجات شان دشمنیهای فطری خودرا با سایرحیوانات فراموش کرده بودند و خوف ترس ازهلاکت چنان بیهوش شان ساخته بود که ازفرط ترس موش خودرا به آغوش پشک وپشک یکجا با موش خودرا در آغوش سگ انداخته و پلنگ و خوک که نسبت به همدیگر کراهت ونفرت ذاتی دارند، همدیگررا درآغوش گرفته بودند، تا مبادا غرق شوند. خلاصه یکنوع صلح اضطراری درمیان شان حکمفرما بود. اما همینکه طوفان تمام شد، وآرامش بپاگشت، تازه متوجه شدندکه هریک دست کیهارا گرفته وخودرا درآغوش کیها انداخته اند.پس درهمین حال دشمنی های دیرینه وذاتی شان دوباره عود نموده دوستی وایتلاف شان پس از یک مدت خیلیها کوتاه تمام میشود وباز نفرتها وانزجارهای دیرینه ذاتی وسرشتی میان گربه وموش وپلنگ وخوک آغاز میگردد.درجریان ثبت نام دردفترانتخابات زمانیکه آقای اشرف غنی احمد زی دست آقای دوستم را بعنوان معاون گرفته بود درست بیاد همین شعراحمد شوقی شاعربلندپایه عرب افتادم که گفته است:
لما اتم نوح السفینة ......... وحرکتها القدرة المعینة
جری بها مالم یرد ببال...... فما اتی موج کاالجبال
این شعرخیلیها دلچسب و درازاست که دران شرح حال حیوانات وحشی واهلی چون گربه وموش، خرس وببر، پلنگ وخوک وغیره چهارپایان که ذاتآ وطبیعتآ ازهم متنافرند، توضیح کرده وهدف اصلی شاعر، توضیح دوستی ها وایتلاف های اضطراری ومقطعی ایست که افراد آن چگونه پس ازبرآوردن شدن اهداف بخصوص خود دوباره ازهم میپباشند و درحالات عادی دوباره دشمنی ونفرت شان نسبت به همدیگر بازعود ورجعت میکند وبه همان حالت اول بازمیگردند.
بتاریخ 8 اکتوبر، محوربحث خبرهای داغ رسانه ها پیرامون تناقض میان حرف وعمل آقای اشرف غنی احمدزی بود که ایشان چگونه آقای دوستم رادرگفتار ومقالات تحریری شان سالهای سال جنگسالار، قاتل، مانع صلح، خونخوار وغیره خوانده، ولی حالا درانتخابات کنونی ویرا بحیث معاون خود برگزیده است. درست سال پاربود که آقای اشرف غنی درمقاله یی به زبان انگلیسی شدیدآ بالای آقای دوستم حمله نموده حتی دولت کرزی را بخاطرشریک بودن ژنرال دوستم درقدرت انتقاد نموده بود.ولی امسال برخلاف انتظار وکاملا درتناقض باحرف های سابق شان، آقای دوستم را شایستهء بالاترین مقام دولت یعنی معاون ریاست جمهوری پیشنهاد کرده اند. آقای دوستم هم پس ازین ایتلاف ناهمگون بگونه غیرمنتتظره یی دریک گردهمایی مردمی به دعوت آقای اشرف غنی، دربرابرمطبوعات ازکارکردهای گذشتهء خود پوزش خواسته که این معذرت خواهی وی با واکنش های مختلف نهادهای حقوق بشر وتحلیلگران سیاسی مواجه شد. تاجاییکه ما دیده ایم ومیدانیم آقای دوستم درطول مدت حیات نظامی وسیاسی شان به ده ها ایتلاف واتحادهای مختلف گروه های جنگی، یاغی، باغی، نظامی وسیاسی را پیوسته وشکسته ولی درهیچیک ازین ایتلافهای مقطعی وپیوست ها وشکستها اظهارندامت نکرده ومفکورهء پوزش خواهی ومعذرت خواهی هم درذهن شان خطورنکرده است. ولی این اولین باراست که بگونهء غیرمعمول خلاف عادت، آقای ژنرال چنین یک حرکت مدنی راازخود تبارز داده باعث تعجب همگان شده اند. بنظرمیرسدکه اینبار آقای دوستم این حرکت مدنی را دراثرمشوره های آقای اشرف غنی احمدزی انجام داده اند، که مسلمآ آقای اشرف غنی این عمل را بخاطرپیشگیری ازانتقادهای جامعهء مدنی ودیگرتحلیلگران بالای خودبنحوی ازانحا بالایشان تحمیل نموده تا این اعتراض درآینده برایشان وارد نگردد که بگویند: چگونه بایک جنگسالار وکسیکه خودت سالها اورا بحیث مجرم جنگی دررسانه های غربی معرفی کرده اید حالا ویرا بحیث معاون ریاست جمهوری انتخاب میکنید؟ ولی برخلاف انتظار این طرح ونظریهء آقای اشرف غنی احمدزی بجای اینکه برای آقای دوستم مفید وتبریه کننده باشد، برعکس معذرت خواهی ایشان بحیث اقرار و اعتراف به جرم محسوب گردیده ایشانرا بحیث یک چهرهء آدمکش وعامل اصلی ویرانی افغانستان درهمه مطبوعات کشور وجهان رسانه ای ساخت. حالا این موضوع برمیگردد به تصمیم خود آقای دوستم وطرفداران ایشان که چگونه میتوانند با چنین شخصی که به مدت دو روزویرا اینگونه پرسش برانگیز وبا چالش های جدی مواجه میسازد، درصورت پیروزی احتمالی شان درانتخابات، به مدت چهارسال با وی چه خواهدکرد؟ حتم دارد، اشرف غنی ایکه امروز پس ازدو روز ایتلاف دوستم را وا میدارد بحیث یک مجرم جنگی به جرایم اش اقرار وازگذشته اش شفاهآ معذرت خواهی کند، بعید نخواهد بودکه فردا با توطیهء بزرگترازپیش سر اورا به زیر حلقهء دار هم داخل سازد.

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • قاری صاحب، ډېر ښه نظرونه خو دې لیکلي دي. قرانکریم به دې هم په سینه کې پروت وي. که همدا دوستم اوس له عبدالله سره یو ځای شوی وای، بیا به دې هم داسې لیکل کول؟ ټول پوهیږی چې تاجکان خدای وشرمول او لا نور به هم وشرمیږي. کلونه کلونه تاسو دا نور قومونه د پښتنو په مقابل کې وجنګول، او اوس چې درنه د لوبې سر له لاسه ووت، ملا، قاری، خر، سپی ټول له یوې مخې د تعصب په اور سوزئ؟ خدای مو بېخ وباسه.

 • آقای محمد!
  آیا واقعا معتقد استی که تاجکان پشتونها را با دیگر اقوام جنگانده اند؟ پس اگر چنین باشد پس شعر عبدالباری جهانی دربارهء ملای شینواری راچگونه توجیه میکنی؟
  دوست عزیزم!
  پشتونها را هیچ کسی با اقوام دیگر نمی جنگانند بلکه این خود پشتونها اند که هم باخودشان میجنگند وهم با دیگران.
  اگر در افغانستان پشتونها را تاجکان با دیگران جنگانده اند پس درپاکستان پشتونها را کی علیه سندی ها واردو زبانها وشیعه ها میجنگاند؟ چرا نمی پذیرید که نظر به گفتهء عبدالباری جهانی حتی پشتون بهشت خدا را هم نا امن می سازد؟ آیا شعر عبدالباری جهانی را شنیده ایی؟ اگر پشتونها میخواهند به صلح وسلامتی برسند باید قبل ازهمه زنده گی صلح آمیز با دیگر ابنای بشر را تمرین نمایند.
  شعر عبدالباری جهانی زیر عنوان « ملای شینواری» عمق وحشت طلبی وبربریت خواهی قبایل پشتون را نمایان می سازد. درین شعر داستانی؛ شاعر از دیالوگ یک ملا ومقتدی اش؛ به این نتیجه رسیده است که پشتون حتی بهشت خدا را هم مردار می سازد.
  دوستان عزیز ! .بعداز خواندن این شعر درخواهید یافت که چرا جنگ و خونریزی و انتقام و انتحار و ترور و تریاک در فرهنگ «پشتونوالی» نهادینه شده و متولیان این فرهنگ، هر روز خدا را با ذهنیتی مملو از انتقام و خشونت و قتل و غارتگری آغاز میکنند . در پارچه شعری که آقای عبدالباری جهانی سروده است، خواست درونی یک پشتون را خیلی زیبا و واضح تمثیل و بیان نموده است که راقم این سطور آنرا دوسال قبل به فارسی ترجمه کرده است :

  نظر به روایت سمبولیک این شعر، "ملای از شینوار در خلال وعظ و نصیحتی که برای مریدان خویش میکند میگوید ای مردم! از عذاب دوزخ بترسید، از مارهای چند سر بترسید که هر سرش چندین زبان و هر زبان چندین کیلو زهر دارد از گژدم ها و از خوراک زقوم و ازحرارت آتش و بالاخره از غضب الهی خوف کنید و در مقابل به نعمتهای پرودگار در بهشت تفکر کنید. بهشتی که برای متقیان آمده شده است برای نیکوکاران در آنجا حور و غلمان است شراب طهور و جوهای شیر و شربت های رنگارنگ و غیره نعمات الهی است. به این چیزها امیدوار باشید و با اعمال نیک خویش کوشش کنید که آنرا نصیب شوید.

  اما درمقابل یک پشتون ازبین حاضرین بالاشده و از ملا می پرسد قربان شما ملاصاحب بزرگوار! با این وعظ و این نصیحت خودت و قربان این نعمات بزرگ بهشتی اما ملا صاحب قربان ریش مبارکت! فقط یک پرسش کوتاه دارم و آن اینکه آیا در بهشت جنگ و انتقام جوئی وجود دارد؟

  ملا میگوید خاموش احمق! در بهشت جنگ و انتقام جوئی برای چی؟ جایکه همهء اهل بهشت از نعمات خداوند مساویانه برخوردار باشند ضرورت به جنگ و دعوا و انتقام گیری چی می ماند؟ آنجا آرامگاه و استراحتگاه است که باید بنده های نیکوکار خداوند آنجا راحت باشند و جزای اعمال نیک دنیوی خویش را ببنید.

  پشتون میگوید: برو برو ملاصاحب! این بهشت برای خودت مبارک باد و این نصحیت ها را به بی غیرتها بکن! برای من جای که جنگ با برادر و پسران کاکا نباشد آنجا خوش آیند نیست جایکه انتقام خون و قصاص نباشد جای که تجاوز بالای زنان نباشد، جای که تفنگهایم پر از مرمی نباشد جای که اختلاف بر سر اصل و کم اصل نباشد جای که اختلاف میان درانی و غلجای نباشد جای که زد و خورد و قتل و نسل کشی نباشد آنجا باید یا ملا زنده گی کند یا هم میرزا (نویسنده) و یا هر بی غیرت دیگر، فرق میان انسان و بز این است که انسان می کشد، تجاوز می کند خون می ریزاند و تباه میکند اما بز بیچاره به خیر و شرکسی کار ندارد.
  شاعر میگوید: که خدا پشتون را برای بدی آفریده است، پشتون باید ماجرا بیافریند، پشتون باید بکشد و اختلاف و تفرقه و گروه گرائی های جاهلی را راه بیندازد در غیر آن وی پشتون اصیل حساب نمی شود."

  پس حالا ازین شعر میتوان به ماهیت اصلی خصوصیات روانی و خواست درونی پشتونها پی برد و این پرسش جواب پیدا میکند که در افغانستان چرا تاکنون جنگ و برادر کشی بوده و سلطه دوصد و شصت سالهء پشتونها بما چه چیزرا به ارمغان آورده است.

 • شاغلی بهمن،
  زه نه غواړم چې له تاسو سره استدلال وکړم ځکه چې په یوه بله لیکنه باندې ستاسو کنځلې زما اوس هم په یاد دي. کله چې یو څوک کنځلې کوي هغه مات وي او له مات سره خبرې تاوول هېڅ ګټه نه لري. ما نه دي لیکلي چې تاجکانو پښتانه د نورو په مقابل کې وجنګول. ما لیکلي دي (اوس مې هم پیغام دلته شته) چې تاجکانو نور قومونه د پښتنو په مقابل کې وجنګول.
  عبدالباری جهانی یو فرد دی، فرد د یوازې د خپل ځان استازیتوب کوي. که زه ووایم چې بهمن داسې دی او هاغسې دی، دا په دې معنی نه ده چې زه به هر څه په حقه یم. پښتانه با حوصله، صلح دوست او د جرګو مرکو خلک دي. تاسو به حتما د احمد آرین او نورو متعصبینو د فیس بک صفحې لیدلي وي:
  افغانستان میرور (انګلیسي نوم)، پشتون های خاین، مسعودیان، سخن ازاد را دوست دارم،........... دا صفحې هره ورځ پښتنو ته کنځلې کوي. خو په مقابل کې پښتانه څومره داسې اګریسیف صفحې لري؟ د خاوران، کابل پریس، اریایي ویب سایټونو ۹۰٪ لیکنې پښتنو ته له کنځلو نه ډکې دي. تاسو یې د پښتنو د عکس العمل له پاره کوم ویب سایټونه وینئ؟ راځئ دا د ایران او پنجاب له مزدورۍ او د افغانستان له ورانولو نه تېر شئ او ټول په یوه خوله د افغان او افغانستان له پاره کار وکړو.

 • محترم قاری صاحب تشویش نکرده باش بانیش که نظر به گفته شما دوستم که جندین اییتلاف را شکستاند که این اییتلاف را هم بشکناند، ولی نظر به گفته برادر که وقتی که همین دوستم سالها با محترم داکتر صاحب عبدالله استاد محقق استاد عطا قانونی مسعود ربانی اسماعیل خان وغیره چور وچپاول گران اتحاد داشت هیچ وقت نخواستی مقاله را برایش نوشته کونی، حالا که اشرف غنی همرای دوستم اتحاد کرد شما مقاله تان را نوشته کردین، چی فکر میکونی که دوستم واشرف غنی زیاد مردم را قتل کرده، ویا جمعیت وحزب اسلامی و شورای نظار ؟
  محترم قاری صاحب وقتی که قضاوت میکونی حق را در نظر بگیرید. حد اقل اگر دوستم یک جنگسالار هست اشرف غنی خو یک ادم لایق و فهمیده است .
  وسلام
  کاظم علی نجفی

  آنلاین : http://Nil

 • آقای نجفی!
  نمیدانم که جناب عالی درکدام عصر زنده گی میکنید که عملکرد رهبران قومی را معادل عملکرد تمام اقوام شان میدانید؛ به این معناکه اگر دوستم با احمدزی ائتلاف کرده پس همهء ازبکها هم به این ائتلاف راضی می باشند؛ نخیر دوست عزیز! عصر حاضر عصر برده گی وغلامی نیست که اگر یک رهبر قومی یک کار غلط را انجام دهد همهء مردم از عقب او حرکت کنند؛ درمورد ائتلاف دوستم با احمدزی خدمت شما باید عرض نمایم که : هیچکسی برای شکستاندن ویا محکم نگاهداشتن ائتلاف جنرال دستم با اشرف غنی تشویش نکرده است؛ تنها شما استید که چنین می اندیشید؛ اگر جناب دوستم این ائتلاف را برای شکستاندن مجدد براه انداخته است ضرب المثل مشهور این است که : چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی
  آقای ساکت هیچ اعتراضی بر این ائتلاف نکرده است بلکه او نوشته است که این ائتلاف نا همگون است یعنی اینکه تا وقتیکه جنرال دوستم درکنار تاجکها وهزاره ها قرار داشت او جنایتکار جنگی وقاتل پشتونها بود ولی به مجردیکه حلقهء غلامی یک فرد اوغان را بگردن بیاویزد؛ او میشود رهبر قوم ازبک. آیا این به نظر شما ناهمگونی نیست؟

 • به جواب پیامگزار آقای محمد!
  جناب محمد مرا متهم به بدزبانی دربرابر ایل جلیل اوغان کرده و به زبان اوغانی نوشته اند که دشنامهای سایتهای غیر پشتونی به آدرس پشتونها بیش ازآن است که آنها را حساب کرد ؛ اما این پشتونهای حوصله مند وصلحدوست؟؟ بیچاره ها هیچ سایت اینترنتی ندارند که غیر پشتونها را دشنام دهند؛ نه تنها که هیچ سایتی در اختیار ندارند بلکه پشتونها هرگز هموطنان تاجیک وازبک خودرا دشنام نمی زنند؛ اما برای ارائه سند من یکی دو سایت اینترنتی وچند پیام فیس بوکی را اینجا خدمت آقای محمد ارائه میکنم تا سیه رو شود هرکی در او غش باشد
  1
  2958 نوم : نذير نعيمى، ناروي - نارويHost: cm-84.209.1.86.getinternet.no افغانستان تر هغه نشی جوړیدلای تر هغه چه د پنجشیریانو ښکرونه نه وی مات شوی او په دولتی ادارو کی د دوی مکمل انحصار نه وی کم شوی. سره لدی چه رشید دوستم یو ناموزون شخص دی خو د اشرف غنی احمدزی اول معاون ازبک او دوهم معاون هزاره شاید د پنجشیری مافیا د مهار کولو مناسبه لیار وی. هیله ده هغه دوستان چه پدی نسبت په احمدزی صاحب انتقاد کوی دا مهم ټکی په نظر کی ونیسی.نن
  2
  هغه پښتا نه چه خپله ژ به نشی کارولی پښتو او پښتنو ته د خد مت جو گه نشی

  کیدلای هغو حیوا نا تو ته ورته دی چی نس ي ور موړ کړه تر څو با رو نه

  یو سی
  3

  نوم : عزت الله - پاکستان اسلام ابادIP: 39.32.247.189 ۱ـ ډیر ورورنه د ډاکتر صاحب اشرف غنی احمدزی د پریکړی اختلاف دی او منفی ځواب لری چی ولی یی ګیلمجم د لومړی مرستیال په توکه انتخاب کړی دوستانو زه هم تر ډیره بریده تاسی سره موافق یم هو د ټول نوماندان د خارجی سیاست تر اثر لاندی دی بله دا چی خر ته مه گواره بار ته یی ګوری په دی کی شک نشته چی ګیلمجم به رای لری مگر مهمه دا ده چی د داکتر صاحب تر سیاست لاندی به وی هغه ځکه ګیلمجم داسی کومه برنامه او نه هم داسی سیاسی پوهه لری چی د داکتر صاحب د برنامی د عملی کیدو خنډ وکرځی لکه څنګه چی کرزی صاحب د انتخاباتو په دوهم پړو کی د ځان د کامیابی لپاره مارشال او خلیلی ترڅنک ونیول او پری سیاسی هدف ته ورسویده زما په فکر داکتر صاحب احمدزی هم له دغی سیاسی تکلاری په عملی کیدو کی شاید خپل کامیابی او برلاسی وینی بل مهمه موضوغ دغه ده چی پر سیاست کی خپل هدف ته رسیدل تر هر څه مهمه خبره ده.
  ۲ـ بله دا چی سیاف صاحب په یوه غونډه خبره کړی وه کی چی پر ریښتا هم کاڼی کرښه وه هغه ویلی وه چی په هیڅ صورت پرته له دغه جنګسالاتو په نشتون هیڅوک واک ته نشی رسیدلی اوس ګواری چی په ریشتیا هم داسی شوه.
  ۳ـ دوستانو یو یو نه یو تن به ضرور ریس جمهور کیږی بیا چی هم پرتله کړی داکتر صاحب پر تولو برتری لری البته چی زه هم پر پریکړه یی راضی نه یم باید چی رمضان بشر دوست صاحب یی باید اول او که نه دوهم مرستیال په توکه انتخاب کړی وی هو بیا هم داکتر صاحب رمضان بشردوست، حنیف اتمر،داکتر رنګین اسفنتا،خلیلزاد،قیوم کرزی،او داسی نور اشخاص یی تر څنک دی نو په هر صورت زمونږه لپاره د داکتر احمدزی صاحب برنامه او تګلاری چی لری مهمه ده .
  دوستانو خپل نظریات را سره ضرور شریک کړی هغه ځکه چی دومره باید پر مخ ولاړ نشو چی بیرته یی وس په ځان کی ونه وینو.
  په مننی سره
  عزت الله شاهین د انټرنشنل اسلامیک یونیورسټی اسلام اباد دتجارت او سوداګری د پوهنځی محصیل
  حالا قضاوت را به وجدان آقای محمد میگذارم این چند تا نظیهء اوغانی مشت نمونهء خروار از ادب وحوصلهء اوغانها بود

 • شاغلی پرویز، کیدای شي چې یو شمېر اشخاص به په پښتنو کې هم ستاسو په څېر متعصب وي او لاره به یې ورکه کړې وي، خو په مجموع کې پښتانه سوله دوست او نرم خلک دي. له قاری صاحب عتیق نه چې کیدای شي ستاسو (پرویز) مستعار نوم وي ما پوښتنه کړې وه چې که دوستم له عبدالله سره ولاړ وای بیا به هم دغه تش په نامه قاری پرې همداسې انتقادونه کول؟ زما په نظر ډاکټر احمدزی د دوستم او دانش په ورنژدې کولو سره د یوه افغان رهبر واقعي وظیفه ترسره کړه. که چېرې تاجکان هم له خپل شیطنت نه لاس واخلي زه وایم چې د پښتنو سینه ډېره پراخه ده ټول کولی شي چې په افغانستان کې له مونږ سره د ورونو قومونو په توګه ژوند کړي. در آخر عید سعید اضحی را برای همهء تان مبارکباد میګویم.

 • دوست نهایت عزیز وساده گک آقای محمد!
  ببین عزیز دلم که پیام ونظر میدهی ولی منطق ودلیل آنرا هرگز تشریح وبیان نمیکنی. بحث نوشتن قاری ساکت دربارهء دوستم اگر ائتلافی میان دوستم وعبدالله صورت میگرفت با بحث اینکه همهء تاجیکها منافق اند فرق دارد وهمچنان بحث اینکه آیا آقای احمدزی ویا دکتر عبدالله ودوستم هرکدام شان میتوانند از اقوام تاجک وپشتون وازبک نماینده گی کنند کاملا از اتهام زنی تو نسبت به تاجیکها کاملا جدا است.
  خودت بخاطر مقاله نویسی قاری ساکت ودکتر عبدالله همهء تاجیکها را جنگ انداز ومنافق میخوانی ولی بخاطر علمیت وسویهء علمی اشرف غنی احمدزی همهء پشتونها را مردمان صلح دوست وبا حوصله میدانی. وحتی از اسنادیکه من از سایتهای اینترنتی خودتان برایتان آوردم نیز آنها را قبول نکردی وگفتی که یگان دیوانه مثل پرویز بهمن درمیان پشتونها نیز یافت میشود. اگر ازمن میشنوی لطفا بحث ها را باهم خلط نکن . حالا من به تناقض گویی هایت می پردازم.
  خودت درپیام اخیرت بمن نوشته ایی که : من نگفته ام که تاجیکها پشتونها را با اقوام دیگر جنگانده اند. بلکه من نوشته ام که تاجیکها دیگر اقوام غیر پشتون را با پشتونها جنگانده اند.
  ازنظر ریاضی این دومقوله باهم چندان فرق ندارند. بحث این است که جناب عالی تاجیکها را عامل درگیریها وقتل عام ها ونسلکشیها میان دوطرف پشتون وازبک وهزاره دانسته ایی. به این معنی که اگر طالبان بامیان ومزار را قتل عام کردند ازمنافقت وجنگ اندازی تاجیکها بود.
  به عین ترتیب اگر جنرال دوستم هشت هزار اسیر طالب پشتون را درکانتینرها زنده بگور کرد؛ بازهم بخاطر جنگ اندازیهای تاجیکها بود. اگر افراد مزاری درغرب کابل بالای سر پشتونها میخ کوبیده اند آن نیز ازمنافقت تاجیکها بود واگر برعکس افراد سیاف نیز به هزاره ها تجاوز جنسی نموده اند ازمنافقت تاجیکها بوده است. حالا خودت باور میکنی که جناب عالی درعالم سکران این پیامها را می نویسی.
  ببین دوست عزیز!
  اگر خودت زنده یاد احمد شاه مسعود وربانی وحالا دکتر عبدالله را نمایندهء تاجکان نمیدانی پس همهء تاجکان درجنگهای که طالبان وگلبدین ودوستم ومسعود ومزاری باهمدیگر نموده اند هیچ یک از اقوام مربوطهء شان شریک جرم آنها نیستند. نه گلبدین وطالب از پشتون نماینده گی کرده میتواند ونه هم ربانی ومسعود ازتاجیک ونه مزاری از هزاره وهمچنان درشرایط حاضر نه دکتر عبدالله وعطامحمد نور ازتاجیکها ونه جنرال دوستم از ازبک ونه اشرف غنی احمدزی پشتون ونه خلیلی ومحقق ازهزاره ها.
  پس درین صورت هرکسی که هرکسی را برضد یکدیگر به جنگ انداخته است نماینده گی از اقوام شان کرده نمیتواند. این یک معادله است که سازمان راوا نیز آنرا پذیرفته است.
  اما زمانیکه؛ ادعا داری که ائتلاف اشرف غنی احمدزی با جنرال دوستم باعث وحدت ملی ونزدیکی پشتونها با ازبکها میشود وجنرال دوستم از ازبکها واشرف غنی از پشتونها نماینده گی میکنند ودیگر باید به منافقتهای تاجیکها نقطهء پایان داده شود خودت غیر مستقیم پای اقوام پشتون وغیر پشتون را درین ماجرا داخل ساخته ایی. پس اینجا این موضوع را خودت برسمیت پذیرفتی که هریک ازین رهبران نماینده گی از اقوام شان میکنند.
  پس حالا اگر جنرال دوستم زیر قومانده فرمانده نامدار تاجکان برضد گلبدین ویا طالبان جنگیده است درحقیقت ازنظر جناب عالی این منافقت همهء تاجیکها بوده است که این دو قوم بزرگ را میان هم به جنگ انداخته است. جناب عالی بخاطر عمل مسعود پای همهء تاجیکها را درین ماجرا داخل ساخته ایی. درحالیکه استدلال طرفداران مسعود این است که : ما جنرال دوستم را به کشتن پشتونها تشویق نکرده بودیم ما همه ؛ برضد پلانهای سازمان استخبارات نظامی پاکستان جبههء مشترک تاسیس کردیم تا زمینه ساز ایجاد یک ح‍کومت ملی باشیم که هیچ قومی درآن احساس محرومیت نکند وهرکس بتواند مطابق استعداد خودش بحیث یک شهروند افغانستانی درقدرت سهم بگیرد.
  اما ناسیونالیستان پشتون هرگز به این دلیل قانع نیستند آنها تاکید دارند که جنگ مسعودعلیه نجیب الله احمدزی بعدا با حکمتیار وبعدا با طالبان درحقیقت جنگ علیه پشتونها بود. زیرا صفوف نظامی نجیب الله وبعدا گلبدین وبعدا طالبان را همه پشتونهای لر وبر تشکیل میداد. پس معادله این شد که :تاوقتیکه جنرال دوستم درکنار نجیب الله قرار داشت او قهرمان بود زمانیکه به مسعود ملیشهء جنایتکار لقب گرفت ولی زمانیکه دوباره با حکمتیار پیوست الحاج عبدالرشید دوستم شد ولی زمانیکه بار دیگر به مسعود پیوست وعلیه طالبان درکنار دکتر عبدالله وفهیم عطامحمد نور قرار دارد ؛ ناسیونالیستان پشتون به شمول خودتان؛ جنرال دوستم را قاتل پشتونها میدانستید. درصفحات اینترنتی تان خبرهای از زنده بگور کردن هشت هزار طالب پشتون تبار می نوشتید. تمام سایت های یوتوب پر از دشنامنویسی واتهام زنی بود. اما حالا که بار دیگر با جناب اشرف غنی احمدزی یکجا شده است بازهم هصحبت از مناففت تاجیکها را مطرح میکنید. درحالیکه ؛ مقالهء قاری عتیق الله ساکت اظهرمن الشم است وبا مثالهای که آورده است همه درمورد چنین ائتلاغ مناففانه صدق میکند نه ساکت ونه هم یکی دیگرطرفداران دکتر عبدالله وغیره نه آنوقت جنرال دوستم را قاتل همهء پشتونها گفته اند ونه حالا میگویند. نه درآن وقت به او امر کرده بودند که هشت هزار نفر طالب اسیر را زنده بگور کند ونه حالا برایش گفته اند که چرا همرای اشرف غنی احمدزی ائتلاف کرده است. پس درینجا خودت منافقت دکتر عبدلله وعطامحمد نوررا که جناب عالی بخاطر آنها همهء تاجیکها را منافق خوانده ایی چگونه ثابت می سازی ؟
  آیا جنرال دوستم از دکتر عبدالله فرمان گرفته بود که هشت هزار نفر طالب اسیر را زنده بگور کند؟ خودت این ادعایت را چگونه ثابت می سازی؟
  همین اکنون که درنشرات پشتون فردی بنام حکیم شجاعی یکی از فرماندهان هزاره را بنام قاتل پشتونها در اروزگان خاص تبلیغ وریکلام میکنید آیا حکیم شجاعی را دکتر عبدالله ویا کدام تاجیک دیگر دستور داده که برود به اروزگان وپشتون بکشد؟ فردا اگر همین حکیم شجاعی زیر قیادت یک نفر پشتون بخش بزرگی از هرارها را حاضر سازد تا ازیک پشتون اطاعت کند آیا درانوقت هم حکیم شجاعی قاتل خوانده خواهد شد؟
  پس حالا خودت بگو که مناغفان اصیل کیها استند؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس