صفحه نخست > دیدگاه > رازهای دراز مدت اشرف غنی احمدزی با استفاده از دوستم

رازهای دراز مدت اشرف غنی احمدزی با استفاده از دوستم

د دوستم معاونیت څومره پرځای فیصله وه؟
قاری عتیق الله ساکت
سه شنبه 8 اكتبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تعداد نامزدان ریاست جمهوری برای انتخابات به بیست وهفت نفررسید. واما به یقین کامل میتوان گفت که درمیان این فهرست طویل بیست وهفت نفری فقط دو الی سه شخصیت بامعاونین شان واقعابخاطراحرازکرسی ریاست جمهوری بگونهء جدی مبارزه خواهندکرد که ایشان بالای خود ونفوذ شان درمیان مردم واقعآ حساب میکنند ویاهم ازکشورهای ذیدخل درقضیهءافغانستان چراغ های سبزی ازقبل دریافت نموده اند. بقیه همه وهمه به ناکامی قطعی خود همین حالا صد فیصد پیش ازپیش کاملا مطمین هستند ولی اینکه چرا بازهم میدان را برای نامزدان جدی این انتخابات مزدحم وتنگ ساخته اند، دلایل اصلی آنرا سه علت میدانم که قرار زیر است:
1) یک گروه عاشق نام اند وشهرت. هدف این گروه صرف همین است که نام شان حداقل چندصباحی دررسانه ها ذکرشود وچند روزی مهمان رسانه های دیداری وتصویری دربحث های سیاسی باشند.
2) گروهء دوم عاشق نان اند. اینهابخاطرمعامله کردن وخودرا فروختن وارد میدان شده اند که درجریان انتخابات به نفع یک نامزد قوی وپولدارازنامزدی خودبگذرند، خودرا بفروشند وازشخص خریدارپول ویاهم منصبی را درصورت پیروزی وی دریافت نمایند. مانند اینکه درانتخابات دور گذشته آقای هدایت امین ارسلا این شیوه را اختیارنمود وازان پیشتر یک موجود عجیب وغریب بنام آرین باگذشتن ازهوای ریاست جمهوری به نفع کرزی بالاخره به بام یکی ازحوزه های کابل فرود آمد.
3) گروهء دیگردرپی نان ونام اند.
این سه گروه درشعرمولوی بسیاربخوبی تصویرشده اند که میگوید:

آدمی اول حریص نان بود..................... چونکه آب ونان ستون جان بود
چون به نادرگشت مستغنی زنان ........... عاشق نامست ومدح شاعران
حالا که این را دانستیم فقط منتظرمیمانیم که چه کسانی بخاطرنان وچه کسانی صرف بخاطر نام وچه کسانی بخاطرنان ونام میدان را شلوغ ساخته اند. بهرصورت میگویندکه علت تآخیرثبت نام نامزدان ریاست جمهوری که همه بیکبارگی درآخرین روز مهلت تعین شده به سردفترانتخابات ریختند وجریان ثبت نام طور غیرمنتظره یی تا نیمهء شب دوام کرد، این بوده که اکثر نامزدان به دنبال یافتن معاونین مطلوب شان سرگردان میگشته اند وافراد مورد نظرشان را پیدانمیکرده اند.هرقدر که میپالیدند همه زده وزخمی. فرضآ اگرسر ورویش جورمیبود، افکارش مطابق میل جستجوکننده پیدا نمیشد واگرافکارش خوب میبود سرو رویش اش به ظاهردرست نمیبود. اگر معاون تاجک مطابق میل پیدامیشد،معاون هزاره پیدا نمیشد واگرهزاره پیدا میشد، معاون تاجک بی نقص وعیب و صحیح به میل اش شخص نامزد دستیاب نمیگردید. یکی را زیر و زبر کردند بالاخره دریافتند که وی با وصف اینکه ازهرلحاظ شخص قابل قبول است، عیب بزرگ اش اینکه ریش دراز ندارد ودریشی میپوشد. دیگری را با عبا وقبا یافتندپسان خبرشدندکه درزیرهرتار وریش اش ده تاشیطان خانه کرده بوده.سلیقه ها فرق میکند. یکی ریشی دارمیخواست، دیگری دریشی دار، یکی معاون زن ودیگری معاون مرد. باالاخره آقای اشرف غنی احمدزی ازبسکه تنبلی کرد همه معاونین تاجک وهزاره های متنفذ قومی را دیگران بردند و وی ازفرط ناچاری دست آقای دوستم را ازقوم ازبک گرفت حالانکه در یک دههء گذشته وی را همواره بحیث جنگسالار ومانع صلح میخواند. اما حالا موصوف برای توجیه این عمل خود درمیان طرفداران خود دلایل زیررا آورده که یکتن ازهواخواهان وهمکاران ستاد انتخاباتی شان دلیل انتخاب آقای دوستم را بحیث معاون ایشان درفیسبوک به پشتو نوشته بودند که من هم نخست ترجمه آنرا وبعد خود متن را به پشتو بدون تصرف تقدیم میکنم:

گزینش دوستم بحیث معاون چقدرفیصلهء درست است؟
1 اول نباید فراموش کینم که درافغانستان جنگسالاران وجود دارند وازقوت زیادی برخوردارند. این جنگسالاران هروقت میتوانند حکومت مرکزی را تهدید کنندواین یک واقعیت است که ازبین بردن ایشان یک کار سنگین است. پس بایدهمراهءایشان همانند سیاست انگلیس رفتار کنیم که گفته اند: تفرقه بینداز وحکومت کن (بیل یی کره اییل کره).
2 ثانیآ اینکه بخاطر ضربه زدن سایرجنگسالاران سمت شمال باید یکی ازیشان را باخود بحیث یک آله دردست داشته باشیم که این جنگسالار به زبان ایشان میفهمد که چگونه درمواقع لازم با ایشان مقابله کند.
3 اینرا هم فراموش نکنیم که دوستم یک رهبرقوم بزرگ است وقوم اش اورا به چشم یک راهبرمیبینند.
4 دوستم نسبت به دیگر جنگسالاران ارتباط چندان خوبی با پاکستان و ایران ندارد.
5 با انتخاب دوستم بحیث معاون این قاعده هم باید درافغانستان ازبین میرود که معاون اول رییس جمهور همیشه از ملیت تاجک ویا ازپنجشیریها باشد.

6 دوستم مانند جنگسالاران دیگر هیچ شعور ندارد وفاقد شعور سیاسی است. او تنها ضد پشتونها نه، بلکه ضد همه اقوام است. که درینصورت به ضد اقوام دیگر وی بسیارخوب برای ما کار آمد میباشد. اگردیگر اقوام ویرا برضد ما کار میگیرند ما هم باید از وجود وی برضد دیگران کاربگیریم. " این بود توجیه یکتن ازهواخواهان نزدیک به آقای اشرف غنی احمدزی که طبعآ این نظریات درقدم نخست منسوب به شخص اول است که برای جلب رضایت همکاران وپیروانش رازدرونی خودرا با ایشان درمیان گذاشته وهمچو توجیهات را بخاطر اقناع شان بیان نموده اند تارضایت ایشان را کسب نموده سایر منتقدین را هم راضی سازند. بنده هیچ تبصره یی درین باره نمیکنم فقط یک جمله بسیار آشنارا که بارها ازطریق مطبوعات شنیده اید،‌میگویم: رآی شما آیندهء شما. مابقیه را شما خود قیاس کنید که آیندهء افغانستان با اینگونه شخصی که ظاهرآ ادای شخصیتهای بین المللی را دربرابرمطبوعات درمیاورد، باطنآ چگونه باذهنیت قبیلوی برنامه های خرابکارانه دارد. ومن هم میگویم: رآی شما آیندهء شما.
این هم نقل پشتوی این مضمون:

د دوستم معاونیت څومره پرځای فیصله وه؟

۱. دا باید هیر نه کړو چې افغانستان کې جنګسالاران شته، قوي دي او هر وخت کولای شي چې مرکزي حکومت وګواښي. داچې د دوی ماتول ګران کار دی، نو باید دوی سره د انګریز په شان له پالیسۍ کار واخیستل شي (بیل یی کړه اییل یی کړه).

۲. دوهم دا چې په شمال کې د نورو جنګسالارانو د ځپلو او ټکولو لپاره باید ته هم له ځان سره یو ټوپکمار ولري چې هغوی سره د هغوی په ژبه پوه شي.

۳. داباید هیره نه کړو چې دوستم د یو قوم استازی دی او هغه قوم ورته د مشر په سترګه ګوري.

۴. د دوستم اړیکې د پاکستان او ایران سره د نورو جنګسالارانو په پرتله چندانې ښې نه دي.

۵. دا فارمولا هم باید ختمه شي چې لومړی معاون دې له پنجشیر او یا له تاجکو وي.

۶. دوستم د نورو قومونو د جنګسالارانو برخلاف شعوري نه دی. او یواځې د پښتنو ضد نه دی که یی نور قومونه زموږ پرضد کارولای شي موږ یی هم باید د هغوی پرضد وکاروو.

ماته د نورو ټولو کاندیدانو په پرتله همدا ټیم ښه ښکاري. زه نه وایم چې دا ټیم سل په سلو کې پوره دی او هیڅ نیمګړتیا نه لري. بلکې زه یی د نورو په پرتله ښه ګڼم

د ثناءالله تسل لیکنه !

مطالب مرتبط

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • قاري دجال! توازآن گروپي استي که ديده درايي وبي حيايي راپاس کرده ايد. توواقعآ اگرقلم بدست وباسواد استي کمي هم ازعملکرد مرحوم شوراي

  نظاروگروپ هاي چپاولگربازمانده آن چيزي بگوتاعزت وشرف قلم راپاس بداريد. ازچاه آهو ، اززندان پريان ، ازمشتاق ناف خور، ازثارنوال کرام بي

  غيرت، ازعبدالله بقه ، ازصالح کلينر، ازبسم الله غول، قانوني شيخ وفاني، ازمارشال کچالو... ازجنگ وچپاولگري کابل درسال 1371 وازچورچپاول

  افشار، غرب کابل ، چنداول، ازچنگال بخشي بن ، ازعملکردبازمانده گان شوراي نظاردردوران موجوديت نيروهاي پنجاه کشوروازدخول اين نيروها ازکدام

  دروازه کابل ، ازسازشها ووطفروشي گروپ که تومربوط به آن استي ... بگووبنويس تاوجدانت فرداگريبانت رانگيرد وترانيزبه مثابه انسان دون همت معرفي ننمايد.

  وقتیکه رهبران شورای نظار در تبانی از چالش استعمار غرب در بن ،برخلاف اکثریت آرا شخصی گمنام و در عین حال یکی از تهداب گذار جنبش منحط

  "طالب"شخصی از دستگاه جاسوسی چند جانبه پاکستان ومتحده آمریکا را بزور جوال دالر وعده در پست ریاست جمهوری تخته نمود.

  دوم -در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دیده شد که ،بازماندگان شوراي نظار در تبانی از اوضاع بحرانی زیر وعده های گوناگون کرزی شانه خم

  نموده و چونان پارچه یخ بروی خورشید زوال را در زندگی انتخاب نموده و با چنان هیاهوی فربینده ودر عین زمان شیطانی ،در روند سیاست خود فروشی

  ،در قالب تاریخ خودکشی ودر پرتو فرهنگ از خود بیگانگی بود ،بار دوم این فرزند کلآبیگانه را در اریکه قدرت کشید وتا رول پلان وچالش استعمار

  وااستثمار را تا آخرین خط به چالش کشد.در شرایط کنونی سرنوشت مردم زیر خواسته های غولان خود خواه ،عناصر بیسواد ،رهبران فاقد دانش

  ،جاسوسان استخبارات کشور های بیگانه ،باند های قاچاق وهویت باخته گان تاریخ پرغرور وطن پیمال ودر حال زوال اند.سوالی پیش می آید که ،کدام راه

  را هم استراتیژی وهم تاکتیک باشد ،انتخاب نمود؟مردم کشور ما از انقلاب کشورهای عربی بیآموزند وبه خاطر نابودی این غولان به ویژگی های قارون را

  از سرزمین وسرنوشت خویش نابود سازنند.انقلاب مردمی در کار است ومردم بدون در نظرداشت قومی وزبانی ومحلی تحت شعار آزادی از غولان قدرت وسرمایه داران غارت گر وجاسوسان پاکستان وغرب متحد شده ووارد عمل شوند.

  بعضی ها معنی قهرمان را نمیفمند به هر جنایت کار وحشی به هر ناموس فروش

  به هر وطن فروش به هر چارپای میگویند قهرمان.افسوس صد افسوس که کابل پرس?

  به هر بیسواد اجازه میدهد که حرف های بیهوده بگوید .

  فشرده ی از جایدادهای عطا محمد نور:

  • پروژه خالد بن ولید كه از طرف والی توزیع گردیده تقریباً ۶۰۰۰ هزار نمره است كه قیمت فی نمره آن مبلغ ۸۰۰۰ هزار الی ۲۰۰۰۰ هزار دالربه

  فروش رسیده و در پروژه متذكره به تعداد ۲۰۰ نمره در قسمت فوق العاده برای خود غضب نموده است.

  • ماركیت عصری به نام باختر كه در آن ۲۰۰ باب دوكان وجود دارد.
  • ماركیت بادام در پهلوی سینا استدیوم.
  • ماركیت به نام عجب خان كه اكنون كار تعمیرات و ساختمان آن تکمیل گردیده .
  • سنتر بزنس نور كه هشت طبقه بوده و با تعداد ۱۰۰ باب دوكان .
  • ماركیت ادویه فروشی مقابل شفاخانه مزار.
  • كلنیك لایزر نور.
  • شركت تیل نور دروازه بلخ.
  • منزل رهایشی چندین طبقه به نام مترا نور (دخترش) دارای ۴۰۰ باب اپارتمان.
  • منزل ده طبقه یی مقابل شاروالی مزار.
  • شركت ترانسپورتی مترا نور كه بیش از ۳۰۰ نوع موتر در آن فعالیت دارد.
  • ماركیت جدید كه بجای سینمای سابقه مزار اعمار گردیده، حدودآ ۱۰۰۰ هزار دوكان دارد.
  • پمپ استیشن های خالد نور كه در نقاط مختلف شهر مزار موقعیت دارد.
  • خانه شخصی اش در چهار طبقه در منطقه چوغدك با مصرف دو ملیون دالر.
  • یك باب سرای حدودی سه جریب زمین ایستگاه موترهای ولسوالی شولگر.
  • ساختمان بلند منزل عقب تعمیر ولایت.
  • صالون های عروسی آریانا و. . . در شهر مزار شریف.
  • تعمیر بلند منزل عقب لیسه سلطان راضیه بنام خانمش و فعلآ کلینک شخصی .
  • موسسه آموزش تحصیلات عالی به نام آریا در شراکت با احمد ضیا.
  • دوباب شفاخانه به نام مولانا جلال الدین و الفلاح.

  مقابل پوهنتون بلخ ماركیت بلند منزل به نام سینا که دارایی ۴۰۰ باب دوكان، در شهرك حیرتان ذخیره های تیل و جایداد متعدد با شركت وارداتی انترنیشنل،

  و مالکیت وی و كمال نبی زاده، دستگاه تلویزیون شخصی به نام آرزو ...

  آنلاین : رازهای دراز مدت ...

 • قاری سالک زنده باشید خوب نوشتی وخوب گپ های فاشیست های را آوردی جانت جور سرت بلند و هردو دنیایت خوش وخرم باتد ودشمنانت زبون وخوار باد

 • goh khordi padar nalat gif,jpg png

 • aqay salek roshangary shoma khab az chashman shan raboda ba omede efshagary hay har chi beshtarrrrrrrrrrrrrrrr

 • قاری صاحب عزیز چلوصاف شورای نظار را از آب کشیدی به امید اینکه یک غیرت مردانه کنی و از اشخاص زیر نیز چیزی بگوئید!

  از سینه بریدن دختران لیلیه پوهنتون کابل توسط هزاره های حزب وحشت.
  از دیدن صحنه ولادت کردن زن جوان در مقابل سینما بریکوت توسط هزاره های حزب وحشت (شفیع دیوانه)
  از میخ کوبیدن ها بر سر مردم بیچاره و بیدفاع.
  از رقص مرده و روغن داغ کردن جوان و اطفال.
  از ظلم های بیپیان نجف جگر خور هزاره در سرک 8 قلعه فتح الله خان
  از ظلم های انوری حزب حرکت و دزدی های وی در کابل و هرات
  از سیاف ریشو که سراپا جنایت است.
  گلبدین حکمتغار که خود غار بود و کابل را با راکت پراکنی به حمام خون تبدیل کرد!
  از مولوی ناخالص
  از گیلانی
  از انورالحق احدی
  از هفت دزد پاکستانی و هشت نامرد ایرانی (البته رهزنان در رأس احزاب)
  از کی و کی و کی!

  زیادتر بنویسید بدون ترس بنویسید و مردانه بنویسید مردم میگویند که این نویسنده مرده است که حقایق را افشا کرده است تو یک قوم و یا حزب را توهین و تحقیر میکنی شهادتنامه نویسندگی ات زیر سوال میرود که این نویسنده هم یک خر وابسته است.

  به امید اینکه حقایق را افشا کنی!

 • جنرال دوستم اگر جنک سالارار است باید بدانیم که دیگر سیاست گذران صحنه افغانستان آب از دست خارجی ها میخورند و زندگی خود را به سبک آنها عیار میسازند از جمله اینها دوستم نیز میباشد ولی دوستم اکثرآ وفادار بوده چون به ذات قوم که او رهبرش است بی غیرتی و چاپلوسی نیست به همین منظور اکثرآ نقش دوم را درصحنه سیاست و رفاقت های خارجی در افغانستان بازی میکنند .
  هیچ زمان کسی را نادید نگیرین چون شاید او سازنده خواست برحق شما باشد ..
  افغانستان تنها با پشتون ها مختصر نمیشود به یاد داشته باشید برادران پشتون من شما حکومت را از اوزبیک گرفتین مبادا چنین شود بار دیگر تاریخ تکرار گردد و اوزبیک ها که غیور ترین مردم هستند به صحنه سیاست افغانستان بیائید بهترست قوم و ملیت ها را دور مانده به ملت واحد فکر کنیم

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس