صفحه نخست > دیدگاه > یک مستند: دیدار با سیک های افغانستان

یک مستند: دیدار با سیک های افغانستان

به روایت عکس و تصویر
چهار شنبه 22 می 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • مذهبهاى هندويسم با سرودهاى مهاباراتا پيوند دارند که بیش از یکصدهزار بیت دارند.
  واژه «مها» پیشوند است و بمعنای سترگ بکار برده می‌شود و بهاراتا نام باستانى کشور هند است. هند نام نو درخارج از هند ساخته شد و واژه بهارت واژه خودى آنها اند. آئین هندو در قدیم دین برهمایی خوانده می‌شد . هند و هندو نام خود را از رودخانه سهند گرفته که سهند }

  هم سهندو خوانده مى شد. به دينگونه که مردم و يا کشور در دو سوى رود بزرگ سهند زنده گى مى کند ويا قراردارد.
  به گونه ايکه سرودها ويا گاهتاهاى در ژند اويستا که پسانها ژنده حضرت شاه مردان شد و در اين روزگار از سوى باسوادها وبويژه از سوى هم ميهن ما که از ايران به کشور خودشان بازگشت نموده اند جهنده حضرت على واز سوى بى سواد ها جنده گفته مى شود. ژند اويستا وگاهتاهاى اويستا (بيتهاى بندهيشن بندهيشن هندى ويا بندهيشن کوچک و بندهيشن ايرانى ويا بندهيشن بزرگ) به عنوان داستانهاى پيش از زردشتى درجمله آئین ژند اوستا (Zand /Zend of Avesta ) به شمارمى روند.
  سرودهاى مهاباراتا و بيتهاى بندهيشن Bundahischn آفرینش بنیادین آثار شاهنامه گونه اند که گذشته اسطوره فرهنگى را نگارش مى نمايند. کوه ها وکوه پاره ها نامهاى خدايان اديان هندويسم را گرفته اند. نامهاى رشته کوهاى هیمالیا و هندوکش پرازنامهاى مهابارتها و ويدها و پارسى باستان مى باشد.
  سرزمين ما که امروز نام همچم ناله را مى دهد گهواره سه فرهنگ وسه دين و و يا جهانبينى آسيايى واريوآسيايى است .
  1- آريانا , آريا, ارين, آرين ايران, اران, ايرانان ارانيان گردانهاى فارسى باستان يونان باخترى و معرب شده ايران است پسوند انا ويا يا باستانى مى باشد. پسوند انا قديم باستانىبه گونه نمونه: باختريا و باختريا نا.
  پسوند ان ويا اسم در آخر واول اسم مکان مى آيد ستان و يا آباد ويا گاه که بشکل پسوند در آخر مى آيند نسبى نواند. توجه تان را به نامهاى استانها وشهرها وشهرستان هاى کشورهاى نامنهاد افغانستان و پاکستان و تاجکستان ووغيره و هند و ايران زمين و توران مى خواهم که به هزارها نام با ان پايان مى آبد :
  لغمان و پغمان , بغلان وتالقان ملتان و مردان خلتان , سهريان , بوستان وگلستان , گيلان, ومازندران, سمنان وکاشان وکرمان و صدها جاهاى ديگر
  رود سهندو (Indus)دريا و يا اقيانوس معنى مى دهد مانند درياى آمو (Oxus).
  ناگفته نبايد گذاشت که بزرگ رود سهند از دو بزرگترين رشته کوهاى گيتى سرچشمه مى گيرند: هیمالیا و هندوکش . سرچشمه هاى رود سهند در سرزمينهاى ريگويدا و اوستا بهارت قراردارند. کوه بابا توران زمين وتمام رودخانه هاى مانند پنجشير وکنرووبه رود کابل يکجا مى شوند و پس ازشهر پشاور به درياى سند يکجا مى شود
  2- فرهنگ توران زمين زيادتر مذاهب خورشيدى, ميترايى وبوديسم بودند. اين فرهنگ ورسم ورواجها درتاروپود مردمان همين سرزمين پيچ خورده است: درموسيقى در گفتار درکردار ودرخوراک وپوشاک
  3- فرهنگ مهاباراتا مذهبهاى هندويسم بودند که يکى ديگر خود را تکامل بخشيد. اين فرهنگ و رسم و رواجها هم در تاروپود مردمان همين سرزمين گره خورده است
  هرکدام اين سه حوزه فرهنگى ودينى ازاديان آسيايى در هرچارطرف کوهاى "هر برز" در اوستا هر = کوه ; برز = بزرگ---> البرز به کوهاى بزرگ جهان گفته مى شد: مقايسه با رشته کوه هاىآلپ ويا اورال
  کل از اين مردمان از مردمان ديرينه اين سرزمين اند که همه چه توران وچه هندوچين وچه گورگان وچه مازندران وچه سغد وچه ساسان وچه کوشان وچه پارت وکرد وبلوچ از همين سه حوزه فرهنگى پيداشده اند . درقدم اول کليه انسانها در مهاجراتهاى اول ودوم شهرنشين (منظور جاگزين) شدند. آخرين مردم ايکه دراين سرزمين
  جاگزين شدند عربها ويا مردمان سامى بودند که تعداد شان اکنون به 200000 مى رسد. وبايد به گونه شهروند باشند باوجود آنکه حاکمان شان وبنيادگران شان کشور راويران کردند.
  زمانيکه هندوان وپارسييان وتورانيان گذشته چندين هزارساله دارند ولى جنگهاى تحميلى آنها را مجبور به مهاجرت کردند.
  ما چند قرن پيش از ميلاد رامى نويسيم:
  در بگرامى مرکز بزرگ هندويسم بود که در نزديکى آن شيواکى وهندکى وجود داشت. درهندکى معبد بزرگى وجود داشت که آنرا قصر جهان نما ياد مى کردند
  پيشينه نگار بزرگ دوران عبدالرحمان خان درکتاب سراج التواريخ از اين قصر در هندکى نامبرده است. حتى قصر چهلستون را عبدالرحمان خان نساخته بلکه اورابازسازى کرد
  The History of Afghanistan (6 vol. set): Fayz Muhammad Katib Hazarah’s Sirj ul Tawarikh,
  von Robert McChesney,Mohammad Mehdi Khorrami, in English, S.
  درشيواکى معبد شاه بهاربود که به نام معبد شيوا يادمى شد و پس از آن شتوبه بودايى شد. کوهاى شيواکى وهندکى , خم هندو کوهاى و دهها کوهاى 2000 مترى مانند شير دروازه و کوه آسمايى (سانسکريت کوه اميد مادر) کوهاى مقدس هندوان واهل هنود بودند. زنبيلک وزنبورک شاهان (Zunbil) وکابلشاهان مردمان پارينه اين ملک اند. هندوان اين سرزمين درگاها وعبادتگاهاى خود را در اروپا وامريکا آسمايى مانده اند درحاليکه دولت يک دينه در کشور فغان ونالشت نام اين
  کوه را تغير داده است . کوه آسمايى - کوه اميد مادر ) به کوه تلويزيون .
  صفتهاى حاکمان پشتون و يا “افغان”= جعل واقعیت, دروغ هاى پى درپى, نيرنگ , فريب, چال, بازى دادن, بى اعتماد و بى اعتبار, جهل و در جهل نگاشتن مردم شريف پشتون, شادى بازى فرهنگى, تخريب , ويرانى, آوارکردن آبادى ها, کشت نفرت, جنگ انداختن بين ملتها, سوزاندن, تاخت وتاز, کشتن حيوانات, ريش کن جنگلها, کاريدن نباتات براى مواد, کاشت نباتات براى مواد مخدر, آزاردادن, زنستيزى, غارت زمينهاى غيرپشتون , خاک و وطنفروشى و نسل کشى
  تغيرنام افغانستان ارمان است
  تا که نام افغان است ملک درفغان است
  تا که افغانستان است نام اش بطلان است
  Über dieses Buch
  .

 • هندوگک ها ی ما صدها هزار بار از غلبیدین حکمتغار ملا عمر حقانی سگ و تمام اوغانهای آدمخوار طالب , بهتر و نیکتر هستند .

 • اثر بزرگوار کاتب هزاره برگردان شده از Robert McChesney,Mohammad Mehdi Khorrami به زبان انگليسى:
  http://books.google.de/books?i...,Mohammad+Mehdi+Khorrami&hl=de&sa=X&ei=HPyeUbGCAqrl4QS24ICwDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=Faiz%20Mohammad%20Katib%20Robert%20McChesney%2CMohammad%20Mehdi%20Khorrami&f=false
  برگها پيرامون هندکى

  http://books.google.de/books?i...,Mohammad+Mehdi+Khorrami&hl=de&sa=X&ei=HPyeUbGCAqrl4QS24ICwDg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=Faiz%20Mohammad%20Katib%20Robert%20McChesney%2CMohammad%20Mehdi%20Khorrami&f=false

  تغيرنام افغانستان ارمان است
  تا که نام افغان است ملک درفغان است
  تا که افغانستان است نام اش بطلان است

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس