صفحه نخست > دیدگاه > چادر بسران مجاهد

چادر بسران مجاهد

قاری عتیق الله ساکت
سه شنبه 20 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درین اواخر برای چندمین باراست که گروه های ارهابی وانتحاری طالبان با استفاده ازلباس خواهران مسلمان عملیات دهشت افگنانهء شانرا انجام میدهندکه بعضأ با استفاده ازین ترفند شیطانی مؤفق به اغفال نیروهای امنیتی میشوند وبعضا هم دستگیر ومفتضحانه با ریش های دراز زیرلباس های زنانه چون جلباب وحجاب درانظار مردم ازطریق رسانه های تصویری رسوا وبی عزت میگردند. البته که پوشیدن جلباب ویا حجاب برای طبقهء زنان دردین مبین اسلام یکی ازشعایرو ویژگی های خاص این دین است که درسایرادیان وجود ندارد. هرچند به بازی گرفتن حجاب اسلامی وسایرشعایردینی بوسیلهء طالبان که هیچ سررشتهء ازآموزه های دینی ندارند، چندان بعید نیست، ولی جهالت ایشان نسبت به اعمال عاقبت نیندیشانهء اینگونه حرکات باعث تعجب همگان است. زیرا استفادهء ابزاری وبازیچه ساختن جلباب و حجاب که لباس مخصوص زنان بعنوان پوشانندهء عورت ایشان است، طبعأ دردراز مدت باعث ازدست رفتن اعتبار این طرزلباس وحتی مشکوک ساختن زنان مسلمان باحجاب دراجتماعات مردمی خواهد شد که درمظان بد مردم قرارگیرند. چنانچه این امرباعث خواهدشد که درآینده آنعده زنانیکه حجاب اسلامی را رعایت میکنند، بالای ایشان به دیدهء شک و تردید نگاه شود وبعضأ مورد اذیت وتفتیش نیروهای امنیتی قرارگیرند. آنچه بنظرمیرسد اینست که طالبان با این نوع اقدامات شان هیچ چیزی را بعنوان غیرت، ناموس وارزشهای دینی وسنتی به رسمیت نمیشناسند وحتی به فرهنگ مردانگی آشنایی ندارند. درفرهنگ روانی جنس مردان واقعی جهان یک خصیصهء مشترک است که اگرکسی ایشان را شبیه به زن بداند ویا کسی بگویدکه لباس زن هارا بپوش ویا پس ازین چادر برسرت بگذار، این جملات بدترین نوع اهانت بشمار میرود. حتی درجنگهای تأریخی میان قشون های کشورهای مختلف همین عبارات بعنوان آخرین شعارتکاندهنده وتهییح کننده بکار رفته، بخصوص فرماندهان وفداییان که خواسته اند، همرزمان خودرا به جنگ تحریک کنند ویا قلعه یی را دوباره ازدست دشمن واپس بگیرند، میگفتندکه یا پیروز میشویم ویا بعدازین چادر زنهارا باید بپوشیم، دیگرزندگی بما چه کاراست وماچگونه میتوانیم نام مرد را بالای خود بگذاریم!!!؟ سپس همین جملات ساده به مانند روح بزرگی در وجود مردان هزیمت یافته حلول نموده قدرت بننظیری دروجود ایشان ایجاد و تاپای مرگ ویاهم پیروزی ایشان را بدرقه نموده است. و بوده اند ملیونها مردهای قهرمان که درهنگام هزیمت ویا هم محاصره کاملأ قادر بوده اند تا با پوشش لباس زنانه آنهم برای یک لحظهء کوتاه ازچنگ دشمن فرار نموده زندگی خودرا نجات بدهند، ولی اعتقاد به یکرشته ارزشهای والای انسانی، جوانمردی ومردانگی ایشان را ازین نوع نیرنگ بازداشته است واینکاررا بدترین ذلت و نهایت بی غیرتی به حق خود وخانوادهء خود دانسته اند. ازینرو ایشان مرگ را ترجیح داده اند ولی برای یک لحظه پوشش لباس زنانه چون دامن، سینه بند، چادر وغیره را بخود عار تلقی نموده، تلخی مرگ را شیرینتر از ذلت و بی غیرتی دانسته اندکه یک مرد چگونه میتواند با استفاده ازلباس زن زندگی خودرا زبونانه باحیله وترفند نجات بدهد و با نامردی به اهداف خود برسد.

صرفنظر ازارزشهای فرهنگی وسنتی باید توجه داشته باشیم که حجاب دراسلام بعنوان یکی ازشعایربزرگ دینی است که بوسیلهء آن نگرش این آیین الهی درقبال زنان بوضوح مشاهده میشود.شعایر جمع شعارعبارتندازهمان ممیزه ها، حرکات ونمادهای بخصوص که ویژهء خاص یک دین، مکتب فکری ویا حزب سیاسی بشمار میرود. بگونهء مثال "صفا ومروه" که ذکر آنها درقرآن بعنوان شعایر رفته و درمجموع حج که یکی ازشعایربزرگ دین مبین اسلام است واین نوع مناسک درهیچیک ازادیان دیگر وجود ندارد. خداوند بزرگ درپارهء دوم، سورهء بقره میفرماید: اِنَّ الصَّفا والمَروَةَ مِن شَعایرالله. صفا ومروه ازشعایر خداوند است. به همین منوال حجاب بعنوان یکی ازشعایردررابطه به پوشش جسم وبدن زن نمودار یکنوع فرهنگ خاص است. چنانچه اگرما یک زن مسلمان را که ملبس با حجاب اسلامی است درمیان هزاران زن ازکشورهای مختلف ببینیم، بدون چون وچرا به هویت دینی وی میتوانیم حدس برنیم که وی یک زن مسلمان است. بنأ شعار ها که نمایانگرهویت دینی، مذهبی ویا هم سیاسی انسان هاست، بازی کردن با آنها بمثابهء بازی کردن باتمام ارزشهای آن دین است. ازهمینرو اگر کسی با یکی ازشعایردینی چون حج که نمودار یکپارچگی، یک قبله یی و یک خدایی مسلمانهاست به مقابله میپردازد، ویا ازان انکار میکند، بمنزلهء ناچیزانگاشتن وکفر ورزیدن به تمام ارکان ومحتویات اسلام است. به همین ترتیب حجاب که نمودار شخصیت دینی زنان مسلمان است، بازی کردن با آن ویاهم ابزارقراردادن آن درمیدان سیاست وجنگ همانند سوء استفاده ازمناسک حج، نماز، روزه وغیره است.

لازم بیادآوریست که یکی ازدلایل نظامهای کفری خصوصأ کشورهای غربی که دربرابرحجاب حساسیت نشان میدهند، همین است که درپوشش حجاب شناخت افراد متخلف وغیرمتخلف به آسانی امکان پذیرنیست وطالبان با این نوع عملکردشان مهرتأیید را برسخنان دشمنان و مخالفین حجاب گذاشته ضدیت ودشمنی را برضد حجاب درهمه کشورها بخصوص کشورما تقویت میبخشند که درحقیقت این نوع اقدامات ایشان دردراز مدت به بی حجابی و ترویج لباس های نیمه برهنهء غربی منتج گردیده فضارا برای کشف حجاب مساعد میسازند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • دوستان جناب نوسنده محترم که داد از حجاب اسلامی می دنید بعنی حجاب در وطن من اجباری است و ان هم به خانم ها کاش میشد اقایان محترم هم روزی متواند از این دور گوهر مستقید شوند و لذت ببرند حجابی که در وطن من اجباری است کاش حقوق زن و مرد اجباری بود کاش عدالت اجنماعی اجباری بود کاش عشق و محبت اجباری بود تا مردم به خاطرهیچ وووو هم دیکر از بین نمی بردند هر روز هموطن من قربانی نمی داد.

  • به به چی لباس هایی زیبایی پوشیده اما متسفانه موهای شان از زیر چادرش بیرون زده .نه فکر کنم این هم نوع حجاب مدرن طالبانی است . جالب این است که برادرانش در کنارشان با افتخار عکس گرفته اند و جالبتر ازین که برادر دیگرش د کابل پرس? ازان ها بیشرمانه دفاع کرده ، سابقا اگه فرد از اعزای یک فامیل کار نا درستی را مرتکب میشد باقی ا عزای فامیل و حتی اقارب دورتر شان احساس شرمندگی میکدند و از رفتن در محافل عمومی دوری میکدند هرگاه در میان مردم سخن ازان شخص و عمل زشت شان به میان میا مدند دوستان شان با سر افگندگی مجلس و محفل را ترک میگفتند .

 • اینکه دشمنان مردم افغانستان، آنهم دشمن بی فرهنگ مانند طالبان از هرنوع تاکتیک و حیله علیه مردم ستمدیده ما استفاده میکند، برای من جای تعجب نیست. زیرا دشمن، دشمن است و باید بر ضدش مبارزه کرد تا نابودش ساخت.
  اما چیزیکه برای من قابل تعجب است، برداشت نویسنده از پوشیدن چادر و لباس زنانه برای مردان است. این آقا طوری مینویسد، که گویا مرگ برای یک مرد بهتر است، ازینکه چادر یک زن را بر سر کند.
  آقای محترم این طرز تفکر شوینیستی مردانه شماست مقابل یک زن. اگر حجاب زنان برای یک مرد اینقدر تنفر آور است، پس چطور آنرا به زنان روا میدارید؟
  عزیزم این استدلال شما در حقیقت امر، از نفرت تان مقابل زنان و حجاب زنانه نمایندگی میکند.
  در ضمن باید یاد آور شوم، که خودت نیز سنت اسلامی را مراعات نمیکنی. یعنی ماندن ریش اسلامی برای مردان. عکس شما بی ریش و سر شما برهنه و بدون کلاه سفید اسلامی ست.
  چیزیکه به خود میپسندی به دیگران نیز بپسند.

  • برادرمحترم نادر! بکوشید تاخودرا کمی با مثبت اندیشی وواقعیتگرایی عادت دهید. ضرورنیست که درپای هرنوشته زهرخودرا بچکانی وبه انواع مختلف انتقاد بگیری. طبیعت مردان فطرتأ همچنان که نویسنده بیان داشته از زمان خلقت آدم ع تا الحال همین بوده و هست که ازالقاب ولباس زن بالای خود میپرهیزند و عار میکنند. هرگاه خودت مخالف این نظریه هستی لطفأ بفرما برای یک لحظه کالای خواهر ویا زن ات را بپوش ودرملأ عام ظاهر شوتا ثابت کنی که پوشیدن لباس زنانه برای مردان عار نیست. بنأ لطفا ازپیچ وتاب دادن زیاد بحث بیجا وکشاندن گپ حتی تا به فرهنگ لغات سیاسی چون شؤون وشؤونیسیت وشؤنیزم بپرهیز ودرمقابل هرچه که اصلأ ضرورت به بحث ندارد انرژی خودرا مصرف نکن.

  • هه هه هه هه هه، کاشکی شما برادرمحترم نادر جان یکبار با دامن وچادر زنانه درانظار مردم ظاهرشوید وبرای این قاری ریش کل وبی کلاه نشان بدهید که بالای شما بعنوان یک مرد هیچ تأثیری ندارد. اما درکل من با نظرنویسنده آقای ساکت موافقم واینکه مردان حاضر نیستند لباس زنان را بپوشند یک موضوع کاملأ روشنی است. من به تجربه گفته میتوانم که یکبار اشتباهأ بنده درایام زمستان زیرپیراهنی شوهرم را پوشیده بودم. پس ازینکه وی ازین موضوع آگاه شد، دیگر حتی آنرا لمس نکرد وبرای من بخشید وآنرا اصلأ نپوشید. بنأ فکر نمیکنم که نویسنده قصد توهین به زنان را داشته باشد ویا هم ازیشان متنفرباشد. زیرا هرکس ازخود مادر وخواهر دارد وموضوع نفرتی را که شما به نویسنده نسبت داده اید، اصلأ اشتباه است. به نظربنده نویسنده خواسته ازلباس زنان، حرمت زنان وجایگاه زنان دفاع کند که نباید تروریستان ازلباس باعفت زنها سوء استفاده بعمل بیاورند نه اینکه خواسته باشد به ما توهین کند. توهین اینست که تروریستان ازنام، لباس ویونیفورم ما زنها استفاده کنند ومارا درشعبده بازیهای سیاسی خود دخیل بسازند. راستش به همان اندازه که مردها عاردارندکه لباس زنها را بپوشند زن هانیز آنعده مردهای که زن صفت اند، ویا هم لباس زنهارا میپوشند سخت نفرت دارند. این نظریه من است بعنوان یک خواهر شما.
   با احترام

 • سلام به خواننده گان عزیز وسلام به خواهر جمیله ریشتیا وبرادر سحر!
  نادر بی دم این فاشیستک نوین را بارها درمیدان استدلال پوزش را بخاک مالیده ام ولی وی کوچکترین شرم وحیا ندارد. او مانند سگی است که گاه گاه صاحب خویش را نیز دندان میگزد. چنانچه که وی درهمین کامنت خویش طالبان هم تبار خویش را نیز گزیده است.
  این انسان آنقدر بی حیا وبی شرم است که برای منحرف ساختن بحث ازمسیر اصلی آن ازهیچ پستی وبی ناموسی در سایت کابل پرس? دریغ نمیورزد .
  او خوب درک کرده است که نویسندهء مقاله قصد توهین به زنان را ندارد ولی بدون اینکه یک عبارت را ازمتن مقاله برای اثبات مدعای خویش بیاورد مانند سگ به گزیدن نویسنده شروع میکند تا در آینده شوهران ننه اش یعنی طالبان را ازتیغ انتقاد مردم مصوون نگه دارد وکسی ازآنها به شیوه ای که میخواهند انتقاد بعمل نیاورند. با چنین موضعگیریهای ضد ونقیض این موجود برای خواننده این احساس دست میدهد که بدون شک این پست فطرت هیچ یک از اعضای خانواده اش را درعملیات خودمرداری هم تبارانش درکابل از دست نمیدهد ونه هم کدام عضوفامیل وی در نهادهای امنیتی چون پولیس وارتش وامنیت دولتی وظیفه اجرا میکنند. وازکجا معلوم که با شهید شدن هرجوان تاجیک وازبیک وهزاره چه در ارگانهای امنیتی وچه مردم غیرنظامی دلش باغ باغ شاد نگردد وازخوشی ومستی به زهرپراگنی اش درکابل پرس نپردازد.
  بناء این بی غیرت بی وجدان فقط درسایت کابل پرس کمین گرفته ونویسنده گان انتی طالبانی وانتی فاشیسم پشتونی را میخواهد به ذرایع مختلف وادار به سکوت نماید. اما تا وقتیکه پرویز بهمن در‍کابل پرس زنده است به همچو مزدورک های سلیمان کوهی اجازهء پا گذاشتن فراتر از گلیمش را نمیدهد.
  با احترام
  پرویز بهمن

  • سلام آقای بهمن عزیز
   سلامت و سرفراز باشی ، همین نادر که من بارها در کابل پرس? دیده ام از طرف دوستان به خصوص از طرف جناب شما جواب های دندان شکن داده ای که آدم فکر میکنه اگه یک زره غیرت مردانگی در وجودش باشه دیگه د کابل پرس ظاهر نمیشه لاکن این آدم آنقدر بیشرم و چشم سفید است که هیچ سرش تاثیر نمیکنه و هنوز روز به روز ... ضرب المثال است میگه س که تر شد پلید تر شد
   بیشتر بکوب به دهن چ اش تا که از جف زدن بمانه.

 • "من به تجربه گفته میتوانم که یکبار اشتباهأ بنده درایام زمستان زیرپیراهنی شوهرم را پوشیده بودم. پس ازینکه وی ازین موضوع آگاه شد، دیگر حتی آنرا لمس نکرد وبرای من بخشید وآنرا اصلأ نپوشید."
  اگر یک روانشناس این عمل شوهر تانرا از نگاه روان شناسی تحلیل کند، این خودش یک کتاب را پِر میکند.

 • خانم رشتیا و آقای سحر،
  هرکس حق دارد، نظر خود را درینجا اظهار کند، گرچه به مزاج دیگران جور نیاید. این آزادی را کابل پرس? به خوانندگان خود داده و همه ای ما از آن استفاده میکنیم. اما بشرطیکه به دیگران توهین نکنیم.
  در جواب بهمن چوکره و تفاله پرچمی های جنایتکار و وطنفروش همین قدر میگویم، که در هر سطر پیامت اوباش بودنت را مانند آقتاب روشن ساخته ای. تمام دشنام هایت را مانند همیشه به آدرس خودت میفرستم.
  با بیماران روانی بحث بیهوده ست.

  • قبل ازهمه خدمت چوکره گک شرمنده روی وخجالت زدهء فاشیسم قبیله نادرجان باید عرض کنم که ازقدیم ها گفته اند که سزای قروت آب گرم است. ویا اینکه گفته اند جزای بی پیررا بدمذهب میدهد. من نیز با ادبیات تو آشنا هستم ومیدانم که با تو ازکدام ادبیات استفاده نمایم. تو واقعا راست گفته ایی که درسایت کابل پرس? آزادی وجود دارد و توانسان ناخلف ازین آزادی به سود بادارانت استفاده می نمایی ولی دیگران نیز این آزادی را دارند که با استدلال ومنطق قاطع بدهن تو انسان بی حیا بکوبند ونیات خبیثانه ات را بدیگران آشکار سازند.
   اما نکتهء دوم اینکه باید خدمت خواننده گان عزیز به عرض برسد که حالا رهبران فکری طالبانی نیز خود آتشی را که افروخته اند درآن می سوزند.
   دوست عزیزیم جناب ثنا الله وحید ازطریق فیس بوک به سایت لر وبر گزارش داده که قاضی حسین احمد رهبر سابق جماعت اسلامی پاکستان دیروز ازیک عملیات تروریستی جان سالم بدر برده است واما سه نفرازهمراهانش زخمی گردیده اندلطفا این گزارش محترم ثناء الله را به زبان اوغانی بخوانید!
   دقاضي حسین احمدپه غونډه ځانمرګى بريد شوې
   ثنا الله وحيد
   Larawbar.com 2012-11-19
   پېښور:په مومندو ايجنسۍ کې د جماعت اسلامي د پخواني امیر قاضي حسین احمد پر کاروان په یوه برید کې درې تنه ټپيان شوي پاکستاني چارواکي وايي، یوې ځانوژونکې ښځې د پاکستان په شمال لوېدیځ کې د دغه هیواد د لوی اسلامي ګوند د مشر پر کاروان برید وکړ.د مومندو ایجنسۍ د حکومتي ادارې مشر شمس الرحمان رسنيوته وویل، د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند پخواني مشر قاضي حسین احمد په مومند ایجنسۍ کې له حملې روغ ووت خو درې ملګري یې ټپيان شول.د شمس الرحمان په وینا ځانمرګې، چې بورقه یې پر سر وه، په ځان پوري چاودېدونکي مواد تړلي ول.تراوسه پوري کومې ډلې د دې برید مسوولیت په غاړه نه دی اخیستی

  • جواب بیماران روانی چوکره ها و تفاله ها خاموشی!

  • دروغ گفته ایی. ودروغ میگویی. این بار اول نیست که با این بهانه ازارائهء پاسخ خودداری میکنی خودت بارها بخاطر فرار ازبحث باهمین بهانه میدان را ترک گفته ایی ولی بازهم بار دیگر بخت خویش را به آزمایش گرفته ایی وبازهم به پوز خویش خورده ایی ولی هیچ شرم وحیا در وجود تو نیست.باوجود این بی حیایی ات من تورا رها کردنی نیستم هرجا که پیامهای خزنده ومنحرفانه ات درنظرم بخورد آنرا برای خواننده ها افشا می سازم وپرده از روی نیات خبیثانه ات می بردارم.
   با احترام
   پرویز بهمن

 • در این اواخر نظر طالبان نسبت به زنان عوض شده و حتی تعدادی از رهبران طالبان به این نتیجه رسیده اند که در بهشت تعداد زیادی از فرشته های نر هم وجود دارد. از آنجایکه در بین گروه طالبان افراد زیادی استند که در بچه گی در محافل رقص و بچه بازی ای اس ای و قبیله سالها مشغول بوده اند، حالا می خواهند پیش همان فرشته های نر با لباس زنانه در بهشت بروند. طالبان حق دارند گاهی لباس مادر و زن شان را بپوشند. این از حقوق مدنی طالبان است. شمایانی که لباس مردانه پوشیده اید ایا گاهی شده که در مقابل سنگسار زنان، قطع دست و پا و تجاوزات جنسی و...اعتراض کنید؟ طالبان خیر شما مردم را می خواهند. چون افغانستان پارک و بازی و تفریح ندارد، به همان خاطر گاهی سرگرمی های مثل سنگسار و قطع دست و پا و حمله انتحاری را راه می اندازند تا کمی سرگرم شوید.

 • نادر جا ن موفق و سر فراز با شی چون با وصف هر گونه نوهین و نهدید باز هم نظریات خود را شجاعانه تحریر میداری
  ضرور نیست که همه ما با هم در تمام مسائیل با هم موافق باشیم اما بیتر است که عفت کلام را مراعات کنیم .

 • در بسيارى از كشور ها بر عليه مسلمانان تظاهرات ميشود يك عده فوتوى ان زن بشتون را بينى و كوشهايش بريده شده است بنمايش ميكزارند. و ميكويند اينست ان اسلام واقعى و ظالم.در بعضى از كشور ها حجاب اسلامى ممنوع شده بخاطر اينكه زير اين حجاب مرد هاى نا مرد مخفى ميشوند.در كشور ما دربين قبيله بشتون كه يك عده انها مشهور به غدارى ,بى عهدى ,زن شتيزى, زرع و قاجاق ترياك و ملحقات ان و قاجاق اسلحه و قاجاق انسان,بت فروشى,فروش استخوان مورده, فروش مادر در بازار. تبديل زن با قاطر, كتاب سوزى ,كشتا و ازار اقوام غير بشتون كار شان بوده انها به لباس زن جه ارج ميكزارند. انكه در قران امضاكند و بعد عهد خودرا بكشكند, انكه زن خودرا با قاطر تبادله كند ايا او از نا موس جيزى ميداند؟
  ايا اين بيناموس نا موس من و تو را ميتواند حراست كند؟
  ايا ان جنرال شنوارى كه مادر خودرا در بازار فروخت ميتواند ناموس وطن را دفاع كند؟تمام ارزشهاى انسانى و ايمانى نزد اين كتله حيوان صفت به بازى كرفته شده است. اين كار را نه تنها جا هل و بيسوادش كرده بل سواد دارش هم كرده است.
  مشكل اينجاست كه اكثريت افراد قوم بشتون جنايت كرده ولى جزا نديده است. اينجاست كه اين قوم از طفلى جنايت را ديده و به ان عادت كرده اند. بر عكس جنايت كار بشتون از جانب بشتونهاى دولتى محافظه شده اند و از جنايت شان جشم بوشى شده و مانند بيكناه ازاد شده اند و بر عكس انكه صد مه ديده به بهانه هاى مختلف مجازات شده و در بند و زنجير اوفتيده است.جنرال داود كفته بود انجا كه طالب و با كستانى در قريه جات بلشتونها هستند ما انجا اجازه عمليات را نداريم, بخاطر وحدت ملى.
  ايا اين وحدت ملى است كه يك قوم جنايت كند و جزانبيند؟
  بلاخره از سرك تا بجك جنايتكار شوند؟
  كشت كوكنار جنايت است اين تنها بدست قوم بشتون است.بدرش كوكنار كشت كرد فرزندش ازان نان خورد و بزرك شد و تحصيل كرد در دولت حمتى بشتون مقام كرفت او ميتواند بر عليه تر يا ك فروشى قومش ببا خيزد؟
  اين جنك جنك ترياك است.
  ازين مردم هرجه را ميشود انتظار داشت نا دان ترين موجود روى زمين كه جيزى نزدشان مقدس نيست. زنها هرات درست كفتند كه بكزاريد كه ما اين مو جود نامرد و نا انسان را خود ما سنكسار كنيم. الحق كه درست كفته اند.

  • قاری جان گل سلام .
   اینبار اول نیست , دها و صد ها بار در گذشته و حال اوغان غیرتی که داد از غیرت خدا داد میزنند را با چادری و لباس زنانه گرفتار کرده اند .
   اما این نادره جان اوغانی غیرتی , به دها نام گاهی پاچه مزاری صاحب را گاهی پاچه بهمن صاحب ..........گرفته است از او گله نباید کرد چراکه عادت شریف شان است.

  • اگر کسی یک کلمه از این حقیر در رابطه به برتری جویی قومی و نژادی... و تهمت بستن دروغ ونا روا به قومی سمتی مذهبی ملیتی شنیده وخوانده باشند , این حقیر سرا پا تقصیر مسووول و سایت کابل پرس? را برای همیشه ترک خواهم کرد !
   من عقیده دارم که تمام انسان ها برابر افریده شده اند کسی بر کسی برتری ندارد مطابق قوانین کشور و جهان عدالت در بین انان باید تامین گردد! کسی به عقیده و زبان ملیت مذهب کسی کار نداشته باشد یعنی نگوید که من از دیگران خوبتر و بهتر هستم و یک سر و گردن بالا تر و بیشتر از دیگران هستم ...
   "ما "به این چارپایان سلیمان کوهی گوشزد میکنیم که دفاع و بیان مظلومیت تاریخ وطن ما خا انان هندوست خا ازبک و هزاره خا ترکمن و بلوچ خا از پنجشیر وخا از بامیان و مزار و هرات ...... وظیفه انسانی خود "میدانیم " این بخاطر اینده بدون رنج و درد این محکومین است نه امتیاز خواهی برای قوم و طایفه ملیت خود ما بخاطر که این یکی در مکتب انسانی وعدل کارمل بزرگ چند صباحی شاگردی نموده ام .
   شوربختاته در سر زمین اشغال شده ما, اوغان ناقل خود را از همه بهتر, زیادتر, دانا تر , مستحق تر برای حکومت کردن ....میداند مانع عدالت ,مانع صلح واخوت و برادری و برابری ,مانع توازن قدرت در راه پیشرفت و ترقی, مانع طبق یکسان قانون بر همه اتباع این فغانستان لعنتی مانع سر شماری .... در یک حرف مانع " ملت شدن" اند , در این راه نا مقدس بر همه چیز ما بر تاریخ گهربار ما بر زبان و سر زمین ما بر هست و بود ما خط بطلان کشیده وهمه را نفی میکنند تا خود صاحب یک چیز شوند بگونه مثال خراسان تاریخی و نامی را ,کوه ادب فارسی را .....
   اینجاست که بدوی های گله یی غرق در افکار قبیلوی شان همه را در اینه خود می بینند , بر داشت شان این است : هرفردیکه حقایق شاترا در کابل پرس افتابی کرد باید هزاره باشد یا پنجشیری و یا هم ازبک و یا هم پرچمی و ستمی چنانکه دیده شد که جناب بهمین صاحب را که هیچ ربطی به شیعه ها و برادران هزاره ندارد را صیغه زاده گفتند , بار ها جناب مزاری صاحب کابل پرس را بخاطر تخلص شان با هزاره گفتنها خواستند تحقیر و توهین کنند.
   خان

  • سلام به خواننده های کابل پرس? وسلام خاص به دوست عزیز جناب خان گرامی وگرانقدر!
   خیر است دوست عزیز بگذار که آنها هرقدر دشنام وتوهین درچانته دارند همه را خالی کنند بلاخره با آن دشنامهای کوچه ایی وبازاری خودشان را توهین می نمایند و ما ازراهی که برگزیده ایم هرگز برنخواهیم گشت. بلکه چنین دشنامها وتوهین ها مارا بیشتر ازپیش مصمم تر ومتحدتر ساخته وما را به حقانیت راه ما بیشتر باور مند می سازد. راه ما راه افشاگری وعریان نمودن نیات باطنی فاشیستان قبیله گرا ومذهبی است که گاه درپردهء کمونیزم وسوسیالیزم وگاهی درپردهء اسلام ناب محمدی چهره بدل می کند. وظیفهء ما وشما صرف پرده دری است نه دشنام دادن بالمثل. بار دیگر ازلطفی که درحق این بندهء عاجز وهیچمدان نموده اید اظهار سپاس می نمایم
   با احترام
   پرویز بهمن

  • اینهم چند نمونه ای از دشنام ها و توهین های که جناب سرگله، که ادعای متمدن بودن را دارد، فقط در زیر یک مقاله نوشته است.
   این قدر کون پاره گی نخبه گان پشتون بخاطر
   مانند سگ به گزیدن...
   که بدون شک این پست فطرت
   بناء این بی غیرت بی وجدان
   مزدورک های سلیمان کوهی
   پوزش را بخاک مالیده ام
   توانسان ناخلف
   بدهن تو انسان بی حیا بکوبند
   وبازهم به پوز خویش خورده ایی ولی هیچ شرم وحیا در وجود تو نیست
   او مانند سگی است
   ازهیچ پستی وبی ناموسی
   مانند سگ به گزیدن
   شوهران ننه اش یعنی طالبان
   این پست فطرت
   این بی غیرت بی وجدان
   گرچه میدانم، که فرهنگ اوباشای ایجاب میکند، که به آنهای که مخالف نظر شان اند، توهین کنند وبعد با کمال افتخار(مانند گوریلا ها) به سینه خود بکوبند: دیدی، چطور به دهنش کوبیدم، چطور و چه کارش کردم....، و اوباشان همنظرش هم برایش کف بزنند.
   اما سوال درین است که
   کی بی فرهنگ است؟ کی پست و بی ناموس و پست فطرت است؟ کی مانند سگ میگزد؟
   آن یکی که این دشنام ها را به مخالفین خود میدهد، ، یا آن دیگری که به او دشنام داده میشود؟
   کی باید شرم و حیا بکند و خجالت بکشد؟
   سرگله ای که اوباشی و قلدرگری خود را برملا میکند، یا کسیکه به او توهین میشود؟

 • اگر درین سایت یک نفر، به طبل قومگرایان و نژادپرستان نرقصید، بلکه فقط بحیث یک انسان فکر کرد، نه بحیث یک تاجک، هزاره، پشتون وغیره.....، اکثریت پیامگذاران را بر ضد خود تحریک کرده است. البته خوشبختانه انسانهای استثنائی نیز بعضاّ درین سایت سری میزنند،اما متأسفانه تعداد شان به مقایسه با قومگرایان خیلی کم است. زیرا میدانند همینکه بحیث یک انسان اینجا پیام بگذارند، قومگرایان و نژادپرستان مانند مور و ملخ بالایش هجوم میاورند، البته سرگله شان از همه اولتر!
  من میدانم، که پیوند به گله و به مسیری که سرگله تعین میکند، راه افتادن، خود یک نوع مسؤنیت و آرامش روانی میدهد. زیرا انسانها از تنهائی همیشه حراس دارند. اما هستند انسانهای که حاضر نیستند مانند گوسفند به گله بپیوندد. برایش بی تفاوت است، که سرگله او را میپذیرد، یا نی .
  خوب، من دو امکان دارم، یا اینکه مانند اوپورتونیست ها در مسیر جریان شنأ کنم و با گله بپیوندم و هر بدی که سرگله از ذهن مریض خود بیرون ریخت، تأئید کنم، یا به آنچه که ایمان دارم، وفادار بمانم. یعنی نظریات خود را علیه قومگرائی و نژادپرستی و بحیث یک انسان آزاده که دُمش به جنگسالاران و خلق/پرچم یا جای دیگر گره نخورده، درین سایت اظهار کنم.
  (امکان سومی را که من دیگر درین سایت اظها نظر نکنم، سرگله به گور ببرد).
  اگر احیاناّ 99،9 % مردم افغانستان طالب شوند، یا از جنگسالان حمایت کنند، یا قومگراه و نژادپرست شوند، من خود را در جمع شان قطار نخواهم کرد، که خوشبختانه اینطور نیست. انسانهای آزاده و وطنپرست در افغانستان عزیز ما بقدر کافی وجود دارند. اما چون با این سایت سروکار ندارند، از انظار ما پنهان مانده اند.

 • نادرک , اول خو سرگله شما دارید چرا که گله گله استید گلهء خوک زایی گلهء اسگ زایی گلهء طوطی خیل و... خلاصه گله های بیشمار وطبعا" که سر گله هم دارید و همین سرگله های تان به هر طرفی که نفع شان باشد شما را سوق داده استعمال تان مینمایند زمانیکه عساکر انگلیس از مناطق تان عبور نموده بخاک ما حمله میکردند اگر به سر گله هایتان پول نمیداد شما را به جهاد امر میکرد ند مگر بمجردیکه پول بدست میاوردند جهاد بند , اعلان میشد
  و همچنان در دیگر مسایل .
  دروغ هم میگویی , کدام کسی مشخص همیشه مشت اولی را به دهنت نکوبیده که دگران دنباله روی کنند هرکس که اول متوجه چرند تو شده اول نوشته , من خودم چند بار اولین کسی بوده ام که خواسته ام عقل ات را بسرت بیاورم و در همین صفحه زیر تبصرهء خود نظر انداز که اول برادر ما جاوید جان سحر چقدر دقیق برایت مشوره داده اند .
  تو نوشته یی که پیامگذاران به خاطر مسؤنیت و آرامش خاطر و هراس از تنهایی !!! دنباله رویی میکنند . آغا جان تو با این نیمه سوادی که داری هرکس به تنهایی جوابت را میدهد کدام علمیت واهلیت عالی نداری که علیه تو صف آرایی شود .
  چرا در مورد قوم گرایی برعکس نوشته یی تو اصلا" چنین مفکوره داری
  ( به آنچه که ایمان دارم ، وفادار بمانم. یعنی نظریات خود را برای قومگرائی و نژاد پرستی و بحیث یک آدم نمای که دُمش به عنعنات قبیله یا آخور ولینعمت اش گره خورده ، درین سایت اظهار کنم.)

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس